تبلیغات
itoooor New Page 3

یکشنبه 24 شهریور 1387  01:09 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط:

Click بررسی سازمان و تشكیلات بیمارستانهای دانشگاه تهران و ارائه پیشنهاد/ ابراهیم گیتی‌بین؛ به راهنمایی: باقر قائمیان. Click تهیه و طرح تامین آب مشروب روستای ابراهیم‌آباد استان اراك/ غلامعباس امینی Click اندازه‌گیری شاخصهای گرما در تعدادی از نانوائیهای تهران/ محمدمهدی سرمدی Click بحث تحلیلی مرور زمان در قوانین و رویه‌های قضایی ایران/ اكبر مهاجرانی Click بررسی آب آشامیدنی و پروژه لوله‌كشی قریه شفیع‌آباد منطقه قزوین/ محمدتقی قاسمی؛ به راهنمایی: غیاث‌الدین. Click قابلیت تحركپذیری آنوفل استفنسی نسبت به سموم د.د.ت - مالاتیون - پروپوكسور - دیلدرین/ ملوك عشقی‌قمشه؛ به راهنمایی: عزت‌الدین جوادیان. Click بررسی اندازه‌گیری و مقایسه ایمونوگلوبولین‌های A و M و G در سرم افراد مبتلا به سرطان بروش دیفوریون در ژل/حسین كبیراناركی. Click تجسس اتوآنتی‌كور Anti - Ig6 در بیماران سل ریوی/ هما دربهشتی؛ به راهنمایی: ملك منصور فدائی قطبی. Click ایجاد نیمه‌عقیمی ارثی با مشتقات داروی Tepa و بررسی سیتوژنتیكی در پشه Molestus و Pipiens و Gulex/ سعیده شاپوری‌فر؛ به راهنمایی: ج.د. امیرخانیان. Click ارزشیابی خدمات داوطلبانه در بیمارستان/ مهستی اشراقی Click سیر تحولات بیمه‌های اجتماعی در ایران (سیری در تحول قوانین، مقررات ، كمكها و پوشش بیمه‌ای)/ منصور فرازمند؛ به راهنمایی: گارگین ساروخانیان. Click سازمان شبكه بهداری و بهزیستی و نقش آن در طرح جدید طب ملی در استان آذربایجان غربی مركز ارومیه (رضائیه)/ محمد تربتی؛ به راهنمایی: محمدعلی برزگر. Click انترسفازولین روی عفونتهای ادراری/ پروین ناطق‌الهی؛ به راهنمایی: ملیحه طبیبی. Click مطالعات ایمونولوژیكی لیشمانیوز در موشهای A/j و Baib/c/ علی خامسی‌پور؛ به راهنمایی: فرخ مدبر. Click مدیریت موثر در نگهداری وسایل بیمارستان و جلوگیری از زیان و خسارت/ حمید راجی Click بررسی آلودگی رودخانه زرچوب شهرستان رشت به فلزات سنگین و تعیین منابع آلودگی آن/ پروین بیتای‌مطلق؛ به راهنمایی: محمود شریعت . Click بررسی شایعترین عوارض I.U.D. در زایشگاه متحدین/ حرمت ملكپور؛ به راهنمایی: فرشته مجلسی. Click بررسی امكان تهیه بودجه برنامه‌ای برای بیمارستان دانشگاه تهران/ اكرم محمدی؛ به راهنمایی: خسرو مجیدی. Click بررسی رشد و نمو اطفال در منطقه استان ساحلی/ لاله بایار Click بررسی وضع ایمنی زنان 25 - 18 ساله تهران برای سرخجه و روشی در واكسیناسیون آن/ ماه‌طلعت نفرآبادی؛ به راهنمایی: رخشنده ناطق. Click بررسی انگلهای روده‌ای در منطقه خرم‌آباد/ پرویز اصفهانی Click شیوع و علل آئوزینوفیلی در شمال ایران (سواحل بحر خزر)/ فرشته رضایی ركنی Click بررسی كیفی آبهای منطقه كاشان/ اسماعیل بهرام‌ارجاوند Click بررسی و مطالعه فلور درماتوفیتی مجموعه ورزشی یكصد هزار نفری و دانشكده علوم ورزشی/ پرویز محمدی؛ به راهنمایی: منصور علیلو. Click بررسی و مطالعه اسپورقارچهای هوای اتاق‌های عمل بیمارستانهای وابسته به دانشگاه تهران و نقش مدیر بیمارستان در كنترل آنها/ محمدرضا شیدفر؛ به راهنمایی: مسعود امامی. Click بررسی خودپالایی مواد آلی رودخانه زرجوب رشت/ فرح‌السادات هالك؛ به راهنمایی: محمود شریعت . Click بررسی هزینه‌های بهداشتی در خانوارهای شهری ایران/ رسول ابراهیمی‌میلانی؛ به راهنمایی: كاظم محمد. Click بررسی تغییرات ظرفیتهای ریوی در كارگران نساج كارخانه جهان چیت كرج/ سعید اشراقی؛ به راهنمایی: داریوش پرویزپور. Click مشكلات بهداشتی و اجتماعی ناشی از صنعتی شدن/ رضا بكائی؛ به راهنمایی: نادر كاوسی. Click مطالعه باكتریولوژیكی و شیمیایی نمونه‌هایی از آب چاههای شهركهای كرج/ رجبعلی رهبری Click یافته‌های بالینی بیماران مبتلا به دیفتری بستری شده در بیمارستان امام خمینی طی سالهای 57 و 1356/ منیژه طالبیان Click ارتباط اسید اسكوربیك با سرطان مری : مقایسه خانوارهای بیمار و شاهد در شمال ایران/ فائقه مقدم؛ به راهنمایی: فریدون سیاسی. Click بررسی میزان فلوئور در ادرار كارگران كوره‌های آجرپزی اطراف تهران/ سهراب علیزاده؛ به راهنمایی: منصور غیاث‌الدین. Click نقش تداركات در پیشرفت و كارآئی بیمارستان/ غلامحسین هوروش؛ به راهنمایی: خسرو مجیدی. Click بررسی وضعیت HLA در سرطان (سرطان مری)/ شایسته شریعتی؛ به راهنمایی: منوچهر شریعتی. Click مطالعه همراهی اكتینومایسس بوویس باسیستی سركوس‌بوویس/ نسرین مظفری؛ به راهنمایی: ایرج موبدی. Click مطالعه شرایط مختلف نمونه‌برداری از گرد و غبار ذغال سنگ بمنظور شمارش وزارت به كمك بطریهای نمونه‌گیری و میكروسكپ معمولی/ احمد فرجی‌لاهیجانی؛ به راهنمایی: فرهنگاكبر خانزاده. Click بررسی میزان آلودگی با میكوباكتریومهای مختلف در كودكان 3 تا 16 ساله اهر آذربایجان شرقی/ كیومرث قاضی سعیدی؛ به راهنمایی: علیرضا امیری‌قراگوزلو. Click بررسی روشهای دفع مواد زاید جامد در بیمارستانهای تهران/ مهدی هدایت‌راد؛ به راهنمایی: منصور غیاث‌الدین. Click سیستم پذیرش بیمار در بیمارستانها در قالب شبكه جامع بهداری و بهزیستی/ پوراندخت وكیل؛ به راهنمایی: فریدون امینی. Click سهم كارخانجات سیمان كشور در آلودگی هوا/ پریوش حلم‌سرشت؛ به راهنمایی: منصور غیاث‌الدین. Click بررسی و روشهای مدیریت مراكز بهداشت و درمان شهرستان قزوین/ اصیله شایقی Click اداره امور استخدامی در بیمارستانها/ ناهید شاهرخشاهی Click میزان ترانس‌آمیناز در خون مرغهای تهران/فریده كیومهر. Click بررسی نسبت سدیم و پتاسیم در خون گاوهای بومی ایران/ عبدالرضا جهانی Click بررسی روشهای آزمایشگاهی تشخیص كیست هیداتیك در گوسفند/ سعود روحانی‌شهرستانی Click بررسی كلی باسیلوز در مرغداریهای اطراف تهران/ شهرزاد مدرس Click مطالعه تغییرات فصلی رادیواكتیویته محیط در منطقه رادیواكتیو رامسر/ عزیز عسگری Click مدیریت و رهبری بیمارستان از طریق حسابرسی و كنترل/ طهماسبقلی جلایر Click بررسی مصرف و اتلاف مواد غذایی در موسسات و نظرات افراد درباره غذا/ خدیجه رحمانی Click مدت زنده ماندن توكسوپلاسما در خون دونورها (خون‌دهندگان) در مصرف ترانسفوزیون/ عباس حفیظی Click طرح دستمزد در مقابل خدمت و بررسی مشكلات آن (فی‌فورسرویس)/ مه‌لقا محمودی‌گیلانی Click مطالعه وضع پرورش و صنایع گوسفند در منطقه اصفهان/ حشمت‌الله سیدین‌آزاد Click بررسی كیفیت آبهای زیرزمینی بندر پهلوی/ سهراب علیزاده Click بررسی كیفیت آبهای زیرزمینی بندر انزلی/ سهراب علیزاده Click نقش بیمارستانهای منطقه‌ای در شبكه بهداری و بهزیستی كشور/ مسعود افتخاری Click بررسی نحوه استفاده از خدمات مشترك توسط بیمارستانها (رختشویخانه)/ محمدتقی مسندی Click بررسی وضع تغذیه كودكان و نوجوانان در آذربایجان غربی/ شمسی عافیت‌میلانی Click بازیابی و استفاده مجدد از املاح آهن بعنوان منعقدكننده در تصفیه آب/ فروغ واعظی Click تاثیر آموزش بهداشت دهان و دندان در بین دانش‌آموزان دوره راهنمائی تحصیلی منوچهری/ حسن نیكزاد Click بررسی آلودگیهای انگلی در شهرهای فومن و صومعه‌سرا/ محمود شناسایی یوسفی كوچصفهانی Click رابطه بین گرمای محیط كار با تعداد ضربان قلب و دمای بدن در كارگرانی كه در مقابل كوره‌های كوچك كار می‌كنند/ مهدی قاسم‌خانی Click بررسی روشهای بودجه‌نویسی در بیمارستانهای دولتی و اصلاح آن/ ذوالفقار بیگدلی Click مطالعه اپیدمیولوژیكی حوادث ناشی از كار در ایران/ زینت قاسم‌پورمرادی Click بررسی سرولوژیك بروسلوز و سالمونلاتیفی موریوم در گربه/ مصطفی آقامحمدی Click بررسی آلودگی جیوه در ماهیان برخی از رودخانه‌های ایران/ حبیب آقایان Click بررسی و نمونه‌برداری تخم‌مرغهای مصرفی تهران از نظر درجه‌بندی استاندارد/ مهدی لاری Click بررسی بهداشتی ساختمان و جایگاه گاو در اطراف تهران/ هوشنگ معینی‌آریا Click بررسی بیماری بروسلوز در منطقه نیشابور از نظر انتقال بیماری توسط شیر و فرآورده‌های آن/ حسن امامی Click بررسی داروهای ضد اسپاسم/ مه‌لقا محمودی‌گیلانی Click تحقیقی بر میزان آلودگی موشهای خانگی به سالمونلا/ خسرو هدایتی Click بررسی متابولیسم بیلیروبین و علل تغییرات آن در نوزادان (طی سالهای 1357 - 1355 در بیمارستان دانشكده پزشكی داریوش كبیر)/ علیرضا یعسوبی Click مسائل توسعه اقتصادی و برنامه عمرانی چهارم ایران/ حبیب‌الله شریفی Click همكاری عمران منطقه‌ای و نقش آن در بخشهای مختلف اقتصادی ایران/ منوچهر علیرضائی‌مجدآبادی Click بررسی علل عدم ادامه مراجعه زنان برای استفاده از وسایل پیشگیری از حاملگی در مركز بهداشت كوروش كبیر/ فائزه بیان Click جداسازی استافیلوكوك كوآگولاز مثبت از كارگران غذاخوریهای دانشگاه تهران/ محمد حسینی Click بررسی سالمونلاهای گربه‌های تهران/ عباس برین Click مطالعه وضع گوسفندداری در منطقه اراك/ حسین آقاخانی Click صنعت زهتابی در ایران/ نورالله كرباسی‌اسحق Click بررسی پرورش گاو در استان سیستان و بلوچستان/ محمد كبیر Click كشاورزی و دامپروری در برنامه‌های عمرانی/ علی خوش‌زحمت Click كنترل آزمایشگاهی ماست/ مهوش فرهادی Click میزان پرتوگیری اورگانهای بحرانی/ مظفر رضوانپور Click ارزشیابی روشهای مختلف برنامه‌ریزی در رابطه با توزیع امكانات بهداشتی - درمانی/ هاله عزیزه‌البرز Click بررسی اپیدمیولوژیك تصادفات رانندگی تهران در سال 1352/ عباس سینگ Click مدیریت بهداشت محیط بیمارستان/ محمدحسن منشی Click نحوه ارائه خدمات بهداشتی درمانی در سیستم‌های مختلف/ ایرج مسروری یزدی Click ارزشیابی خدمات درمانی، بهداشتی، حفاظتی كارگران و صنایع كشور/ عباس رضوانی Click ارزشیابی خدمات درمانی بهداشتی حفاظتی كارگران و صنایع كشور/ عباس رضوانی Click مطالعه آزمایشهای پاراكلینكی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید/ محمد اسدی Click تغییرات اوره و كراتینین در رژیمهای گیاهی و حیوانی/ فیروزه جزایری Click بررسی فعالیتهای آموزشی بهداشت وزارت بهداری و بهزیستی از بدو تاسیس تا آخر سال 1355/ محسن افشارهوجقانی Click بررسی عوامل اتومایگوزیس در تهران/ قاسم عباس موحدی Click سهم منابع مختلف آلوده‌كننده در آلودگی هوای تهران/ اسماعیل دل‌پیشه Click بررسی چگونگی ارزشیابی بیمارستانهای كشور كه توسط وزارت بهداری و بهزیستی در سال 1356 انجام شده است/ خسرو ناظری Click تعیین مقدار فنرگان در فرآورده‌های دارویی/ محمدجلال علوی Click بررسی میزان چربیهای خون در منطق مطالعه شده در ایران/ عبدالرضا مختارمعصومی Click بررسی و برنامه‌ریزی رفاه و بهداشت سالمندان در تهران/ ماجد السماح؛ به راهنمایی: نیك پور. Click بررسی میزان ایمونوگلوبولینها در آلودگیهای انگلی روده در استان ساحلی (استان هرمزگان)/ منصوره مدبر؛ به راهنمایی: كامبیز منتظمی. Click اثر آمیزش خانوادگی Inbreeding در فراوانی ژنهای كشنده در پشه كولكس پی‌پینس مولستوس Culex - Pipiens Mo/ رسول انصاری؛ به راهنمایی: ج.د. امیرخانیان. Click بررسی كاربرد احتمالی خاك بنتونیت بجای خاك تجارتی گیسیل گور در مرحله فیلتراسیون آبجو/ مرتضی علی كامرانی؛ به راهنمایی: كرامت‌الله ایماندل. Click بررسی D.M.F در بین دانش‌آموزان 12 - 14 ساله مدارس/ سورینا صهبا؛ به راهنمایی: باقر قائمیان. Click كاربرد روش‌های سنجش از دور در شناخت آلودگی آب و هوا/ جهاندخت غفاری؛ به راهنمایی: غیاث‌الدین. Click تعیین درصد خونخواری آنوفل استفنسی نسبت بخون انسان توسط تست رسوبی در مناطق جنوبی ایران (كازرون)/ عباس اخلاقی؛ به راهنمایی: بیژن جانبخش . Click تاثیر حشره‌كش Propoxur روی آنوفل استفنسی در استان هرمزگان/ محمود متقی؛ به راهنمایی: عبدالوهاب منوچهری نائینی. Click بررسی غلظت و میزان پراكندگی ذرات معلق گرد و غبار سیلیكا در هوای محیط كار در صنایع شیشه ایران/ شهاب‌الدین همتی؛ به راهنمایی: بهزاد صمیمی. Click بیمه اتكائی/بهمن عمید. Click كنترل حفاظت فردی در مقابل پرتوهای یونیزان Personnel Monitoring Services/ عنایت‌الله دانائی؛ به راهنمایی: عباس اعتمادعباسیان. Click طرح بررسی سقط جنین در كابل افغانستان/ محمداسماعیل رائین؛ به راهنمایی: غلامحسین جلالی. Click تغذیه و سلامت پوست/ یحیی افسری؛ به راهنمایی: شعاع هدایت . Click كنترل مدیریت بیمارستان با بررسی روشهای حسابداری/ محمدجلال فتحی؛ به راهنمایی: باقر قائمیان. Click پرورش آزمایشگاهی و بیولوژی مگس حلزون‌كش كنوتسونیاتوركستانیكا/ مهدی ناطق‌پور Click روش‌های كاربرد مگس‌های حلزون‌كش سپدن اسفگا و اقتصاد رهاسازی لارو Sepedon Sphege (Fabricius) (Insecta Diptera , Sciemyzidae)/ غلامرضا پرتوی؛ به راهنمایی: سیاوش تیرگری. Click اثر انواع پروتئینهای رژیمهای گیاهی و حیوانی بر متابولیسم ریبوفلاوین/ صفیه مهتدی؛ به راهنمایی: سیمین بلورچی واقفی . Click رفع جلبك از پساب بركه‌های تثبیت/ علی قیصری‌فر؛ به راهنمایی: بیژن جانبخش . Click بررسی جذب و تجمع فلوراید منتشره از كوره‌های آجرپزی بوسیله گیاهان/ علیرضا ساعی‌فر؛ به راهنمایی: منصور غیاث‌الدین. Click بررسی باقیمانده سموم دفع آفات نباتی كلره "بررسی سم آلدرین"/ محمود مدرسی‌اسفه؛ به راهنمایی: قهرمان شمس . Click بررسی نقش صمغها و پكتینها در صنایع مواد غذایی/ زهرا حكیمیان؛ به راهنمایی: احمدی. Click سیروز كبدی و رژیم مربوط به آن/ شكوه فراهانی‌نژاد؛ به راهنمایی: اسماعیل دیالمه. Click رژیم در مورد بیماریهای عفونی/ حسین مافی‌فروتن؛ به راهنمایی: پرویز سروری. Click اندازه‌گیری و خطرات ناشی از وجود الكل‌های سنگین در مشروبات الكلی/ تابنده زند؛ به راهنمایی: شمس . Click راشی‌تیسم اطفال/ آزیتا كیاكجوری Click رژیم در اسهال كودكان (بیماری سلیاك)/ منظر كریمی؛ به راهنمایی: هاشم مقصودنیا. Click آنمی‌های تغذیه‌ای بخصوص آنمی فقر اسید فولیك و شیوع آن در آبستنی/ شكوه بزرگ؛ به راهنمایی: محمدباقر یزدانی. Click بررسی فشار خون در رابطه با كیفیت شیمیایی آن، سن، جنس و سنگینی بدن/ معصومه قوانلوقاجار؛ به راهنمایی: حسین ملكافضلی. Click مطالعه متران آنتی‌بادی ضد كزاز به روش هماگلوتیناسیون غیرمستقیم در گروههای مختلف جمعیتی و مقایسه شرایط مختلف نمونه‌برداری و نگهداری خون برای این آزمایش/ شهین انصاری؛ به راهنمایی: پرویز پروز. Click اثر عوامل فیزیكی و شیمیایی برروی اسید اسكوربیك و طرز اندازه‌گیری آن در آب مركبات/ بهمن میثاقی؛ به راهنمایی: قهرمان شمس . Click سوء تغذیه در گروههای مختلف سنی/ ربابه دادبخش؛ به راهنمایی: مهین صدر. Click فساد چربی مواد خوراكی و طرق جلوگیری از آن/ حسین خیری‌گلسفیدی؛ به راهنمایی: منصور احمدی. Click بررسی اثرات ناشی از تابش پرتوهای یونیزان (یونساز) بر - بدن و شرایط بهداشتی افرادی كه با چنین پرتوهایی كار می‌كنند/ آفاق قرائی‌كرمانی؛ به راهنمایی: غلامحسین رهبری. Click روند تغییرات باكتریهای بیماری‌زایی روده‌ای در سالهای 1980 - 1974/ غلامعلی حاجیلو؛ به راهنمایی: كناریك بدلیان. Click بررسی علل فساد مواد غذایی/ سیروس ایزدپناهی؛ به راهنمایی: منصور احمدی. Click گلوسیدها : مطالعه مخصوص در مورد گلیكوژن/ زهره بهزادی؛ به راهنمایی: عبدالله شیبانی. Click تجزیه كمی گوشت ماهیچه گوسفند بدون چربی (خام) همراه با چربی (پخته)/ ایرج رهبری؛ به راهنمایی: سركیسیان. Click انگلهایی كه از راه آب آشامیدنی به انسان سرایت می‌كنند/ حسین ملك محمد Click فكالوگرام و موارد استعمال آن/ فریده كمال Click مسمومیتهای حاصل از سرب و مس در مواد غذایی و روشهای اندازه‌گیری/ مسعود دهقان، حمید رادمرد؛ به راهنمایی: سركیسیان. Click تكنولوژی تولید روغنهای دارویی و ویتامینهای كنسانتره از ماهی/ محمدحسین (شاهرخ) حسن‌پور؛ به راهنمایی: امین كیوانفر. Click دستگاههای آنالیز و مورد استفاده آنها در شیمی/ محمداسماعیل ذوالفقاری Click سم كلره آلی د.د.ت/ بهرام بوذرجمهری Click ریپوفلاوین (ویتامین B2/ مینو كندی Click روش‌های تصفیه مواد محلول موجود در روغنهای نباتی/ ابوالقاسم اعتماد؛ به راهنمایی: حاتمی. Click بازرسیهای بهداشتی و نحوه كنسروسازی گوجه‌فرنگی و فرآورده‌های آن/ احمد صمدیان؛ به راهنمایی: امین كیوانفر. Click بررسی اثرات مواد غذایی و نقش املاح در تغذیه/ جمال‌الدین منیعی Click استفاده از رزین‌های صنعتی در بهبود كیفیت و كمیت مواد غذایی (قند)/ حمید صائمی Click تغذیه و تمدن/ محسن‌ابراهیم حبیبی Click خشك كردن مواد غذایی تحت اثر سرما و خلاء/ فتحیه مولاپرست Click اثر باكتریها برروی چغندر قند در مراحل مختلفه : داخل خاك - هنگام نگهداری - دیفوزیون/ ناهید نواب Click میكروبیولوژی قوطی‌های كنسرو/ فرزانه صفاكیش Click تاثیر تغذیه در سلامتی و پیشگیری بیماریها/ یگانه مستوفی Click شكلات/ شیرین همدانی Click آبستنی و بهداشت رژیم غذایی زن در این دوره/ فرامرز ربیعی Click Hyperurecemia و رژیمهای درمانی مربوط به آن/ سعیده جواهری Click راهنمایی متدهای از آزمایشهای بیوشیمیك در مراكز دستجمعی/ محمد صدقی Click ایزولاسیون كلستریدیوم ولشایی تیپ آ از مواد غذایی/ مظهر ناصری‌زاده Click بیماریهای معدی و روده‌ای كودكان شیرخوار/ علی تقی‌زاده؛ به راهنمایی: اسماعیل دیالمه. Click حقایق اولیه درباره بیماریهای تغذیه/ نسرین قائمی Click كنسرو و صنایع شیلاتی ماهی ساردین/ میترا آریازند Click میكروبیولوژی كنسروهای گوشتی/ مینا دبیرآشتیانی Click اهمیت آنزیمها در صنایع مواد غذایی/ هرمز وحیدی Click رژیم‌درمانی در بیماری تیفوئید و اشباه آن/ افتخار اكسیرمنفرد Click مخمر آبجو تازه/ مرتضی حمیدی Click تغلیظ آب میوه‌جات و سبزیجات/ حسن فاطمی Click گوسی‌پل در كنجاله تخم پنبه/ مسعود فلاحی Click ذرت ، اهمیت كشت آن از نظر اقتصادی و تغذیه انسان و دام/ فرنگیس ملكی؛ به راهنمایی: باقر شریعت . Click بررسی مواد فعال باقلا و نقش احتمالی آن در تعیین فاویسم/ مهدی سیدین‌اردبیلی؛ به راهنمایی: سركیسیان. Click اورمی و رژیم‌درمانی آن/ مهین‌تاج تكبیری؛ به راهنمایی: محمود غضنفرپور. Click بررسی بارندگی‌های لحظه‌ای و روشهای رفع سیلاب شهرها - مثال عددی برای دو شهر در ایران/ مسیح‌الله ادیبی؛ به راهنمایی: محمدتقی منزوی. Click نقش و دامنه فعالیت سازمان تامین خدمات درمانی در ارائه خدمات تندرستی و رفاهی در سطح كشور/ داود حیدری قشلاقی Click رابطه حداقل مزد با تغذیه/ ناهید رسولی؛ به راهنمایی: باقر شریعت . Click بررسی وضع تغذیه كودكان قبل از سنین مدرسه در خانواده‌های كم درآمد/ صدیقه نامور؛ به راهنمایی: گیتی صدیق. Click بررسی درمان كودكان مبتلا به تغذیه از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی/ مهشید لطفی؛ به راهنمایی: صدر. Click مسائل موجود در صنعت چیپس‌سازی/ هادی حقیقی‌موحد؛ به راهنمایی: حسین قویفكر. Click بررسی بهداشتی شیرهای پاستوریزه/ فریده غنی؛ به راهنمایی: واعظ زاده. Click صنایع شیلاتی میگو/ خدیجه هوشمند؛ به راهنمایی: امین كیوانفر. Click آب و اثرات آن در زندگی/ شادمهر تمجیدی؛ به راهنمایی: حائری‌زاده. Click اثر تغذیه در ازدیاد و زن زنان باردار/ هما فاطمی؛ به راهنمایی: مهین صدر. Click بررسی آسپرژیلوز در مرغداریهای اطراف تهران/ محمدابراهیم خلج‌معصومی Click تابلوی خونی ورم پستان در گاو/ محمد مرتضوی Click بررسی عوامل میكروبی اورام پستان گاو در دامپروریهای اطراف تهران/ مجید ترابی‌نژاد Click بررسی آنفلوآنزای خوك در ایران و ارتباط سرولوژیكی با آنفلوآنزای انسان/ فرخ‌زاد شاكری‌نوری Click بررسی تابلوی خونی اسبهای نژاد تركمن در ایران/ محمدعلی جباری Click بررسی و مطالعه وضع گوسفندداری در منطقه غربی مازندران/ غلامحسین فروزانفر Click كنسروتون : سیستم صید، طرق نگهداری و تهیه محصول آن در كارخانه/ محمدجعفر سینه‌سپهر؛ به راهنمایی: امین كیوانفر. Click روغن‌كشی از دانه‌های روغنی به طریق افشرش/ ضیاءالدین حسینی‌هاشمی Click بررسی میگوی پاكستان غربی/ شهلا موسسی؛ به راهنمایی: امین كیوانفر. Click باكتریهای بیهوازی و اسپروژن كلستریدیوم ولشای تیپ‌آ/ محمد نیكتاش Click تكنولوژی تهیه مخمر نانوایی از ملاس چغندر قند/ عباس سعیدی‌نژاد Click تحقیق در اپیدمیولوژی نارسایی قلب Heart Failure و ارتباط آن با تغذیه درمانی/ آزاده امین‌پور؛ به راهنمایی: محمدحسین حاجبی. Click مصرف و اهمیت آب در صنایع غذایی/ منیژه بهبودی؛ به راهنمایی: احمدی. Click عوامل اجتماعی و اقتصادی جرم جوانان در ایران/مهرداد امیرغیاثوند. Click درباره صلح و انترناسیونالیسم/فرهاد ممدوحی. Click روشهای مختلف نگهداری گوشت/ دانشپور شاویریان؛ به راهنمایی: محمود علومی. Click ویتامین آ/ احمدرضا كمره؛ به راهنمایی: شاملو. Click اسپرو و رژیم عاری از گلوتن/ قربانعلی جابری؛ به راهنمایی: پرویز سروری. Click مفهوم خدمات بهداشت و درمان اولیه با توجه به تجربه آذربایجان غربی در ایران/ غلام ربانی‌لهبان؛ به راهنمایی: محمدعلی برزگر. Click بررسی شیلات شمال (بندر پهلوی) و وضع صیادان (ماهیگیران) این شهر/سیمین اشجعی‌اسالمی. Click شته‌های ایران، طرز زندگی و مبارزه با آنها/ محمدعلی هنرپروران؛ به راهنمایی: صدرالدین شریفی. Click مبارزه تلفیقی (بیولوژی و شیمیایی) علیه بندپائیان/ خسرو مختاری؛ به راهنمایی: صدرالدین شریفی. Click تاثیر مقادیر مختلفه فسفر و كود حیوانی و اثر متقابل آنها روی عملكرد نخود در باجگاه/ ایرج فیلی؛ به راهنمایی: علی‌اصغر پارسا. Click مقایسه اثر سموم قارچ‌كش برروی یرقان زودرس سیب زمینی/ احمد حیدرنیا؛ به راهنمایی: ایرج پوستچی. Click مطالعه حاصلخیزی خاك قسمت غربی دره باجگاه (مزارع آموزشی دانشكده)/ مسعود حكیمیان؛ به راهنمایی: پارسا. Click تعیین و بررسی منحنی‌های تراز ناحیه شرق باجگاه/ جمال پرورده، پرهام جواهری؛ به راهنمایی: ناصر ضیغمی، بزرگ بحرانی. Click مطالعه حاصلخیزی خاكهای دره باجگاه به روش تجزیه آزمایشگاهی.قسمت شرقی دره/ محمود جوان؛ به راهنمایی: علی‌اصغر پارسا. Click اثر كودهای ازته و فسفره برروی افزایش میزان عملكرد گندم در مناطق كوار و مرودشت/ علی ابطحی؛ به راهنمایی: علی‌اصغر پارسا. Click بازار مشترك اروپا/ حسین قاضی‌نور Click تنزلهای رسمی ارزش ریال علل و آثار اقتصادی آن/ عبدالوهاب عسكری Click بنگلادش : تحلیلی از روابط هند و پاكستان/علی قادرپناه. Click تجزیه و تحلیل اقتصادی و تغذیه 25 واحد كشاورزی اطراف شیراز/ بیژن ایران‌نژاد Click پیوند قرنیه در اسب (كراتوپلاستی)/ شهاب مدرس Click بررسی همبرگرهای تهران از نظر سالمونلا/ مهین عرب Click مطالعه خاكهای قلیائی زین‌آباد شیراز و اصلاح آن/ بهرام پیمانی Click پسته كرمان/عبدالله ابراهیمی. Click مطالعه ارقام و مقایسه عملكرد نخود سیاه در مرودشت/ سعید نقوی خامنه‌ای Click گلوسیومهای ایران (گلوسیوم رحمت‌آباد رودبار)/ مهوش پرچمی Click دورنمای جامعه شهری در ایران/عبدالمجید محرر. Click اهمیت اقتصادی كارادرینا در چغندركاری ایران و طرز مبارزه با آن/ احمد صفاریان Click بررسی مرفولوژی و بیولوژی عقربها/ ابوالفضل هاشمی‌چلاوی Click بررسی اوضاع اجتماعی و اقتصادی قریه باغشاه/ علمدار مرادی Click اثرات نامطلوب و خطرآفرین داروها/ عظیم قلی‌زاده‌صفار Click بررسی وضع بازرگانی میوه‌جات اصفهان/ هوشنگ بنگدار Click بررسی گوسفندپرواری در شیراز/ عبدالرحیم رحیم‌پور Click بقایای سموم پس از سم‌پاشی برروی میوه‌جات و سبزیجات و اثرات مضر آن برای انسان و دام/ هوشنگ باقری‌صادقی Click سرمایه‌گذاری در كشورهای در حال توسعه/هرمز طاهری. Click روابط عمومی سازمان جلب سیاحان/ حسن نامور Click مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه/ اسدالله امامی؛ به راهنمایی: حسن افشار. Click تمركز و عدم تمركز اداری و سیاسی در ایران/ مصطفی نبوی؛ به راهنمایی: علیرضا بشارت . Click قاعده ضمان ید یا قاعده علی‌الید/ ابوالحسن محمدی؛ به راهنمایی: شهابی. Click عدم دخالت در حقوق بین‌الملل/ عبدالكریم انواری Click دفاع مشروع موضوع ماده 51 منشور ملل متحد/ محمدتقی نادری؛ به راهنمایی: مقتدر. Click تعلیق اجرای مجازات در حقوق كیفری ایران و حقوق تطبیقی/ ابوالفتح ابوالفتحی؛ به راهنمایی: پاد. Click بازنشستگی در سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت ایران/ حسن ملك جاه؛ به راهنمایی: عبدالحمید ابوالحمد. Click حقوق كودك - حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران، اسلام و فرانسه/ جواد مدیرنیا؛ به راهنمایی: ناصر كاتوزیان. Click وضع حقوقی اطفال نامشروع در حقوق سویس و فرانسه/ فاطمه امامی (زراعی)؛ به راهنمایی: حسن افشار. Click وفای به عهد/ حمید جلیل‌زاده‌خویی؛ به راهنمایی: قائم‌مقامی. Click حاكمیت در اسلام و نظر ابن خلدون درباره آن/ داود رسایی؛ به راهنمایی: محمدحسین علی‌آبادی. Click اندیشه قانون‌خواهی در ایران سده نوزده/ منوچهر كمالی‌طه؛ به راهنمایی: عبدالحمید ابوالحمد. Click استرداد مجرمین/ كاظم فاطمی‌شریعت‌پناهی Click بنیاد استراتژی در شاهنشاهی هخامنشی/ نصرت‌الله بختورتاش؛ به راهنمایی: قاسم افتخاری. Click گردش چك/ كاظم شیوارضوی؛ به راهنمایی: حسن ستوده. Click سهم در شركتهای سهامی/ غلامعلی اعظمی؛ به راهنمایی: صفری. Click تحولات اساسی دیپلماسی چین در دهه شصت/ منوچهر بازیار؛ به راهنمایی: محمود خواجه‌نوری. Click نقش احزاب سیاسی در تكامل و پیشرفت دموكراسی آمریكا/ عبدالرضا فولادی؛ به راهنمایی: محسن عزیزی. Click مسئله فلسطین (از نظر سیاسی) از 1917 تا 1948/ حسین بی‌آزاران؛ به راهنمایی: حمید عنایت ، محسن عزیزی. Click اقامتگاه در حقوق ایران/ حسن حسنی Click عدم نفوذ و بطلان و آثار آن در حقوق مدنی ایران - بحث تحلیلی از جهت دكترین و آرا قضایی نسبت به موارد بطلان و عدم نفوذ و مقایسه آن با حقوق/ كمال‌الدین كیانوری؛ به راهنمایی: محمد مشكوه. Click صلاحیت مجمع عمومی سازمان ملل متحد در استقرار امنیت بین‌المللی/ علی خردمه؛ به راهنمایی: متین دفتری. Click معاونت در جرم/ منوچهر حمیدی؛ به راهنمایی: ابراهیم پاد. Click سیاست نظامی روسیه در ایران 1815 - 1790/خانك عشقی‌صنعتی. Click سیاست خارجی عراق از پایان جنگ جهانی اول تا پایان جنگ جهانی دوم/ مهدی جلیلی‌حقیقی Click اختلالات مرزی و سیاسی جمهوری خلق چین با جمهوری هند 1947 - 1965/ عباس شیرزادی؛ به راهنمایی: قاسم افتخاری. Click نیروهای مسلح بین‌المللی/ حسینعلی علامه‌نوری Click روابط دیپلماسی افغانستان با اتحاد شوروی از 1917 تا 1967/ محمد اكرم‌عثمان؛ به راهنمایی: جمشید نبوی. Click اپیدمیولوژی اكسیوروز در تبریز/ انجیلای روحانی Click بازدارندگی/ بهروز امیرمعینی؛ به راهنمایی: قاسم افتخاری. Click تحقیقی در قوانین حمورابی از نقطه نظر جزایی/ باقر كیخسروی‌مقدم؛ به راهنمایی: ضیاءالدن پیمانی. Click انتقال انرژی نصفالنهاری ماه نوامبر سال 1964 برای تهران/احمد نوحی. Click جنگ و رابطه آن با بیماریهای روانی/شوكت ستارنژاد. Click ژئومورفولوژی و ژئودینامیك بخش جنوبی البرز مركزی (منطقه واقع در شمال دشت تهران)/ مسعود حسنی؛ به راهنمایی: احمد شمیرانی. Click جنبش مشروطیت ایران و نهضت روشنفكران/فاطمه حجازی. Click نقش اعتبارات كشاورزی در اقتصاد روستایی ایران/ ایرج امینی؛ به راهنمایی: حسن پورافضل. Click استهلاك ماشین‌آلات كشاورزی و محاسبه آن/ محمدحسین تاخیری (فخیمی)؛ به راهنمایی: فریدون شوكت فرد. Click بهداشت و ترویج آن در روستاها/ عباس احمدی؛ به راهنمایی: علی‌اصغر پارسا. Click پایه‌های مركبات و اهمیت اقتصادی آنها/ مهدی یزدخواستی؛ به راهنمایی: رضا قلی مبین. Click بررسی صنعت اتومبیل در ایران/ عباس نجفی‌زاده؛ به راهنمایی: فریدون تفضلی. Click هنر و رابطه آن با افكار اقتصادی/احمد نجدی. Click بررسی طرح انجام شده تامین آب آشامیدنی روستای خاتون‌آباد ورامین/ رجب مرادی بوساری؛ به راهنمایی: ناصر رازقی. Click اپیدمیولوژی تنیاساجی ناتا در شمال ایران/ مصطفی سپاسی Click بررسی میزان كاهش شنوایی در كارگران نیروگاههای برق/ ابوالقاسم حافظ قرآن؛ به راهنمایی: داریوش پرویزپور. Click اعتیاد و علل آن/ حسن پاكاریان؛ به راهنمایی: منوچهر محسنی. Click بررسی وضع تیامین ساكنان روستاهای استان كرمان/ مهناز شابزار؛ به راهنمایی: فریدون سپاسی. Click بررسی علل عدم موفقیت طرحهای تصفیه فاضلاب خانگی در تهران/ ژیلا فرح‌نیك؛ به راهنمایی: محمود شریعت . Click بررسی رابطه بعد خانوار و دانش جلوگیری با پاره‌ای از عوامل مهم اجتماعی/ هیدا روحی؛ به راهنمایی: كاظم محمد. Click مطالعه و بررسی نقش انجمن همكاری خانه و مدرسه در ارتقاء سطح بهداشت دانش‌آموزان/ احمد خلیلی؛ به راهنمایی: توفیق غفوری. Click بهداشت روانی در مركز نگهداری كودكان بی‌سرپرست/ علی گیاهی؛ به راهنمایی: توفیق غفوری. Click بررسی خدمات بهداشتی درمانی پنج ساله استان كرمان/ احمد رشیدفرخی Click نقش اقتصادی و اجتماعی مدیر در بیمارستان/ لعیا روبائی Click تجهیز یك بیمارستان جدیدالتاسیس/ زهرا هاشمی؛ به راهنمایی: باقر قائمیان. Click بررسی رضایت حرفه‌ای در میان پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاه تهران/ اسماعیل فاطمی‌زاده؛ به راهنمایی: منوچهر محسن. Click بررسی شاخص D.M.F در سنین 15 - 49 در استان اصفهان در سال 1352/ حسن شهریاری؛ به راهنمایی: كاظم محمد. Click فرهنگ غذایی ایران و بررسی تغییرات عادات غذایی در گروهی از ایرانیان مقیم نیویورك/ فریده بازغی؛ به راهنمایی: ج جزایری. Click استاندارد و اهمیت آن/خسرو شایان‌آرانی. Click نقش هواپیمایی ملی ایران (هما) در اقتصاد كشور/غلام‌علی توكلی‌دهقی. Click نكاتی چند از وضع تغذیه و زندگی مردم روستاهای یزد/ كیخسرو كیقبادی؛ به راهنمایی: حبیب هدایت . Click تولید قند و شكر و رابطه مصرف آن با هزینه زندگی خانواده‌های ایران/ كامران مجرد؛ به راهنمایی: باقر شریعت . Click بررسی مسائل و مشكلات مربوط به توسعه آبیاری نشتی در دشت قزوین/محمود حاجی‌فتحعلی. Click توسعه صنعت قالی در منطقه بهار همدان/علی‌اكبر اسلامیه. Click بررسی روابط انسانی در بیمارستانهای دانشگاه تهران/ مسعود عالی‌مقام؛ به راهنمایی: منوچهر محسنی. Click سیر تاریخی دمكراسی در دنیا و مسائل آن در ایران/ ایران انصاری؛ به راهنمایی: پرویز صانعی. Click عمران خوزستان نمونه برنامه‌گزاری منطقه‌ای/ مرتضی گرجی؛ به راهنمایی: ف، منوچهر فرهنگ . Click جمعیت ایران و مسائل اجتماعی مربوط به افزایش آن/ زهره پورآقاباقر؛ به راهنمایی: پرویز صانعی. Click نقش صنعت كنسرو در اقتصاد ایران/ نرگس رسولی‌ختائی؛ به راهنمایی: باقر شریعت . Click بررسی اسانس مورد ایران/ مرتضی یوزباشی (فرهودی)؛ به راهنمایی: یعقوب آئینه‌چی. Click تجزیه شیمیایی صمغ پسته/ موسی باقری؛ به راهنمایی: یعقوب آئینه‌چی. Click بررسی اسپور قارچهای آلرژی‌زا در هوای چهار شهر رشت ، سمنان، قزوین و قم در سال 45 - 1344/ معصومه رفعت؛ به راهنمایی: علی شفیعی. Click اندازه‌گیری مواد معدنی در پیاز/ ایرج رستگار؛ به راهنمایی: كمانگر. Click تعیین مقدار ویتامین ب 1 در ذرت ایران/ صبحی ابونصره؛ به راهنمایی: كوشك‌آبادی. Click بررسی و تعیین مقدار هموگلوبین و هماتوكریت و هموگلوبین‌های غیرطبیعی در افراد سالم تهران/ سلیمان رحیمی‌خو Click نظریات رازی درباره بیماریهای دستگاه تنفسی (ترجمه بخش چهارم كتاب الحاوی اثر زكریای رازی)/ صادق رجایی؛ به راهنمایی: ابوالقاسم سلطانی. Click كتاب داروسازی در پزشكی (ترجمه قسمتی از كتاب الحاوی به نام الصید له فی‌الطب اثر زكریای رازی)/ عبداللطیف طاهری‌فرد؛ به راهنمایی: حسن فرسام. Click كتاب داروسازی در پزشكی (ترجمه قسمتی از كتاب الحاوی به نام الصید له فی‌الطب اثر زكریای رازی/ عبداللطیف طاهری‌فرد؛ به راهنمایی: حسن فرسام. Click انتشار تكیاخته‌های روده‌ای در ایران/ ابوالقاسم وحید؛ به راهنمایی: عباس صنعتی. Click اندازه‌گیری قدرت اثر شربت‌های تتراسیكلین موجود در ایران و بررسی عوامل موثر برروی آنها/ الیس یونا؛ به راهنمایی: سیروس یزدانی. Click بررسی و تجویز داروهای داخلی و خارجی و علل آن از نظر دید پزشكان تهران/ ابراهیم سعدی‌پور؛ به راهنمایی: اسماعیل سموعی. Click مان‌های ایران/ اكرم نیكنژاد؛ به راهنمایی: یعقوب آینه‌چی. Click بررسی رنگهای مجاز در داروسازی و تشخیص آن بوسیله آزمایش‌های شیمیایی/ داود الله‌ویردی؛ به راهنمایی: ناصر رضوانی. Click تاثیر تصوف و عرفان در فرهنگ ادب فارسی/ كاظم شریعتمداری تهرانی؛ به راهنمایی: صانعی. Click تغییرات اسید اوریك در دو هزار تن ایرانی/ اكرم براتی؛ به راهنمایی: محمدعلی مولوی. Click رینیت‌های آلرژیك و پولنهای بوجود آورنده آن (بخصوص در ایران)/ محمدمهدی حسینخانی؛ به راهنمایی: محمد بهشتی. Click بررسی رازك Humulus Lupulus و پراكندگی آن در ایران/ اعظم فروزانی؛ به راهنمایی: فریدون مهدیون. Click مقایسه روشهای مختلف كاشت بذر یونجه/ عباس پیروی؛ به راهنمایی: ایرج پوستچی. Click انسولین و داروهای هیپوگلیسمی/ یاسر مسلم؛ به راهنمایی: كوشك‌آبادی. Click سلولز و كاربرد تركیبات آن در داروسازی/ اشرف متولی‌باشی نائینی؛ به راهنمایی: جمشید خرمی. Click بررسی و تعیین مقدار فسفر غیرآلی در سرم مادران و نوزادان/ فرشته رضانژادزحمتكش؛ به راهنمایی: حسن فرسام. Click بررسی فیزیكی و شیمیایی آبهای شهرستان لار (فارس)/ مسعود باقری؛ به راهنمایی: محمدرضا غفوری. Click الكالوئیدها/ محمدرضا تاجیك؛ به راهنمایی: كوشك‌آبادی. Click بررسی فیتوشیمی گیاهان ایران/ علی محمدی؛ به راهنمایی: ابوالقاسم سلطانی. Click تعیین مقدار ویتامین B1 در انواع سبوس‌های ایران/ اردشیر یزدانی‌اسكی؛ به راهنمایی: هوشنگ كوشك‌آبادی. Click روش‌های جدید جستجو و تعیین مقدار آلكالوئیدهای موجود در تریاك/ محب‌الله راحمی‌نوران؛ به راهنمایی: امامی خویی. Click مطالعه و بررسی ناقلین باسیل دیفتری روی محیطهای فنی‌كننده و مقایسه آن با كشتهای معمولی/ هوشنگ سعیدی؛ به راهنمایی: پرویز ادیب‌فر. Click بررسی نكاتی چند از محیط كار محلولهای تزریقی/ ژاكلین سنندجی‌فر؛ به راهنمایی: ناصر رضوانی. Click تیتراسیون بطریقه پتانسیومتری در محیط غیرآبی و كاربرد آن در كنترل دارو/ پروین حاجت‌دوست؛ به راهنمایی: فرزاد نامی‌گهر. Click امتحانات و سندرم‌های مهم اورولژیك + اورولژی اطفال/ ابوالقاسم رشوندسرداری؛ به راهنمایی: علی نفیسی. Click اندازه‌گیری میزان سرب ادرار پیشه‌وران و بررسی اثرات احتمالی آن/ ملكایرج فرخ‌تكین؛ به راهنمایی: حسن فرسام. Click روش‌های آزمایشگاهی تجزیه مواد خوراكی/ فریده ظفری زنگنه؛ به راهنمایی: فرج‌الله فرهی. Click بررسی باكتریهای موجود روی اسكناسهای 50 الی 10/000 ریالی/ تمیلا زرنگاردیزچی؛ به راهنمایی: هرمز دیاراعتمادی. Click روشهای مختلف تعیین مقدار ویتامینهای محلول در آب/ فاطمه اسلامیان؛ به راهنمایی: فرج‌اله فرهی. Click بررسی تركیبات شیمیایی گیاهان سورمق/ محمدحسین صالحی‌سورمقی؛ به راهنمایی: یعقوب آئینه‌چی. Click اندازه‌گیری مس در سرم زنهای باردار و بندناف نوزادان و مقایسه آن با زنهای طبیعی غیرباردار در تهران/ محمدباقر تحویل‌زاده؛ به راهنمایی: حسن فرسام. Click بررسی وابستگی صنایع داروسازی در ایران/ مسعود پرتو؛ به راهنمایی: فخرالدین جمالی. Click بررسی تغییرات میزان سرب در برگ گیاهان شهر تهران/ ناصر زند؛ به راهنمایی: حسن فرسام. Click مطالعه و بررسی انگل‌های روده‌ای نزد كودكان عقب‌مانده ذهنی در تهران/ محمدرضا اشرفی؛ به راهنمایی: فاطمه شیبان. Click بررسی پروتئین در ماهیهای كیلكا، كفال، سنگسر، سرخو، قباد و میگو/ فریبا نیروئی؛ به راهنمایی: فرهی. Click دو بخش الف و ب از كتاب صید نه در طب/ فاطمه اسدی؛ به راهنمایی: سلطانی. Click بررسی و مقایسه چسب گزانگبین با سایر چسب‌ها در تهیه قرص/ مرضیه پورداودی؛ به راهنمایی: مسعود مخانی. Click جستجوی آنتی‌بادی HLA در خون خانمهای حامله/ زهره عالم‌زاده‌بحرینی؛ به راهنمایی: بهروز نیكبین. Click بررسی آنتی‌ژنهای ریكتزیایی و انتشار آن در ایران/ بتول ترقی‌جاه؛ به راهنمایی: عبدالحسین نویدحمیدی. Click روش اسپكتروفتومتری جدید برای تعیین مقدار دی فن هیدرامین و كاربرد آن در فرآورده‌های دارویی/ مجدالدین موسوی‌میركلائی؛ به راهنمایی: رستم مقصودی. Click بررسی تریگونلافنوم گركوم (شنبلیله) از نظر ساختمان تشریحی، انتشار و پراكندگی و تجسس كومارین/ بدیعه پورقدیری؛ به راهنمایی: محمدباقر قدسی. Click بررسی شیمیایی و میكروبی آبهای جنوب تهران/ ملیحه سماك؛ به راهنمایی: محمدرضا غفوری. Click اختصاصات گیاهشناسی و صفات تشریحی و پراكندگی اوونیموس در ایران/ غلامحسن ملك هدایت؛ به راهنمایی: فریدون مهدیون. Click تجسس و تعیین مقدار مس در شیر (شیرهای خشك و طبیعی و پاستوریزه)/ محمدباقر ضیاءنقدهی؛ به راهنمایی: تیمور كمانگر. Click بررسی اونونیس اسپینوزا از نظر اختصاصات گیاهشناسی، خواص درمانی و پراكندگی آن در ایران/ سیمین هوشمند؛ به راهنمایی: محمدباقر قدسی. Click بررسی شیمیایی گیاه افوربیابونژی/ زهرا عزیزی‌تركانپور؛ به راهنمایی: آئینه‌چی. Click بررسی شیمیایی و میكروبی آبهای آشامیدنی شهرستان زابل (سیستان)/ حبیب‌الله كیخا؛ به راهنمایی: محمدرضا غفوری. Click بررسی میزان پروتئین و ماده سمی‌آفلاتوكسین در بادام زمینی/ شهلا نیكپور؛ به راهنمایی: بدری توسلیان. Click روشهای استریل كردن پمادهای چشمی/ یوسف حلوی؛ به راهنمایی: مسعود مخانی. Click سنتز مشتقات جدیدی از اورتومتیل مركاپتوفینل اوره و اورتان و بررسی اثرات ضد میكروبی و ضد قارچ آنها/ منیر خاتمی‌مقدم؛ به راهنمایی: عباس شفیعی. Click استخراج تركیبات تلخ موجود در برگ گیاه سنتورآفلوموئیدس/ هما سیفاللهی بازرجانی؛ به راهنمایی: یعقوب آئینه‌چی. Click بررسی تركیبات فنلی گیاه استریاتلا (افوربیا)/ آذرمیدخت تركمن‌اسماعیلی؛ به راهنمایی: یعقوب آئینه‌چی. Click بررسی كرمهای مغذی پوست/ حوریه جامبرصادقیان؛ به راهنمایی: مسعود مخانی. Click كنترل باربی‌توریكها در فرآورده‌های دارویی/ جلال‌الدین (مسعود) عسكری؛ به راهنمایی: رستم مقصودی. Click بررسی فیزیكی، شیمیایی، بیولوژیكی و خواص درمانی آب و لجن دریاچه رضائیه/ اكرم صابری؛ به راهنمایی: محمدرضا غفوری. Click مطالعه پلی‌آمین‌ها و اهمیت آن در سرطان/ سیما رحیم‌زاده‌رفوئی؛ به راهنمایی: ناصر ملكنیا. Click بررسی تغییرات مس و سرولوپلاسمین در اثر مصرف داروهای سنتتیك پروژسترونی/ شهلا جنتی؛ به راهنمایی: ثریا كامیاب . Click اثر رزرپین روی اعصاب كاردیومدراتریس/ اشرف نوربخش؛ به راهنمایی: سعید اعتصامی. Click تعیین مقدار آرسنیك موجود در مو و ناخن اهالی اصفهان/ حسین پوپل؛ به راهنمایی: ژیرار كاراپتیان. Click بررسی كرونیلاها از نظر اختصاصات گیاهشناسی، خواص درمانی و پراكندگی آنها در ایران/ حمزه محبعلی؛ به راهنمایی: زرگری علی. Click بررسی تغیرات متابولیسم كربوهیدراتها پس از مصرف داروهای جلوگیری كننده از حاملگی/ حشمت‌الله آتش زر؛ به راهنمایی: كامیاب ثریا. Click مطالعه اثرات گروههای استخلافی و ایزوتوپ‌های هیدروژن در واكنشهای حذفی دو ملكول دی‌آریل اتیل بنزن سولفونات‌ها/ غلامرضا اسمردی؛ به راهنمایی: علیرضا قنبرپور. Click مطالعه و تعیین مقدار پروتئین و اسیدهای آمینه پروتئینی در دانه هندوانه/ اسمعیل فخفوری؛ به راهنمایی: بدری توسلیان. Click ناسازگاری ویتامین B 12 در فرآورده‌های دارویی/ بهیندخت تیموری مقدم؛ به راهنمایی: سیروس یزدانی. Click روش اسپكتروفتومتری جدید برای تعیین مقدار یونین و كاربرد آن در فرآورده‌های دارویی/ زهره فیض؛ به راهنمایی: رستم مقصودی. Click روشهای مختلف كاربرد گاز كروماتوگرافی در تجزیه و تعیین مقدار تركیبات دارویی/ محمد نهرینی؛ به راهنمایی: امامی خویی. Click شیرین كننده‌های دارویی/ رستم گوهری زاده؛ به راهنمایی: جمشید خرمی. Click مطالعه درباره اثرات ضدحاملگی مس در دستگاه صناعی داخل رحمی/ شیرین اكبرپور؛ به راهنمایی: حسن فرسام. Click بررسی ساختمان تشریحی و تركیبات شیمیایی گیاه ایریس پزوداكوروس/ كاظم حسین شاهی تفت؛ به راهنمایی: امان‌الله صالحیان. Click تحقیقی درباره تعیین حساسیت دیپلوككهای مولد سوزاك نسبت به مواد ضدمیكروبی/ مهدی حاجی عبدالله؛ به راهنمایی: پرویز ادیب فر. Click اثر اسید اتاكرنیك در آزاد شدن (ریلنز) نور آدرنالین از اعصاب سمپاتیك و از دفران خوكچه هندی/ اختر سیفی؛ به راهنمایی: محمد خویی. Click سنتز مشتقات جدیدی از بنزوكسپین بنزوتایپین بعنوان تركیبات غیراستروئیدی احتمالا ضد روماتیسم/ غلامحسین كیائی؛ به راهنمایی: عباس شفیعی. Click بررسی نكاتی چند درباره اپیدمیولوژی استرنژیلوئیدیازیس در چند روستا از شهرستان بابل/ فرخ آهنی كمانگر؛ به راهنمایی: اسماعیل قدیریان. Click مقدمه‌ای بر تجزیه عاملی/ پریوش ارفع‌كبودوند؛ به راهنمایی: محمدحسن مهدوی. Click بررسی و مقایسه طرح جاری ترافیك و طرح پیشنهادی بلوك گردشی در یك شهر فرضی mn بلوكی/ غلامحسین پروینیان؛ به راهنمایی: تاتا. Click معادلات انتگرال و كاربرد آن در آمار ریاضی/ عبدالحسین هورفر؛ به راهنمایی: مرتضی جلالی. Click طریقه تهیه و تنظیم جداول مرگ و میر بر اساس آمارهای عمومی و یا تجارب شركتهای بیمه/ فرزاد اشرف؛ به راهنمایی: محمد ولی جوهریان. Click بررسی انگیزه های گروه‌ها و طبقات مختلف شركت‌كننده در نهضت مشروطیت ای

منبع:
http://boxstr.com

   


نظرات()   
یکشنبه 24 شهریور 1387  01:09 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط:

رستم مقصودی. Click اثرباسیلوس تورینژنسیس سروتایپ H - 14 بر داروهای آنوفل‌استفنسی و كولیسیسنی در منطقه كازرون/ فرهاد قندی؛ به راهنمایی: منصور معتبر. Click مقایسه پاتوژنیسیته لیشمانیاتروپیكای‌سوش روستایی و شهری برای هامستر آزمایشگاه/ علی‌اصغر حیدری‌محمدآبادی؛ به راهنمایی: شمس‌الدین مفیدی. Click بررسی میزان علاقه دانش‌آموزان سال اول و سوم راهنمائی بیرجند به مفاد بهداشتی/ جهانگیر انصاری رامندی؛ به راهنمایی: پوراندخت نوذری. Click بهبود صداهای مفصل گیجگاهی فكی بوسیله تصیح اكلوژن/ محمدعلی بهناز؛ به راهنمایی: ایرج شفق. Click زبان برنامه‌نویسی Basic/ ولی‌الله زمانی، یدالله مختارپورحبشی؛ به راهنمایی: پرویز رشیدیان. Click بررسی پیروس كومونیس و پراكندگی آن در ایران تشخیص و اندازه‌گیری آربوتوزید موجود در آن/ ثریا افسردیر؛ به راهنمایی: محمدباقر قدسی. Click بررسی شیمیایی گیاه افوربیاكوناتا/ پروین معظمی‌گودرزی؛ به راهنمایی: یعقوب آئینه‌چی. Click مطالعه Fraxinus excelsior L. و پراكندگی آن در ایران/ بهرام بهمنیار؛ به راهنمایی: امان‌الله صالحیان. Click كنترل و تعیین مقدار داروهای ضد درد و تب عادی و اختصاصی غیراعتیاد آورده‌های دارویی/ محمدمهدی شفیعی؛ به راهنمایی: مقصودی. Click لوریه‌سریز ایران/ پری سیفاللهی؛ به راهنمایی: مصطفی اولیائی. Click آنتی‌بیوتیك جدید - ویبرامیسین اثر درمانی و سمیت آن/ جواد فرجی‌مطلق؛ به راهنمایی: رحیم قادری‌نژاد. Click مكانیسم اثر داروهای ضد قی بخصوص تری‌فلوروپرومازین و سنتز آن/ اقدس زارعی‌اسفندآبادی؛ به راهنمایی: مجید خورسند. Click بررسی میوه‌های تیره‌چتریان/ رسول تقی‌زاویه؛ به راهنمایی: فقهی. Click هیدرونفروز/ مهرداد رضائی؛ به راهنمایی: علی نفیسی. Click بررسی ایتولوژیك و درمان سرطانهای پستان/ فریدون شیخ؛ به راهنمایی: رضا سلطانی نسب . Click بررسی پمپینل‌لاها و انتشار آنها در ایران/ سروراعظم عمادی؛ به راهنمایی: علی زرگری. Click ترجمه بخش بیماریهای غدد داخلی و تنفسی كتاب مك - كومبز MC-Combs/ فریدون وزیری؛ به راهنمایی: رضا سلطانی‌نسب . Click ترجمه فصولی از كتاب آنرمالیهای جنسی در زنان/ عباس محتشمی؛ به راهنمایی: فرهنگ زارع. Click استفاده از روش ایمونوفلوئورسانس در ارزشیابی برنامه ریشه‌كنی مالاریا در شهرستان میناب/ عبدال واحد؛ به راهنمایی: غلامحسین ادریسیان. Click رابطه بین بیماری كم خونی و كرم قلابدار در شمال ایران Relationship Between Intensity of Hookworm Infection and Anaemia/ عبدالرئوف سومرو؛ به راهنمایی: علی‌اكبر عالمی. Click اپیدمیولوژی كرمهای روده‌ای در نواحی اطراف خرمشهر/ اوماپادا باهاتاچاریا؛ به راهنمایی: جعفر مسعود. Click اپیدمیولوژی پروتوزوئرهای روده‌ای در قریه كوهپیرایه واقع در 30 كیلومتری شمال غربی كازرون در فارس/ عبدالرضا عریفی؛ به راهنمایی: ندیم. Click رابطه بین شدت آلودگی به كرمهای قلابدار و میزان ائوزینوفیلی در شمال و جنوب ایران/ راشد العویش؛ به راهنمایی: ایرج فرهمندیان. Click اثرات رژیم غذایی كم پروتئین بر روی جواب ایمنی سلولی در موش/ منوچهر خورشیدی؛ به راهنمایی: ناهید محقق‌پور. Click اپیدمیولوژی تك یاخته‌ای روده‌ای در دهكده عموئی كازرون/ عبدالرحمن ممانی؛ به راهنمایی: شیبان. Click تشخیص سرولوژیكی جذام با استفاده از روش پادتن‌های درخشان Serodiagnosis of Leprosy by Immunofluorescence Technique/ منوچهر محمدی؛ به راهنمایی: فرخ مدبر. Click بررسی واردات و توزیع كتب خارجی در تهران (1346 - 1355)/ رحمت فتاحی؛ به راهنمایی: عباس حری. Click امكانات و تسهیلات صحافی كتاب و مجله در ایران/ فرج‌الله محبت؛ به راهنمایی: محمدرضا حكیمی. Click اقتصاد كتاب در ایران/ معصومه ظلی‌پور؛ به راهنمایی: هوشنگ ساعدلو. Click القاب دولتی، علمی و ادبی و مذهبی در دوره قاجاریه/ پری ناز شاهنواز؛ به راهنمایی: ایرج افشار. Click پیدایی و گسترش كتابخانه‌های سیار روستایی در جهان و ایران/ داریوش حقیقی‌طلب؛ به راهنمایی:)نوش‌آفرین انصاری (محقق . Click بررسی وضع رساله‌ها در ایران/ شهین دولتشاهی؛ به راهنمایی: حكیمی. Click مقدمه چاپ 17 طبقه‌بندی دهدهی و فهرست نسبی دیویی/ پروین تابان‌نژاد؛ به راهنمایی: علی سینائی. Click دانش‌آموز ایرانی و كتابهای مذهبی/ حسن مجابی؛ به راهنمایی:)نوش‌آفرین انصاری (محقق . Click فیلم‌شناسی فیلم‌های آموزشی تهیه شده در وزارت آموزش و پرورش - وزارت فرهنگ و هنر - تلویزیون آموزشی از آغاز تا 1356/ جمال حاج‌آقامحمد؛ به راهنمایی: ثریا قزل‌ایاغ، جمشید اكرمی. Click راهنمای پزشكان متخصص بیماریهای داخلی/ مینا پرتوی، گیتی كاووسی؛ به راهنمایی: ناصری. Click تاریخچه كتابنامه‌نگاری ایرانی بعد از اسلام/ سوسن پوریا؛ به راهنمایی: فرشته انوار. Click بررسی و ارزیابی كتابخانه های وابسته به وزارت اقتصاد و طرح پیشنهادی برای كتابخانه مركزی وزارت اقتصاد/ فاطمه مصطفوی؛ به راهنمایی: یحیی دوستدار. Click دكومانتاسیون مدارك فارسی/ احمد میرزاده؛ به راهنمایی: حسین دانشی. Click بررسی فعالیتهای موسسه انتشارات فرانكلین/ ژیلا یادگار؛ به راهنمایی: عباس حری، ناصر پاكدامن. Click گسترش جغرافیای ایران در نظام رده‌بندی دیوئی/ فرشته كاشفی؛ به راهنمایی: پوری سلطانی. Click بررسی تاریخچه و فعالیتهای كتابخانه‌های وقفی و مذهبی مشهد/ حسین خیامی؛ به راهنمایی: عباس حری. Click طرح كتابخانه و مركز اسناد گمرك/ جواد نامجو؛ به راهنمایی: یحیی دوستدار. Click بررسی كتابخانه در وضع آموزش كودكان و نوجوانان و بزرگسالان در اجتماع/مهناز حاج‌میرزاشكرالله‌وزیر. Click كتابهای خواندنی معلمان/ قمر لشگری؛ به راهنمایی: دكتر باوندی. Click اصول نظری فهرست‌نویسی/ اسماعیل كدخدازاده؛ به راهنمایی: یحیی دوستدار. Click روش بازیابی مدارك سازمان ملل متحد/ معصومه باقری؛ به راهنمایی: حسین دانشی. Click بررسی عادت و علاقه به كتاب خواندن در كتابخانه‌های عمومی تهران/ فریده رضوانی؛ به راهنمایی: فرنگیس امید. Click مقایسه كتابخانه‌های دبیرستانی ایران (تهران) و بریتانیا/ شهین آسایش؛ به راهنمایی: آلیس لرد. Click تنظیم عنوانهای موضوعی و شماره طبقه‌بندی برای منتخبی از كتب مرجع عمومی فارسی/ غلامحسین تسبیحی، نوریه موسوی؛ به راهنمایی: پورانداخت سلطانی‌شیرازی. Click فهرست زندگینامه نویسندگان خارجی مندرج در محلات : آینده - دانشكده - ادبیات - روزگارنو - سخن (ادبی -) مهر، یغما/ همایون‌رستم اردشیر؛ به راهنمایی:)نوش‌آفرین انصاری (محقق . Click كتابداری برای دانشجویان مراكز تربیت معلم/ پروین انوار؛ به راهنمایی: فرخنده سعیدی. Click توزیع كتاب در ایران/ زهیر حیاتی؛ به راهنمایی: ناصر پاكدامن. Click سیر فهرست‌نگاری و تدوین كتابشناسی معاصر در ایران/ شهره سلجوقی؛ به راهنمایی: نوش‌آفرین انصاری. Click بازار كتاب در ایران/ سهراب نحریر؛ به راهنمایی: یحیی دوستدار. Click تحقیق در باره مسائل كتابخانه‌های عمومی از نظر كیفی - بررسی دو نمونه از كتابخانه عمومی تهران و مقایسه آنها با دو كتابخانه خارجی در ایران/ مرتضی كوكبی؛ به راهنمایی: فرخنده سعیدی. Click بررسی كتابخانه مركزی دانشگاه ملی ایران/ آذر نیكانجام؛ به راهنمایی: یحیی دوستدار. Click شیخ‌فضل‌الله نوری و مشروطیت 2 . ج/ شهلا كیا؛ به راهنمایی: شیخ‌الاسلامی. Click بررسی اثرات بنتونیت و نوع و مقدار تركیبات ازتی در پاره‌ای از خواص كمی و كیفی ذرت/ ملیحه قاسم‌اردبیلی؛ به راهنمایی: علی‌اكبر سالاردینی. Click آموزش بیماران مبتلا به آرتروز/ فاطمه رحیمی‌اسلامی؛ به راهنمایی: فرقانی‌زاده. Click اصول وضع اصطلاحات علمی بر بنیاد دست‌آوردهای نوین زبان‌شناسی/ حسین داوری‌آشتیانی Click دستورالعمل كارمندان كتابخانه‌های كوچك عمومی/ مهرانگیز حریری؛ به راهنمایی: جان هاروی. Click بررسی و ارزشیابی كتابخانه مدرسه عالی مهمانداری و خدمات پروازی وابسته به هواپیمایی ملی ایران، هما/ فرهاد عزیزی؛ به راهنمایی: والد دبیری. Click نامنامه علماء و خطاطان ماخوذ از كتب : عالم‌آرای عباسی - قصص‌العلماء - الماثر و الاثار - مجالس‌المومنین - مطلع‌الشمس/ مهین‌دخت امیری Click سنتز مشتقات جدیدی از تركیبات دی هیدروپیریدینی مسدد كانال كلسیمی و مشتقات جدیدی از حلقه تیازول/ بشری گلزار Click سنتز مشتقات جدید تاینوسلنازول و سلنولوسلنازول/ علیرضا شفاعتی Click سنتز هیدرازونهای جدید و بررسی اثرات ضد میكروبی آنها/ محمد دولت‌آبادی Click بررسی مكانیسم حركات ایجاد شده توسط متوكسامین و كلونیدین در عضله آناكوكسی ژیوس خرگوش/ ناهید رجایی‌بهبهانی Click سنتز مشتقات جدید 1، 2، 3 - سلنادیازول/ علی الماسی زفره‌ئی Click بررسی فعالیت آنزیم ترانس كیتولازاریتروسیت خون در افراد سالم و دیابتیك "اثر فعال‌كنندگی 4- (متانیتروفنیل 2)- كتو - 3- بوتنوئیك اسید/ ناهید قانع Click بررسی فیتوشیمیایی و شناسایی آلكالوئیدهای پیكنوسیكلا اسپینوزا/ حسین حلاجیان Click تهیه تركیبات مشابه نیفدیبین 2)، 6 دی متیل 4- فنیل آنیلین) و 4 - (متانیتروفنیل 2)، 6 دی متیل آنیلین)/فرزاد كبارفرد. Click مقایسه روشهای مختلف سنتز پروپرانولول به منظور تولید نیمه‌صنعتی/ سهراب خوشخو Click روش اسپكتروفتومتری جدید برای تعیین مقدار هروئین و كاربرد آن در فرآورده‌های دارویی/ عبدالله رزم‌یار Click بررسی فیزیكی، شیمیایی و میكروبی آبهای جنوب شرقی تهران/ روح‌الله سیدصفی‌خان Click تعیین مقدار سرب در ادرار كاركنان پمپ بنزینهای شهر تهران/ كامبیز نیك رفتار Click تعیین و اندازه‌گیری پروتئین و آینده اسیدها در سه نمونه از دانه شنبلیله‌های ایران/ عیسی‌قلی نامدارپور Click رادیواكولژی سادات محله رامسر و اطراف آن/ كریم همتیان Click زندگینامه كتابداران ایران و كتابداران خارجی مقیم ایران/ غلامرضا بختیاری Click نظام مكان مركزی در بخش میانی استان مازندران/ محمدحسین بحرانی Click بررسی درمان موفقیت‌آمیز آنمی‌آپلاستیك در بیمارستان بهرامی/ براتعلی هدایت قیزجه Click انعقاد داخل عروقی منتشر/ منصور بهرامی Click یك مورد پلی رادیكولونوریت عودكننده/ فرشته انشاء Click كرتنیسم مادرزادی/ فاطمه خشكباری Click بیماری استوژنزامپرفكتا/ اسماعیل اعظم‌فرزان Click واكسیناسیون B.C.G/ احمد كارآگاه Click بررسی بیماران مبتلا به نفروزلیپوئیدیك در بیمارستان بهرامی/ ناصر هدایتی Click تعیین زمان انقضای قطره خوراكی متوكلوپر اسید مونوهیدروكلراید/ بهنام عبدالعلی‌زاده Click بررسی فیتوشیمیایی، تركیبات اسانس و اثرات ضد قارچی گیاه پوتار (Cymbopogon Olivieri)/ سوسن كشاورزی Click مقایسه آتنولول (ساخت ایران) و تنورمن (مسافت انگلیسی) در درمان فشار خون بالا و انتخاب درمان مناسب/ سیما یعقوبی Click بررسی فیزیكی، شیمیایی و میكروبی آبهای شهرستان كرج/ مسعود سعادت‌پور؛ به راهنمایی: محمد شریعت‌پناهی. Click بیماری ویلسون/ پروانه نوربار Click جمع‌آوری، نامگذاری علمی و بررسی فیتوشیمیایی یكصد گونه از گیاهان ایران 6/ عبدالرحیم مولانی Click جدا كردن عوامل قارچی از ادرار/ جواهر جعباوی‌زاده Click بررسی سن ازدواج و سن شروع باروری با برخی از متغیرهای اقتصادی، اجتماعی (تهران 1365/ گیتی ضیائیان‌غفاری Click فیتوشیمی دانه‌های گیاه شنبلیله/ شهرزاد احمدكرور Click بررسی تغییرات آنزیمی گاماجی‌تی - فسفاتاز آلكالن جی او تی - جی پی تی و بیلیروبین سرم در یرقان‌ها/ فتاح حسینی Click بررسی قارچهای بیماری‌زای لارو پشه‌ها در استانهای گیلان و مازندران/ محمد عبدی‌گودرزی Click مقایسه روش LAL تشكیل ژل و LAL كروموونیك بر جستجوی آندوتوكسین 1 :- بررسی اثر مهاری الكترولیت‌ها برروی آنها 2- بررسی حساسیت این دو روش در فرآورده‌های خونی/ حبیبه خوشبویی Click بررسی داروهایی كه به عنوان ضد چاقی مصرف میشوند و علل توصیه سازمان بهداشت جهانی (W.H.O) در مورد عدم استفاده از بعضی از آنها/ ابراهیم پولادیان Click اثر داروهای گابارژیك بر سندروم قطع مصرف مرفین/ علیرضا صفریان فیض‌آبادی Click بررسی و اندازه‌گیری غلظت كروم در آب خاك و گیاه شهر تهران/ معصومه مقدم‌ارجمند Click "رستنی‌های استان سمنان" گزارش از هرباریوم ایستگاه پژوهشی سمنان/ محمدتقی اقبالی Click میزان فلوئور و تركیبات آن در هوا و نزد كارگران شاغل در صنعت آلومینیوم/ محمدرضا امینی‌پور Click بررسی فازژیت ناشی از استرپتوكوك بتاهمولیتیك گروه و B.A/ اصغر اصل‌زعیم Click هیداتیدوزیس - اكاینوكوكوزیس و تعیین زیانهای اقتصادی مربوط به آن/ ناهید نورجاه Click سماع صوفیانه/داداش داداشی. Click اولسرپپتیك در اطفال/ جعفرقلی مهرداد Click سنتز پاره‌ای از آنالوگهای تیامین هیدروكلراید (ویتامین B1/ محسن یوسف بیگ Click طرح تراكم مشاغل عملیاتی در فرودگاههای كوچك/ حسین غفاری، محمد قادری؛ به راهنمایی: محمد شریعت‌پناهی. Click بررسی فوق و مشخصات لانه‌های لاروی آنوفلها در پنج استان غرب و جنوب غربی ایران/ مهناز مالكی Click بررسی آلودگیهای روده‌ای در افراد پائین 15 سال در بیمارستان كودكان حضرت علی‌اصغر (ع) (صمد بهرنگی سابق)/ صادق رضاخانی Click طرح ناوبری منطقه‌ای قسمت مخابرات/ جمشید حمزه‌لو Click بررسی آلودگی كرمهای روده‌ای مركز توانبخشی حضرت علی‌اكبر (ع) در تهران/ سهیلا كوشا Click مرور زمان از لحاظ حقوق كیفری ایران و فرانسه/ محمد قاضی‌سعیدی Click كاربرد كامپیوتر در نشاندادن آلودگی هوای ناشی از فعالیت یك دودكش/ شهرزاد شریفی‌امینا Click سیستم هواكش موتورهای پیستونی هواپیما - مشتمل بر كاربراتورها، سوپرشارژها/ محمدتقی رحمانی Click تئوری لایه مرزی/ اكبر مظاهری Click بررسی یونیزاسیون گروههای فعال در كوكربوكسیلاز (تیامین پیروفسفات)/ علی غنمی Click تعیین سطح حساسیت و مقاومت بلاتیده‌های بیمارستانهای تهران نسبت به حشره‌كش‌ها/ یعقوب وظیفه‌شناس Click بررسی اثرات گروههای استخلافی و تعیین انرژی فعال كنندگی و توابع ترمودینامیك در واكنش‌های حذفی دو ملكولی دی‌آریل‌اتیل‌بنزن سولفوناتها/ كیومرث كیارستمی Click استخراج تبائین از گیاه پاپاور براكته‌اتوم ناحیه الیكا بررسی الكالوئیدهای جزئی در گیاه پاپاوربراكته‌اتوم ناحیه پلور/ عبدالرحمن شمس‌آزاد Click كاربرد تست LAL در تعیین مقدار آندوتكوكسین موجود در خون بیماران مبتلا به سندروم بهجت/ مهران روزبهانی Click استخراج بتائین و بررسی آلكالوئیدهای جزئی در گیاه با پاوربراكته‌آتوم ناحیه پلور/ علی مشكینی Click تعیین درصد بتالاكتاماز در استافیلوككها بروش یدومتری/ شاپور قنداق‌بندی شوشتری Click سنتز مشتقات جدید 1، 2، 3- سلنادیازول و واكنشهای مربوطه/ منیراعظم اناركی Click بررسی سوسپانسیونها، تهیه و فرمولاسیون سوسپانسیون نیتروفورانتوئین/ ژافت زاوشی Click سنتز مشتقات 5- نیتروفورالدهید و مشتقات جدید 5- نیتروایمیدازول/ نصرت زمان افشاری Click بررسی واكنش متیل‌كتن دایمر با N اوكسایدهای آروماتیك/ غلامرضا ولاشجردی فراهانی Click تهیه تیابندازول، نالتركسون و مشتقات جدیدی از 6- آمینوپنی سیلانیك اسید/ نسرین رونقی Click تهیه مشتقات جدید 2- 1)- متیل - 5- نیترو - 2- ایمیدازولیل) كینولئین/رامین میری. Click بررسی و تعیین مقدار CIC، ایمونوگلوبولین‌های A , M , G و اجزاء كمپلمان (C4 , C3) در سرم بیماران مبتلا به CLL/ محمدرضا مهینا Click بررسی و برنامه‌ریزی بهداشتی درمانی در شهرستان زاهدان/ محمدرضا كشاورزشاهباز Click سنتز مشتقات جدید 1، 2، 4- تری‌آزول/ فرامرز نقاشیان Click سنتز بعضی از مشتقات تیامین جهت بررسی مكانیسم آنزیمی ترانس كتولاز/ مهران وزیری Click ارائه فرمولاسیون جدید و كنترل فیزیكوشیمیایی و كنترل میكروبی و ارزیابی بالینی در بیماریهای ایسكمیك قلب ، نیتروگلیسیرین سنتز شده در ایران/ محمدرضا نیاكان‌لاهیجی Click تعیین پارامترهای فارماكوكینتیكی متوكلوپرامید در افراد ایرانی/ مهناز رسولی‌نژاد؛ به راهنمایی: حسینه تاجرزاده. Click بررسی رنگهای موجود در میوه قراقاط Vaccinium arctostaphylos/ فرشته عامری‌كزنونی Click سنتز مشتقات جدیدی از ایمیدازول/ مریم مفاخری Click بررسی ویژگی‌های گیاه باریچه و شیرابه حاصل از آن/ زهرا خلاقی‌مرنی؛ به راهنمایی: یعقوب آئینه‌چی. Click بررسی اثرات نارماكولوژیكی مواد متشكله گیاهان دارویی حاوی گلیكوزیدهای قلبی/ كیاندخت معدن‌كن Click بررسی گیاه سیلیبوم‌ماریانوم/ مریم رازقی Click اندازه‌گیری C , I.C و al - A.T در بیماران بهجت/ طیبه غیاثیان Click اندازه‌گیری AFP در سرم بیماران مبتلا به هپاتوم با روش ASSAYENZYM IMMUNO و مقایسه با سایر روش‌ها/ صاحب مشهدی؛ به راهنمایی: ماهرو میراحمدیان. Click بررسی فیتوشیمیایی و اثرات ضدقارچی عصاره برگ حناLawdonia Inermis 1. برروی چند درماتوفیت پاتوژن در Invitro/ محمدرضا پیركلخوران Click بررسی اثر فاضلابهای صنعتی الیكا (نور) برروی آبهای سطحی و زیرزمینی منطقه/ شریفه ملك محمدی‌نوری‌فر Click مقایسه میزان درمان و عوارض جانبی اورنیدازول، دی یدوهیدروكسی‌كین و یدوكلروهیدروكسی‌كین در آمیبیازیس/ سیامك نایبی‌راد Click بهبودی سرعت حلالیت داروهایی نظیر كلرامفنیكل پالمیتات و گریزئوفولوین پس از تهیه اشكال لیپوزومی آنها/ زهرا طلوعی‌برازنده Click استخراج نیمه‌صنعتی و فرمولاسیون لوسیون گزانتوتوكسین از گیاه كزل/ محمدحسین سلطانی‌گردفرامرزی Click بررسی كیفیت فیزیكی، شیمیایی و میكروبی آبهای شهرستان خوانسار/ محمدعلی جعفری‌نژاد Click مقایسه اثرات درمانی كینیدین، پروكائین‌آمید و دیزوپیرامید در درمان آریتمی‌های بطنی/ لادن علاقبندپیگاهی Click وضعیت باروری در استان خوزستان و مقایسه آن با استان بوشهر/ لطفالله مصطفایی Click جمع‌آوری نامگذاری علمی فیتوشیمی و بررسی اثرات ضد میكروبی گیاهان سهند/ سعید سعیدلو Click سنتز دو داروی فلورواوراسیل (ضد سرطان) و فلوسیتوزین (ضد قارچ)/ ماهرخ چهره‌نما Click اندازه‌گیری ایمونوگلوبولینها در كودكان سالم ایرانی/ یوسف سعیدی Click بررسی اپیدمیولوژیك علل غیبت از كار در كاركنان دو بخش كوره بلند ككسازی ذوب‌آهن اصفهان/ حمید مولوی‌شریفی Click انواع هدی‌زاره، خارشتر و قندهای طبیعی آن، بررسی آلاژی (خارشتر) از نظر تشریحی، درمانی و پراكندگی در ایران/ حسین سلماسی Click بررسی L - DOPA در دانه كنجد/ مهناز زرینه Click بررسی اثر مواد محافظ در تشكیل نیتروزآمین‌ها در شامپوها/ زهرا اسمعیلی‌چیمه Click قسمت اول : بررسی واكنشهای متیل‌كتن دایمر با سمی‌كاربازید و تیوسمی كاربازید.قسمت دوم : سنتز مشتقات پیریدین با استفاده از 5- (آلفا- آمینواتیلیدین -2 -2 -) دی‌متیل 4- و -6 دی‌اوكسوا و -3 دی‌اوكسان/ زهرا محمودی‌مجدآبادی Click سنتز مشتقات جدیدازپیرول و پیرازین از دسته 1، 2، 3- سلنادیازول و 1، 2، 3- تیادیازول/ شهره تجردی Click روش اسپكتروفتومتری جدید برای تعیین مقدار متادون هایدروكلراید و كاربرد آن در فرآورده‌های دارویی/ نیره خانچی Click بررسی و شناسایی فلاونوئیدهای گیاه CHROZOPHORA TINCTORIA L.JUSS و تركیبات استرولی گیاه CALOTROPIS PROCERA (WILLD) R.BR./ هنگامه باطبی Click بررسی اثرات محرك ترمیم بافتی روغن پسته وحشی در از بین بردن جای زخمهای پوستی/ گاهنگان ورهرام Click سنتز مپریدین هیدروكلراید/ مجید كریمی Click آخرین اطلاعات علمی درباره آرام‌بخش‌ها و تحقیق درباره مصرف آنها در شهر تهران/ سوسن نیك فرجام Click استخراج تبائین وارزیابی اجمالی بر وجود سایر آلكالوئیها در كپسولهای نارس گیاه پاپاوربراكته‌اتوم منطقه مهاباد ایران/ رویا ابوالفتحی Click بررسی اثرات وراپامیل برروی عضله مخطط/ لیلی عشقی Click تشخیص و تعیین مقدار فلوراید در سنگهای فسفات ایران/ هما مومنی Click بررسی اتصال دانترولن سدیم به غشاء SR و میكروزم كبدی/ محمد شریفزاده Click بررسی و مطالعه اثر ضدقارچی عصاره گیاه ورك برروی ضایعات ایجاد شده توسط قارچهای درماتوفیت در حیوانات آزمایشگاهی/ زهره مطهری Click بررسی اسانس و فیتوشیمی گیاه بادرنجبویه Melissa offcinalist/ فاطمه بدیهی‌قزوینی Click ترپنوئیدها و فلاونوئیدهای گیاه افوربیا شیرادنیا/ منیر كی‌نژاد Click بررسی فراوانی ژن تعیین‌كننده قدرت چشایی فنیل تیوكاربامید در میان اقلیتهای مذهبی در ایران/ علی‌اكبر نجفی‌تهرانی Click هیستوپاتولوژی و شمارش لاروهای اسكاریس در كبد و ریه حیوانات آزمایشگاهی و مطالعه ارتباط اكتینومیسها با لاروهای آسكاریس/ مهدی پیروزنیا Click بررسی صنعت سیمان در ایران از نظر اقتصادی/محمدكریم ناصرصراف. Click سیاست ایران در قبال مساله فلسطین/ مهناز امیرراشد Click اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور International Tele Communication Union (I.T.U)/ محمدعلی محسنی Click بررسی نگرش مشاورین مدارس راهنمایی استان خوزستان در ارتباط با نقش و وظایف مشاور در خط مشی جدید آموزش و پرورش (طرح مشاور - معلم) سال تحصیلی 1358 - 59/ ایران مهدیزادگان Click بیمه عمر و بهداشت گروهی/كیانوش فتح‌الله‌زاده. Click بررسی ساختمان شیمیایی فلاونوئیدهای گیاه REAUMURIA SQUARROSA JAUB AND SPACH و ارتباط آنها با اثرات ضد قارچی گیاه/ سیمین ذوالقرنی نقلانی Click بررسی خواص فیزیكی ذرات و رابطه آن با پایداری فیزیكی سوسپانسیون آمپی‌سیلین/ فرزانه نقیبی Click بررسی رابطه كمی ساختمان - فعالیت آنتی‌آندروژنهای غیراستروئیدی (مشتقات آنیلید QSAR OF Anilide Oerivatives)/ محمدعلی دانش‌مهر Click بررسی مسائل ایمنی و بهسازی صنعتی در یك كارخانه فلزی/ فتح‌الله فرید Click روش اسپكتروفتومتری جدید برای تعیین مقدار پتیرین هایدروكلراید و كاربرد آن در فرآورده‌های دارویی/ محمدرضا بخاری‌مقدم Click بررسی تغییرات آنزیمهای لیپاز و آمیلاز در افراد سالم و افراد مبتلا به پانكراتیت/ سودابه رضاینا Click بررسی نقش واكسن و بیماری اوریون در ایجاد و احتمال بروز دیابت/ محمودرضا حیدری Click بررسی اثرات ضد قارچی گیاهان ایران منطقه سمنان (قسمت C/ زهرا گلنار Click بررسی اثرات ضد قارچی گیاهان منطقه سمنان به روش Invitro (قسمت چهارم 2 -/ رقیه داوودی Click بررسی انگلهای روده‌ای در بیمارستانهای كودكان غرب شهرستان تهران/ ماندانا یداللهی Click مطالعه اپیدمیولژی انگلهای روده‌ای در مركز توانبخشی فضه/ مهدی رضائی‌فر Click گیاهشناسی و بررسی فیتوشیمیایی و اثرات ضد میكروبی - استخراج و تعیین ساختمان مولكولی تركیبات فلاونوئیدی گیاه FRITILLARIA PERSICAL/ ابراهیم نوخاصی Click ارائه طرح عملی آموزش بهداشت واكسیناسیون در تحت شرایط موجود روستای درجزین از بخش رزن استان همدان/ غلامحسین صدری‌بیده Click جستجوی باقیمانده حشره‌كشهای كلره در مرغ و تخم‌مرغ/ محمد گل‌محمدی‌ظهوری Click یافته‌های بالینی بیماران مبتلا به بیماری حصبه در بخش عفونی بیمارستان امام خمینی/ میترا عشقپور Click كرمهای مغذی پوست/ میترا سیفاللهی Click بررسی جواب ایمنی كودكان 6 - 0 ساله مناطق روستایی استان بوشهر به واكسن خوراكی فلج اطفال/ طلعت مختاری‌آزاد Click تعیین پاراپروتئین‌ها در بیماران مبتلا به میلوم مولتیپل و پیش‌آگهی بیماری با اندازه‌گیری بتادومیكروگلبولین سرمی و پاسخ به درمان/ شیوا غلام‌نژاد Click یك راهنمایی در تنظیم برنامه خانه‌های سازمانی (ویژه كارمندان غیربومی شهرهای استان آذربایجان غربی)/محمود مونس‌طوسی. Click بررسی اثر آنتاگونیستهای بر انقباض حاصل از كلسیم در ژژونوم دیلاریزه خرگوش بطور Invitro/ شعله ناصرزاده Click فضای ایده‌آل ماكزیال برخی از جبرهای باناخ توابع بینهایت مشتق‌پذیر و تقریب آنها با توابع چندجمله‌ای/ حكیمه ماهیار Click بررسی اثر ضد اشتهای باكلوفن/ سیامك الله‌مددی Click تغییرات چربی خون در مصرفكنندگان قرصهای ضد بارداری/ محمد علوی‌هاشمی Click بررسی‌سنجی شیرخواران ساكن شهرستانهای كرمان و زرند/ طیبه موسوی Click ارزشیابی صحرائی باسیلوس اسفریكوس سوش 1593 در مبارزه بیولوژیك با لارو پشه‌ها در جنوب ایران (كازرون - فارس)/ داود حیات‌غیب Click گیرنده SSB مدل ARU 10A/ محمود سالك Click ارزشیابی باسیلوس تورنجنسیس (لیسه‌كش خردزی) در سطح آزمایشگاهی از نظر سمیت برای لارو پشه‌ها/ النا تیش‌بی Click 1- بررسی واكنش متیل‌كتن‌دایمر با فنیل هیدرازین 2- مطالعه تغییر وضعیت مولكولی آسل در تركیبات آروماتیك حاوی گروه اسیل آمینو (واكنش شبه فریز)/ مهستی حسامی Click شرح و طرز كار ILS - S3000/ سید حسین محمودی هاشمی، غلامرضا خاطری وایقان؛ به راهنمایی: ماهرو میراحمدیان. Click سنتز مشتقات جدیدی از نیتروایمیدازول و تیادوزل/ فاطمه اطیابی Click 1- سنتز 5 - 5 دی فنیل هیدانتوئین سدیم و طرح صنعتی آن 2- سنتز آلفا - هیدروكسی‌آمیدها/ مسیب رضایی Click استخراج آلكالوئیدهای پگانوم‌هارمالا و بررسی اثرات ضد تیلریاآلكالوئیدهای هارمین، هارمالین ویگارمین/ عباس حاجی‌آخوندی Click بررسی اثرات ضد میكروبی گیاهان ایران (9) گیاهان منطقه زنجان/ فرزانه نادری Click ارزشیابی باسیلوس تورنجنسیس محصول كارخانه Biochem روی لارو حشرات/ حسین كامیارسلماسی Click علل تشكیل ذرات و راههای جلوگیری از ورود ذرات بداخل محلولهای تزریقی/ محسن كازرانی Click بررسی اثرات ضد میكروبی گیاهان ایران (قسمت هفتم)/ مرضیه كتابداری Click بررسی و استخراج آلكالوئیدهای تاتوره (DATURA STRAMONIUM)/ ناصر قاسملو Click سنتز بعضی آنالوگهای جدید كلسیم آنتاگونیست از دسته 1 و 4 دی هیدروپیریدینی/ مرتضی پیرعلی همدانی Click تهیه برنامه كامپیوتری و اجرای روابط كمی ساختمان فعالیت به روش آنالیزهانش برروی استرهای مختلف نوراتی‌استرون ولوونورژسترل/ سیداسمعیل سادات ابراهیمی Click تهیه و فرمولاسیون پماد جلدی و كرم از عصاره گیاه‌ها پریكوم‌پرفوراتوم Hypericum Perforatum/ نادیا ناصح‌زاده Click D رشته‌ها و تعریف نمره یك ایده‌آل در یك مدول و مدول كسرهای تعمیم‌یافته/ناهید هادیان دهكردی. Click سیستمهای راهنمائی و كنترل تردد زمینی/ ابوالقاسم هاشمی‌پور Click دستورالعملهای محلی فرودگاه رشت/ علیرضا نرائی Click روش اسپكتروفتومتری جدید برای تعیین مقدار نیكل بوسیله معرف PDTT/ فرزانه كشوردوست مقدم‌نیا Click بررسی اثرات ضدمیكربی گیاهان امیران منطقه كاشان/ فروغ خاكپور Click بررسی واكنش متیل‌كتن دایمر با اوره و تیواوره، بررسی واكنش كتن دایمر با N - C بند مضاعف آروماتیك ، تهیه آزمایشگاهی نفازولین هایدروكلراید جهت طراحی صنعتی/ افسانه الیاسی Click بررسی فیتوشیمی و اثرات ضد میكروبی گیاه خوشاروزه D.C. ECHINOPHORA PLATYLOBA/ مریم نوروزی Click بررسی انگل‌های بیماری‌زای روده‌ای در بیمارستانهای كودكان تهران (شمال، جنوب و شرق)/ ایوب زنگانه Click بررسی فیتوفارماكوگنوزی گیاهPHOENIX DACTYLIFERA L./ فریبا ابوالحسن تاش Click بررسی اثرات ضد قارچی گیاهان ایران منطقه سمنان به روش INVITRO (قسمت چهارم 1-/ ترانه شیخ ابراهیمی Click اثر داروها برروی جذب كلسیم توسط شبكه ساركوپلاسمیك/ كاظم موسوی‌زاده Click بررسی اثرات ضدقارچی گیاهان منطقه كلاك كرج/ امیر چیذری Click متی‌سیلین رزیستانس در استافیلوكوكهای كواگولاز منفی/ امیرساسان سپهری Click تهیه و تجزیه سیمان كارخانه‌های شهرری و بررسی استانداردهای آن/ عبدالله توكلی Click اسپریهای دارویی/ فرشته مهدوی Click فیزیولوژی گردش خون/ بیژن خوشبین Click عواملی كه در بیمارستان سبب سلب آرامش و راحتی بیماران میگردد/ناهید صنعتی مقدم. Click بررسی الكتروكاردیوگرام قلب ورزشكاران فوتبالیست در ایران/ فرامرز داویدی Click توزیع واقعی نمرات درسی/ علی میریان Click بررسی انواع موشهای منطقه مغان و آلودگی كنه‌های موجود در لانه آنها به بورلیامكروتی عامل تب راجعه اسپورادیك/ حمید بلقیس‌زاده Click بررسی ژن مقاوم نسبت به حشره‌كش پروپكسور در آنوفل استفنسی/ حمیده عدالت Click تعیین شاخص بهینه استرس گرمایی برای كارگران شیفت كار یك كارخانه ریخته‌گری/ محمدجواد جعفری Click مقایسه دزیمترهای فردی در بررسی میزان پرتوگیری كاركنان شاغل در گاماگرافی صنعتی/ فرامرز مجیدی Click بررسی مقدماتی فون پارازیتوئیدها و سایر بندپایان در ارتباط با مگس خانگی (ایران)/ مرتضی هاشم‌زاده چالشتری Click بررسی گونه‌های بیماری‌زای جنس Paederus (Coleoptera , Staphylinidae) مولد درماتیت پدروس در شمال ایران/ بیژن مجیدی شاد Click درمان مقایسه‌ای هیمنولپیس‌نانا با دو داروی پرازی‌كوانتل و نیكلوزامید در روستاهای بابل/ محمدعلی برزگر Click سنتز نیكوتینیك اسید از نیكوتین استخراج شده از توتونهای داخل كشور و آنالیز نیكوتین به روش اسپكتروفتومتری جدید/ سوسن موسوی سجاد Click بررسی وضع آهن زنان حامله، شیرده و در سنین باروری شهرستان سیرجان/ گیتی ستوده لنگرودی Click جمع‌آوری، نامگذاری علمی و بررسی فیتوشیمی گیاهان ایران منطقه سمنان (قسمت سوم)/ حسین وحیدی Click مشابهت آنتی‌ژنیكی مابین كپسول كریپتوكوكوس نئوفورمنس و فاكتوروماتوئید/ امیر سیدعلی مهبد Click بررسی تغییرات هورمونی پرولاكیتین در خانمهای ایرانی و نگرشی بر مطبوعات خارجی/ طیبه واردی Click بررسی اثرات ضدقارچی گیاهان منطقه سمنان (قسمت اول)/ فریبا جعفرزاده خسروی Click بررسی اثرات ضد قارچی گیاهان منطقه بیرجند، جنوب و مركز ایران/ ملیحه نیككار Click بررسی میزان آگاهیهای مادران مراجعه‌كننده به مراكز بهداشتی شهری منطقه جنوب تهران در مورد بیماریهای اسهالی و درمان آنها/ سعاد محفوظ پور Click بررسی احتمال زندگی روزانه و طول دوره گونوتروفیك آنوفل‌كولیسی فاسیس در بلوچستان ایران/ محمدباقر قوامی Click مطالعه اپیدمیولوژیكی كاهش ظرفیتهای تنفسی كارگران داخل و خارج معدن ذغال سنگ باب نیزو - كرمان/ محمد صالحی‌زاده Click تعیین انسیدانس واقعی بیماری فلج اطفال از روی مطالعه ضایعات فلجی باقیمانده در كودكان استان سمنان سال 1364/ پری هسته‌ای Click تعیین سطح حساسیت Culex Pipiens , Culex Theileri جنوب شهر تهران نسبت به حشره‌كشهای ددت ، دیلدرین، پروپوكسور و مالاتیون/ منصور نظری Click بررسی میزان آلودگی سگهای ولگرد تهران به كرمهای روده‌ای و ارتباط آن با بهداشت عمومی/ علیرضا ظهور Click بررسی لیشمانیوز پوستی در شهر تهران/ حسین مهرتبار Click مطالعه میزان اسید اسكوربیك در گروهی از بیماران دیابتیك/ زهره همزی؛ به راهنمایی: عیسی نورمحمدی . Click كاربرد و ارزشیابی تست آگلوتیناسیون مستقیم در تشخیص و بررسی سر و اپیدمیولوژی كالاآزار در مقایسه با تست ایمونوفلوئورسانس غیرمستقیم در ایران/ هما حجاران Click بررسی ككهای آلوده به پرسینیاپستیس به روش ایمونوفلوئورسانس مستقیم/ حسن نكوئی دستجردی Click سن بلوغ و رابطه آن با رشد/ صدیقه مصدق صدقی Click بررسی عوامل باكتریایی زخمهای ناشی از سوختگی و تعیین حساسیت آنها نسبت به آنتی‌بیوتیكهای مختلف/ تیمور یوسف لنگائی Click نقش مگس سپدن‌اسفگا در مبارزه بیولژیكی علیه حلزونهای ناقل بیماری/ منصور زاهدی كیوان Click بررسی كمی و كیفی لجنهای حاصله در تصفیه خانه‌های فاضلاب تهران و كاربرد هاضم هوازی در تثبیت این لجنها/ میرعابد شهیدی Click بررسی بعضی از عوامل موثر در پیدایش سنگهای كلیوی و مجاری ادراری استان آذربایجان غربی/ منصوره جوادزاده Click بررسی فیزیكی، شیمیایی و میكروبی آبهای منطقه دامغان/ منوچهر شاكری Click بررسی طول مدت اقامت بیماران در بیمارستان آیت‌الله كاشانی شهرستان شهركرد/ عباس مهران Click بررسی بیماریهای مقاربتی در بیماران طی سالهای 1366 - 1355 در بخش میكروبیولوژی دانشكده پزشكی/ فریدرضا سیف افجه‌ای Click تعیین میزان بقاء پنج ساله مبتلایان به سرطان مری/ كوروش هلاكوئی نائینی Click نقش تغذیه در ایجاد و كنترل هیپولیپوپروتئینی و بیماریهای قلب و عروق/ فتانه فرمانی Click مقایسه فعالیت درمانی جنتامایسین و آزلوسیلین بصورت in vivo و تعیین مقاومت دارویی در عفونتهای پسودومونایی در بیمارستان دكتر شریعتی/ مشروطه رهبر Click بررسی فلور نرمال مخمری دهان شیرخواران/ فاطمه مافی Click جمع‌آوری، نامگذاری علمی و بررسی فیتوشیمی گیاهان ایران منطقه سمنان/ محمدرضا بیضاوی Click بررسی اشكال مختلف مرفولوژیك پی‌تیروسپوروم اووال در محیط مالت اكستراكت آكار حاوی اسید اولئیك/ آرزو زرگری Click استفاده از روشهای ایمنولوژیك در تشخیص سریع عوامل باكتریال در مننژیتهای كودكان و نوزادان/ حسین پاشا عمادی گنجین Click بررسی فاصله تولدها در رابطه با برخی از متغیرهای اقتصادی - اجتماعی (تهران 1365/ محمدرضا اشراقیان Click بررسی و مطالعه عوامل درماتوفیتی و تعیین هویت آنها در دامداریهای تهران و حومه/ محمدرضا آقامیریان Click بررسی تغییرات روی و چند فاكتور وابسته در سرم مجروحین شیمیایی/ جمال قایمقامی هزاوه Click بررسی و فورمیكو باكتریومهای محیطی بوسیله كشت خاك در منطقه گرگان/ علیرضا بشیری Click تغییرات لیپوپروتئینهای سرم و عوارض قلبی - عروقی ناشی از مصرف قرصهای ضد بارداری/ حمیدرضا داودی Click میزان مرگومیر بالغین با استفاده از اطلاعات وضع یتیمی در شهر و روستا/ مهناز محمودی گیلانی Click سنجش میزان علاقه مربیان بهداشت شهر تهران به امر آموزش بهداشت و ارتباط آن با اطلاعات تربیتی آنها/ محمدصادق ذاكری Click ارزیابی وضع آهن كودكان 6 - 12 ماه شهرستان سیرجان/ رباب مهدور Click بررسی اثرات ضد قارچی گیاهان منطقه لرستان/ طاهره افضلی مقدم آرانی Click اندازه‌گیری گاز خردل در مایعات بیولوژیك مجروحین جنگی تهیه كدئین از تبائین/ عبدالمجید چراغعلی Click بررسی اثرات ضد میكروبی گیاهان ایران منطقه سمنان/ سودابه غفاری Click بررسی تغییرات انواع ایمنوگلولولین‌ها و اجزاء كمپلمان در بیماران تحت درمان با همودیالیز/ فرینوش فریس Click بررسی تریكومونیازیس در زنان مراجعه‌كننده به زایشگاه شهید اكبرآبادی و بیمارستان میرزا كوچكخان و همچنین بررسی مقدماتی ارزش تست ایمونوفلوئورسانس در تشخیص آزمایشگاهی تریكوموناس واژینالیس ./ مهین فرهمند Click ارزشیابی واكسیناسیون و بررسی سطح ایمنی كزاز در رزمندگان اسلام/ حجت‌الله ربانی Click بررسی اپیدمیولوژیك توبركولین تست در اطفال زیر یكسال در منطقه شهركرد در سال 1364/ فرامرز هیرمند Click بررسی اثرات ضدقارچی گیاهان منطقه سمنان قسمت اول "B"/ علیرضا قورچیان Click بررسی سرواپیدمیولوژی مراجعین مشكوك به بیماری توكسوپلاسموز دانشكده بهداشت در طول سالهای 65 - 60/ عارف امیرخانی Click بررسی آلودگی شیمیایی خاك در اراضی حاشیه زاینده‌رود/ اسماعیل بغوری Click بررسی و مطالعه عفونتهای قارچی در مجروحین جنگی و مصدومین شیمیایی/ محمد قهری Click تعیین هویت استرپتوكوكهای بتاهمولیتیك گروه B و تعیین درصد مننژیت دیررس ناشی از GBS در نوزادان/ عبدالرسول دستان Click اثر داروی ضدافسردگی بوپروپیون براشتها (دریافت غذا)/ طاهره حسینی‌نیا Click جمع‌آوری، نامگذاری علمی و بررسی فیتوشیمی گیاهان ایران منطقه سمنان (قسمت اول)/ صفر قهرمانی صغیر Click بررسی اثرات ضد میكروبی گیاهان ایران منطقه سمنان (قسمت سوم)/ علی خدایی Click بررسی اثرات ضد میكروبی گیاهان ایران منطقه سمنان (قسمت اول)/ مهدی برازش Click بررسی جذب ید رادیواكتیو در بیماران مبتلا به گواتر و رابطه احتمالی آن با كمبود ید/ راضیه ثابت روحانی Click تاثیر ارائه خدمات بهداشتی و تغذیه‌ای در روند رشد كودكان 5 - 0 سال در منطقه چترود كرمان/ احمد آفاقی Click تعیین مدل استاندارد تغذیه با شیر مادر در ارتباط با مسائل اقتصادی - اجتماعی در شهر تهران/ عباس رحیمی‌فروشانی Click بررسی چهار داروی كلاسیك آمپی‌سیلین، آموكسی‌سیلین، كلرامفنیكل و كوتریموكسازول برروی موشهای مختلف سالمونلایی/ پیمانه جوهری Click مقایسه SC و TC در استافیلوكوكهای حساس و مقاوم به متی‌سیلین/ مجید محجوب Click بررسی سركریال درماتای‌تیس در ایران/ عمید اطهری Click كیفیت آب مشروب سیستان و بلوچستان و نحوه بهبود آن/ علیرضا حیدری Click بررسی روش ایمونوفلوئورسانس در تشخیص بروسلوز/ شهناز ایلیائی Click مطالعه آنتی‌كرهای ضد توكسوپلاسموز (IGG , IGM) در مادران سقط كننده به روش ایمونوفلوئورسانس/ پرویز موحد Click انتشار آلودگی از كارخانه سیمان آبیك/ مدبر عباسی Click بررسی فیزیكی، شیمیایی و میكروبی آبهای شهرستان لاهیجان/ پروانه هوسمی رودسری Click تعیین مقدار سیانور به روش اسپكتروفتومتری جدید/ زهره حمصیان اتفاق Click بررسی ایمنی سلولی در بیماران مبتلا به اسكلروزمولتیپل/ مریم توسلی اصلی Click سوكرالفات و زخم معده/ اعظم مصداقی‌نیا Click بررسی آنزیم كراتین‌كیناز و ایزوآنزیمهای آن در هیپوتیروئیدیسم/ محمدحسین گنجعلی Click بررسی آمختهای خوراكی (عادات غذایی) ساكنان روستاهای شهرستان لاهیجان/ پریوش كفاش مجیدی Click بررسی فیتوشیمیایی گیاه Prangos Polyactina/ راضیه عیسی بخش Click بررسی فیتوشیمیایی میوه شكر تیغال Echinops Cephalotes/ رویا رضایی Click لاكتوفرین و نقش ایمونولوژیكی آن/ مرتضی فضلی Click بررسی بیماری تیناور سیكالر در شهرستان شیراز/ بهنام مرادی Click بررسی فیتوشیمی گیاه سرخه‌ولیك (Crataegus Oxyacantha)/ ژاله كاتبی Click بررسی آلودگی میكروبی موجود در شربتهای مورد مصرف در ایران/ جمشید نارنج كاراصفهانی Click بررسی اثرات ضد قارچی گیاهان ایران (منطقه كاشان)/ امیرحسین رضوانی Click بررسی اثرات ضد میكروبی گیاهان ایران منطقه كاشان (قسمت دوم)/ محمدرضا شاكری Click بررسی اثرات ضد میكروبی گیاهان ایران منطقه كاشان (قسمت اول)/ پرویز ساری صراف Click طرق پیشگیری سل اولیه در كودكان/ سالار فرهمندپور Click بررسی مواردی از بیماریهای مادرزادی سیانوژن قلبی اطفال در بیمارستان بهرامی/ جمشید كاتبی كاشی Click بررسی یكصد مورد بیماری سل در بیمارستان بهرامی/ حسین شكوری Click علل تشنج در اطفال/ مرتضی محمدزاده Click چند شكل بالینی لوسمی حاد لنفوبلاستیك كودكان/ محمدعلی نقوی جورشری Click انتخاب روش و نوع درمان بیماران مبتلی به كمخونی فقر آهن/ محمدعلی صادقی Click بررسی كالاآزار در بیمارستان بهرامی/ مجتبی فخرنبوی Click سیروز نزد اطفال و برری آن در بیمارستان شاهرضا مشهد/ صفرعلی غفرانی Click مطالعه لوپوس اریتماتوسیستمیك در اطفال/ عبدالحسین حسینی Click ارزش قضائی روشها و ابزار نوین شناخت جرم و شهادت/ علی فتحی‌پور Click بررسی فیتوشیمیایی، شناسایی تركیبات اسانس و اثرات ضد قارچی گیاه بادرشبی (Dracocephalum Moldavical)/ رویا نخجوان‌پور Click كیفیت بهداشت محیط شهرستان یزد/ میرزامحمود حبوباتی Click بررسی قرابت پادگنی و واكنش متقاطع بین Yersinia Pestis , Yersinia Enterocolitica/ علی كرمی Click بررسی فیتوشیمی و اثرات ضدمیكروبی گیاه Mentha Pulegium/ فاطمه شهیدی واقعی‌دهنده Click جستجو و استخراج آرتمیزینین از برگ گیاه Artemisia Annual/ سرور مهرانور Click بررسی اثرات ضدمیكروبی گیاهان ایران، منطقه قم/ رویا میرعمادی Click ارزشیابی و بررسی مقاومت دارویی ژیاردیا توسط سه داروی كیناكرین - مترونیدازول و فورازولیدن/ ناصر استاد Click بررسی كمیت آب آشامیدنی در استان آذربایجان غربی در اجتماعات بالاتر از هزار نفر/ الهقلی سیرانی گرگری Click استخراج و خالص‌سازی تیامین از مخمر Sacharomyces Cerevisia/ نوشین آذركیوان Click داروهای متضاد كلسیم: رابطه ساختمان با فعالیت پرهگزیلین و پرنیل‌آمین/ طاهره شالدوزی Click بررسی ساختمان و تغییرات مرگ و میر شهرها برحسب سن و علت مرگ/ شهرام فریدنی Click حكومت محلی در رژیمهای دمكراسی/ هرمز ممیزی Click مطالعه و بررسی تركیبات استروئیدی موجود در گیاه (Allium Sativum) سیر و كشت سلولی آن برروی محیطهای كشت مصنوعی/ ناهید امین‌الاسلامی اسكوئی Click بررسی وضع ناقلین لیشمانیوز جلدی روستایی در مناطق شهری شاهین‌شهر و ملكشهر اصفهان/ هدایت‌الله شیرزاده Click بررسی پراكندگی كنه‌اورنیتودوروس اراتیكوس در آذربایجان غربی و نقش آن در انتقال تب راجعه/ حیدر عدلدوست Click تهیه و خالص‌سازی آنتی‌ژن لاروهای مهاجر احشائی و كاربرد آن در تشخیص عفونتهای انسانی/ محمدحسن دوامی Click ارزشیابی باسی‌لوس‌تورن جنسیس محصول كارخانه Abbott روی لارو حشرات/ اردشیر گزینی Click بررسی فیتوشیمیایی گیاهان ضدبارداری در طب سنتی ایران، فیتوشیمی گیاه مالوانگلكتا Malva Negleta Wallr/ مهناز جوانروح گیوی Click بررسی فیتوشیمیایی گیاه شوید Anethum Graveolens L./ فرانك كریم Click تغییرات B - Subunit HCG در سرم پس از تزریق HCG به منظور تحریك تخمكگذاری/ فاطمه مغیثی Click بررسی میزان آگاهی مادران مراجعه‌كننده به مراكز بهداشتی و درمانی بهداری منطقه شمال تهران در مورد مزایای تغذیه با شیر مادر/ شهره امدادی Click بررسی فیتوشیمیایی میوه‌های كرفس/ منصوره فتحی Click بررسی اثرات ضد قارچی گیاهان منطقه رودبار - زیتون/ زهرا معین‌الدینی Click بررسی تریكومونیازیس و رابطه آن با عوامل قارچی و میكروبی در زنان مراجعه‌كننده به بخش سیتولوژی و میكروبشناسی آزمایشگاه مركز بهداشت شهرك/ قربانعلی شهابی Click بررسی آلودگی سبزیجات آبیاری شده نهر فیروزآباد به تخم انگلهای كرمی/ محمدعلی وثوقی Click اثرات مواد بازكننده برروی خواص فیزیكی قرص‌ها/ شهره مجیبیان Click تهیه آنتی‌ژن ناسیولاهپاتیكا و فراكسیناسیون آن و مقایسه روش كانترایمونوالكتروفورز و هماگلوتیناسیون با آنتی‌ژن كرود و فراكشنهای مربوط با استفاده از سرم گاو و گوسفند آلوده/ پرویز كرمانی‌زاده Click كاتالپسی و گزانتین‌ها/ زهرا اسلامی Click بررسی اثر استرپتوكیناز در انفاركتوس میوكاردو Unstable Angina/ پروین قریب‌افشار Click استخراج و تشخیص ایزواوكسی پوسدانین در گیاه واهك و بررسی سمیت گیاه برای دام/ محمدعلی معصومی Click درمان فشار خون از راه كاهش میزان نمك طعام مصرفی و مقایسه آن با درمان دارویی در بیماران مبتلا به افزایش فشار خون/ حبیب‌الله ناظم Click تشخیص حصبه با روش كانترایمونوالكتروفورز/ محمدرضا طاهری Click بررسی كیفیت فیزیكی، شیمیایی و میكروبی آبهای شهرستان آمل/ ناهید رودباری Click اثر آگلوتینان (چسباننده) های مختلف برروی خواص فیزیكی قرص‌ها/ ناهید اشكوهی Click اثرات آنتاگونیستی و سیزژستیكی مواد متشكله گیاهان دارویی حاوی الكالوئید/ اختر كلیمی‌اردستانی Click بررسی اثرات ضد قارچی گیاهان ایران منطقه سمنان/ نینا شفایی Click بررسی اثرات ضدقارچی گیاهان منطقه سمنان/ معصومه شفیعی Click داروهای ضدعفونی‌كننده و موارد مصرف آنها در بیمارستانها/ حسین ابراهیمی دیلمی Click اندازه‌گیری فعالیت آنزیم منوآمین‌اكسیداز و اثر داروها بر آن/ زهرا اعطائی Click تاثیر شكل و اندازه ذره‌ای آمپی‌سیلین روی سرعت ریزش و سرعت انحلال در شكل دارویی كپسول/ سپیده سبزواری Click بررسی فعالیت آنزیم آمیلاز در سرم خون افراد سالم و دیابتیك/ آذر امین تقوی Click روش اسپكتروفتومتری جدید برای تعیین مقدار افدرین در فرآورده‌های دارویی با استفاده از معرف برم تیمول بلو/ نرجس روح‌اللهی Click تشخیص مسمومیت با دیژیتال بوسیله الكتروكاردیوگرافی/ طاهره قدیانلو Click اثر ایمی‌پرامین برروی انتقال جریان عصبی عقده‌ای در ایلئوم خوكچه هندی/ زهره پوستی Click بررسی اثر داروها بر شكل ظاهری گلبولهای سرخ خون خرگوش In - Vitro/ هایده مختاری Click بررسی مان شیرخشت و گیاه مولد آن در ایران/ محمد حسن‌پورفردخراشاد Click بررسی عناصر جزیی در پسته‌های ایران/ محمدتقی میرهاشمی Click بررسی اثرات بیولوژیكی چندین گیاه بطور In - Vitro برروی درماتوفیت‌ها/ فریده زند Click بررسی بیماری تیناورسیكالر در شهرستان بابل/ رجبعلی باقری Click بررسی Invitro و فعالیت بیولوژیكی 6 عصاره منتخب برروی درماتوفیت‌ها/ طلعت‌الزمان سالار Click بررسی اثر تحریكی رحم برروی تخمدان/ فرشته ضیائی‌ثانی Click بررسی ساختمان شیمیایی فلاونوئیدهای گیاه Hulthemia Persica Mich و ارتباط آن با اثرات ضد قارچی گیاه/ ملیحه سالمی Click سنتز داروی ضدسرطان هیدروكسی اوره و كنترل كیفی آن/ زهرا زمزم Click بررسی فیتوشیمیایی گیاه رومریارفراكتا (Roemeria Refracta)/ شهره باغبانی Click طرق مداوای یك پولی ترومانیزه با توجه به اولویتها/ محمود ناصری Click بررسی و ارائه ساختار سازمانی چهار بیمارستان آموزشی دانشگاه تهران/ مهناز سراچی Click انتقال دهنده‌های عصبی (نوروترانسمیترها) و افسردگی/ علیرضا عباسی Click تعیین سطح سرمی دیگوكسین در بیماران قلبی - عروقی/ عطیه عظمیی‌پور Click مجموعه‌های برل - نظریه اندازه/محمدمهدی آیت‌اله‌زاده شیرازی. Click میزان انتقال ممان سینتیك در تهران در اوریل 1964/مجتبی اشتری. Click توصیف مرفولوژیكی لارو كولكسهای ایران/ اختر افشاری Click قضیه یكال/ محمود شعاعی Click جبرهای یكنواخت توابع - A هلومورفیك/ محمد باقری Click كلاسهائی از گرو

منبع:
http

   


نظرات()   
یکشنبه 24 شهریور 1387  01:09 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط:

ل یزدی. Click فاویسم و نقص گلوكز شش فسفات دهیدروژناز/ ابوالفضل سرو؛ به راهنمایی: عرفانی. Click ساركوم‌پوسی بررسی كامل كلینیك - پاتولوژیك و ایمیونولوژیك/ نادر حسین‌زاده؛ به راهنمایی: سلطانی نسب . Click داروهای محرك تخمكگذاری/ عبدالله بخیرنیا؛ به راهنمایی: پرویز معینی. Click بیماری ویلسون/ والرین حاتمی؛ به راهنمایی: امیر عرفانی. Click مطالعه تیامین در ادرار مبتلایان به لوسمی/ روح‌انگیز نرگسی؛ به راهنمایی: گاگیك . Click روماتیسم مفصلی در گاو و درمان آن/ خانبابا وثوق‌اراد؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click تشخیص الكتریكی فلج عصب صورتی/ محمد احمدی؛ به راهنمایی: ناصر معین‌زاده. Click دوهیفرال وی - تی در دامپزشكی/ حسین معالج؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click موارد استعمال تیواستامید در تعیین مقدار فرآورده‌های دارویی/ شاهرخ رجبیانی؛ به راهنمایی: مقصودی. Click انسداد روده در ایران مقایسه آمار بیماران ایرانی و خارجی/ محمدعلی ابوسعیدی؛ به راهنمایی: یحیی عدل. Click مطالعه 54 مورد سلیوسكوپی در بخش جراحی زنان بیمارستان پهلوی سابق/ احمد گنجوی؛ به راهنمایی: غلامحسین مصدق. Click تشخیص یرقانها/ محمود فرشادی؛ به راهنمایی: علی وكیلی. Click پركاری ثانوی پاراتیروئید/ قاسم زبرجدی‌اسكوئی؛ به راهنمایی: حسن طباطبائی. Click شیمی درمانی سرطان تخمدان/ احمد صادقیان؛ به راهنمایی: غلامحسین مصدق. Click درمان دارویی سل ریوی و تحقیق درباره اثر كورتیكواستروئیدها در درمان سل ریوی/ منصور وحدت Click آنمی فانكونی و بحث كلی مربوط به آنمی‌های آپلاستیك/ عذرا حداددرفشی؛ به راهنمایی: حسنعلیزاده. Click سرطان معده و درمانهای آن/ یوسف دانیال؛ به راهنمایی: علی نفیسی. Click ترجمه فصولی از كتاب جراحی عمومی نوشته الیس باكلین/ شهرام غانم؛ به راهنمایی: كریم غیاثی. Click ترجمه قسمتی از كتاب A Text Book For midwives/ محمد بهرامی؛ به راهنمایی: پرویز معیلی. Click فیزیولوژی كایتون. (ترجمه فصول 24، 25، 26/ مجید جهانشاد؛ به راهنمایی: عبدالرضا موثقی. Click قلب و گردش خون، قسمت دوم/ وازریك پطروسیان؛ به راهنمایی: عبدالرضا موثقی. Click الكتروكاردیوگرافی در سگ/ ناصر مطلوب؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click بررسی مقادیر كلسترول تام در خون گوسفندان ایران/ مهناز حق‌بین؛ به راهنمایی: حسن سلیمی وحید. Click قطع و درمان عصب دست و پا در سگ/ سلطنت تولائی؛ به راهنمایی: مصطفی اقصی. Click میزان ترانس‌آمیناز خون گوسفندان ایران/ نسرین قلی‌زاده؛ به راهنمایی: پرویز تسلیمی. Click بررسی كلینیكی بیماری نمفومانی در ماده گاوهای اطراف تهران و كرمانشاه/ رحمت‌الله مظهری؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click الكتروكاردیوگرافی در اسب/ سیاوش صفازاده‌حقیقی؛ به راهنمایی: وهاب باباپور. Click دامپروری در فرمانداریكل كهكیلویه و بویراحمد/ منوچهر وفائی؛ به راهنمایی: محمد تابش . Click بررسی مرفولوژیكی برونشیولهای شتران یك كوهانه ایران/ فریدون جوادی بوسجین؛ به راهنمایی: پوراندخت عطائی. Click بررسی نژاد گوسفندان زل/ رحمت رضائیان؛ به راهنمایی: محمد تابش . Click عوارض ناشی از نارسایی غده فوق كلیوی/ فهیمه مفیدی؛ به راهنمایی: محمد سنجر. Click پیشگیری ورم پستان در گاو/ محمدحسین توحیدی‌پور؛ به راهنمایی: حسین انصاری. Click روشهای مختلف تعیین مقدار قندها/ سوسن رفیعی؛ به راهنمایی: رستم مقصودی. Click بررسی و مقایسه چسب سریش با سایر چسبها در تهیه قرص/ گیتی حاجبی؛ به راهنمایی: مسعود مخانی. Click می‌سپامول داروی ضد اسپاسم جدید و اثرات درمانی آن در دامپزشكی/ حیدر حیدری؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click طرح تنظیم خانواده/ فیروز مشهور، مرتضی‌آقا میرسلیم؛ به راهنمایی: محمدحسین حافظی. Click آمنیوسكپی و فوائد آن/ آلبرت بختامیانس؛ به راهنمایی: پرویز معیلی. Click كامپیوتر در خدمت به علم طب/ حسن شناور؛ به راهنمایی: كریم غیاثی. Click مطالعه كالبدشناسی اندام قدامی شتر (استخوان‌شناسی عضله‌شناسی شرائین و اعصاب)/ عبدالحمید شهرابی؛ به راهنمایی: حمزه شهرابی. Click بررسی مشروبات الكلی/ بهرام جاسمی؛ به راهنمایی: تیمور كمانگر. Click جراحی نوزادان/ بهمن كیتاش؛ به راهنمایی: منوچهر امیرفیض ، علی نفیسی. Click جراحی نوزادان (قسمت ادراری تناسلی)/ محمدبهمن حیاتی؛ به راهنمایی: نفیسی. Click جراحی نوزادان (نوشته P.P.RICKHAM/ ژوزف ورده‌یو؛ به راهنمایی: امیر فیض ، علی نفیسی. Click خون و ایمونیتی/ بهروز علاءزاده؛ به راهنمایی: عبدالرضا موثقی. Click سندرم ROKITANSKY - KUSTER - HAUSER و گزارش چند مورد از بخش زنان و زایمان بیمارستان جرجانی/ كمال‌الدین مجتبوی؛ به راهنمایی: پرویز معیلی. Click رادیولوژی روده كوچك در سندرم‌های سوءجذب/ امیرحسن مظهری؛ به راهنمایی: ذبیح‌الله ارنواز. Click رسیدگی‌های فوری بر مصدومین و شوك/ محسن بدیعی؛ به راهنمایی: نفیسی. Click فیزیولوژی قلب ، ترجمه فصولی از كتاب Rheim Schneider :/ محمدمهدی سعادت گیلانی؛ به راهنمایی: عبدالرضا وثوقی. Click تحقیق درباره سندرم بافتی/ عبدالله توابی؛ به راهنمایی: میرمجلسی. Click رآنیماسیون ایست تنفسی/ محمدعلی حسینخانی؛ به راهنمایی: مجیدی. Click مسائل جدید درباره آب آمیبی كبد/ فائزه احمدی گیلاكجائی؛ به راهنمایی: عباس صفویان. Click آشفتگی‌های روانی در دوران حاملگی و پس از زایمان/ هایده پارسا؛ به راهنمایی: معین. Click بررسی دموگرافیك تغییر سن ازدواج/شهلا كاظمی‌پور. Click ضایعات منفرد استخوان/ حمید تبریزچی؛ به راهنمایی: ذبیح‌الله ارنواز. Click كاربرد اسپكتروفتومتری و روش دوزاژ مخلوطها/ پروانه پرهامی؛ به راهنمایی: رستم مقصودی. Click كنترل و تعیین مقدار داروهای ضد درد مخدر و ضد دردهای غیرمخدر و اعتیادآور/ اكرم پیكر؛ به راهنمایی: مقصودی. Click تعیین مقدار نیكوتین در سیگارهای پرمصرف انحصار دخانیات ایران/ محمدجواد فرهودی؛ به راهنمایی: ژیرار كاراپتیان. Click بدگواری شكمبه در گاو و علل آن/ اعظم زرعكانی؛ به راهنمایی: ركن‌الدین علائی. Click بررسی مجاری صفراوی، شرائین، وریدهای كبد سگ/ بنتا عیوض‌زاده؛ به راهنمایی: كریم میربابائی. Click بیماری كریزای عفونی طیور در مرغداریهای اطراف تهران/ پرویز طاهری؛ به راهنمایی: احمد شیمی. Click استئوسنتز در گوشتخواران با روش بكر و استفاده از دوراكریل/ روح‌انگیز زندیه؛ به راهنمایی: مصطفی اقصی. Click تشخیص و درمان و بیماریهای پستان (نوشته هانری پاتریك لایس)/ هما رئیس دهكردی؛ به راهنمایی: پرویز معیلی. Click بیماری سلیاك در اطفال/ معصومه زیاری شلمانی؛ به راهنمایی: امیر عرفانی. Click علل نازایی لوله‌ای و درمان جراحی آن/ محمود پورداداش؛ به راهنمایی: فرهنگ زارع. Click فقدانهای ایمنولوژیك/ فرامرز خسروخاور؛ به راهنمایی: رضا سلطانی نسب . Click فرآورده‌های بهداشتی اطفال/ هما امین؛ به راهنمایی: هادی. Click احتیاجات بدن به مواد غذایی/ سیما مهرایی؛ به راهنمایی: موسی برال. Click بررسی داروهای ضد آلرژی/ محمدتقی عادلی؛ به راهنمایی: صادق مقدم. Click مطالعه خواص فیزیكی و شیمیایی و وضع بیولوژیكی خاك مناطقی كه بیماری انكی لوستومیاز آندمیك است/ بدرالسادات باطومچی‌نوبر؛ به راهنمایی: حمید محسنین. Click ترجمه فصولی از كتاب Medicine for nurses/ فرشاد فتحی؛ به راهنمایی: بیژن رازی. Click سنتز بعضی از مشتقات گوگردی هتروسیكل/ ناهید بهنام؛ به راهنمایی: لاله‌زاری. Click گایتون، فیزیولوژی كلیه/ كامبیز كاظمی؛ به راهنمایی: عبدالرضا موثقی. Click مسمومیت در اطفال/ محمد جهاندیده؛ به راهنمایی: امیر عرفانی. Click درمان پانكراتیت هاد هموراژیكی/ جالینوس خدادادی؛ به راهنمایی: جهانگیر وثوقی. Click سیتولوژی هورمونی واژینال در دوران بارداری/ حسین طالب‌زاده؛ به راهنمایی: امیر موحدی. Click تشخیص جفت سرراهی با مواد رادیواكتیو/ شاهرخ بدخش؛ به راهنمایی: علی راسخ. Click نقش پتاسیم در دیژیتالین درمانی/ فرشته رحمانی (معیری) Click درمان تنیازیس در اطفال/ شهلا فروتن؛ به راهنمایی: حفیظی. Click تراكئوتومی عوارض و اندیكاسیون آن/ محبوب جلالی‌مطلق؛ به راهنمایی: رضا طبیب‌آذر. Click بررسی چند مورد تالاسمی نزد كودكان/ جهانگیر دولتشاهی؛ به راهنمایی: محمد جعفریان. Click جراحی نوزادان، تراكس 0جمجمه/ علی‌اكبر اكبریه؛ به راهنمایی: منوچهر امیرفیض . Click سقط/ مهدی مهاجری؛ به راهنمایی: امیر موحدی. Click پمادهای آنتی‌بیوتیك و تعیین مقدار مواد موثر در آنها/ فاطمه سماروك؛ به راهنمایی: محمود رفیع‌زاده. Click لقی دندان/ مهناز صاحب‌جمعی؛ به راهنمایی: حمید دانشمند. Click هیستامین و آنتی‌هیستامین‌ها/ مجید قاسم؛ به راهنمایی: عارفه اسمعیلی. Click بررسی پرورش اسب در ایران/ مجید خویلو؛ به راهنمایی: رضی رضی‌فرد. Click آب معدنی تاپتاپان عجب‌شیر/ مهناز تاج‌بخش Click آلرژی نسبت به سولفامیدها/ محمود فربود؛ به راهنمایی: محمد بهشتی. Click مطالعه‌ای در مورد متوسط وزن و طول قد جنین وزن جفت و طول بندناف در بیمارستان جرجانی/ حسین فخرطباطبائی؛ به راهنمایی: معیلی. Click بررسی‌های تازه‌ای از اعمال مختلف زخم پپتیك/ جلیل پناهی؛ به راهنمایی: كریم غیاثی. Click مفهوم جدید لنفومها و بیماری هوچكین/ عزت متعظ؛ به راهنمایی: رضا سلطانی‌نسب . Click امتحان رادیولوژی مری/ پرویز طاهری؛ به راهنمایی: ذبیح‌الله ارنواز. Click اسید و باز/ منوچهر حاتمی؛ به راهنمایی: عباس مجیدی. Click نازایی در خوك و درمان آن با هورمونهای گونادوتروپ/ ایرج پزشكی‌خراسانی؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click سیفیلیس مادرزادی/ پروین امامی؛ به راهنمایی: امیر عرفانی. Click عوارض بعد از بیهوشی عمومی و بیحسی نخاعی/ محمدمهدی سمیعی؛ به راهنمایی: عباس مجیدی. Click بررسی نوزاد بعضی از مگس‌های مولد میاز در داراب (فارس)/ مسعود بحرانی؛ به راهنمایی: همایون راك . Click بررسی كالبدشناسی دستگاه تناسلی شتر ماده یك كوهانه/ رحیم ذوقی؛ به راهنمایی: حمزه شهراسبی. Click بررسی ناهنجاریهای جنین و اندازه‌گیری مایعات آن در میش/ محمدرضا درویش؛ به راهنمایی: حسین انصاری. Click اثر سیرن ب در درمان متریت/ نصرت‌الله عبداللهی؛ به راهنمایی: حسین انصاری. Click بررسی ضایعات آسیب‌شناسی ذات‌الریه كرمی گوسفند و بز در كشتارگاه تهران/ علی‌اكبر طاهر؛ به راهنمایی: علی‌اكبر مرادی. Click بررسی آلودگیهای قارچی و استافیلوكوكی كشك مایع/ علیمراد ابراهیمی‌تكلو؛ به راهنمایی: محمد ملكی. Click رابطه تشكیل سنگهای مجاری ادرار سگها با استافیلوكوك طلائی/ فریده امیرنیا؛ به راهنمایی: مائینا آقاجیانس . Click استعمال پروتزتوتال (كاسه و سر مصنوعی مفصل ران) در بیماریهای كوكسارتروز و انكیلوزینگ اسپوندیلتیس/ ابوالقاسم اخلاقی؛ به راهنمایی: منوچهر فرامرزی. Click آرتریت روماتوئید بالغین/ منصور وزیری؛ به راهنمایی: ناصر لاهوتی. Click كمای كبدی/ عبدالرسول امینی Click بررسی بقاء استافیلوكوك طلائی در آب نمك مورد استفاده در نگهداری پنیر/ سوسن سیمانی؛ به راهنمایی: گیتی كریم. Click تنگی دریچه میترال و درمان جراحی آن/ محمود افشار؛ به راهنمایی: مترجم. Click مطالعه تغییرات آهن و ظرفیت آهن متصل شده به پروتئین (Iron - Binding Capacity) پس از تجویز سنتنیك پروژسترونی/ فرانه عطارچی؛ به راهنمایی: ثریا كامیاب . Click ارزش فسفاتاز قلیائی در بیماریهای كبدی/ رضا زكی‌خانی؛ به راهنمایی: محمداسماعیل امین‌الشریعه. Click بررسی شیمیایی گیاه افوربیاویرگاتا/ شهین فضیلت؛ به راهنمایی: یعقوب آئینه‌چی. Click آرام‌بخش‌های گروه بنزودی آزپین/ گیتی سهیلی؛ به راهنمایی: كاراپتیان. Click بیماری سرخك و بررسی اثرات پیشگیری كننده واكسن آن/ رویا شهسواری؛ به راهنمایی: علی شفیعی. Click بررسی آگروپیرون Agropyron (به ویژه Repens Agropyron از نظر اختصاصات گیاه‌شناسی تشریحی، درمانی و پراكندگی در ایران/ پروین ملكپور؛ به راهنمایی: فریدون مهدیون. Click سنتز مشتقات پاراآمینوماندلیك اسید دارای خواص احتمالی ضد میكروبی/ تقی خرامان؛ به راهنمایی: علی خلج. Click مطالعه برروی واكنش‌های مشتقات 3 - هیدرازینو 1، 2، 4 - تریازین‌ها/ سیامك داودی؛ به راهنمایی: محسن دانش‌طلب . Click سنتز 1 و 3 و 4 - تیادی‌آزولهای جدید و تبدیل آنها به 7 - 1 و 3 و 4 - تیادی آزولو 2 - (و) 3/ محمدرضا جورابلو؛ به راهنمایی: ایرج لاله‌زاری. Click بررسی پراكندگی و صفات تشریحی گیاه هلیانتوس‌آنوس/ ژانت حقیقت؛ به راهنمایی: ابوالقاسم سلطانی. Click اندازه‌گیری مواد مغز دانه بلوط (Infectoria Quercus) و بررسی ارزش غذایی و دارویی آن/ محمود متوسلیان؛ به راهنمایی: فرج‌الله فرهی. Click بررسی تركیبات فنلی گیاه افوربیالاناتا/ فریدون سیامك نژاد؛ به راهنمایی: یعقوب آئینه‌چی. Click دترجنتها و روشهای مختلف تعیین مقدار آنها/ سیفالرضا شهابی؛ به راهنمایی: امامی خوئی. Click كاربرد راكتیف پارادی متیل‌آمینوبنزآلدئید در كنترل دارو/ بابك صراف؛ به راهنمایی: فرزاد نامی‌گهر. Click اندازه‌گیری مقدار فعالیت آنزیم لاكتات دهیدروژناز (LDH) در اسپرم انسانی/ شه‌زاد احمدزاده؛ به راهنمایی: پرویز اربابی. Click روش تجزیه وزنی (گراویمتریك)/ كریم عابدی؛ به راهنمایی: رستم مقصودی. Click مطالعه و اندازه‌گیری انتقال اسیدهای آمینه از غشاء مصنوعی لسیتن/ شیفرا كاهن‌كاشی؛ به راهنمایی: بدری توسلیان. Click تشخیص استرپتوكك گروه A با متد ایمونوفلوئورسانس و ارزشیابی آن با متد سرولوژیك و دیسك/ فرخنده صادقی؛ به راهنمایی: رضا امیری قراگزلو. Click بررسی تركیبات فنلی گیاه افوربیاژراردیانا/ كبری ناجی؛ به راهنمایی: یعقوب آئینه‌چی. Click سنتز حلقه‌های جدید ادغام شده تیازول و سلنازول/ احمد مظلومی؛ به راهنمایی: عباس شفیعی. Click دیستوماتوز كبدی ناشی از فاسیولاهپاتیكا و دیكروسولیوم‌لانسئولاترم در انواع دام‌ها/ مسعود نوری‌پناه؛ به راهنمایی: ایرج فرهمندیان. Click بررسی شیمیایی گیاه زیریفو س - ولگاریس "عناب "/ علی فلاح؛ به راهنمایی: یعقوب آئینه‌چی. Click بررسی شیمیایی گیاه افوربیا - قالكاتا/ محمدزمان حكیم‌زاده؛ به راهنمایی: یعقوب آئینه‌چی. Click زردیهای نوزادان/ فروزنده فریدونی؛ به راهنمایی: امیر عرفانی. Click وكتوكاردیوگرام در بلوك بطنی/ خسرو مجیرشیبانی؛ به راهنمایی: عبدالرضا موثقی. Click استئوكندروز و نكروزآسپتیك استخوان‌ها/ محمود ناظری؛ به راهنمایی: فیروز تبرك . Click مطالعه‌ای در مورد فیبرومیوم و آمار بخش زنان بیمارستان جرجانی/ جواد فرازمند؛ به راهنمایی: پرویز معیلی. Click اندازه‌گیری اسید آمینه هیدروكسی پرولین در ادرار بیماران استخوانی/ مصطفی رضازاده‌دوچی؛ به راهنمایی: نفیسی. Click جراحی اورژانسهای شكفی در نوزادان/ لیدا پورسلطانی؛ به راهنمایی: كیخسرو وكیلی، علی نفیسی. Click پاتوفیزیولوژی ضایعات اكتسابی دریچه‌های قلب و پریكار و عوامل جبرانی آنها (نوشته هانس ارهارد)/ هوشنگ لرزاده؛ به راهنمایی: عبدالرضا موثقی. Click بررسی‌های تازه در مورد كیست‌های هیدراتیك و طرق نوین تشخیص آنها/ ویولت زمردی (سعادتمند)؛ به راهنمایی: كریم غیاثی. Click تیتراسیون به روش دی‌فازیك/ مرتضی خلیلی؛ به راهنمایی: مقصودی. Click مطالعات خالص‌سازی آلرژنهای پولن علف شوره/ زهره طوسی‌اردكانی؛ به راهنمایی: علی شفیعی. Click داروهای رتارد/ هوشنگ فخری؛ به راهنمایی: نصرت‌الله رهگذر. Click گواتر اطفال/ لهیا رضائیان گنجی؛ به راهنمایی: امیر عرفانی. Click قارچهای ژانرمیكروسپوروم در ایران/ قدرت‌الله تشكری تمیجانی؛ به راهنمایی: منوچهر عسگری. Click كاربرد پرستاگلاندینها در دامپزشكی/ سورن آرستاكس پزشكیان؛ به راهنمایی: حسین انصاری. Click تاثیر كورتیكواستروئیدها برروی دام آبستن/ ابوالقاسم شهریاری؛ به راهنمایی: حسین انصاری. Click بررسی عفونتهای رحم در گاو/ محمد جوانشیر؛ به راهنمایی: حسین انصاری. Click بررسی عوامل نامساعد بر اثر رشد آپوس Apus و لپتستریا Leptestheria در استخرهای پرورش تاس‌ماهیان/ محمدباقر خیراندیش؛ به راهنمایی: قباد آذری تاكامی. Click شیستوزوما - رابطه شیستوزوماهماتوبیوم با سرطان مثانه، عوارض و درمان/ رضا زهروی؛ به راهنمایی: فروغی. Click بررسی اكسیوروز در پرورشگاههای تهران و درمان آن با پیرانتل پاموات/ پروانه كرمی؛ به راهنمایی: احمد صدیقیان. Click مطالعه درباره تغییرات پروتئین‌های سرم در اثر مصرف طولانی داروهای سنتتیك پروژسترونی/ هایده معتمدی؛ به راهنمایی: الكساندر باقدیانس . Click روكش دادن قرصها بمنظور باز شدن در روده/ احمد ستوده‌بحرینی؛ به راهنمایی: محمود رفیع‌زاده. Click بررسی تركیبات موجود در آبجوهای ایران/ محمدتقی حقی‌آشتیانی؛ به راهنمایی: موسی برال. Click مكانیسم‌های ایمونولوژیك در ایجاد بیماری/ هوشنگ صدوقی؛ به راهنمایی: رضا سلطانی نسب . Click بررسی و ارزشیابی خاكها در رشد گیاهان/ اسماعیل طالبیان؛ به راهنمایی: رستم مقصودی. Click تحقیقی درباره تعیین حساسیت باسیلهای مولد دیفتری نسبت به آنتی‌بیوتیكها/ محمدرضا جواهری؛ به راهنمایی: پرویز ادیب‌فر. Click اتیولوژی انفاركتوس میوكارد/ منوچهر الیاسی؛ به راهنمایی: منوچهر رزم‌آرا. Click رابطه قارچ‌ها با گیاه، حیوان و انسان/ حمزه طاهری؛ به راهنمایی: تیمور كمانگر. Click تحقیق باكتریولوژیكی عفونتهای گوش سگ/ سارا حریدیم‌یزد؛ به راهنمایی: مسعود كیهانی. Click ذات‌الریه كرمی در نشخواركنندگان و درمان آن/ علی رضاخانی؛ به راهنمایی: ركن‌الدین علائی. Click پرتونگاری طبیعی و آنومالیهای مادرزادی دستگاه ادرار (ترجمه قسمتی از كتاب Traite , De , Radiodiagnostic/ هوشنگ بحرینی؛ به راهنمایی: ذبیح‌الله ارنواز. Click تهیه الكل‌های چرب سولفاته/ اشرف زرین‌بال؛ به راهنمایی: خدیجه هادی. Click عمل رومنوتومی و بررسی كشتارگاهی تورم ضربه‌ای نگاری و پریكارد و تعیین میزان درصد اجسام فلزی موجود در شكمبه و نگاری شتر/ جعفر لك؛ به راهنمایی: پرویز حكمتی. Click اندازه طول تار پشم بطریقه سورتر/ منصوره نظریان‌راد؛ به راهنمایی: محمد ستاری. Click بررسی رویه‌های بیماری‌زای اشریشیاكلی در مرغهای اطراف تهران/ حمید محمدی؛ به راهنمایی: احمد شیمی. Click تاثیرات ژنتیكی رنگ پشم و ثبات آن در برابر عوامل محیطی/ سیروس پوركاردان؛ به راهنمایی: محمد ستاری. Click تعیین مقدار جیوه با PDTT و دی‌فن‌ئیدرامین بادی پیكربلامین بروش اسپكتروفتومتری/ فاضل شمسا؛ به راهنمایی: رستم مقصودی. Click بررسی اپیدمیولوژیكی گوش‌درد خارجی در سگ و رابطه این بیماری با سن، جنس ، نژاد/ امرالله یوسفنژاد؛ به راهنمایی: مائینا آقاجیانس . Click آمار فعالیتها و مطالعات انجام شده در مورد تیلریوز گاوان در استان اصفهان/ مهدی جاماسب؛ به راهنمایی: علاءالدین نیاك . Click خصوصیات كالبدشناسی و بافت‌شناسی غدد ضمیمه (فرعی) دستگاه تناسلی شتران نر یككوهانه/ مهدخت گلبازحق؛ به راهنمایی: حمزه شهرابی. Click مطالعات خصوصیات استافیلوكوكهای گاو/ فضل‌الله معماریان؛ به راهنمایی: مسعود كیهانی. Click لاپاراتومی اكتشافی و شكافتن روده كور در اسب/ خسرو لاله‌زاری؛ به راهنمایی: پرویز حكمتی. Click كتابهای مراجعه ایران/ غلامحسین تسبیحی؛ به راهنمایی: واف جان‌هاروی،)نوشین محقق (انصاری . Click بررسی ترافیك تلفنی/ ناهید قانعی‌محمدی؛ به راهنمایی: پرویز جبه‌دارمارالانی. Click تب و علل شایع آن در اطفال/ بشیر چمیلی؛ به راهنمایی: عبدالحسین دركی. Click وسایل داخل رحمی و نقش آن در تنظیم خانواده (I.U.D)/ پریوش محمدی؛ به راهنمایی: محمود متین. Click بیماری سلیاكاسپرو/ محمد اسلامی‌تربتی؛ به راهنمایی: پرویز سروری. Click بیماری پلوروپنومونی زان و درمان آن با ترامایسین/ اسدالله نبی پی‌لشگریان؛ به راهنمایی: محمد حسینیون. Click كشت مصنوعی جو از نظر و احد علوفه‌ای/ مهرك قدسی زاده؛ به راهنمایی: هوشنگ ساعدی. Click ترمیم جراحی ناهنجاریهای مجرای خارجی ادرار/ عطاءالله منتظری؛ به راهنمایی: مجیر مولوی. Click آنستزی ژنرال وریدی در آندوسكوپی گوش و حلق و بینی/ آفاق آذربال؛ به راهنمایی: دكترفر. Click اندازه‌گیری باقیمانده سموم دفع آفات كلره در گوشت/ كیومرث قاضی‌سعیدی؛ به راهنمایی: ابوالقاسم افشار. Click ژنتیك و اصلاح نژاد در سگ/ عباس طاهری‌قزوینی؛ به راهنمایی: هوشنگ خاوری. Click پورپورای ترومبوسبتوپنیك ایدیوپاتیك/ هما فتحی‌افشار؛ به راهنمایی: داود منادی‌زاده. Click داروهای پائین‌آورنده اسید اوریك خون/ فاطمه فرنقی؛ به راهنمایی: هوشنگ كوشك‌آبادی. Click بررسی درباره انواع كم خونیها و اشاره‌ای به درمان آنها/ احمد اسكوئی؛ به راهنمایی: علی وكیلی. Click ارزش درمانی پیوند پوست در زخم‌های دست و پای اسب/ علی‌محمد قره‌چاهی؛ به راهنمایی: ایرج نوروزیان. Click بررسی میكروب‌های كنسروهای دود داده/ رضا امامی‌ساروی؛ به راهنمایی: وحدت . Click بیماریهای گوناگون استخوان با علل نامعلوم/ علی پورامیری؛ به راهنمایی: فیروز تبرك . Click مدیریت كنترل عفونت در بیمارستان/ غلامرضا دیوان‌هندی‌زاده؛ به راهنمایی: بامداد حقیقی. Click بستن پوست در زخمهای جراحی بوسیله نوار استری‌استریپ 3) - ام/ناهید كیومهر. Click پلورزی چركی در اطفال بررسی موارد پلورزی چركی اطفال ضمن 3 سال گذشته در مركز پزشكی اهواز و مركز پزشكی گلستان/ احمد كتانی‌شوشتری؛ به راهنمایی: دركی. Click تومور هیپوفیز/ جواد لولوئی؛ به راهنمایی: فره‌وش . Click بیماری فیبروكیستی/ علی خواجوی؛ به راهنمایی: حسن اهری. Click آزمایشات كلینیكی برای تشخیص و فعلیت فرمهای سیروز كبدی/ ایرج رضائی سركلاته؛ به راهنمایی: صوفی. Click اسپریهای، آرایشی و بهداشتی/ منیژه نجمی؛ به راهنمایی: محمود رفیع‌زاده. Click بیماریهای استخوان با علل ناشناخته/ پرویز شادفر؛ به راهنمایی: ذبیح‌الله ارنواز. Click بررسی مسائل ایمونولوژیك در رد یا قبول پیوندها/ صدیقه صلواتی؛ به راهنمایی: رضا سلطانی نسب . Click عمیق كردن وستیبول فكین برای پروتز Ridge - Extension/ فریدون رامیار؛ به راهنمایی: بصیریان. Click انرژی سینتیكادی و رابطه آن با مقدار بارندگی در بحرین/یوسف سخدری. Click تعیین آهن بروش جدید اسید بنزوهیدروكسامیك در مواد غذایی/عباس ترسلی. Click بررسی اقتصادی همزمان كردن فحلی در گاو/ محمود بحری؛ به راهنمایی: ژاله امین‌الصحه. Click بررسی كلی‌اسیت (آب‌آوردگی شكم) در گوشتخواران "سگ و گربه"/ عنایت‌الله فاطمی مقدم؛ به راهنمایی: اصغر ایلخانی. Click اثر نور قرمز در رشد جوجه‌كبابی‌ها در شرایط خاص ایران/ پرهام رضائی؛ به راهنمایی: محمد تابش . Click بررسی عوارض آبله‌مرغان/ شهین عظیمی‌پور؛ به راهنمایی: حفیظی. Click سستودهای دستگاه گوارش اردكماهی/ حبیب‌الله منیرواقفی؛ به راهنمایی: مجید كهنه‌شهری. Click گوشت خرگوش/ زهرا اسلامی؛ به راهنمایی: حسنعلی نشاط. Click آنژیوكردیوگرافی قلب در بیماریهای مادرزادی قلب با شانت راست بچپ/ محمد سدهی؛ به راهنمایی: ذبیح‌الله ارنواز. Click مننژیتهای چركی كودكان/ صمد میرفاضلی؛ به راهنمایی: دركی. Click بررسی نمایش سرینی/ مسعود میرسعیدی؛ به راهنمایی: معیلی. Click زایمانهای مسدود شده/ اسماعیل شباك؛ به راهنمایی: ساجد. Click آترژی كوآنال/ مجتبی نخعی؛ به راهنمایی: هدایتی. Click رادیولوژی نرمال و پاتولوژیك لگن در كودكان و بزرگسالان/ جعفر افشار؛ به راهنمایی: ذبیح‌الله. Click ایمنی در بیمارستان/ غلامرضا درستگو؛ به راهنمایی: باقر قائمیان. Click زخمها، عفونت و عفونتهای حاد/ نیره نصیری؛ به راهنمایی: هادی فرزانه. Click بررسی آزمایشگاهی اورام پستانی حاصله از استرپتوكك آگالاكتیه/ جلال كردی؛ به راهنمایی: مسعود كیهانی. Click بررسی رشد و نمو مرحله داخل رحمی و زمان نوزادی/ شعبان هارونی؛ به راهنمایی: محمد جعفریان. Click بررسی پدیده Original Antigenic sin و وجود ارتباط بین موشهای مختلف ویروسهای آنفلوآنزای تیپ A/ ثریا منتظری؛ به راهنمایی: منیژه خاكپور. Click جستجوی كرم در سروم انسان/ فریدون نعمتی؛ به راهنمایی: آریائی‌نژاد، دانیال‌زاده. Click بررسی تغییرات استروژنهای ادرار در سنین بلوغ/ صدیقه حاجی‌غفوری؛ به راهنمایی: ثریا كامیاب . Click بررسی اكیوم‌آمنوم از نظر تشریحی و شیمیایی/ زهرا ثابتی؛ به راهنمایی: امان‌الله صالحیان. Click بررسی شپشهای گزنده و غیرگزنده پستانداران "گوسفند - بز"/ مهران پروینی؛ به راهنمایی: همایون راك . Click بررسی ناهنجاریهای دستگاه تناسلی در میش/ احمد رضائی؛ به راهنمایی: حسین انصاری. Click برنشكتازی - بررسی موارد آن در یك ساله اخیر در مركز پزشكی (اهواز)/ شهناز دینی؛ به راهنمایی: بهمن مترجم. Click مطالعه وضع پرورش گوسفند در منطقه بجنورد/ ابراهیم تبریزیان؛ به راهنمایی: منوچهر سعادت نوری. Click ایمنی‌شناسی بیماری نیوكاسل/ فاطمه سیدریحانی‌یزدی؛ به راهنمایی: احمد شیمی. Click جراحی نوزادان (ترجمه قسمتی از كتاب) (نوشته P.P.Rickam/ مهدی كامكارفر؛ به راهنمایی: منوچهر امیرفیض . Click بررسی ناهنجاریهای مهبل و درمان آن/ مهدی ملكی؛ به راهنمایی: مصدق. Click بررسی شیمیایی گیاه افوربیالاریكا/ بتول شرقی؛ به راهنمایی: یعقوب آئینه‌چی. Click اثر نوع و ظرفیت الكترولیت‌ها برروی پایداری فیزیكی سوسپانسیونهای حاوی سولفادیازین و سولفامرازین/ محمد صدر؛ به راهنمایی: رهگذر. Click ناهنجاریهای سیستم ادراری/ هاكوب مناساكا؛ به راهنمایی: منوچهر امیرفیض ، علی نفیسی. Click عوارض واكسیناسیون سرخك در كودكان 12 - 8 ماهه/ مطهره ژیان‌پور؛ به راهنمایی: نینا امبارسومیان. Click بررسی گیاه آتروپابلادونای ایران/ فرخ جمالی؛ به راهنمایی: امان‌الله صالحیان. Click تیتراسیون اسید - باز در اسید استیك گلاسیال/ گیتی اردبیلچی؛ به راهنمایی: رستم مقصودی. Click تعیین مقدار درصد گوسیپول - چربی و بازده پوست و دانه در انواع مختلف تخم پنبه‌های بومی و اصلاح شده ایران/ حشمت مظفری‌نژاد؛ به راهنمایی: هوشنگ ساعدی. Click اندازه‌گیری فراكسیون‌های استروژن‌ها در زمانیكه از قرصهای ضد بارداری استفاده كرده‌اند/ حسین نوریان؛ به راهنمایی: ن نفیسی. Click كنترل داروهای ضد انعقادی/ علیرضا سالك مقدم؛ به راهنمایی: رستم مقصودی. Click انگورك و كوریواپی تلیوما/ حسن بهدادنیا؛ به راهنمایی: امیر موحدی. Click تغییرات خون در پیومتر/ هاشم احمدی؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click علل بوی بد دهان در سگ/ شهلا بیكائی؛ به راهنمایی: اصغر ایلخانی. Click بررسی سالمونلا در سیراب شیردان گوسفند/ سروش حجره؛ به راهنمایی: محمد ملكی‌دانشیار. Click حقوق انسانی در منازعات مسلحانه/ رضا رضوی؛ به راهنمایی: اسدالله كازرونی. Click گلوسیومهای ایران، گلوسیوم اصفهان/ صاحب لاجوردی؛ به راهنمایی: عباس شفیعی. Click سنتز حلقه‌های جدید ادغام بنزو (b) فوران/ عصمت بهنام‌اصل؛ به راهنمایی: عباس شفیعی. Click تشخیص و درمان بیماریهای پستان (ترجمه فصول 12، 13، 14، 15 (نوشته هانری پاتریك لایس)/ شهلا مشیری؛ به راهنمایی: پرویز معیلی. Click مقایسه سموم قارچ‌كش روی سفیدك خیار/ كرامت‌الله رزمی؛ به راهنمایی: ایرج پوستچی. Click مقایسه سموم قارچ‌كش برروی سفیدك طالبی/ هوشنگ سمندری؛ به راهنمایی: ایرج پوستچی. Click فیستولها و عوارض مختلف سرپستان گاو شیری و درمان آن/ ایرج پوستی؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click ارزیابی حاصلخیزی خاك باجگاه بروش آزمایش مزرعه‌ای برروی گیاه ذرت/ محمدمهدی پاك فطرت؛ به راهنمایی: پارسا. Click مطالعه قره‌گل در شیراز/ منصور فیروزنام‌جهرمی؛ به راهنمایی: محمود مكاره‌چیان. Click عوارض بعد از اعمال جراحی و درمانهای مربوطه/ مسعود حجازی؛ به راهنمایی: منصور جدی‌زاده. Click باقلا و بیماریهای ویرویس آن در اطراف شیراز/ كرمعلی كرمی؛ به راهنمایی: كرامت‌الله ایزدپناه. Click روشهای مختلفه اندازه‌گیری آب آبیاری/ نریمان خیلتاش؛ به راهنمایی: بزرگ بحرانی. Click قوانین داروسازی انگلستان و مقایسه آن با قوانین داروسازی ایران/ احمد رهنمای چیت‌ساز؛ به راهنمایی: محمود رفیع‌زاده. Click مقررات حاكم بر كادر پزشكی بیمارستان/ محمدعلی امین‌الشریعتی؛ به راهنمایی: كیوان صالح. Click بررسی ضایعات و آسیب‌های حاصله از عفونت توكسوكاراكانیس در موش/ حمید حیدری؛ به راهنمایی: ایرج موبدی. Click بررسی مهمترین علفهای هرز جلگه باجگاه/ محمود پرهامی؛ به راهنمایی: منصور نیك نژاد. Click معالجه ورم پستان بوسیله پماد پستانی تارگوت/ والتر مرادخان قراچلو؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click تشخیص آبستنی در گوسفند با استفاده از دستگاه اولتراسونیك/ خسرو اسمعیلی؛ به راهنمایی: حسین انصاری. Click درمان جراحی تورم ضربه‌ای نگاری و تعیین فرمول لكوستیر/ احمد رادفر؛ به راهنمایی: پرویز حكمتی. Click تجزیه كمی روشهای بروماتومتری و یداتومتری/ مهین طبیب‌زاده‌مینو؛ به راهنمایی: رستم مقصودی. Click درمان جراحی پاره‌شدگی رباط متقاطع قدامی در سگ (رباط بین ران و درشت نی)/ غلامرضا بیات؛ به راهنمایی: مصطفی اقصی. Click بررسی ایمونوشیمیائی آنتی‌ژنهای طحال طیور/ نسرین مظفری؛ به راهنمایی: احمد شیمی. Click بیهوشی عمومی در گربه بوسیله نمبوتال بطریق داخل صفاتی/ گیتی یمینی؛ به راهنمایی: مصطفی اقصی. Click بررسی عروق كلیتین گاو/ سیروس بیابانی؛ به راهنمایی: كریم میربابائی. Click بررسی میكروبی و قارچی انواع سس و مایونز/ جعفر وثوقی؛ به راهنمایی: محمد ملكی. Click بررسی بیماریهای خوك از نظر كشتارگاهی در ایران/ فروزنده اسدی لنگرودی؛ به راهنمایی: حسنعلی نشاط. Click بررسی ساختمان مجاری و عروق ریتین نشخواركنندگان اهلی (گاو، گوسفند، بز)/ محمدرضا دیمیاد؛ به راهنمایی: كریم میربابائی. Click بیماریهای پرده خارجی قلب در نشخواركنندگان/ فردوس شكوری؛ به راهنمایی: ركن‌الدین علائی. Click درمان و مبارزه درماتوفیت‌ها/ مجتبی طبرستانی؛ به راهنمایی: رفیعی. Click ورم پستان كلی باسیلی/ فاطمه انطیقه‌چیان؛ به راهنمایی: احمد شیمی. Click بررسی ماكروسكپی و میكروسكپی زبان شتر/ علی‌اصغر خاكسار؛ به راهنمایی: كریم میربابائی. Click تغییرات علائم رادیولوژیك استخوانها در بیماریهای بدخیم خونی/جلال حسینی مجلل. Click مدیریت سویت زایمان و بخش نوزادان در یك بیمارستان/ جلیل اسماعیل زاده؛ به راهنمایی: باقر قائمیان. Click بیماری بورگر/ علیرضا وهابزادگان؛ به راهنمایی: منوچهر رزم‌آرا. Click بررسی‌های كلی در مورد قرصهای ضد حاملگی/ اشرف نهرور؛ به راهنمایی: اسماعیلی. Click بررسی روشهای جدید جلوگیری از حاملگی/ فاطمه وزیری‌چیمه؛ به راهنمایی: فرهنگ زارع. Click تشخیص و درمان تومورهای مغزی در اطفال/ مجید صداقت‌پور؛ به راهنمایی: ادیب یزدی. Click اشكال بالینی روماتیسم مزمن در اطفال/ لیدا شاهین؛ به راهنمایی: امیر عرفانی. Click مسائل مربوط به پرتونگاری و پرتودرمانی در سالخوردگان/ همایون خشنود؛ به راهنمایی: ذبیح‌الله ارنواز. Click كتامین/ شكوه تمدن؛ به راهنمایی: عباس مجیدی. Click تعیین مقدار ویتامین B1 در انواع نان/ منوچهر منصوری؛ به راهنمایی: تیمور كمانگر. Click دیفتری و درمان آن/ حسین زمانی؛ به راهنمایی: امیر عرفانی. Click انتقال ممان سینیتیك/ابوالقاسم شهابی‌زاد. Click بیماری تترالوژی فالو و بررسی 6 مورد بیماری از بخش قلب بیمارستان سرخه‌حصار/ مجتبی علوی؛ به راهنمایی: منوچهر رزم‌آرا. Click عوارض مرحله سوم زایمان و درمانهای جدید آن/ فرین انوشیروانی؛ به راهنمایی: فرهنگ زارع. Click بیماریهای متابولیك/ كورش نیك نیائی؛ به راهنمایی: امیر عرفانی. Click گلومرولونفریت حاد/ غلامرضا شكوچی؛ به راهنمایی: امیر عرفانی. Click دستگاه تاكااوكا/ فروهر مینوی؛ به راهنمایی: عباس مجیدی. Click سنتزهای جدید در مشتقات تریازین ناقرینه/ ناصر توكلی؛ به راهنمایی: ایرج لاله‌زاری. Click مقایسه عملكرد 25 رقم داخلی و خارجی لوبیای قرمز در باجگاه/ جواد قائمی؛ به راهنمایی: منصور نیك نژاد. Click مسائلی چند در نوروسیبرنتیك/ مجید میرمیران؛ به راهنمایی: محسن شكوهی‌نژاد. Click جستجوی سلنیوم در سروم انسان/ سهیل صمیمی؛ به راهنمایی: آریائی‌نژاد، دانیال‌زاده. Click طرق جدید بررسی زجر جنین با بررسی تعداد ضربان قلب جنین (نوشته ادوارد.اچ، هان)/ پرویز سلیمانی كندری؛ به راهنمایی: پرویز معیلی. Click گردو و تعیین مقدار ویتامین B1 آن/ باباجان نوری؛ به راهنمایی: عارفه اسمیعیلی. Click نتایج جراحی در فشار خونهای كلیوی/ حسن حسینی؛ به راهنمایی: علی نفیسی. Click بررسی پاتولوژی تومورهای بینی و سینوسهای جوفی صورت/ علی كریمانه؛ به راهنمایی: جواد هدایتی. Click غدد پاراتیروئید فوق كلیوی (ترجمه فصول..از كتاب The ciba collection Medical.I llustrations Endocrine System/ یونس حنیفنیا؛ به راهنمایی: هوشنگ نصر. Click سندرم شوكهای زایمانی/ عزیزالله شكیبافریو؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click كالبدشناسی موش سفید نروژی Rat/ گیتی‌دخت نیری‌كمان؛ به راهنمایی: حمزه شهراسبی. Click بررسی تعداد بوته چغندر در واحد سطح در اطراف شیراز/ هوشیار قبادی؛ به راهنمایی: ایرج پوستچی. Click خشك كردن مصنوعی شیر در سگ/ بهمن هروی؛ به راهنمایی: حسین انصاری. Click میوه‌جات و بررسی روشهای آزمایش آنها/ بهزاد پیروان؛ به راهنمایی: برال. Click نكروزهای پوستی بعد از تصادم/ هادی رضوانی‌كاخكی؛ به راهنمایی: بهادران. Click فیزیولوژی و بیوفیزیك غشا (ترجمه فصول چهارم و پنجم از كتاب فیزیولوژی كایتون)/ عزیزالله ایزدپناه؛ به راهنمایی: عبدالرضا موثقی. Click مقایسه روشهای برمن - فرمل‌اتر - مستقیم در تشخیص آلودگی به سترونژیلوئیدس ستركورالیس/ زهرا ایران‌نژاد؛ به راهنمایی: اسماعیل قدیریان. Click گونیوسكپی كلنیكی/ فرهاد ضرابی؛ به راهنمایی: محمد رامین، ملك مدنی. Click آرتریت روماتوئید و كاربرد املاح طلا در درمان آن/ محمدرضا قاضی‌مقدم؛ به راهنمایی: عبدالرضا حسین‌پور. Click تعیین PH مناسب جهت رشد سولفوباكتری/ رضا فیروزه؛ به راهنمایی: سیروس یزدانی. Click تركیباتی كه دارای ساختمان استروئیدی هستند و مشتقات جدید آنها كه موارد استعمال درمانی دارند/ ایرج فرقانی؛ به راهنمایی: كوشك‌آبادی. Click نامگذاری علمی و بررسی فیتوشیمی گیاهان منطقه كلاك كرج/ همایون صادقی‌گرمارودی؛ به راهنمایی: یعقوب آئینه‌چی. Click بررسی فیتو شیمیایی گیاهان جزایر خلیج فارس و بررسی اثرات ضد میكروبی گیاهان ایران/ محمود شیرودی؛ به راهنمایی: یعقوب آئینه‌چی. Click مطالعه اجزاء كمپلمان (Ch50 , Ciq , c4 , c3) در ناقلین ویروس/ مجید حیدری؛ به راهنمایی: بهروز نیكبین. Click بررسی تاثیر عوامل محیطی كار بر سلامت كارگران در كارگاههای ریخته‌گری صنعتی، آهنگری و مدلسازی/ محمدرضا طوسی؛ به راهنمایی: داریوش پرویزپور. Click بررسی باروری استان بوشهر به طریق آنالیز مسیری و مدل‌سازی/ مهدی رهگذر؛ به راهنمایی: عباس سینك . Click بررسی ضایعات تولد و حاملگی در استان اصفهان/ مسعود شریفیان؛ به راهنمایی: كاظم محمد. Click تعیین میزان آگاهی مادران معلم دبستانهای شهر یزد نسبت به بیماری سل ریوی و ارائه برنامه آموزشی/ محمدحسین باقیان‌زارچی؛ به راهنمایی: پروین احمدخانلو. Click تغییرات فصلی علایم حیاتی (دمای بدن، نبض و فشار خون) در كارگران نانوایی‌های تهران در رابطه با شرایط جوی محیط كار/ فریده گلبابایی؛ به راهنمایی: داریوش پرویزپور. Click بررسی كمی و كیفی فاضلاب صنایع نساجی جنوب تهران و ارائه راه حل تصفیه آنها/ حسین كاكوئی؛ به راهنمایی: علیرضا مصداقی‌نیا. Click تعیین مشخصات فاضلاب شهرك شوش و بررسی كارآئی تصفیه خانه موجود/ نسرین رسائی؛ به راهنمایی: ناصر رازقی. Click بررسی ده سال مرگ و میر شهر جهرم، 1361 لغایت 1352/ عبدالرضا رجائی‌فرد؛ به راهنمایی: حسین ملكافضلی. Click بررسی قد و وزن در استان اصفهان/ حمید فتوحی؛ به راهنمایی: حسین ملكافضلی. Click بررسی اثرات ضد میكروبی گیاهان ایران (قسمت سوم)/ رامینه ذكاء؛ به راهنمایی: یعقوب آئینه‌چی. Click بررسی اثرات ضد میكروبی گیاهان ایران (قسمت چهارم)/ شراره وحیدی بجستانی؛ به راهنمایی: یعقوب آئینه. Click بررسی اثرات ضد میكروبی گیاهان ایران (قسمت پنجم)/ مهرآنوش ملك؛ به راهنمایی: یعقوب آئینه‌چی. Click بررسی اثرات ضد میكروبی گیاهان (قسمت ششم)/ محبوبه كاشانیان؛ به راهنمایی: یعقوب آئینه‌چی. Click كاربرد ملدرامزاسید در سنتزهای آلی - سنتز ایزوسوربیددی‌نیترات و آنیلین/ شمیران داودپوریان؛ به راهنمایی: محسن دانش طلب . Click بررسی تست LAL و مقایسه آن با تست پیروژن خرگوش بر روی محلولهای تزریقی با حجم زیاد/ مریم واقفی‌حسینی؛ به راهنمایی: مرتضی رفیعی‌تهرانی. Click بررسی واكنش متیل‌كتن‌دایمر با تركیبات آمینوهتروسیكل-2 . سنتز، فرمولاسیون و تولید نیمه‌صنعتی آمپول استنشاقی ایزوآمیل‌نیتریت/ گل‌عزیز سوفیق‌فامیل؛ به راهنمایی: محسن دانش‌طلب . Click بررسی فیتوشیمیایی افدراهای سمنان و بررسی فیتوشیمیائی 175 گونه از گیاهان ایران/ علی شعبانی؛ به راهنمایی: یعقوب آئینه‌چی. Click وسیله تقربها و دستورالعملهای دوایر مراقبت پرواز/ سیاوش معروف؛ به راهنمایی: حیدر قهاری. Click مد S رادار ثانویهICAO CIRCULAR 174/AN/110 // حسن نصوری؛ به راهنمایی: محمود ساجدی‌فر. Click عملیات هواپیماهای مافوق، سند شماره "SST AIRCRAFT OPERATIONS" .126 - AN , 91/ منصور جوادی، عبدالله رفعتی‌آشتیانی؛ به راهنمایی: ژاك ت خسروآبادی. Click سیستم تلفن مركزی 50 شماره مدل 50-Line P.AB.X.,AKD/LM ERICSSON 741/حبیب‌الله صمیمی. Click لامپهای میكروویو/ ایرج نعمانی؛ به راهنمایی: احمد اصفهانیان. Click چگونگی گردش TRACE بر روی كنسول و نحوه آشكارسازی سیگنال/ مرتضی حسینی؛ به راهنمایی: داود شفیعی‌جم. Click چگونگی گردش TRACE بر روی كنسول و نحوه آشكارسازی سیگنال/مرتضی حسینی. Click منبع تغذیه و شارژ دستگاه تلفن مركزی ESK 3000/ عباس تاج‌نسایی؛ به راهنمایی: مهندس طباطبائی. Click سیمولاتور رادار.رادار آموزشی دیجیتیلی كارخانه ردیفون برای كنترل ترافیك هوایی/ اسدالله قنبری؛ به راهنمایی: داود شفیعی‌جم، احمد اصفهانیان. Click كامپیوترهای نوا و اصول كلی برنامه‌ریزی و ساختمان و زبان ماشین/ داریوش چرمسازمقدم؛ به راهنمایی: پرویز رشیدیان. Click شمارنده‌ها و ثبت كننده‌ها/مسعود سراج‌همدانی. Click ساعت اصلی و فرعیM3001 Master Clock Slave System // ایرج یزدانی‌نیا؛ به راهنمایی: پرویز رشیدیان. Click كتاب فنی برای دستگاههای كنترل Remote مربوط به AL07 - RCU , ALO7 - RCU - DC/ هاشم سیدمهدی؛ به راهنمایی: جمشید قنبری. Click سیستم كنسول (وی.سی.آر Console System.V.C.R /)/ علی‌اصغر شه‌بندگان؛ به راهنمایی: پرویز رشیدیان. Click ترجمه و تحقیق پیرامون سوانح راكلندماین - ایالات متحده آمریكا (1980)، داس‌مكاگاس - برزیل (1979)، جورجیا - ایالات متحده آمریكا (1979)، جده، عربستان سعودی . (1979) جلد اول/فروغ پرویز فرزام. Click سرویس‌های مراقبت پروازANNEX II // ایرج دانشوران؛ به راهنمایی: محمد رحیمی. Click فصل هشتم و نهم از كتاب هواشناسی خلبان/ محمد خوشخو؛ به راهنمایی: اردكانی. Click هواشناسی برای خلبان/ غلامرضا حاتمی‌اقدام؛ به راهنمایی: حسین اردكانی. Click (ضمیمه ANNEX I//فریده میرجمالی. Click مانورهای پرواز/ احمد گرجی؛ به راهنمایی: حیدر قهاری. Click گردآوری اطلاعاتی در مورد "نوروزها" و بررسی میزان آگاهی مراقبین بهداشت مدارس شهرستانهای ورامین و شهر ری در مورد آن/ روح‌الله تمدن Click تشخیص و درمان مالاریا/ عبدالرحیم ناصری؛ به راهنمایی: نورالدین سراجی. Click اختلالات متابولیسم بیلی‌روبین/ اشرفالدین گوشه‌گیر؛ به راهنمایی: الهیار صالح. Click كاربرد مواد منعقد كننده و كمك منعقد كننده در حذف رنگ فاضلاب نساجی/ امیر تائبی‌هرندی؛ به راهنمایی: محمود اسدی. Click بررسی تست تشخیصی ایمنوفلورسانس در خرگوشهای آلوده به تریشین/ پروانه حبیبی؛ به راهنمایی: جعفر مسعود. Click بررسی دنتال‌پلاك و بیماریهای پریودنتال در كودكان 6 - 12 ساله روستاهای كویری و بیابانی كاشان/ مهرانگیز حسینی‌نژاد؛ به راهنمایی: حسین ملكافضلی. Click تعیین میزان آگاهی مادران منطقه 19 تهران در مورد بیماریهای اسهال كودكان صفر تا دو سال و ارائه برنامه آموزشی آن/ داود شجاعی‌زاده؛ به راهنمایی: پروین احمدخانلو. Click بررسی ایكتر نوزادان/ حسین حسینپوراونجی؛ به راهنمایی: زهره كلباسی. Click بررسی آرته‌میزیا در اكونكولوس و پراكندگی آن در ایران و تشخیص و تعیین مقدار كومارین در آن/ مهوش‌السادات هاشمی؛ به راهنمایی: محمدباقر قدسی. Click شیر و لبنیات/ منیژه آقاخان‌محب؛ به راهنمایی: فرج‌الله فرهی. Click كنترل داروهای آنتی‌اسید و پوشاننده دستگاه گوارش/ خداداد اسمی؛ به راهنمایی: مقصودی. Click بررسی فلوكولاسیون و دفلوكولاسیون در سوسپاسیون‌ها/ مهدی وزیری؛ به راهنمایی: رهگذر. Click تداخل اثر دای‌پیرون و اتیل‌بیسكوم‌استات در انسان/ رضا محور؛ به راهنمایی: فخرالدین جمالی. Click ترجمه و تحقیق پیرامون رادار A.S.R - 7 TPX - 42/A/ هرمز وفاداری زین‌آباد؛ به راهنمایی: محمود ساجدی‌فر. Click هماهنگی بین واحدهای سرویس مراقبت پرواز و سرویس‌های هواشناسی/ پرویز كمالی‌ممقانی؛ به راهنمایی: كرمعلی شیرازی. Click تستهای رنگی/ مینا كلیشادی؛ به راهنمایی: رستم مقصودی. Click اثرباسیلوس تورینژنسیس سروتایپ H - 14 بر داروهای آنوفل‌استفنسی و كولیسیسنی در منطقه كازرون/ فرهاد قندی؛ به راهنمایی: منصور معتبر. Click مقایسه پاتوژنیسیته لیشمانیاتروپیكای‌سوش روستایی و شهری برای هامستر آزمایشگاه/ علی‌اصغر حیدری‌محمدآبادی؛ به راهنمایی: شمس‌الدین مفیدی. Click بررسی میزان علاقه دانش‌آموزان سال اول و سوم راهنمائی بیرجند به مفاد بهداشتی/ جهانگیر انصاری رامندی؛ به راهنمایی: پوراندخت نوذری. Click بهبود صداهای مفصل گیجگاهی فكی بوسیله تصیح اكلوژن/ محمدعلی بهناز؛ به راهنمایی: ایرج شفق. Click زبان برنامه‌نویسی Basic/ ولی‌الله زمانی، یدالله مختارپورحبشی؛ به راهنمایی: پرویز رشیدیان. Click بررسی پیروس كومونیس و پراكندگی آن در ایران تشخیص و اندازه‌گیری آربوتوزید موجود در آن/ ثریا افسردیر؛ به راهنمایی: محمدباقر قدسی. Click بررسی شیمیایی گیاه افوربیاكوناتا/ پروین معظمی‌گودرزی؛ به راهنمایی: یعقوب آئینه‌چی. Click مطالعه Fraxinus excelsior L. و پراكندگی آن در ایران/ بهرام بهمنیار؛ به راهنمایی: امان‌الله صالحیان. Click كنترل و تعیین مقدار داروهای ضد درد و تب عادی و اختصاصی غیراعتیاد آورده‌های دارویی/ محمدمهدی شفیعی؛ به راهنمایی: مقصودی. Click لوریه‌سریز ایران/ پری سیفاللهی؛ به راهنمایی: مصطفی اولیائی. Click آنتی‌بیوتیك جدید - ویبرامیسین اثر درمانی و سمیت آن/ جواد فرجی‌مطلق؛ به راهنمایی: رحیم قادری‌نژاد. Click مكانیسم اثر داروهای ضد قی بخصوص تری‌فلوروپرومازین و سنتز آن/ اقدس زارعی‌اسفندآبادی؛ به راهنمایی: مجید خورسند. Click بررسی میوه‌های تیره‌چتریان/ رسول تقی‌زاویه؛ به راهنمایی: فقهی. Click هید

منبع:
http://boxstr.com

   


نظرات()   
یکشنبه 24 شهریور 1387  01:09 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط:

Click شیرین كردن آبهای شور/ نصرالله خرد؛ به راهنمایی: بزرگ بحرانی. Click Click بررسی یونجه‌كاری در شیراز/ داریوش ایرانی‌نژاد؛ به راهنمایی: ایرج پوسچی. Click اندازه‌گیری رطوبت خاك بطریقه پخش نوترون و كالیبره كردن دستگاه/ كیخسرو فرجودی؛ به راهنمایی: بزرگ بحرانی. Click ضربه‌های وارده به مفصل آرنج همراه با شكستگی - در رفتگی، كندگی غضوف در كودكان/ سارا توفیق‌راد؛ به راهنمایی: شادگان. Click آزمایش میزان حاطخیزی خاك باجگاه بروش مزرعه‌ای/ محمدحسین شفیعی؛ به راهنمایی: علی‌اصغر پارسا. Click سوژا"مطالعه ژنیتكی و روشهای اصلاح آن"/ كاوس صفائی‌شیرازی؛ به راهنمایی: منصور نیكنژاد. Click مقایسه اثر پنج سم قارچ‌كش در پیشگیری بیماری یرقان زودرس " گوجه‌فرنگی "/ هما جهانبخش؛ به راهنمایی: ایرج پوستچی. Click بررسی اندازه‌گیری اسیدیته شیره معده با رزینهای تعویض كننده یونی/ علی‌اكبر سلیمانی‌رهبر؛ به راهنمایی: گاگیك. Click سنتزهای مهم شیمی آلی (شامل 40 سنتز)/ سوسنبر اسلام‌پناه؛ به راهنمایی: گارنیك خاچاطوریان‌سانته. Click مطالعه میزان اوره.اسید اوریك ، كلسترول و قند خون اشخاص در سنین مختلف/ محمود بافقی‌نیا؛ به راهنمایی: گاگیك. Click بررسی باكتریولوژی كنسروهای جعبه/ علی‌اصغر قائمی؛ به راهنمایی: وحدت. Click تعیین مقدار و جدا كردن مواد موثره‌ی داتوراهای منطقه البرز/ كبری حسین‌زاده؛ به راهنمایی: محسن مجتبائی. Click شپشكهای آرد آلود مركبات و مبارزه بیولوژیكی با آنها/مهدی ناصری جهرمی. Click مطالعه ارقام داخلی و خارجی لوبیا سفید در باجگاه/ محمود حسینی؛ به راهنمایی: منصور نیك نژاد. Click مطالعه حوزه آبگیر و آبده رودخانه زاینده‌رود در اصفهان/ یوسف عمرانی؛ به راهنمایی: بزرگ بحرانی. Click وریناافیسینالیس و پراكندگی آن/ شهراز تقی‌زاده‌انصاری؛ به راهنمایی: علی زرگری. Click مطالعه پروتئینهای سرم پس از استعمال داروهای سنتیك پروژسترونی/ سیمین‌دخت مظلومی؛ به راهنمایی: گاگیك. Click اندازه‌گیری مواد آلی و معدنی در تركیبات دارویی بوسیله ین سدیم توسط فلام‌فتومتر/ بهروز مكری؛ به راهنمایی: رستم مقصودی. Click بررسی ذغال سنگ ایران و مقایسه سنگهای ذغال مختلف از نقطه نظر تركیب شیمیایی/ محمدحسین جزایری؛ به راهنمایی: امامی‌خوئی. Click اثر كود شیمیایی فسفره بر روی عملكرد منداب (در باجگاه)/ محمد شریفی؛ به راهنمایی: ایرج پوستچی. Click مطالعه ارقام داخلی و خارجی نخود سفید در باجگاه/ مرتضی خوشخوی زهتاب؛ به راهنمایی: منصور نیك نژاد. Click مطالعات مقدماتی در باره پرورش و مشخصات گوسفندان یزد/ محمود صالحی زاده‌منشادی؛ به راهنمایی: محمود مكاره‌چیان. Click بادام، تولید، مصرف ، ارقام، اصلاح، آفات و امراض/ ضیاءالله میثاقی؛ به راهنمایی: منصور نیك نژاد. Click آلرژی نسبت به باربیتوریكها/ جواد كارگر؛ به راهنمایی: محمد بهشتی. Click آلرژی انگلی/ محمدمهدی دامغانیان؛ به راهنمایی: محمد بهشتی. Click اثر كود شیمیائی ازته و فسفره بر روی عملكرد جو (در باجگاه)/ ابوالحسن صالحی؛ به راهنمایی: ایرج پوستچی. Click آندوسكوپی در سرطان مری (تومورهای مری)/ محسن حقوقی؛ به راهنمایی: حمید صالحیار. Click مطالعاتی در باره برنامه اصلاح نژاد گاوهای شیری اطراف تهران/ محمدابراهیم پژومند؛ به راهنمایی: محمود مكاره‌چیان. Click مطالعه تاسیسات آبیاری دز در خوزستان و اثرات آن در بهبود وضع كشاورزی ناحیه/ محمد كرباسی؛ به راهنمایی: بزرگ بحرانی. Click كاشت انواع كاهو و مقایسه عملكرد/ قاسم تشكر؛ به راهنمایی: عنایت‌الله تفضیلی. Click كیست هیداتیك كلیه/ نیسان پلیست؛ به راهنمایی: علی نفیس . Click عوارض چشمی دیابت قندی/ احمد فرزاد؛ به راهنمایی: س حق‌نظریان. Click اصول نگهداری مواد غذایی/ غلامعلی صرافزاده؛ به راهنمایی: فتح‌الله اعلم. Click پرورش اسب در دشت گرگان (تركمن صحرا)/ فتح‌الله كاشانیان؛ به راهنمایی: محمد تابش . Click مطالعه اصول آزمایشهای شیمیایی مواد خوراكی/ ناهید مجابی؛ به راهنمایی: موسی برال. Click اندازه‌گیری آهن، كلسیم، فسفر در حبوبات/ ایرج رزاقی؛ به راهنمایی: حسن فرسام. Click دورنمایی تازه از تومورهایی با سلولهای ژانت محیطی و مركزی در فك/ ثریا رشیدی؛ به راهنمایی: كمال‌الدین آرمین. Click جراحی ناهنجاریهای فكین به منظور آماده كردن دهان برای پروتز/ نسرین بروخیم؛ به راهنمایی: حسن بصیریان. Click شكستگیهای فك پایین و درمان آن/ فینا ناوی؛ به راهنمایی: معین‌زاده. Click كمبودهای مواد غذایی در ایران و طرق علمی جبران آنها/ اصغر میرمرتضوی؛ به راهنمایی: مقصودنیا. Click بررسی اپیدمیولوژی و قارچ‌شناسی كچلی‌های شایع در بین كودكان شهر كرمانشاه/ یوسف سبكتكین؛ به راهنمایی: محسنین. Click مطالعه شیمیایی آویشن/ محمدحسین سركاراتی Click بیهوشی (آنستری) در كشورهای در كشورهای در حال رشد/ مریم (حمیرا) مستفید؛ به راهنمایی: محمدحسین حافظی. Click گلمرولونفریت حاد/ حسین زرفشانی؛ به راهنمایی: ناصر لاهوتی. Click تحقیق در زمینه جامعه‌شناسی روستایی ایران/ مسعود خدامی؛ به راهنمایی: پرویز صانعی. Click سنگهای كلیه و آماری از آن/ محمدحسن كیانی‌ایران‌پور Click بررسی و تحقیق آمپی‌سیلین‌ها/ حسن شمسائی؛ به راهنمایی: رضوانی. Click درمان قرحه گاسترودئونال/ هوشنگ ملكالكتابی؛ به راهنمایی: حمید صادقی. Click عوارض زخم‌های معده و اثنی‌عشر و درمان آنها/ بیژن شفیقیان؛ به راهنمایی: كریم غیاثی. Click كاملترین جراحی موجود در درمان زخم اثنی‌عشر/ هوشنگ رفائی؛ به راهنمایی: رضا لاریزاده. Click بررسی نقش حیاتی آلومینیوم در انسان/ طاهره توفیقی‌نیاكی؛ به راهنمایی: پرویز اربابی. Click ویتامین A/ حسنیه حاتمی‌خسروشاهی؛ به راهنمایی: فرج‌الله‌فرهی. Click مطالعات آزمایشگاهی عقیم بودن مرد/ پوراندخت سعادتی Click مطالعه در باره درمان نازایی/ فرشته وزیری نژاد؛ به راهنمایی: سعید خطیب‌لو. Click رژیمهای غذایی در بیماریهای درماتیت ، دیابت ، نقرس و چاقی/ میترا عشقپور؛ به راهنمایی: منوچهر رزم‌آراودانش‌پژوه. Click بیماری سوختگی/ محمدهاشم زمانی؛ به راهنمایی: كریم غیاثی. Click دامپروری سنتی و صنعتی در ایران/ حسن مهاجرانی؛ به راهنمایی: ژاله امین‌الصحه. Click اصول گاستروسكپی/ عباس تحصیلی؛ به راهنمایی: عباس صفویان. Click مطالعه قارچهای موجود در محیط بیمارستان/ علی‌اصغر محرری؛ به راهنمایی: دكتر گنجوریان. Click اتولیزا ماهی/ نوذر نصرتی؛ به راهنمایی: ژام. Click مطالعه فرآورده‌های جالینوسی هیدراستیس كانادانسیس و جدا كردن آلكالوئیدهای آن بطریق كروماتوگرافی/ پرویز فیروزی؛ به راهنمایی: بیوك بلورچیان. Click امراض نادر قلبی و رگهای بزرگ و معالجات جراحی آنها/ مهدی اسحاقیان؛ به راهنمایی: سجاد ساجدی. Click اثر اسید نالیدیكسیك‌آسید روی عفونتهای ایجاد شده بوسیله میكروبهای گرام منفی/ یونس میرطباطبایی؛ به راهنمایی: پورحسن عجم. Click كراتاگوس و داروهای مقوی قلب/ هوشنگ محرم‌زاد؛ به راهنمایی: افقهی. Click اثرات دارویی مارون‌دند/ فتح‌الله فتحعلی؛ به راهنمایی: اسماعیل انگجی. Click قارچ‌های آذربایجان (تبریز)/ محمد جلیل‌زاده؛ به راهنمایی: هوشیار آذر. Click مطالعه آب معدنی دره دیز جلفا/ علی فردصادق؛ به راهنمایی: فرج‌الله دوراندیش . Click اندازه‌گیری عیار آگلوتی‌نین حصبه و اشباه حصبه در سرم مردم سالم تبریز/ میرمحمد نبی‌زاده‌تبریزی؛ به راهنمایی: محمد ارسطا. Click اندازه متوسط هتروآگلوتینین سرم خون انسان نسبت به گلبولهای قرمز خون گوسفند در اهالی آذربایجان/ صدیقه پاكراه؛ به راهنمایی: محمد ارسطا. Click سولاناسه‌میدریاتیك/ مهدی پورزند؛ به راهنمایی: جمال‌الدین فقهی. Click مطالعه شیمیایی نیشكر/ مهدی مرتضوی؛ به راهنمایی: ژام. Click عمل كوفی و موارد آن/ محمدحسن مجتهدی؛ به راهنمایی: داود توكلی. Click آزمایش تاثیر كود شیمیایی و حیوانی روی مركبات (پرتقال بروش كوتاه مدت Effect Of Chemical Fertilizer and Animal Manure on citrus /)/ جعفر صرامت؛ به راهنمایی: علی‌اصغر پارسا. Click مطالعه پولن/ بهرام صادقی‌طبری؛ به راهنمایی: ژام. Click مطالعه انواع مسمومیتهای حاصله از سرب/ بیژن یوسفی‌افشار؛ به راهنمایی: احمد صبوراردوبادی. Click بیدوتبریزی آذربایجان هتروزیدها و اثر داروئی آن/ غلامرضا اسماعیل زاده‌یام؛ به راهنمایی: فریدون بخت‌آور. Click مسمومیت از هالوژنها و مشتقات آنها/ محمدصالح صالحی؛ به راهنمایی: صبوراردوباری. Click مطالعه كروماتوگرافیك اسیدهای آمینه ادرار/ پوران صادقی‌شبستری؛ به راهنمایی: مهدی اخوان. Click هالوژنهای آهن و موارد استعمال آن در پزشكی و داروسازی/ حیدر سلیمانیان؛ به راهنمایی: انصارین. Click پولیومیلیت ، علائم و درمان/ اسمعیل محررروحانی؛ به راهنمایی: برادران. Click اختلالات روانی ناشی از ضربه سر یا مربوط به آن/ غفار جعفریه؛ به راهنمایی: هدایت‌الله خاقانی. Click آنمی كمبود آهن، علل و معالجه/ علیرضا شریم؛ به راهنمایی: امیر كبیریان. Click آنتی‌بیوتیكهای در گیاهان عالی/ فاطمه اسدی همدانی؛ به راهنمایی: بخت‌آور. Click گلوكوم و معالجه آن با عمل ایریدن‌كلزیس/ محمود شعاران؛ به راهنمایی: حق‌نظریان. Click عوارض درمان با كورتیكواستروئیدها/ حسن زرینه؛ به راهنمایی: فرخ دادگر. Click سندرومهای سیستم اكستراپیرامیدال و معالجه نوین آنها/ عباس حوصله‌دارصابر؛ به راهنمایی: نصرت‌الله خاقانی. Click افسردگی‌ها/ یونس هادی طلب؛ به راهنمایی: گلچینی. Click فتقهای دیافراگماتیك/ مصطفی خلخالی؛ به راهنمایی: سجاد ساجدی. Click هیپرتانسیون‌پورتال و درمانهای طبی و جراحی آن/ منصور علمی‌نیا؛ به راهنمایی: ملك قاسمی. Click كورتیكوتراپی در روماتیسم حاد مفصلی/ عنایت‌الله صداقت پور؛ به راهنمایی: امین الاشرافی. Click درمان جراحی هیدرونفروزهای مادرزادی/ میرمحمدحسین رئیسی؛ به راهنمایی: داود توكلی. Click مطالعه اثر متقابل فسفر نسبت به اوره و نیترات آمونیم بر روی محصول گندم (دراراضی كارخانه كود شیمیایی مرودشت)/ یدالله زارع‌پور، مهدی نوابی؛ به راهنمایی: علی‌اصغر پارسا. Click پروستاتكنومی خارج مثانه‌ای" متدمیلن "/ رضا حمله‌داری‌میبدی؛ به راهنمایی: داود توكلی. Click اسكوربوت Scurvy // ناصر قزوینی؛ به راهنمایی: برادران. Click تشخیص افتراقی: مواد آنتراكینونیكدار/ یوسف علافاكبری؛ به راهنمایی: دوراندیش. Click روشهای مختلف اندازه‌گیری هالوژنها در فرآورده‌های دارویی/ عباسعلی حكمتی‌پور؛ به راهنمایی: مقصودی. Click تركیبات سلولز و مصارف داروسازی آن/ عباس زمردیان؛ به راهنمایی: رفیع‌زاده. Click تعیین مقدار سیستماتیك مومها/ حسین كیانفر؛ به راهنمایی: رفیع‌زاده. Click تست كومس رایت برای تشخیص تب مالت و فرق آن با تست رایت/ مهین‌دخت كیهانی؛ به راهنمایی: محمد ارسطا. Click كم خونی بدخیم/ اسدالله علیدوستی؛ به راهنمایی: داود منادیزاده. Click فلج عصب صورتی در شكستگی‌های قاعده جمجمه/ حسینعلی شریفیان؛ به راهنمایی: جواد هدایتی. Click سیستكتومی و موارد استعمال آن/ عبدالحسین فاعور؛ به راهنمایی: محمدرضا ساحلی. Click آنمی‌آپلاستیك/ كریم پوربهنامی؛ به راهنمایی: امین الاشرافی. Click علل سندرم سوء جذب/ ابراهیم موید؛ به راهنمایی: محمدعلی نورانیان. Click مطالعه شیمیایی سیر/ انوشیروان رازی؛ به راهنمایی: موسی ژام. Click مطالعه شیمیایی میرتیل/ محمد زائر؛ به راهنمایی: ژام. Click تست لاتكس برای تشخیص بیماری آرتریت روماتوئید و ارزش آن/ فهمیه واعظ؛ به راهنمایی: ارسطا. Click تاثیر پردنیزولون روی آرتریت دفرمانت " آرتریت روماتوئید "/ یونس مهاجری؛ به راهنمایی: ستار شمس‌نیا. Click داروهای حشره‌كش "سموم‌آلی"/منصور راجی‌درگه. Click مطالعه تركیبات سرب و موارد استعمال آنها در پزشكی و داروسازی/ بتول علیزادگان؛ به راهنمایی: انصاریان. Click " داروهای آدرنرژیك " اثر فارماكودینامی آدرنالین و نورآدرنالین روی قلب/ علی فدائی‌سوگواران؛ به راهنمایی: انگجی. Click شوك و درمان آن/ منظر سره؛ به راهنمایی: مجید فره‌وش . Click الیكوالمانهای غذایی/ شهین اسحاقی؛ به راهنمایی: عاملی. Click بررسی و مطالعه لابیه‌ها جنس ماروبیوم از نظر تشریحی، درمانی و پراگندگی در ایران/ منصور جواهریان؛ به راهنمایی: علی زرگری. Click مطالعه شیمیایی شلغم و استفاده غذایی و درمانی آن/ سهراب سلطانی‌پور؛ به راهنمایی: ژام. Click مطالعه شیمیائی آرژیل/ شفیقه شكرالله‌زاده؛ به راهنمایی: ژام. Click بررسی فاكتور فیزیكی دیفوزیون در آنتی‌بیوگرام/ بدریه لكستانی؛ به راهنمایی: ارسطا. Click مطالعه شیمیایی كلم/ اكبر مهاجر؛ به راهنمایی: ژام. Click تعیین مقدار كلسترول در خون اهالی شمال ایران/ امان‌الله فدائی؛ به راهنمایی: محمدعلی فقیه. Click صابونها/ سعیده صمیمی؛ به راهنمایی: حوریه صادقیان. Click بررسی صنعت داروسازی ایران/ محمد عادلی؛ به راهنمایی: صادق جاویدان‌نژاد. Click بررسی مواد غذایی موجود در گیاه آلو/ ربابه وحیدرودسری؛ به راهنمایی: فرج‌الله فرهی. Click اتیولوژی سنگهای كلیه/ هایده یمین؛ به راهنمایی: لاری‌زاده. Click بررسی روشهای مختلف اندازه‌گیری اسید اوریك خون و مقدار طبیعی آن نزد ایرانیان/ منیره معماری؛ به راهنمایی: گلرخ شرفی. Click داروهای توهم‌زا- مسئله اعتیاد و اثرات فردی و اجتماعی آن/ كاظم صیانتی؛ به راهنمایی: عبدربانی. Click بررسی اختلافات پیگمانتاسیون بافت‌ها/ سیروس ملكپور؛ به راهنمایی: رضا سلطانی‌نسب . Click مقایسه هیستركتومی ابدومینال و واژینال و مقایسه آماری آنها در بیمارستان جرجانی/ همایون رضوی؛ به راهنمایی: معیلی. Click آمار و پورسانتاژ آسیت از نظر علت/ نادر فرامرزی؛ به راهنمایی: امین الاشرافی. Click ایندومتاسین و كاربردهای درمانی آن/ سعید حبیب‌زاده‌بوكانی؛ به راهنمایی: محمدعلی نقشینه. Click اولسر معده و درمان آن/ سیروس سامی؛ به راهنمایی: نورانیان. Click هیدروالكترولیت‌ها/ محمدحسن خلیلی‌پورمقدم؛ به راهنمایی: دكترفر. Click علل و اقسام سردردها/ احمد رضوان؛ به راهنمایی: طبیب‌آذر. Click آپاندیسیت و اثر آن روی حاملگی/ مختار ذبیحی؛ به راهنمایی: فرهوش . Click مطالعه الكتروفورتیك پروتئین‌های خون در بیماران میلومی/ ابوالحسن سیداخوان؛ به راهنمایی: جواد بلورچیان. Click عوارض و مسمومیت بیهوشی با اتر/ سعید اقبالیه؛ به راهنمایی: انگجی. Click سنتز كاربازیك اسید استرهای مشتق از بنزن سولفونامید/ حمید صدوقی‌همدانی؛ به راهنمایی: عارفه اسمعیلی. Click تشخیص و تعیین مقدار تبائین موجود در پاپاوربراكتاتوم بوسیله كروماتوگرافی روی غشاء نازك و سنتز مشتق فلوئوره ایزوكینولئین/ كریم عقیقی؛ به راهنمایی: لاله‌زاری. Click مطالعه درباره تركیبات تقویت كننده پیاز مو/ فلورا نبوی؛ به راهنمایی: عارفه اسماعیلی. Click آب اكسیژنه و فرآورده‌های دارویی آن/ علیرضا كیایی‌سودكلایی؛ به راهنمایی: انصارین. Click تغییرات الكتروفورتیك پروتئین‌های سرم خون در سیروزهای كبدی/ مریم چادرشبچی؛ به راهنمایی: جواد چادرشبچی. Click بررسی داروهای عامی و اختصاصی متداول در رودسر/ محمد ایاغ؛ به راهنمایی: افقهی. Click سنگ معدن زرنیخ و فرآورده‌های دارویی آن/ مرتضی انصارین؛ به راهنمایی: انصارین. Click ترب/ فروغیه حاج‌جعفری؛ به راهنمایی: ژام. Click ادویه معطر گیاهی و خواص/ فیروز كریمی؛ به راهنمایی: هوشیارآذر. Click درمان مسمومیت‌ها و پادزهرها/ منصور عظیمی؛ به راهنمایی: صبوراردوبادی. Click پرتونگاری روده باریك (آنومالیهای مادرزادی و بیماریهای غیرشایع روده باریك)/ تیكران شاه‌بیگیان؛ به راهنمایی: ذبیح‌الله ارنواز. Click آبهای معدنی قریه داش‌كسن، آب شور- آب مرمر- آب كان/ صهبا فتح‌راضی؛ به راهنمایی: دوراندیش . Click كلیه و فشار خون/ علی‌اصغر مقیسه‌ای؛ به راهنمایی: امین‌الاشرافی. Click عوارض مسمومیت از مسكن‌های روانی و عصبی/ ابراهیم قهرمانی‌نژادمیانجی؛ به راهنمایی: صبور اردوبادی. Click بررسی میزان قند خون خوكهای ایران/ كمال ترابی طباطبایی؛ به راهنمایی: پرویز تسلیمی. Click N.M.R در شیمی آلی و سنتز هتروسیكلهای جدید/ منصور زهراوی؛ به راهنمایی: ایرج لاله‌زاری. Click مطالعه اپیدمیولوژی بیلارزیوز مثانه‌ای در خوزستان/ احمد مجدی؛ به راهنمایی: دادگر. Click مطالعه شیمیایی كامومیل/ هوشنگ شریفپور؛ به راهنمایی: مهندس ژام. Click سوربیتول و مصارف دارویی آن/ محمدحسین بهروان؛ به راهنمایی: محمود رفیع‌زاده. Click مطالعه اپیدمیولوژی انگلیستومیاز/ علیرضا درایه؛ به راهنمایی: فرخ‌دادگر. Click تركیبات ید/ ایرج سالارزاده؛ به راهنمایی: انصارین. Click اكلامپسی در زنان حامله/ بهمن طریقی؛ به راهنمایی: رفیع. Click مطالعه قندهای ادرار بطریقه كروماتوگرافی/ مهین‌بانو حریری‌منصور؛ به راهنمایی: جواد بلورچیان. Click عمل وقفه‌دهنده‌های پروتئازها (ترازیلول در شوك)/ فاطمه روشنكاشتری؛ به راهنمایی: عباس مجیدی. Click مقایسه اندازه‌گیری مختلف كلسترول خون/ موسی رئیس‌زاده؛ به راهنمایی: جواد بلورچیان. Click تومور گرانولوزای تخمدان و یك مورد جالب توجه در بیمارستان زنان/ نادر استوار؛ به راهنمایی: جهانشاه صالح. Click كنترل و تعیین مقدار ویتامینهای محلول در چربی در فرآورده‌های دارویی/ یافا عارونیان؛ به راهنمایی: مقصودی. Click اثر مقادیر مختلف كود حیوانی روی قند خربزه‌های اصفهانی/ نصرالله یاربد؛ به راهنمایی: ایرج پوستچی. Click كوما و تشخیص آن/ كیومرث حیدریان؛ به راهنمایی: امیر كبیریان. Click مطالعه سندرم افیبرینوژنمی در بیماریهای زنان و زایمان/ اسدالله برادران؛ به راهنمایی: پرویز معیلی. Click تغییرات ژنتیكی پروتئین‌های پلاسمای خون در انسان/ مجید مسگرزاده؛ به راهنمایی: مولوی. Click درمان توقف قلب با ماساژ از خارج قفسه صدری/ علی‌اكبر رفیعی؛ به راهنمایی: عدل. Click اووئیت هیپرتانسیو/ ابوالحسن اكرامی؛ به راهنمایی: ملك مدنی. Click اسپاسم آنفلكسیون/ عبدالله عزیزیان كلاندرق؛ به راهنمایی: برادران. Click آنومالیهای مادرزادی قلب تنگی میترال و معالجه جراحی آن/ محمد اصفهانی؛ به راهنمایی: سجاد ساجدی. Click بررسی ضربه‌های قفسه سینه و درمان آن/ هوشنگ وثوقی؛ به راهنمایی: عزیز ملك قاسمی. Click سرطان پستان و درمان آن/ مجید نامدار؛ به راهنمایی: احتشام دفتری. Click مطالعه فرآورده‌های جالینوسی استروفانتوس و جدا نمودن هتروزیدهای آن بطریقه كروماتوگرافی/ اكبر كبودی مقدم؛ به راهنمایی: بیوك بلورچیان. Click مطالعه شیمیایی تیول/ خلیل غفارزاده‌شهیری؛ به راهنمایی: ژام. Click وراثت در طب/ بلال آذی‌بیك؛ به راهنمایی: فرخ دادگر. Click موارد استعمال گوگرد در صنعت نفت و فرآورده‌های گوگردی نفت/ محمدصادق صداقت؛ به راهنمایی: انصارین. Click بررسی فیزیوپاتولوژی و درمان ضایعات استافیلوكوكی جنبی ریوی در اطفال/ حسن احمدزاده‌نیا؛ به راهنمایی: برادران. Click بررسی خمیر دندانهای تجارتی/ شهناز رهنما؛ به راهنمایی: مقصودی. Click غدد مترشحه داخلی در قاعدگی و اختلالات آن/ اسدالله نظامی‌فرج‌آباد؛ به راهنمایی: محمدتقی حمیدیه. Click آنومالی‌های مادرزادی قلبی و كوآركتاسیون آئورت و معالجه جراحی/ مهدی شیخی‌نیا؛ به راهنمایی: سجاد ساجدی. Click عوارض كیست هیداتیك كبد و معالجه آن/ محمد اسماعیلی؛ به راهنمایی: جواد مجلسی. Click آمبولی و انفاركتوس ریه/ بیژن ابراهیمی؛ به راهنمایی: سجاد ساجدی. Click كولیتها و درمان آنها/ پرویز حسن‌آبادی؛ به راهنمایی: محمدعلی نورانیان. Click هپاتیت توكسیك/ رضا مجتهدنظری؛ به راهنمایی: نورانیان. Click هورمونهای جنسی زنانه و اثرات فارماكونیامیكی آنها/ شاهرخ ابوطالبی‌كهنه‌شهری؛ به راهنمایی: خواجه‌نصیری. Click آستم برونشیال علت و درمان آن در كودكان/ علی‌اكبر اولیائی؛ به راهنمایی: برادران. Click معالجه ترمیمی شكستگی‌های استخوانهای ساعد/ دارا موبد؛ به راهنمایی: بیوك شادكان. Click آزمایش سرولوژیك كان‌انیورسل در زنان آبستن/ شریفه پاكیزاده‌تبریزی؛ به راهنمایی: محمد ارسطا. Click جراحی و پرستاری جراحی/ فرخ شفائی؛ به راهنمایی: علی نفیسی. Click بیماری اریتروبلاستوز و روش نوین در پیشگیری و درمان آن بوسیله روگام Rhogam Rho (D) Immune Globulin (Human)/ علی طوفانیان؛ به راهنمایی: پرویز معیلی. Click اختلالات دندانی در دیسپلازی اكتودرمال و درمان یك مورد آن/ اسدالله خلج؛ به راهنمایی: هوشنگ برجیان. Click اختلالات آب و الكترولیت در جراحیهای جهاز هاضمه/ شاهرخ علیمرادیان؛ به راهنمایی: كامبیز پناهی. Click رادیولوژی بیماریهای مادرزادی حاد شكمی/ مهدی بصیرت‌پور؛ به راهنمایی: ذبیح‌الله ارنواز. Click وانتریكولوگرافی با ماده حاجب در تشخیص ضایعات تومرال گودال خلفی جمجمه/ علی عضد؛ به راهنمایی: ابراهیم سمیعی. Click سنتز 1 و 2 و .4تیادیازولو 2[ و ]-2 اسیمتریك تریازین (یك آنالوگ جدید پورین) و سنتز مشتقات جدید 1 و 2 و 3 سلنادیازول/ محمود میرراشد؛ به راهنمایی: عباس شفیعی. Click خاورمیانه عربی و تضاد دیپلماسی شرق و غرب/جهانگیر مهرخواست. Click بررسی مقدماتی یونجه‌های ایران و مطالعه تاثیر تابش اتمی روی : یونجه، جو، چاودار/ فریدون چهره‌نگار؛ به راهنمایی: منصور نیك نژاد. Click استرداد مجرمین/ محمدتقی امین‌پور؛ به راهنمایی: جاوید صلاحی. Click جرائم و مجازاتهای مالیاتی پنجاه سال اخیر برای مودیان و ماموران مالیات و پیشنهاد اصلاح آن/امیر كاردار. Click دیوان بین‌المللی دادگستری/ علی مریدی؛ به راهنمایی: جعفر نیاكی. Click مطالعه وزن نوزادان در ترم در آذربایجان شرقی/ منیره یوسفی؛ به راهنمایی: رسول رفیع. Click سندروم همولیتیك اورمیك Hemolytiv Uremiv Syndrome // سیروس اكرمی؛ به راهنمایی: اكبر حسنعلیزاده. Click آنومالیهای مادرزادی قلب اعمال جراحی تترالوژی فالوت/ بهمن مهاجر؛ به راهنمایی: ساجدی. Click سلفامیدها و اثرات فارماكو دینامیكی آنها در بدن/ فرنگیس سعدوندی؛ به راهنمایی: یوسف خواجه‌نصیری. Click ژله رویال و تجزیه شیمیایی عسل/ مهدی قدسی؛ به راهنمایی: ژام. Click كراتیت‌های ویرال/ محمدمصطفی مصطفوی؛ به راهنمایی: حق‌نظریان. Click تهیه آمار كلسترول در آذربایجان/ بهمن رسول‌امینی؛ به راهنمایی: بلورچیان. Click سموم شیمیایی در اغذیه/ مسعود فربودی؛ به راهنمایی: محمد آذرنگی. Click مطالعه اثرات دیورتیك اسید اتاكربنیك/ شهاب‌الدین صفوی؛ به راهنمایی: محمدعلی نقشینه. Click بررسی روشهای تعیین مقدار استرپتومیسین/ محمدرضا توكلی‌صابری؛ به راهنمایی: اسماعیلی. Click وزوز گوش/ مرتضی‌قلی سبحان؛ به راهنمایی: مروستی. Click بیماری همولیتیك نوزادان/ علی‌اكبر دیبا؛ به راهنمایی: امیر عرفانی. Click فیبرینولیزین در جراحی‌های قفسه صدری/ محمدابراهیم روستا؛ به راهنمایی: عدل. Click گلومرولونفریت حاد/ عنایت‌الله نژادگشتی؛ به راهنمایی: محمدرضا ساحلی. Click عوارض ته‌چشمی هیپرتونی‌های شریانی/ میرمحمود موسوی؛ به راهنمایی: حق‌نظریان. Click "آرتریتها" انفیلتراسیون آماسی شرائین/ ژاله حمیدیه؛ به راهنمایی: مجلسی. Click میوكاردیت دیفتری/ علی‌اصغر علیپورجدی؛ به راهنمایی: رضا برادران. Click ترومبوفلبیت‌های بعد از زایمان/ مهدی كیوان؛ به راهنمایی: محمدتقی حمیدیه. Click سندروم هورلر/ یوسف بیت‌الله؛ به راهنمایی: برادران. Click اختلالات روانی دوران بارداری - زایمان و شیردادن/ جلال كیا؛ به راهنمایی: گلچین. Click مسمومیتها و آمار آن در تبریز و حومه/ تیمور مهران‌آزاد؛ به راهنمایی: پورعجم. Click شناخت تفكر در تحقیق/ حمید مصدق؛ به راهنمایی: پرویز صانعی. Click مطالعه مقایسه‌ای گروههای ذینفع و نقش آنها در فرآیندهای سیاسی/محمدجواد امیدواری. Click رنگهای مو/ نسرین بحرینی؛ به راهنمایی: خدیجه هادی. Click مكانسیم اثر و عوارض I.U.D/ منوچهر رفوآ؛ به راهنمایی: كاوه. Click انكیلوز مفصل گیجگاهی فكی/ علی‌اكبر محقق؛ به راهنمایی: جواد هدایتی. Click جغرافیای طبیعی با جغرافیای انسانی و اقتصادی شهرستان فسا/ یدالله باغبان؛ به راهنمایی: احمد شمیرانی. Click ضیاءآباد (بررسی شتابزده‌ی یك روستا)/عباس سعیدی. Click تركیبات معدنی مس كه در پزشكی و داروسازی مصرف میشوند/ اسماعیل حكیمی؛ به راهنمایی: انصارین. Click گیاهانیكه برای تهیه آبهای مقطر دارویی در استان فارس مصرف میشوند/ صمد مظلوم؛ به راهنمایی: غلامرضا هوشیارآذر. Click داروهای ضدكرم قدیم و جدید و مقایسه اثرات آنها برروی كرمهای مختلف/ محمدجواد محمودیان؛ به راهنمایی: یوسف خواجه‌نصیری. Click مهمترین داروهای آرام‌بخش سنتیتك و خواص فارماكو دینامیكی آنها/ فخری مبین؛ به راهنمایی: اسماعیل انگجی. Click ارزش كلینیكی ایپانتول و بیهوشی كوتاه‌مدت آن در جراحی/ مهدی حسین‌زاده؛ به راهنمایی: آرامی. Click استئومیلیت و درمان جدید/ فیروز اویسی؛ به راهنمایی: بیوك شادگان. Click میكروگرافی ادویه‌ها/ محمد رهبانی‌نوبر؛ به راهنمایی: افقهی. Click اهمیت آزمایشگاه در تشخیص سریع مسمومیتها (سموم آلی)/ حق‌نظر كاشانیان؛ به راهنمایی: كاراپتیان. Click بررسی ونوراكسیوروزترد كودكان بستری در بیمارستانهای تهران/ منیر كرمپور؛ به راهنمایی: قدیریان. Click كروماتوگرافی ویتامینهای گروه B روی غشاء نازك/ علی‌اصغر عزیزی؛ به راهنمایی: ابراهیم انگجی. Click تعلیم و تربیت جدید در مدارس فعلی/ایوب محمودی. Click سنتز بیحس كننده‌های موضعی جدید از گروه استانیلید/ ادمون نیك روش؛ به راهنمایی: ایرج لاله‌زاری. Click جستجوی بعضی از سموم آلی بطریقه كروماتوگرافی روی كاغذ و غشاء نازك/ ناهید نیاكیان؛ به راهنمایی: ارابابزاده. Click آرژیل‌ها/ میرمهدی علوی؛ به راهنمایی: انگجی. Click كاربرد سیلیكونها در داروسازی پزشكی و مواد آرایشی/ شاهرخ انور؛ به راهنمایی: محمود رفیع‌زاده. Click مقاومت سوش‌های كاندیدا آلبیكانس نسبت به نیستاتین و آمفوتریسین در محیطهای كشت قارچی (بطریقه دیفوزیون)/ فرشته برزوئی؛ به راهنمایی: حمید محسنین. Click سنتز جدید حلقه S تریازولو 3، 4 ب 1، 3، 4 تیادیازول و مشتقات آن/لادن حسینی‌گوهری. Click سنتز بیحس كننده‌های جدید با گروه متاتری فلورومتیل از دسته استانیلید/ شموئیل بت بنیامین؛ به راهنمایی: ایرج لاله‌زاری. Click مطالعه رابطه آب و خاك در جلگه باجگاه/ سالار افصح‌محلاتی؛ به راهنمایی: بزرگ بحرانی. Click مطالعه میزان كم شدن رطوبت خاك اطراف ریشه مودیم بر حسب زیاد شدن نیروی مكش/ منوچهر دادخواه؛ به راهنمایی: بزرگ بحرانی. Click طرق مختلف پیشگیری از بوته میری خربزه/ عفت فیلسوف ناظمی؛ به راهنمایی: ایرج پوستچی. Click شاربن انسانی در تهران و درمان آن/ جواد حاج‌سیدجوادی؛ به راهنمایی: حامد سیادت . Click ترجمه فصولی از كتاب ژینكولوژی و مامائی Obstetries and Gynecology for Midwives/ محمدرضا ساعدی؛ به راهنمایی: پرویز معیلی. Click اجسام خارجی مجاری هوایی و غذایی/ محمدعلی وهابزاده؛ به راهنمایی: منوچهر رزم‌آرا. Click هیپوتیروئیدی و میگزودم‌انفانتیل/ فریدون همامی؛ به راهنمایی: رضا برادران. Click تشخیص رادیولوژیكی بیماریهای حاد شكمی/ محمود امامی‌نائینی؛ به راهنمایی: ذبیح‌الله ارنواز. Click نقش رهبری در تحقق هدف و كارآئی سازمان/ هما نفیسی؛ به راهنمایی: نیاكی. Click سیب زمینی و مطالعه واریته‌های آن/ عبدالرحیم دباغ؛ به راهنمایی: منصور نیكنژاد. Click استرهای دی‌الكیل سولفاموئیل بنزوئیك اسید با كربن ناقرینه/ فائقه شمسی؛ به راهنمایی: ایرج لاله‌زاری. Click سنتز 1- الكلیل 4- (پارالكلیل سولفاموئیل) بنزوئیل پیپرازین/ هایده بادامچی؛ به راهنمایی: انگجی. Click سندرومهای پارانئوپلاستیك/ مهناز نقابت؛ به راهنمایی: رضا سلطانی نسب . Click اختلالات عمده آب و الكترولیت و درمان آنها (پس از اعمال جراحی)/ علی‌اكبر نصیری‌افشار؛ به راهنمایی: علی نفیسی. Click تومورهای تیروئید/ فریفته طباطبائی؛ به راهنمایی: رضا سلطانی نسب . Click دانستنیهای جدید درباره رادیوگرافی‌های قفسه سینه/ فاطمه افشارقتلی؛ به راهنمایی: ذبیح‌الله ارنواز. Click مسمومیت بائوره علل بیولوژیك - عوارض سمیت - درمان/ محمد بهجو؛ به راهنمایی: اردوبادی. Click بررسی تجربی تغییرات پادتن‌های توكسوپلاسما در رات آلوده/ منوچهر رشیدیان؛ به راهنمایی: غلامحسین ادریسیان. Click سیستم خرید، نگهداری، توزیع مواد و وسایل در بیمارستان/ كیخسرو توانایی؛ به راهنمایی: خسرو مجیدی. Click یدومتری و كاربرد آن در كنترل فرآورده‌های دارویی/ زهرا پاك جسم‌پورفرد؛ به راهنمایی: رستم مقصودی. Click بوركراسی/كیواندخت ناظرعمو. Click پژوهشی در روند تحولی و فلسفی دموكراسی/میرشمس‌الدین محسنین. Click زایمان بدون درد/ همایون هاشمیان؛ به راهنمایی: پرویز معیلی. Click سنتز اورتان‌ها 1، 2، 3 تیادیازول و تری‌آزینهای دی و تری كلروآنیلین/ یوسف اویسی؛ به راهنمایی: عباس شفیعی، ایرج لاله‌زاری. Click میكرودوزاژ داروها استخراج آلكالوئیدهای گلوسیدم بوسیله .T.L.C تهیه مشتقات پارانیتروبنزوئیل‌آزاید/ حسین فرنوش؛ به راهنمایی: لاله‌زاری. Click سنتز مشتقات سلنودیازول و تریازول/ ابراهیم پورنوروز Click تومورهای ریه تشخیص و درمان جراحی/ عباس برهانی؛ به راهنمایی: سجاد ساجدی. Click درمان سندروم‌های نفروتیك اولیه كودكان با مواد ایمنودپرسیو/ غلامحسین كرمی؛ به راهنمایی: برادران. Click پورپورای كودكان/ عبدالاحد امیرشقاقی؛ به راهنمایی: اكبر حسنعلی‌زاده. Click متدهای مدرن تصفیه خارج كلیوی و نتایج آن/ رضوان پراش‌منزه؛ به راهنمایی: ساحلی. Click تغییرات سلولی واژن در اثر اورمونهای مختلفه/ مدیحه حمیدیه؛ به راهنمایی: رفیع. Click خون‌دماغ‌ها علل و درمان آنها/ محمود حجت شمامی؛ به راهنمایی: محمدرضا طبیبی‌آذر. Click راشی‌تیسم مقاوم به ویتامین D فامیلیال/ هاشم ناصح‌زاده؛ به راهنمایی: رضا برادران. Click دررفتگی مادرزادی مفصل هانش/ ارسطو بدیعی؛ به راهنمایی: شایگان. Click ضربه‌های مغز و درمان آن/ محمد علی‌طالشی؛ به راهنمایی: مجید فره‌وش . Click انعكاسات مغزی "تحقیقی پیرامون مكتب پسیكونورولوژی و فیزیولوژی انعكاسات مغزی"/ مجتبی روحانی رانكوهی؛ به راهنمایی: خاقانی. Click ضایعات سیستم عصبی كه در بیماریهای خون و اعضاء خونساز دیده می‌شوند/ خلیل شیبانی؛ به راهنمایی: نصرت خاقانی. Click زخم دوازدهه، درمان جراحی آن و بررسی چند مورد/ عبدالمجید عشقی؛ به راهنمایی: هادی فرزانه. Click پروستاگلاندیس/ میمنت فاتحی؛ به راهنمایی: پرویز معیلی. Click مراقبتهای قبل و بعد از عمل در جراحی كودكان/ سامبیز معین‌امینی، كامبیز معین‌امینی؛ به راهنمایی: علی نفیسی. Click تاثیر فسفر و پتاسیم در میزان قند طالبی/ مهران مهدوی؛ به راهنمایی: ایرج پوستچی. Click صنایع پتروشیمی و كودهای شیمیایی/ فرخ جاوید؛ به راهنمایی: علی‌اصغر پارسا. Click بررسی تغییرات مقدار نیكوتین قسمتهای مختلف سیگار زر ضمن دود كردن/ ابراهیم خوش‌آمدی؛ به راهنمایی: جواد اربانزاده. Click خشك كردن در انجماد مواد غذایی/ سیروس كوشا؛ به راهنمایی: حسنعلی نشاط. Click چغندر علوفه‌ای و ارزش غذایی آن/ علی صاحبی؛ به راهنمایی: ساعدی. Click اندیكاسیونهای اسپلنوكتومی در طحالهای بزرگ/ احد عاطف وحید؛ به راهنمایی: علی نفیسی. Click سنتز ا- آلكیل -4 پارادی آلكیل سولفاموئیل بنزوئیل پیپرازید/ فرامرز بشارت؛ به راهنمایی: انگجی. Click مسمومیتهای حاصله از بلادن/ فتح‌الله وكیلی‌پیمانی؛ به راهنمایی: كاراپتیان. Click اثرات مرفین آتروپین و داروهای دیگر روی كیسه صفرا (ترشح صفرا)/ محمد شافعی؛ به راهنمایی: محمدعلی مولوی. Click تحقیقی در میزان رشد كودكان 7 - 3 ساله و عوامل موثر در آن در جنوب شهر تهران/ كامبیز پهلوان؛ به راهنمایی: محمد جعفریان. Click مقایسه عملكرد 25 رقم نخود سیاه در مرودشت/ زهره وصال؛ به راهنمایی: منصور نیك نژاد. Click چگونگی مراقبتهای پزشكی در كشورهای در حال توسعه/ عبدالرضا سعادت؛ به راهنمایی: محمدحسین حافظی. Click ارزش و چگونگی آزمایشات پاراكلینیكی در آرتریت روماتوئید/ علی فتوره‌بنابی؛ به راهنمایی: حسن پورعجم. Click فنوكاردیوگرافی و ثبت منحنی‌های نبض (نوشته Morton E.Tavel/ فرید فرس؛ به راهنمایی: بیژن رازی. Click تاریخچه دادگستری ایران/ محمدابراهیم زارعی؛ به راهنمایی: آخوندی. Click مطالعه حاصلخیزی خاكهای قسمت غربی جلگه شیراز/ داریوش باختر؛ به راهنمایی: پارسا. Click ایجاد و برقراری تخمكگذاری بوسیله سیترات كلومیفن/ شمس آل مظفر؛ به راهنمایی: هوشنگ عاملی. Click نظریه اعداد/مهدی بدیعی. Click سیر تحول حقوق جزا در ادوار مختلفه در ایران/ مسعود حافظی؛ به راهنمایی: محمدعلی معتمد. Click تهیه محصول از وسایل ارتباط جمعی در آموزش بهداشت/ فرخ شادروان؛ به راهنمایی: توفیق غفوری. Click كرم‌های ضد لك و روشن‌كننده پوست/ ژیلا پیروز؛ به راهنمایی: خدیجه هادی. Click وزوز گوش و درمان آن/ محسن ارشاقی؛ به راهنمایی: جمشید اعلم. Click بیماریهای غیراكتسابی قلب در كودكان/ مصطفی جعفری‌نسب؛ به راهنمایی: مهدی مهدوی. Click علل و تشخیص ورانیماسیون بیماران در حال اغماء/ محمدابراهیم شادنوش؛ به راهنمایی: عباس مجیدی. Click كنترل و تعیین مقدار داروهای استروژنی در فرآورده‌های دارویی/ ناهید میردامادی؛ به راهنمایی: رستم مقصودی. Click بررسی و تولید پالی‌پلویدی در نباتات زراعی/ ژیرایر كاراپتیان؛ به راهنمایی: منصور نیك نژاد. Click روش تهیه آنتی‌ژنهای آنتروباكتریایی بیماری‌زا و كاربرد آنها/ قدسی سیفاللهی؛ به راهنمایی: حسین سعادت‌زاده. Click بررسی شیمیایی گیاه افوربیالاناتا/ ژاله میرگلی؛ به راهنمایی: یعقوب آئینه‌چی. Click تاثیر نوع و غلظت سورفاكتانت‌ها در پایداری سوسپانسیون‌ها/ حسین نعیمی؛ به راهنمایی: هادی. Click كنترل و تعیین مقدار داروهای ضد دیابت قندی سولفامیدی و پی‌گوانیدی در فرآورده‌های دارویی/ ناهید رهبرروشندل؛ به راهنمایی: رستم مقصودی. Click بیماری هیرشپرونگ/ مهدی جم؛ به راهنمایی: حسن هاشمیان. Click مایع آمنیوتیك و پارگی كسیه آب/ فاطمه همدانی؛ به راهنمایی: پرویز معیلی. Click تشخیص و درمان فئوكروموسیتوم/ ایرج شاریم؛ به راهنمایی: انوشیروان پویان. Click نارسایی‌گلوی زهدان/ حسین پناهی؛ به راهنمایی: پرویز معیلی. Click درمان تب مالت با دمتیل كلرتتراسیكلین/ ابوذرجمهر مزدائی؛ به راهنمایی: لقمان ادهم. Click پاتوژنی و درمان سقوط ناگهانی فشار خون/ مهدی طباطبائی؛ به راهنمایی: محمدعلی حفیظی. Click آخرین تصمیم راجع به معالجه سل ستون فقرات/ غلامرضا امیرشیبانی؛ به راهنمایی: محمدحسین منصور. Click بررسی بالینی چند مورد تومر منطقه میانی قاعده جمجمه و ناحیه هیپوفیز/ شهباز زمان‌نژاد؛ به راهنمایی: ابراهیم چهرازی. Click سندرم نفروتیك در اطفال/ خسرو دواچی؛ به راهنمایی: جعفریان. Click مقایسه عملكرد 25 واریته‌سوژا در باجگاه/ فرهاد یغمائی؛ به راهنمایی: منصور نیك نژاد. Click اپانشمان ساب دورال/ مهرداد هربت؛ به راهنمایی: امیر عرفانی. Click كولیكهای مجاری ادرار - تشخیص و فراوانی آنها/ ساعد حسینی‌برشته؛ به راهنمایی: اسدنیا. Click بررسی نتایج تشخیص و درمانی آزمایش پاپاسمیر/ ناصر تمجیدی؛ به راهنمایی: پورمند. Click آبسه آمیبی كبد/ یوسف یوسفی؛ به راهنمایی: هوشنگ ساغری. Click عود انواژیناسیون در اطفال/ عبدالامیر دزفولیان؛ به راهنمایی: یحیی عدل. Click مكانیسم‌های تنظیم‌كننده فشار خون و تولیدكننده هیپرتانسیون/ تمار بوغوسیان؛ به راهنمایی: بیژن رازی. Click كیست هیداتیك ریه و درمان نوین آن/ محمدهادی مهدوی‌ایزدی؛ به راهنمایی: محمدعلی شیخ. Click تفسیر و تشخیص رادیولوژیكی بیماریهای مری معده و اثنی‌عشر/ سیدمحمدعلی طباطبائی؛ به راهنمایی: ارنواز. Click تومورهای خوشخیم استخوان (قسمت دوم)/ علی‌اصغر حدادپور؛ به راهنمایی: فیروز تبرك . Click تومور بركت/ محسن مختاری؛ به راهنمایی: خوانساری. Click آپاندیس و آپاندیسیت پلوین/ كورش لاشائی؛ به راهنمایی: انوشیروان پویان. Click بیماری دورینگ بروك/ پرویز افشار؛ به راهنمایی: رحمت‌الله سمیعی. Click لنفوم اولیه قسمت فوقانی روده باریك (لنفوم مدیترانه‌ای)/ سیدحسین بنی‌صدر؛ به راهنمایی: پرویز سروری. Click بررسی اثر درمانی هوماتین در دیسانتریهای باسیلر و آمیبی/ هوشنگ سهیلی؛ به راهنمایی: حامد سیادت . Click ازدواجهای فامیلی و نتایج آن/ موسی هیكلی؛ به راهنمایی: محمدحسین حافظی. Click بیماریهای لنفاوی، لنفوگرافی و جراحی/ آرام تاج‌الدینی؛ به راهنمایی: علی نفیسی. Click كاربرد EDTA در تعیین مقدار فلزات (دارو)/ اشرفالملوك مزینی؛ به راهنمایی: رستم مقصودی. Click پولن گل سرخ در ایجاد آلرژی و تهیه عصاره آن/ ابوالحسن معینی وسطی‌كلائی؛ به راهنمایی: فیلسوفی. Click بررسی درباره اتیولوژی و پاتوژنز/ بهزاد بصیرگیلانی؛ به راهنمایی: رضا سلطانی نسب . Click غددشناسی بالینی زنان/ نسرین نیرومند؛ به راهنمایی: فرهنگ زارع. Click تعیین مقاومت اسپور باكتریها/ تاج‌خانم مومنی؛ به راهنمایی: سیروس یزدانی. Click پروستاگلاندین‌ها و كاربرد آن در بیماریهای زنان و مامائی/ جواد ناصری؛ به راهنمایی: پرویز معیلی. Click بیماریهای عفونی اصلی كودكان/ نورالدین سراجی؛ به راهنمایی: مرتضی لسانی. Click سندرم داونر گاو/ اسمعیل ذوقی؛ به راهنمایی: محمد حسینیون. Click تعیین مقدار تبائین در گیاه پاپاوربراكته‌اتوم/ سونیا جعفریانی؛ به راهنمایی: یعقوب آئینه‌چی. Click تعیین سرعت حلالیت قرصها و مكانیسم انحلال و جذب آنها/ مهناز خلیلی؛ به راهنمایی: مسعود مخانی. Click دیورتیكول مكل و دیورتیكولیت مكل/ حسن سراجی؛ به راهنمایی: جهانگیر وثوقی. Click غددشناسی بالینی زنان و نازایی/ شهره قاضی‌نوری‌نائینی؛ به راهنمایی: فرهنگ زارع. Click بررسی آلفاكیموتریپسین در عمل كاتاراكت و عوارض حاصله از آن/ محسن محسن‌زاده‌كرمانی؛ به راهنمایی: حسن علوی. Click قرص‌های افروسان (جوشان)/ داود حمیدخو؛ به راهنمایی: محمود رفیع‌زاده. Click پارگی رحم/ ایرج نعمت گرگانی؛ به راهنمایی: پرویز معیلی. Click اساس فیزیولوژیك و فیزیوپاتولوژیك درمان با آنتی هیستامینیكها/ پرویز فروزان؛ به راهنمایی: حفیظی. Click پلیپی شدن روده بزرگ/ مسعود مهرانفر؛ به راهنمایی: عدل. Click اثر پان كورتین ب 6 در جلوگیری از استفراغ گربه‌ها ناشی از بیماریهای پان لوكوپنی/ علی‌اصغر ایلخانی؛ به راهنمایی: محمد سنجر. Click استعمال داروی پیش‌بیهوشی بریتال در جراحی حیوانات كوچك/ ثریا نواب‌پور؛ به راهنمایی: مصطفی اقصی. Click امراض جراحی مدیاستن و جراحی تیموس/ موسی ناطقی؛ به راهنمایی: سجاد ساجدی. Click جراحی تعویض دریچه آئورت و عوارض آن/ علی كرباسی؛ به راهنمایی: منوچهر رزم‌آرا. Click كواركتاسیون آئورت/ حسام‌الدین حائری‌زاده؛ به راهنمایی: حمید اعتبار. Click اترزی مادرزادی مری/ جواد بنی‌فاطمی؛ به راهنمایی: نصیرپور، صادقی نژاد. Click عمل توام كاتاراكت و پیوند قرنیه/ حشمت‌الله مباركی؛ به راهنمایی: ملك مدنی. Click تكنیكهای جراحی پیوند قرنیه/ احد رازی؛ به راهنمایی: محمد رامین، ملك مدنی. Click پریكاردیت كنستریكتیو/ بلقیس ذوقی؛ به راهنمایی: منوچهر رزم‌آراء. Click مطالعه گرفتگی راههای تنفسی/ ورطن مناساكانیان؛ به راهنمایی: علی‌فر. Click ارزش لنفوگرافی در تشخیص بیماریهای بدخیم/ جواد عسگری طباطبائی؛ به راهنمایی: ذبیح‌الله ارنواز. Click استریلیته یا عقیمیت در بیماریهای زنان نازایی زنان/ عباس كلامی؛ به راهنمایی: محمدتقی حمیدیه. Click انواژیناسیون حاد روده و درمان آن INTUSSUSCEPTION/ رسول سودمند؛ به راهنمایی: فره‌وش . Click بررسی ساركوم اولیه غدد لنفاوی از نظر جراحی/ داود یزدی؛ به راهنمایی: باقر نصیرپور. Click زنان و زایمان برای پرستاران (قسمت دوم)/ علیرضا تبریزی؛ به راهنمایی: پرویز معیلی. Click بررسی روشهای تشخیص و درمانی فلج عصب صورتی/ محمدتقی توسلی؛ به راهنمایی: جواد هدایتی. Click اختلالات و بیماریهای زن در زمان بلوغ/ فریدون ادراكی؛ به راهنمایی: سعید خطیب‌لو. Click بررسی بالینی ایتولوژی اسپلنومگالیها در بخش داخلی بیمارستان جرجانی/ علی قدرتی؛ به راهنمایی: عباس صفویان. Click دیستروفی‌های عضلانی/ ماه‌جبین تكلیف؛ به راهنمایی: امیر عرفانی. Click مطالعه رادیولوژیك راههای صفراوی و تطابق آناتوموپاتولوژیك با تصاویر رادیولوژیك/ فرامرز بهزادی؛ به راهنمایی: ذبیح‌الله ارنواز. Click سیلیكوز/ علی‌اصغر نوین‌باهران؛ به راهنمایی: اربابزاده. Click بررسی و تحقیق درباره قارچ‌های سیلوهای گندم تهران/ ولی‌الله غیاثی؛ به راهنمایی: عبدالحمید محسنین. Click بررسی اتیولوژیك و درمان لوسمی‌ها/ رضی دادگر؛ به راهنمایی: رضا سلطانی‌نسب . Click Choree de Sydenham/ حسن صدقیانی؛ به راهنمایی: امیر عرفانی. Click اووئیت توكسوپلاسم ورسیدیوان/ محمد مهدیزاده‌كاشانی؛ به راهنمایی: شمس . Click اضافه شدن ارتفاع پروتز كامل فك بالا هنگام قالب‌گیری برای آستر كردن/ محمود رضوانی ترشیزی؛ به راهنمایی: نیكزاد جاوید. Click بررسی كلینیكی و میكروسكوپی‌آدنوم پلئومرف غدد بزاقی/ مسعود میرآقازاده؛ به راهنمایی: اسمعیل یزدی. Click فاویسم و نقص گلوكز شش فسفات دهیدروژناز/ ابوالفضل سرو؛ به راهنمایی: عرفانی. Click ساركوم‌پوسی بررسی كامل كلینیك - پاتولوژیك و ایمیونولوژیك/ نادر حسین‌زاده؛ به راهنمایی: سلطانی نسب . Click داروهای محرك تخمكگذاری/ عبدالله بخیرنیا؛ به راهنمایی: پرویز معینی. Click بیماری ویلسون/ والرین حاتمی؛ به راهنمایی: امیر عرفانی. Click مطالعه تیامین در ادرار مبتلایان به لوسمی/ روح‌انگیز نرگسی؛ به راهنمایی: گاگیك . Click روماتیسم مفصلی در گاو و درمان آن/ خانبابا وثوق‌اراد؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click تشخیص الكتریكی فلج عصب صورتی/ محمد احمدی؛ به راهنمایی: ناصر معین‌زاده. Click دوهیفرال وی - تی در دامپزشكی/ حسین معالج؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click موارد استعمال ت

منبع:
http://boxstr.com

   


نظرات()   
یکشنبه 24 شهریور 1387  01:09 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط:


Click "بیك بوی خانه را ترك می‌كنید" و "آواز سیاه طولانی"/فرنگیس علومی. Click هیپرتانسیون پورتال و جراحی/ داریوش راوری Click قاعده غرور و موارد استفاده به آن در مذاهب خمسه اسلامی/ حسین طالبی Click طرح و ساخت یك كانال خطی برای سنجش و كنترل قدرت راكتور/حسین عسكریان ابیانه. Click بررسی درباره آلبومینوری و ارزش آن در كلینیك/ داریوش راوری Click تئوری میدانهای كوانتیزه/زهرا درویش. Click بررسی تطبیقی كیفرهای تبعی و تكمیلی در حقوق ایران و فرانسه/ احمد مشكوری نجفی Click انقلاب اداری/ فریدون سعادت Click بیهوشی و مغز، اثر گازهای هوشبری بر مغز/ علی‌اصغر سروش Click اندازه‌گیری فلزات سنگین در مشروبات الكلی ایران و مقایسه آنها با مشروبات الكلی خارجی بوسیله Atomic Absorbtion/ایرج گائین. Click چگونگی ارتباط فشار خون با چاقی و پیشه/ایرج گائینی. Click استخراج نمكهای دی بوتیل فسفات لانتانیدها از فاز آلی توسط فاز مائی اسیدی/مهدی دمشقی. Click بررسی و تحقیق اپیدمیولوژی بیماریهای عروق كرونر در ایران در ارتباط با لیپیدها و لیپوپروتئین‌ها/ علی مقیمی Click فرهنگ اصطلاحات مربوط به بیماریهای گیاهی انگلیسی - فارسی و جلد دوم/ منصوره حسن‌زاده سلماسی Click تغییرات كمپلمان سرم در جریان شیمی درمانی سرطانها/ گلرخ ملیحی Click ضربه‌های مغزی/ اكبر فرزان‌نیا Click تحقیقی پیرامون تشریفات ترخیص كالا در گمرك غرب تهران/ مهدخت خالقی مقدم Click طرح و ساخت تعویض كننده نمونه اتوماتیك سنجش كمی و كیفی آبهای شمال ایران بروش پیكسی/ زهرا درویش Click آب و الكترولیت درمانی در اطفال/ مرتضی گلستانه Click كتابشناسی كرمان و یزد/ فریفته بیدل Click نقشه‌برداری در تونلها و گالریهای زیرزمینی/منصور نجاتی. Click اثر انسولین در متابولیسم و هورموستاز بدن/ مظهر ناصری‌زاده Click مغزهای متفكر دنیای علوم منتخب از كتابهائی كه دنیا را تكان داد/حسین جهرودی. Click كولون سیگموئید/ سیما مهرداد Click ساختار SSM سوپرمنیفلدها از SM سوپر منیفلدها/نصرالله گرامی. Click پذیرائی و شیر مغناطیسی مواد فرو، دیا، پارامغناطیس/فلور نوائی. Click گزارش سداسیون و رانیماسیون 136 بیمار مبتلا به هاری در انستیتو پاستور ایران از سال 1369 - 1347/ ویدا فلاحیان Click نظریه طیفی و جبرهای B*/ سیدجمال روئین Click چند جمله‌ایهای هیلبرت ، تقلیل، بستار صحیح ایده‌ال و رفتار مجموعه ایده‌ال های اول متصل در یك مدول آرتینی/ سیروس رسول یار Click خاصیت اثر رادیكالی دامنه‌های درست/ فرزاد خسروپور Click وراون سری‌ها و كاربرد آنها/ولی‌الله خلیلی. Click تقسیم‌پذیری اعضای یك مدول بر رشته‌ای از عناصر حلقه و ارتباط آن با مدول كسرهای تعمیم‌یافته/ رضا امین‌لو Click مبدلهای آنالوگ به دیجیتال/ بهروز نیكخواه Click وضعیت تومورهای داخل جمجمه‌ای در ایران/ حدادیان , كریم Click ایزولاسیون كلستریدیوم ولشایی تیپ A از مواد غذایی/ مظهر ناصری‌زاده Click مطالعه تغییرات كلرور سدیم و پتاسیم خون پس از مصرف داروهای سنتتیك پروژسترونی/ مسعود عارفی عنبرانی Click بررسی وضعیت هیدروژئولوژی منطقه گرمسار/ میرستار مشیل چی اصل Click سنتز گلی‌كول متقارن دی اتیلنی و بررسی خواص آن/قاسم عطائی جعفری. Click مواد اضافه شونده به سوخت نیروگاههای حرارتی/كامران لطفی. Click بررسی غلظت و تغییرات So2 و ذرات معلق و رابطه آن با اینورژن هوا در منطقه جنوب غربی تهران/ محمد ملكوتیان Click تعیین مقدار فلوئور در خمیر دندانها/ مرتضی توكلیان Click نقش سالم‌سازی تن و روان در رشد و توسعه اقتصادی/شجاع‌الدین طایفه. Click بررسی اقتصادی طلوع انتظارات در ممالك فقیر و غنی/خسرو صفائی نراقی. Click آنزیمها در پزشكی و داروسازی و استفاده عمل آنها/ مینا فریور دماوندی Click بررسی شیمیایی گیاه افوربیاكامه‌زیس/ فاطمه فعال كیش Click سنتز گروه‌هایی از تركیبات جدید پلی‌هتروسیكلیك/ شهناز صادقی میلانی Click مطالعه و بررسی انواع و ساختمان مولكولی همولوگهای ویتامین K سارسینالوتئا/ رضا نجفی Click بررسی و مقایسه كلینیكی Coronally Positioned Flap با Coronally Positioned Flap/ هوشنگ وحدتی Click گیرنده‌های دوپامینی و رفتار لیسیون (Licking)/ مجتبی مصلحی عراقی Click پولیپ های كولون/ احسان هدایتی خمینی Click طبقه‌بندی جدید لنفومها با بحث كلی درباره بالینی و آزمایشگاهی و درمان آنها/ داریوش سید طباطبایی موسوی Click كمپلكس‌های كبالت (استرتری آمین)/ مرتضی والا Click استخراج آلكالوئیدهای گیاه لئونتیس مینور/ مرتضی ریخته‌گر Click سنتز مشتقات جدیدی از نیتروایمیدازول/ ثریا شاه‌حسینی Click حسابداری در تصمیمات تجاری/هادی صادقی خمامی. Click جهان سوم در اقتصاد جهانی/سهراب یاوری. Click سیاست ایالات متحده آمریكا و امنیت آسیا/عباس صدرایی نجفی. Click بررسی كالامنتاها و پراكندگی آن در ایران/ مسعود محققی Click عوارض ضمن عمل جراحی كاتاراكت/ محمدرضا بروجردی آذر Click بانك چشم و طرز تهیه چشم برای آن/ پروین ازقندی Click بررسی خصوصیات اجتماعی اقتصادی و كلینیكی اقلام بر خودكشی‌ها/ جواد معمایی Click مروری بر بیماریهای ریه اطفال/ رضا پیامی Click واكنشهای استخدامی الكتروفیلی سلنوفن و مشتقات مربوط به آن/ حمیدرضا مراتی Click مطالعه برروی قارچهای ترشحات مهبل زنان حامله/ محمد ناصری Click بررسی افزودنیها در مواد خوراكی/ اسدالله گودرزی Click بررسی حساسیت حیوانات آزمایشگاهی بخصوص جوندگان نسبت به موش توكسوپلاسما گوندیی/ سویت‌لانا بدلیانس آواكیم پور Click لیوفیلیزاسیون و كاربرد آن در داروسازی/ مهوش صالحی Click تعیین ارزش نسبی بیولوژیك قرصهای روكش‌دار آسپرین/ طاهره خزاعی‌نیا Click مطالعه‌ای در مورد سیتولوژی واژن/ ویولت سعادتمند (قانعی) Click بررسی ساختمان تشریحی، شیمیایی و انتشار و پراكندگی گیاه مالوا اسیلوستریس/ مینا صدیق Click بررسی شرابهای ایران و فرانسه/ منصور سیمونی Click بررسی اثرات چند دیورتیك برروی دهلیز مجزای خوكچه هندی/ معصومه جرجانی Click بررسی آلودگیهای میكروبی در حین تولید نشاسته/ فریبا شاه‌كرمی Click مطالعه اثرات فیزیولوژی و فارماكولوژی داروهای روان‌افزا و سنتز ایپرونیازید/ احمد رضانیا Click مطالعه چگونگی سلامت جسمانی كارگران معدن پنبه نسوز حاجات خراسان/ رضا راعی‌فرد Click بررسی باكتریولوژی عفونتهای دستگاه ادراری در بیماریهای نفریت ، سنگ كلیه، سنگ مثانه و ورم پروستات/ ابوالقاسم امانی اختصار Click بررسی شیمیایی بادام وحشی "آمیگدالوس كومونیس واریته آمارا"/ ناصر ابن‌النصیر Click گلوسیومهای ایران، گلوسیوم الیكا - گلوسیوم سیرجان/ ام‌البنین رحیمی Click فسفر و تركیبات فسفات‌ها/ فرج حسن‌زاده Click بررسی در مورد داروهای آبستنی و داروهای جلوگیری كننده/ مهدی ده‌ملایی Click بررسی دترژانها در آبهای تهران و اطراف/ حسین خلیلی Click مواظبت های قبل و بعد از عمل جراحی در اورژانس شكمی/ زیبا محمدی فروشانی Click بررسی آلودگیهای میكروبی نشاسته‌های مورد مصرف در داروسازی/ فرزانه جلیل‌فر Click بررسی كرم‌های انگلی دوزیستان (وزغ - قورباغه)/ غلامرضا حسن‌پور جمال كندی Click بررسی و تعیین مقدار روی و مس در كودكان مبتلا به لوسمی/ مهوش اسكوئی Click ارزش آنژیوكاردیوگرافی در تشخیص ناهنجاریهای مادرزادی شریان ریوی/ حمید حقیقت‌فرد Click فتوپاتی و امبریوپاتی/ احمد ذوالقدری Click تعیین مقدار سدیم، پتاسیم، كلسیم، فسفر و آهن موجود در سبزیهای خوراكی متداول در ایران/ محسن غریب دوست Click بررسی درباره داروهای روان‌افزا بویژه مشتقات آمفتامین/ صدیقه زراعت طلب مطلق Click بررسی و تحقیق تغییرات ارقام فشار خون در جوانان دانشجو، دانشجویان دانشگاه ملی ایران/ غلامحسین فلاحی Click بررسی زهرشناسی هیدروكربورهای هالوژنه/ مهوش فاتحی وركانی Click بررسی شیمیایی گیاه افوربیامیكروسیادیا/ بهجت امینی Click بیماریهای گوش و پرستاری/ فرشته اشراقی Click روش اسپكتروفتومتری جدید برای تعیین مقدار پرومتازین و كاربرد آن در فرآورده‌های دارویی/ محمود محمدزاده Click مقایسه قد و وزن كودكان از تولد تا پنج سال در دو گروه سالم و مبتلا به سوء تغذیه/ احمد موید Click تعیین مقدار آهن در سبزیهای خوراكی/ شهرزاد میرسعیدی Click علل انگلی آپاندیسیت‌ها/ علیرضا رجبیان یزدی‌نیا Click تعیین ارزش غذایی خرمای ایران Phoenix Dactylifera/ افسانه خاتمی Click آزمایش انگلی فاضلاب در تهران/ بانو گیلك Click مقایسه انگل‌های روده‌ای شهر و روستاهای شهرستان بهشهر/ احمد امیدی Click ژلاتین و كاربرد آن در داروسازی/ عباس منتظر Click بررسی آمینواسیدهای آزاد گیاه باقلا/ محمدعلی جابری انصاری Click چهار مورد بیماری استئوپتروز در بیمارستان بهرامی/ باقره بهشتی شیرازی Click بررسی آلودگیهای میكروبی قطره‌های چشمی در ضمن مصرف/ علی سیداحمدی‌نژاد Click تجسس و تعیین مقدار مواد معدنی در تنباكو/ عطاءالله صالحی گلسفیدی Click تشخیص و تعیین مقدار كدئین فرآورده‌های دارویی در شرایط مختلف/ عبداللطیف خلیلی جهرمی Click بررسی سنگهای مجاری صفراوی در تهران/ حسین فاطمی Click میزان مصونیت در مقابل واكسن اوریون و مقایسه آن در دو گروه خونی O و A/ طاهره الهی‌پناه Click پیدا كردن الكالوئیدها در داروها بوسیله روش تین‌لایر كروماتوگرافی/ منصور میرباقری Click بررسی امكان جایگزینی پروتئین نباتی بجای پروتئین حیوانی در غذای جوجه‌های گوشتی/ فریدون شاهرخ Click لنفوگرافی و متدهای آن/ كامبیز جمالی Click مسمومیتهای حاصله از تركیبات اورانیوم/ محمدرضا واسعی Click تعیین مقدار كلسیم شیر مادران تهران/ محمود جان‌ایرانی Click مطالعه و اندازه‌گیری پروتئین و اسیدهای آمینه پروتئینی در لوبیای سویا/ طیبه ملائك صفت Click سدیم و تركیبات هالوژنه آن/ عبدالحمید مشرقی Click كروماتوگرافی آلكالوئیدها در ادرار/ زرین‌تاج آرامی Click مطالعه اتیولوژی باكتریایی اسهال در یك جامعه بسته/ حمیده پوستی Click عوارض ترانسفوزیون/ نورالله دانائی Click روابط وضع تغذیه با پارازیتهای روده‌ای/ محمد كبیری Click بررسی داروهای نوین ضد سرطان/ محمد صدوقی Click خطاها و كاربرد آن در داروسازی/ عبدالحسین سمیعی Click داروهای موثر روی سلسله اعصاب (سمپاتیك و پاراسمپاتیك)/ غلامحسین اسماعیلی Click عناصر خاكی كمیاب یا لانتانیدها/ ناصر برنجی Click بررسی آگروستماژیتاگو از نظر تشریحی درمانی و پراكندگی در ایران/ مهدی نظر شاهسونی Click وفور پروتوزوئرهای روده‌ای در كودكان/ زریندخت عظیمی Click تعیین مقدار مستقیم تركیبات دارویی نیكوتین در محلولات آبی و سنتز مشتقات آمینو تیادیازول و مركاپتوتری آزول/ افسر الهی Click كاربرد سورفاكتیفها در لوازم آرایش/ نینا پیروز Click بررسی سیكوریوم بوس (كاسنی) از نظر ساختمان تشریحی، انتشار و پراكندگی و تجسس ویتامین C/ منیژه اعزازی Click داروهای مولد فقدان مواد غذایی/ عقیده الزیره Click ضربان شدید دو جهته قلب ناشی از آن‌فراهیسین/ ایرج مدیری Click روش اسپكتروفتومتری جدید برای تعیین مقدار كدئین و كاربرد آن در فرآورده‌های دارویی/ حمید حسن یحیی صائب Click سنتز هتروسیكلهای جدید بمنظور مطالعه خواص درمانی آنها/ محسن دانش طلب Click بررسی ژنتیك و فتوتیپ پریودنتوزیس/ فرشته پورپزشك Click استخراج آلكالوئیدهای هشورك/ جمیله صفاروركیان Click اختلالات سیستم تنفسی (بخش 2 از كتاب SCHAFFER - AVERY/ رحمت‌الله تراب Click ترجمه فصولی از كتاب جراحی عمومی/ حسین برزگردرویش؛ به راهنمایی: كالن الیس . Click "نگرشی نو بر روندهای بینش در گشاینده‌های نا آبی "واكنشهای اسید و - باز در بنزن و كلرفرم/ فائق بیریا Click مطالعه Jasminum Officinale L. و پراكندگی آن در ایران/ آذر مهرنیكزادعباس‌آبادی Click اثر حرارت خشك در كاهش آلودگیهای میكروبی نشاسته/ شكوفه خامسی Click كراته‌گوس اگزیكانتا/ شهین اكبری سردرود Click كیست هیداتیك ناشی از اكینوكوكوس - گرانولوزوس در انواع مختلف دامهای كشتارگاه تهران/ منور اكبرزاده‌خوئی Click استخراج گزانتوكسین و بررسی سایر فوروكومارینهای گیاه كزل/ فیروزه جاریانی Click بررسی و فورمیكوباكتریومهای مختلف بوسیله كشت خاك در منطقه اهر آذربایجان شرقی/ كیومرث قاضی سعیدی Click ترجمه كتاب زنان و زایمان برای نرسها (قسمت اول)/ خسرو خطیبی Click بررسی و تشخیص آنتوسیانین‌های موجود درپ و نیكاگراناتوم (انار)/ جعفر جلالیان دقیق Click سرطان دهان و فاكتورهای اتیولوژیك احتمالی آن/ سوسن معنوی Click تشخیص رادیولوژیك فشار خون از مبداء رنو و اسكولر/ بیژن رحیمی Click تز تحقیقاتی راجع به بتابلوكرها در درمان بیماریهای قلبی/ ژرژ یغیازاریانس Click منگانی‌متری و كاربرد آن در كنترل فرآورده‌های دارویی/ بهروز روانگرد Click تومورهای تولیدكننده آندروژن تخمدان با توجه به آرنوبلاستوم/ علی‌اكبر انتظاری Click مطالعه و بررسی تركیبات 3 نمونه از گندمهای ایران (اروند، طبسی، كرج دو)/ داود طهماسبی Click ساختمان یا تار و پود مواد خوراكی Food Testure/ اسدالله شفیعی Click تعیین مقدار پروستاگلاندین‌ها در مایعات بیولوژیكی و بافتها به روش ایمونواسی Radioimmucoassay (RIA)/ فرزاد اخلاقی Click مطالعه Syringa Vulgaris L. و پراكندگی آن در ایران/ مصطفی مسائلی Click روش اسپكتروفتومتری جدید برای تعیین مقدار ستاولون (ستری ماید)/ رحیم جلالی مظلومان Click تشخیص تركیبات دارویی (آلكالوئیدها) بطریقه میكروكریستالوسكپی و میكروكریستالواپتیك/ آنیقه ضمیری Click مطالعه Ocimum Basilicum Linn. و پراكندگی آن در ایران/ راضیه سدهی‌اصفهانی Click بررسی شیمیایی گیاه اكروپتیلون پیكریس "تلخه"/ ثریا اسحق‌زاده Click استنوز هیپرتروفیك كنژنیتال پیلور/ محمدعلی پورمهربان Click بررسی بیماری كچلی سر در منطقه گناباد/ علیرضا محسن‌زاده قنبرآبادی Click سنتز مشتقات جدیدی از بیحس كننده‌های موضعی و بررسی اثر دارویی آنها/ صمدیان‌مقدم، علی‌اكبر پشت مشهدی؛ به راهنمایی: كالن الیس . Click بررسی آئوزینوفیلی در شمال ایران/ نصرالله فتاحی Click بررسی فنیل‌آلانین و تیروزین در كودكان دچار سوء تغذیه/ طیبه بستان Click روشهای تعیین مقدار و كنترل دیورتیكهای جیوه‌ای و سولفامیدی در فرآورده‌های دارویی موجود در ایران/ اسماعیل تابان Click بررسی وضع بیماریها از مبداء آبی قبل از لوله‌كشی و بعد از آن در تبریز/ محمدحسن تقوی Click كومارین‌ها و فوروكومارین‌های ریشه گلپر/ زرین‌تاج علی‌آباد Click مطالعه و جدا كردن سولفامیدها در فرآورده‌های دارویی بوسیله كروماتوگرافی روی قشر نازك/ محمدعلی پناهلو Click درمان استرابیسم، هتروفوریا و درمان آن/ پریوش رادی Click بررسی بوكسوس سمپرویرنس و پراكندگی آن در ایران تشخیص و تعیین مقدار آربوتین موجود در آن/ بهمن جهاندار ملك‌آبادی Click بررسی تتراسیكلین بازار ایران و مقایسه كاربرد درمانی و عوارض جانبی آنها با آمپی‌سیلین و كلرآمفنیكل/ ملیحه معالی Click اثر افزایش حركات دودی روی جذب قرص معمولی و روكش‌دار آسپرین در انسان/ محمدحسن شریف‌آزاده Click بررسی آنتوم‌گراوئولنس و انتشار و پراكندگی آن در ایران/ منصوره باشی‌زاده‌فخار Click بررسی اختصاصات گیاهشناسی، شیمیایی، اثرات ضد باكتری و پراكندگی گیاه كوریاندرم ساتی‌ووم (كشنیز)/ زهره پرهیخته Click بررسی پوتانتیارپتاس (Potentilla Reptans) و پراكندگی آنها در ایران/ مهری تدین Click بررسی وضع اسید اسكوربیك در كودكان 60 - 6 ماهه روستاهای سیرجان/ سوسن سعدوندیان Click علائم‌شناسی بیماریهای راههای هوایی/ جعفر رفیعی Click فارماكوكینتیك و تعیین مقدار دكس كلرفنیرآمین در ادرار انسان/ زرین تاج احمدپور كرمانشاهی Click 1 - سنتز استامینوفن و طرح صنعتی آن 2 - سنتز تاموكسیفن/ رحیم خانلوئی Click اهمیت تیتراسیون شلومتریك و روش انتخاب اندیكاتور در شیمی تجزیه/ ملوك داعی‌حق Click تغییرات چربی تام در نفروزهای لیپوئید/ محمدحسین گرجی‌زاده Click مقدمه‌ای بر نظریه ابرمینفلد/ علیرضا عمرانی Click مطالعه علل ركتوراژی در كودكان شیرخوار و بزرگتر/ شمس‌الدین نصیرتفرشی Click آمار و بررسی مننژیتهای چركی در بیمارستان بهرامی در كودكان از دو سال ببالا در سالهای 47 - 48/ حسن فاضلی Click عفونتهای نوزاد قبل از تولد/ احمد فلاح Click فتق دیافراگماتیك/ هایده آروند Click بررسی بیماران مبتلا به نفروز لیپوئیدیك در بیمارستان بهرامی/ ناصر هدایتی Click مطالعه موارد كلومرولونفریت حاد در بیماران بستری شده در بیمارستان بهرامی/ محمد یزدان دوست خسروی Click كاربرد اسپكتروفلورومتری در كنترل دارو/ روشنك ناطقی Click كنترل و تجزیه داروهای اكسپكتوران و مسكن سرفه/ مرتضی منیر واقفی Click جستجوی باقیمانده سموم دفع آفات نباتی برروی میوه‌ها و لبنیات/ محمدابراهیم سردارزاده Click كنترل تعیین مقدار داروهای آندروژنی و آنابولیكی در فرآورده‌های دارویی/ فرحناز نورآورثانی Click خلاصه‌ای از جراحی و پرستاری جراحی/ همایون سامی Click بررسی فیزیكی، شیمیایی و جستجوی اسپیروكت در آبهای شهرستان خرم‌آباد لرستان/ پرویز خرمی Click مطالعه ارتباط آنتی‌ژنهای HLA در ناقلین آنتی‌ژن استرالیا در ایران/ طوبی غلام‌بلوك Click كاهش اثر ضد میكروبی متیل پارابن در سوسپانسیون كائولن - پكتین/ مهین ورشوساز Click بررسی اثر درمانی CI578 (وانپار) برروی اسكاریدوز/ حسین شیخی‌مقدم Click مطالعه در واكنش بتروئیل نایترن با مشتقات 1 و 2 و 4 - تیادیازول/ عزت‌الله مجدآبادی فراهانی Click بررسی زی زیفورا (كاكوتی) از نظر پراكندگی، تشریحی و خواص درمانی آنها/ خدیجه‌كبری حریری Click بررسی مجدد واكنش ایزوكینولین با دای‌كتن در محیط اسیدی و سنتز آزمایشگاهی صنعتی كلروپروپامید/ احمد حججی Click مطالعه برروی واكنشهای 1، 3، دای پولار سیكلوادیشن با استفاده از 2 - فنیل - تترازولو A ` - 5، 1 4، 3، 4 تیادیازول بعنوان منبع 1، 3 دای‌پولار/ خسرو معتمدی Click بررسی انگلهای روده‌ای در شهر كتالم - سادات محله از شهرستان رامسر/ سیما راستی Click بررسی عفونتهای قارچی در بیماران دیالیزی و پیوند كلیه/ آذردخت طباطبایی Click بررسی لیشمانیوز جلدی در ناحیه بكران شاهرود (ناقل، مخزن، عفونت انسانی)/ فرید تحویلدار بیدرونی Click نقش بیماری‌زائی استافیلوكك ساپروفیتیكوس در عفونت دستگاه ادراری/ جمشید محمدرضائی Click بررسی اثر رانیتیدین روی عضله مخطط و عضله صاف/ امید سبزواری Click سنتز و مطالعه اثرات فارماكولوژیك مشتقات بنزو (b) تیوفن 3 - - كربوكسیلیك اسید و سنتز سیكلیزین/ محمدعلی هدایتی Click چگونگی مواد مغذی دریافتی و رابطه احتمالی آن با سرطان مری در شمال ایران/ سوسن كلال‌پور Click بررسی ارتباط بین فاصله موالید با وضع تغذیه (تن‌سنجی) كودكان 60 - 0 ماهه حومه بندرعباس/ فریبا كوهدانی Click رابطه آهن با سرطان مری در شمال ایران/ طاهره اسحقی Click نقش گیرنده‌های GABAA و اثر هیپوترمیك دیازپام/ مرجان دیبائیان Click بررسی انتروپاتوژنیك اشریشیاكلی در بیماران مبتلا به عفونتهای دستگاه ادراری تناسلی/ هادی شكوهی‌مقدم Click بررسی دیاپیریسم گنبد نمكی جنوب سمنان (حاشیه شمالی كویر مركزی ایران)/علی‌اصغر مریدی. Click پتروگرافی و پترولوژی توده‌های آذرین نفوذی جنوب بوئین زهرا/امیرعلی طباخ‌شعبانی. Click چینه‌شناسی، پتروگرافی ژئوشیمی و پترولوژی سنگهای آتشفشانی جنوب بوئین‌زهرا/فریبرز مسعودی. Click دیاپیریسم و لرزه زمینساخت منطقه گرمسار/همایون صفائی. Click بررسی شیوع عوارض تزریقات وریدی در بیماران بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم‌پزشكی تهران/ مهدیه دستجردی Click بررسی نگرش مدیران پرستاری نسبت به تعویض اختیار در بیمارستانهای آموزشی شهر تهران/ سیدقاسم فدائی Click بررسی آلكالوئیدهای Culchicum Jesdianum/ مصطفی قرائی Click جمع‌آوری، نامگذاری علمی و بررسی فیتوشیمی گیاهان منطقه رودبار زیتون/ احمد مرجبی Click بررسی فیزیكی، شیمیایی و میكروبی آبهای شهرستان گرگان/ افسانه زیادلو Click بررسی فیزیكی، شیمیایی و میكروبی منابع آب خوراكی شهر مشهد/ علی افصح صاحبی Click موارد تالاسمی در بیمارستان بهرامی و نتیجه طحال‌برداری/ محمدجواد آزاده Click بررسی فیتوشیمی و اسانس گیاه، Salviasclarea L./ صدیقه شمس Click شناسائی مواد موثره صمغ و گیاه LAUNAEA ACANTHODES/ علی وامق Click تداخل اثر ضد دردی مرفین با جنتامایسین در مغز موش سفید بزرگ آزمایشگاهی/ آذین معنوی Click 1 - مقایسه حساسیت تست LAL و آزمایش پیروژن خرگوش 2 - بررسی مكانیسم اثر مهاری الكترولیت‌ها بر روی تست LAL/ محمدحسین جمشیدی Click تعیین خون، فعالیت فصلی پشه خاكیها و مخازن حیوانی لیشمانیوز احشائی در منطقه مشكین‌شهر/ محمدرضا عبائی Click بررسی عوامل مختلف در رابطه با تمایل مادران به ادامه باروری و تعداد فرزندان دلخواه اضافی بوسیله آنالیز مسیری در شهر تهران (سال 1368/ عبدالله حاجیوندی Click استخراج و شناسایی اسید 4 - هیدروكسی پی‌په‌كولیك از گیاه پگانوم هارمالا/ فریده ضیائی‌فر Click بررسی وفور انگلهای روده‌ای در شهرستان الیگودرز و روستاهای اطراف آن/ ناصر نظری Click ارتباط اثر ضددرد داروهای مقلد گابا، با گیرنده‌های گابا/ پروین منصوری Click مطالعه تغییرات ویتامین B6 بعد از مصرف داروهای سنتتیك استروژنی و پروژسترونی/ زیبا نصیری Click سنتز و اثرات فارماكولوژیك مشتقات 3 - متیل كوماربلیك اسید و سنتز استرهای مختلف تستوسترون و نوراتی استرون/ فاطمه ثوابی Click تعیین مقدار مقادیر فوق‌العاده كم عناصر (Trace) به روش تجزیه‌ای Kinetic/ جواد رمضانخانی Click اسكولیسیدها و كاربرد پزشكی آنها در جلوگیری از اشاعه كیست هیداتیك در ایران/ مهرناز صالحی Click بررسی شیمیایی آلكالوئیدهای گیاه كلشیكوم كوچی‌ای/ محمدعلی شاهرودی Click مواد غذایی گیاهان خانواده پاپیوناسه/ علی شفیعی Click تجسس و تعیین مقدار كاتیون‌ها بروش قطره‌ای/ سیدرضا مرتضوی Click اوروكیناز و اثر فیبرینولیتیكی آن/ مریم صدری Click استخراج و شناسایی تركیبات فتوتوكسیك گیاه یورنیاپلاتی كارپا Johrenia Platycarpa Boiss/ مهین منوچهری Click جلوگیری از مسمومیت قلبی اوآبائین توسط كار با مازپین در دهلیز مجرای خوكچه‌هندی/ حمید صدری Click Click نقش سیستم اوپیوئیدی و سیستم دوپامینرژیك بر رفتار Straub Tail در موش سوری/ اكبر بیات Click بررسی تداخل اثر سیستم كولینرژیك ، دوپامنیژیك و گابائرژیك بر رفتار Chewing/ فریناز فتحی Click بررسی اثرات افدرین و آمفتامین بر رفتار نوك زدن (Pecking)/ شیرین نامداری Click اثرات درمانی كتوكونازول خوراكی در درماتیت سبورئیك/ كامیار هدایتی Click سنتز مشتقات جدیدی از نیتروپیرول كینولئین و نیتروپیرول تیادیازول/كتایون جاوید نیا. Click روش اسپكتروفتومتری جدید برای تعیین مقدار كوكائین هایدروكلراید و كاربرد آن در فرآورده‌های دارویی/ افشین پیروی Click بهترین داروهای آنتی‌آریتمی در مرحله انفاركتوس حاد و پس از مرخص شدن از C.C.U/مرتضی متقی؛ به راهنمایی: منوچهر قارونی. Click بررسی عفونتهای تنفسی ویروسی كودكان زیر 6 سال/ عباس حاج‌محمدی Click بررسی اثرات ضد فشار خون كاپتوپریل در هیپرتانسیوهای دیابتی، CHF، CRF، و هیپرتانسیون‌اسانسیل و مقایسه با برفی داروهای ضد فشار خون/ ام‌البنین لطیفی‌شاهاندشتی Click مطالعه و برسی عفونتهای سالمونلایی و تعیین سرو تاییهای آن در آسایشگاههای سالمندان تهران و حومه/ محسن پورهاشمی Click بررسی فارماكوگنوزی گیاه آكیوم‌آمنوم/ مسعود شریفی Click بررسی اثرات ضد قارچی گیاهان منطقه سمنان بطور In vitvo قسمت سوم بخش D/ وجیهه ایزدی Click اثر مهاری مرفین بر خمیازه ناشی از داروهای كولنیرژیك و D - 2 دوپامینی/ اكرم جمشیدزاده Click اثر بوپروبیون بر ایجاد رفتار بالا رفتن Climbing موشهای كوچك سوری/ یدالله خواجه‌بنی Click داروهای بیهوشی كننده عمومی/ بیژن اوهب Click عاملهای داروئی/ ابوالقاسم قندهاری Click جدا كردن سریع رنگهای سنتیك از كپسولهای ژلاتینی به منظور تشخیص ماهیت آنها و بكار بستن این روشها در مورد سایر آورده‌های جالینوسی/ حسین پرواز Click اسپیراتورها و كاربرد آنها/ شاهرخ حوائجی Click اثرات دی‌اتیل‌استیل بسترول بر روی جنین/ پرویندخت حیدری Click گزارش موادی از درگیری چشمی توبركلوز در مركز پزشكی شهید لبافی‌نژاد در 5 سال اخیر/ مژگان عزتی Click مالاریا و بررسی درمان چند مورد بیماری مالاریا از فروردین لغایت آذرماه 1368/ بهادر دریس Click بتابلوكرها (بررسی و تحقیق)/ كامبیز ملكی Click بررسی 15 مورد آندوكاردیت عفونی اطفال در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی/ جمشید زارع‌نژاد Click عفونتهای "استافیلوكوكی جنبی ریوی" در اطفال و نوزادان در بیمارستانهای امام حسین (ع) و لقمان حكیم/ شعبان مهرورز Click آمبولی ریوی/ مجیدرضا شیخ‌رضائی Click بررسی انسداد حاد سرخرگهای محیطی - آمبولیسم شریانی) در بیمارستان آیت‌الله طالقانی تهران در یك دوره دهساله 68 ` - 1359/ محمدسعید ممی‌وند Click بررسی عفونتها در لوسمیهای حاد و مزمن و نحوه درمان آن با ذكر 50 مورد بیماری/ علی حاجی‌ملكی Click صدمات غیرنافذ شكم و بررسی 100 مورد بستری در بیمارستان امام حسین (ع) از فروردین 1366 الی اسفند 1368/ علیرضا كرم رودی، افسانی ساسانی‌كلوری؛ به راهنمایی: كالن الیس . Click بررسی 67 بیمار مبتلا به كانسرسرویكس (موارد شناخته شده از سال 1365 تا پائیز 1368 در بیمارستان میرزا كوچكخان تهران/ منصور اللهیاری، نازنین موسوی؛ به راهنمایی: كالن الیس . Click پان انسفالیت اسكلروزان تحت حاد SSPE و گزارش چند مورد آن در بیماران بستری در بیمارستان كودكان مفید/ محمود محمدی Click تحقیقی در مورد نحوه درمان 100 بیمار آسماتیك/ اشرفالسادات منتظری‌سانیجی Click داروهای متضاد كلسیم 1- رابطه ساختمان با فعالیت وراپامیل و پرهگزیلین 2- سنتز 2- فوران استالدهید/ منیره اسماعیلی Click بررسی پاتولوژی كانسر روده بزرگ در بیمارستان آیت‌الله طالقانی از سال 68 - 1362/ همایون رمضانی Click هیدروسفالوس در بچه‌ها و گزارش مواردی از بیماران درمان شده در مركز پزشكی لقمان‌حكیم/ كیكاوس صلواتی Click آناتومی فیزیولو ی و بیماریهای پانكراس ترجمه از كتاب گاستروانترولوژی/ دولتشاهی مژگان، شیده دبیر؛ به راهنمایی: كالن الیس . Click گاستریت گامپیلوباكتر مطالعات انجام شده بر روی 286 نفر بیمار مبتلا به گاستریت و اولسرپپتیك از طریق كامپیلوباكتر/ حسین الیاسی Click بررسی علل آنمی‌هیپوكروم میكروسیتر بر روی 50 مورد بیمار بستری در بیمارستان امام حسین/ فرحناز تركستانی Click شوك حین عمل و بعد از عمل (علل و درمان)/ حسن بخش‌شایان Click قلب و بیماریهای بافت همبند/ الهه خجسته‌حامدی Click سرطان ریه (بررسی 106 مورد)/ محمدرضا مسجدی Click بررسی 53 مورد بیمار مبتلا به آنمی‌آپلاستیك بستری در بیمارستان كودكان مفید و درمان مدیكال آن/ علی زمان‌محمدی Click بررسی تظاهرات بالینی - یافته‌های آزمایشگاهی و درمانی چهل مورد بیمار مبتلا به قلب ریوی در بیمارستان طالقانی/ حسن ترابی Click سرم درمانی آب و الكترولیت - اسید و باز - جایگزین كردن حجم پلاسمای خون - برای تغذیه از راه وریدی برای بیماریهای ویژه كبدی - برای ایجاد/ حبیب‌رضا گل ریوی Click بررسی اولسرهای كامپیلوباكتریایی، تشخیص و درمان/ مسعود قطب عمادی، رضا صفائیان؛ به راهنمایی: كالن الیس . Click آتاكسی‌فریدرایش به انضمام شرح حال پنج نفر از بیماران مبتلا در بیمارستانهای امام حسین و لقمان‌حكیم/ الهه طباطبائی‌قمی Click بررسی تخم انگل‌های آبهای خام تهران/ اصغر مظاهری Click اثر اگونیستها و آنتاگونیستهای دوپامینی بر حركت حیوان رزرپینه و غیررزرپینه/ افسانه الیاسی Click اندازه‌گیری زوایای انتهای فوقانی استخوان ران در افراد ایرانی و مقایسه آن در مبتلایان به C.D.H/ ابوالفضل فقیهی Click هموستاز در نوزاد نرمال، بیماریهای خونریزی دهنده نوزادی و درمان آنها/ فرزاد علوی Click جمع‌آوری، نامگذاری علمی و بررسی فیتوشیمی گیاهان ایران منطقه آمل/ حسن قزوانچاهی Click بررسی رنگها و آنتوسیانیتهای گیاه Cerasus Vulgaiis Mill برای تهیه رنگهای خوراكی/ فرانك عدالت پژوه Click بررسی 50 مورد بیماران سندروم نفروتیك بیمارستان شهید مدرس/ محمود پدرام Click بررسی ضایعات اعصاب نخاعی همراه با صدمات مهره‌ای در مجروحین جنگلی آسایشگاههای جانبازان بر اساس پرونده‌های موجود/ حسین نیكزاد Click بررسی آناتومیكال، بیومكانیكال و آماری قوسهای كف پا/ حسین دشت نورد Click دزئیدراتاسیون هیپرناترمیك و نتایج درمان به روش فینبرگ (بررسی 160 مورد در بیمارستان مفید تهران)/ ملیحه عرب Click هیستیوسیتوزیز در طب كودكان و بررسی پاسخ درمانی بیماران در بیمارستان كودكان مفید/ افسانه حسین‌جان‌زاده‌سرستی Click بررسی علل آسیت درصد بیمار/ ژاله علوی Click بررسی تظاهرات كلینیكی - یافته‌های آزمایشگاهی و درمان یریكاردیت در بیماران بستری در بیمارستان طالقانی (بررسی 25 مورد)/ احمد مظفری Click بررسی و گزارش 9 مورد بیمار مبتلا به فتوكروموسیتوما/ ابوالقاسم هاشمی، روشنك وامقی؛ به راهنمایی: كالن الیس . Click درمان جراحی آسیب مقاوم به درمان طبی (Peritoneo Venous Shunt)/ وحید باقری‌اردستانی Click بررسی شیوع بدخیمی‌های مری و مقایسه نسبت به سایر بدخیمی‌های دستگاه گوارش بین سالهای 1362 - 1368 در بیمارستان آیت‌الله طالقانی/ الهه ابراهیم‌زاده Click بررسی مول هیدایتیفورم از سال 1360 - 1368 در بیمارستانهای طالقانی، امام حسین، شهدا، لقمان‌حكیم/ زینت‌السادات بوذری Click ناسازگاری RH و اثرات آن بر جنین/ عارف عمیدی Click اثر لیتیوم‌برتولرانس IN VITRO مرفین و كلونیدین/ افسانه البرزی Click بررسی عفونتهای ادراری در اطفال و عوامل مساعد كننده آن در بیمارستان طالقانی طی سه سال اخیر/ علی‌اكبر مومنی Click سندرم گلین باره و بررسی 5 بیمار بستری در بیمارستان لقمان ادهم/ محمدمهدی صدرالهی Click آدنوكارسینوم پروستات/ محمدجواد ارشادلنگرودی، محمدناصر جندقی‌میبدی؛ به راهنمایی: كالن الیس . Click بررسی روشهای مختلف درمانی در بیماریهای پورپورای ترومبوسیتوپنیك ایمونولوئیك در 5 سال اخیر از سال 1363 - 68 در بیمارستان/ زهره مهدیزاده، یاسمن ابطحی؛ به راهنمایی: كالن الیس . Click دزهیدراتانسیون هیپرناترمیك و بررسی موارد آن در بخشی اطفال بیمارستان لقمان‌الدوله/ ابراهیم یزدان‌پرست Click ضایعات كمر در ورزشكاران/ غلامعلی نادریان Click بررسی R.U.L.P و ارتباط آن با G.E.R در مركز پزشكی آموزشی و درمانی مفید در سال 1367/مریم سیدی. Click بررسی تستهای آزمایشگاهی بروسلوز در بیماران بستری در بخش عفونی بیمارستان لقمان‌حكیم در سالهای 1367 - 68/ كمال ابوترابی Click آنمی‌آپلاستیك در بالغین و بررسی چند بیمار در بیمارستان طالقانی/ فرزانه ملكوتی Click ارزیابی اثر درمانی نایفدپین در بیماریهای میوتونیك/ مهرداد جعفرزاده‌خسروی Click مطالعه اثر ظروف بر روی فرآورده‌های دارویی/ پیراسته ادب Click بررسی تك یافته‌های روده‌ای در یك محیط بسته در كودكان بین صفر تا چهار سال/ مهربان فلاحتی Click بیماری زونا (Zona) و بیماران مبتلا به زونا بستری در بیمارستان لقمان‌حكیم/ مهران ستاره Click كاربرد تركیبات استروئیدی در جلوگیری از بارداری (عوارض و روشها Stereoid contra-ception)/ شیرین روانی Click بررسی تغییرات آزمایشگاهی یكصد بیمار مبتلا به تیفوئید بستری در بخش معنوی بیمارستان لقمان‌حكیم تهران (بین سالهای 1363 و لغایت 1368/ مهدی محمدی Click عفونتهای جراحی و روشهای درمان و معرفی یك مورد كمیاب آن/ دانش كریمی Click بررسی بیماران مبتلا به آسم بستری اطفال بیمارستان شهدای در 10 سال اخیر/ آی‌سل گوگلانی Click شوك كاردیوژنیك و روشهای تازه در درمان آن/ حمید نورحسینی Click مروری بر تنوع بیماریهای بخش جراحی در تهران/ محمد فولادوند Click روش درمانی جدید استئوتومی سوپراكندیل ران/ افشین رئیسی Click Thoracic ovtlet syndrome و بررسی نتایج عمل جراحی توسط برداشتن دنده اول/ جلال‌الدین جلالی Click روشهای نوین در تشخیص و درمان سرطان گردن رحم و بررسی سرطان گرد رحم در دو مركز پزشكی بیمارستان آیت‌الله طالقانی و بیمارستان بوعلی/ كامران یعقوب‌پور Click دستگاه گوارش در بیماریهای سیستمیك/ شهزاد امینیان Click تازه‌های آنژین ناثابت صدری و آخرین روش طبقه‌بندی آن به همراه بررسی تغییرات الكتروكاردیوگرام در 40 مورد مبتلا به بیماری اخیر/ مجتبی عباسی Click سنتز مشتقات جدید بنزوفنون و گوانیل‌هایدرازون‌ها/ سهیل بیات Click بررسی و مقایسه روش Mifc با سایر روشهای امتحان مدفوع جهت تشخیص انگلهای روده‌ای/ ژاله مهدوی Click استخراج و خالص‌سازی آنزیم پروتئیناز شبه‌رنین، از دانه گلرنگ ایران/ فروغ شبانك Click اثر PH در توزیع اسید بنزوئیك و اسید سالیسیلیك و دیمریزاسیون اسید بنزوئیك در فاز غیرمایی/ شهلا شفیعی Click بررسی اثرات فارماكولوژیك 1 و 3 و 4 تیادیازول‌ها/ معصومه ثابت كسائی Click عوارض ترانسفوزیون/ محمدعلی قرائیان Click بررسی رابطه اثر داروهای اكسی‌توسیك (متیل‌ارگونووین) با پروستاگلاندین روی رحم موش صحرائی/ محمدعلی عمادی تفتی Click جستجو و استخراج سسكوئی‌ترین لاكتونهای سنتورآبهن/ افتخارالسادات متقی Click بررسی جذب سرب در گارگران چاپخانه نیروی هوایی (اندازه‌گیری دلتاآمینولوولینیك اسیدوكوپروپورفیرین ادرار)/ مسعود ذوقی‌توانا Click مطالعه لاكتوز شیر مادران تهران/ تاج‌ور فرخ‌زاد Click بررسی و مطالعه قرص‌های جوشان و ساخت قرص آسپیرین با ویتامین ث جوشان/ یدالله نظرخانمیری Click اندازه روی در پلاسما و خون تام نژادهای مختلف گوسفندان ایران/ موسی طالعی Click سوسپانسیونهای تزریقی/ شیرین فیض Click كمپكس‌های دارویی اتیلن‌دی‌آمین تتراستیك اسید/ رضا مسعودنیا Click بررسی و مطالعه در باره ساختمان شیمیایی سولفامیدهائیكه روی مقدار قند خون اثر می‌نمایند/ جمشید سعادت Click سنتز متیل‌فنیدیت و ایزوكربوكسازاید/ ناصر نقدی Click تهیه كمپلكسهای كبالت دسته هگزامین III/ محمدرضا علی‌پور Click یدورهای قلیایی/ محمد دانشمندی Click بررسی پروتئین‌های پلاسما در نزد اهالی خوزستان/ حسین پاشاشریفی Click تعیین مقدار تیرامین موجود در پنیر/ ساره غلامحسین‌زاده Click تغذیه كامل غیرگوارشی در بیماران جراحی/ حبیب محمودخالصی Click وجود پادتن ضد هرپس ویروس گاوی در سرم خون گاوان اطراف تهران/ هادی درخشان Click بررسی مواد معطره و خوش طعم كننده دارویی/ عزیز دهقان Click مواد تلخ موجود در هسته و قسمت خوراكی پرتقال و خواص فارماكودینامی دانه پرتقال/ مینا طالبیان Click شیمی درمانی كوریوكارسینوم و مول هیداتیفرم/ ناصرالدین شریعتی Click تغییرات پاتولوژیك دیابت/ گیتی جامعی Click آزمایش سیتولوژی ادرار نظر سلولهای سرطانی و ارزش تشخیص آن در تومورهای مثانه/ محمد سدیفی Click بررسی ژئودینامیسم گسل شمال تهران (جنوب غرب كرج)/وحید صائب‌فر. Click مطالعه رخساره‌های رسوبی و محیط رسوبی سازند تیرگان واقع در شمال شرق ایران حوضه رسوبی كپه داغ و ارائه مدل رسوبی این سازند/محمدعلی خدایی. Click میكروفاسیس ، محیط رسوبی و دیاژنز سنگهای رسوبی كرتاسه تحتانی در منطقه اصفهان/مجتبی قفقازی. Click دانشجوی ایرانی چه میگوید و چرا؟/ به راهنمایی: كالن الیس . Click بررسی تغییرات مایع مغزی نخاعی در بیماران مننژیتی (باكتریال ویرال - سلی) بستری شده در بخش عفونی بیمارستان لقمان‌حكیم/ بیتك طرازی Click ارزیابی بیماریهای ایسكمیك قلب و گزارش آنژیوگرافی‌های كرونر در مركز پزشكی شهید مدرس/ رحمت‌الله جهانگیری Click بررسی مایع مغزی نخاعی در مننژیتهای مننگوكوكی (ارزیابی موارد بستری شده در بخشهای عفونی بیمارستان لبافی‌نژاد طی دو سال 1368/ بهرام مفیدی ذاتی Click پرولاكتینوما/ فیروزنیا كوثری Click برداشتن عقده‌های لنفادی خلف صفاق/ جمشید رجبی‌طوسی Click بررسی اثر كاپتوپریل بر كاهش فشار مشتریان ریوی در بیماران مبتلا به Copd/نارسیس مبینی. Click سونوگرافی كلیه‌ها و بررسی موارد آن در بیمارستان لقمان‌حكیم/ محمد پژوهنده Click بررسی عوارض اعمال جراحی پیتپكاولسر در بیمارستان آیت‌الله طالقانی/ آزیتا بهرشی Click مطالعه توابع ترمودینامیكی برخی باطری‌های قلیایی و ساخت آنها، باطری . روی - اكسید نقره/كاظم شكفته. Click عفونتهای دستگاه ادراری فوقانی و بررسی 50 مورد آن در بیمارستان لقمان‌حكیم/ عبدالایر جاسم‌زاده Click براسیكاهای دارویی/ اسماعیل خدادادی شهری Click تعمیرات كمپلمان در گلومرولونفریت حاد كودكان/ بتول ابوترابی Click تهیه و سنتز مشتقات جدید هالوفنیل استرهای پیریدل و كینولیل كاربامیك اسید/ محسن وثوقی Click بررسی روشهای مختلف تعیین مقدار و تشخیص مشتقات اكسی‌اتیلن‌آمین و آمینو پروپان هیستامینیكهای سنتتیك/ رحیم رحیمی‌خوش‌آواز Click بررسی واكنش متیل‌كتن‌دایمر با C=N بند مضاعف آروماتیك و تهیه آزمایشگاهی دی‌فینیدرامین هایدروكلراید جهت طراحی صنعتی/ زهره زهرایی Click انواع تستهای فعالیتی و موارد استفاده از آن/ شهریار شهردار Click اثر تركیبات گوانیدین‌دار روی آزاد شدن (ریلیز) نورآدرنالین از سمپاتیك و از دفران موش صحرائی/ فرزانه اخترخاوری Click آنتی‌ژن‌های تنیااكی‌نوكوكوس گرانولوزوس ، كاربرد و روش تشخیص آنها در مقایسه با روش ایمنوفلئورسانس/ سیمین فرهنگخواه Click سنتز بیحس كننده‌های جدید، از گروه مشتقات دی‌الكیل‌آمیدهای پارادی‌الكیل سولفاموئیل آنیلین با كربن ناقرینه/ طیبه اقتداری شاهون Click انتخاب مناسبترین بافر برای قطره‌های چشمی/ رشید قاسمی Click سنتز مشتقات جدید آلیفاتیك و آروماتیك 1 و 2 و 3 تیادیازول/ فرخ مظاهری Click بررسی فیتوشیمیایی گیاه سنتورابالسامیتا/ ثریا اسحاقیان Click اپیلوبیوم‌ها/ مینا برادری Click بررسی روشهای نوین تشخیص آزمایشگاهی تریونماتوز در ایران و مقایسه آنها باسرولوژی كلاسیك/ شایسته شریعتی Click بررسی مسائل زیست محیطی بخش كن و لزوم آموزش بهداشت/ فرشته فرزیان‌پور Click تجزیه و تحلیل رشته‌های زمانی و موارد استعمال آن در صنعت و تجارت/ پرویز ریاحی Click اندازه‌گیری و خطرات ناشی از وجود گلیسیرین و الكل متیلیك در مشروبات الكلی/ فریدون سپاهی Click ترجمه فصولی از كتاب جراحی عمومی نوشته الیس‌باكلین/ شهرام غانم؛ به راهنمایی: كریم غیاثی. Click بررسی بالینی و درمان ذات‌الریه نزله‌ای (برنكوپنومی گاو)/ خلیل حسینی‌نژاد؛ به راهنمایی: دكتر ركن‌الدین علائی. Click خیار تاخیرثمن/ عزت‌الله برخورداری Click بررسی نظرات معلمین تربیت بدنی شهرستان آمل در زمینه كلاسهای‌آموزش ضمن خدمت/ جمشید شیار Click بررسی ارتباط بین هوش و توانائیهای حركتی - جسمانی پسران 13-16سال عقب مانده ذهنی استان خوزستان/ سعید شاكریان Click بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت كارمندان ادارات آموزش و پرورش‌تهران با تاكید بر نقش تربیت/ صدرالدین شجاع‌الدین Click بررسی ساختار انرژی و صورتبندی‌های گوناگون 1، 2، -4 سیكلونوناتری ان و پنتادی انیل، كاتیون، آنیون و رادیكال/ ربابه بهارفر Click درباره روشهای گروههای معین وابسته به گروههای متقارن/ علی ایرانمنش Click بازیافت فلزات گرانقیمت RE , PT از كاتالیستهای مستعمل رفورمی/ صدیقه صادق حسنی Click تولید نیمه‌صنعتی فسفر تری كلرید/ علی شریف پاقلعه Click مطالعه ترمودینامیكی اندركنش آدنوزین دآمیناز با ماده فعال سطح‌ی (سورفاكتانت) كاتیونی دودسیل تری متیل‌آمونیم برماید/ بابك سمیعی Click مقایسه فتوایزومریزاسیون -4 دی‌آریل نیوپیران ها با -4 آلكیل‌فنیل تیوپیران ها/ یعقوب راهنمای شریعتی Click مطالعه اثر انواع روش‌های انحلال و بافت نمونه‌ها بر روی اندازه‌گیری عناصر فلزی و جداسازی و خالص‌سازی آلكالوئیدهای دو گیاه JULFLORA PROSOPIS و PROSOPIS STEPHANIANA/ محسن بهپور Click پلیمرهای حمایت كننده معرف های شیمیایی سنتز و بررسی برخی‌تركیبات پلیمری كلره/ بیژن رودپیما Click سنتز مشتقات آمینه و استری برخی محصولات اضافه واكنش های حلقه‌زایی و بررسی طیف سنجی ساختمان/ فریبا حیدری زاده Click استخراج و شناسایی الكالوئید استاچیدرین از گیاه لگجی (Capparis spinosa)/ علی شكرالله‌زاده Click اندازه‌گیری بیسموت و آنتیموان در فاز آلی پس از استخراج با دی‌بنزیل سولفوكسید از محیط یدیدی/ مجید رمضانی Click اندازه‌گیری مقادیر كم یدید بر اساس مطالعه واكنش یدات پیروگالل‌با روش ، اسپكتروفتومتری/ محمدحسن امینی‌ابراهیم‌آبادی Click ئیدرولیز ساكارز و جداسازی گلوكز و فروكتوز حاصل از ئیدرولیزبا استفاده از رزین مبادله‌كننده كاتیونی Dowex soow - X4/ محمدعلی امراللهی Click تهیه كوپلیمرهای امولسیونی وینیل كلراید - وینیل استات با آغازگر و سیستم امولسیون كننده جدید/ قدیر ناعمی Click سنتز 2، 3، 8 و 9 تتراهیدرو - بنزو - [d] اكسونین و -5 فنیل-1 - و -4 دی‌اكسوسیكلواكتان/ مجید عبدوس Click مطالعه خواص انباشتگی رنگینه‌ها با استفاده از روش طیف سنجی‌الكترونی/ مریم دهستانی Click جداسازی و آشكارسازی غیرمستقیم اسیدهای آمینه به روش كروماتوگرافی جفت - یونی فاز - معكوس/ پیمان هاشمی Click بررسی واكنش های دیلز - آلدر - برگشتی و احیاء محصولات حاصل ازدی فنیل آیزوبنزوفوران برخی الفین‌ها/ فرحت‌السادات میبدی Click احیاء كاتالیزوری دی بنزیل سولفوكسید توسط یون یدید در محیطاسید كلریدریكی و اندازه‌گیری جیوه/ محمدرضا یافتیان Click الگوهای سنتزی و بررسی كاربرد آنها در سنتز سیستم ده‌الكترونی‌ترانس بنزآزونین و سنتز مشتقی از سیستم الكترونی نفتالین/ آذر مستوفی Click جداسازی و تعیین مقدار اورانیوم در آب طبیعی و محلولهای پیچیده/ كورش رزمخواه Click نقش رقیق كننده در استخراج مایع - مایع نیكل (II) و روی (II)به توسط دی بوتیل دی تیوفسفریك اسید از محیط اسیدسولفوریك/ كرامت‌الله رضائی Click سنتز پلی‌آمین های حلقوی جدید از تراكم گلی‌اكسال و بنزیل‌آمین/ علی كاكانژادی فرد Click سنتز -2(-N پیریدین-6() كلروبنزیك 3 - و -4 دی متیل -3 -سیكلوهگزنیل) آمید/ رامین قربانی واقعی Click تهیه و تعیین ثابت پایداری كمپلكس های پل دار مس)11(با لیگان‌دهای 2,2-1'10 Phenathroline bipyridine با روش های PH متری/ جواد ذوالقرنین Click ساخت و ارزیابی كاتالیست تهیه الكلهای 1 تا 6 كربنه از گازسنت/ وحید مهدوی Click محاسبه خواص ترمودینامیكی سیالات با استفاده از یك معادله حالت‌ج/ فخری كرمانپور شهرضا Click تولید نیمه‌صنعتی (ساخت پاپلوت) آنتی‌اكسیدانت 2 و 6 دی ترشری بوتیل - 4 - متیل فنل)BHT(و بررسی كارایی آنتی‌اكسیدانت های/ محمدتقی خراسانی Click واكنش پارالدئید با فلزات قلیائی و هیدروكسیدهای فلزات قلیا/ اسماعیل سلیمانی Click تهیه دی‌ایزوپروپیل فلوروفسفات)DFP(به طریقه پیوسته در مقیاس‌نیمه‌صنعت/ حمیدرضا غفاریان Click الگوی فیزیكو - ریاضی تحلیل عملكرد الكترودهای آنزیمی گلوكز PH/ شهلا مظفری Click گروههای ساده/ بیژن دواز Click حل عددی معادلات انتگرال نوع اول/ سعید عباس بندی Click مساله مكمل خطی و كاربردهای موثرش/ محمدرضا علیرضایی Click ضرب گرشور/ محمود كریمی حسینی Click محاسبه با گروههای جایگشتی/ حمیدرضا میمنی Click خواص آرتینی مدولهای كوهمولوژی موضعی تعمیم یافته ویژه/ مژگان مقرب Click شبكه های باز و بسته/ جمشید دهمشكی Click طول فیبوناتچی و گروههای متاسیكلیك/ حمید باقری Click بررسی یك حدس مربوط به خانواده‌های گروههای F a,b,c بادفیشنسی‌صف/ مرتضی گرزین نژاد Click تابعی مولد احتمال در فرایند نقطه‌ای/ بهروز فتحی واجارگاه Click حل عددی مسئله مقدار ویژه و كاربردهای آن/ محمدباقر احمدی Click ریخت شناسی مقایسه‌ای اسكلت سر در خانواده‌های سوسماران ایرا/ الهه فقیه نصیری Click بررسی سرولوژیكی آمیبیاز در شهرستان بندرانزلی/ رباب رفیعی‌طباطبائی Click بررسی مقایسه اثرات مركزی پروستاگلاندینهای F2 , E2 آلفا روی‌رفتار تغذیه‌ای و اخذ آب و الكترومیوگرام معده‌ای - روده‌ای در خ/ سوسن لامیان Click بررسی اثرات تراتوژنیك كلرید كادیوم بر اندامزایی جنین های موش‌سفید كوچك آزمایشگاهی نژاد Balb/C در روزهای 7، 8، 9 حام/ فرهاد مشایخی Click بیوسیستماتیك سوسماران منطقه سبزوار/ علی حائری روحانی Click بیوسیستماتیك خرچنگهای دراز چابهار/ علیرضا ساری Click بررسی سلكسیون هیمنوستجیس از گونهای ایران/ فرخ قهرمانی نژاد Click تهیه پروتئین میكروبی)SCP(از تفاله مركبات توسط سلولوموناوها/ حمیده افقی Click اثرات میدانهای الكترومغناطیسی متغیر بر اندام‌زایی جنین موش سوری نژاد Balb/C در روزهای 7/5، 8/5 و 9/5 حاملگ/ حسن مسعودی Click اثرات میدانهای الكترومغناطیسی متغیر بر اندام‌زایی جنین موش سوری نژاد Balb/C در روزهای 4/5، 5/5، 6/5 حاملگ/ جواد بهارآراء Click بررسی موسیلاژها در تیر

منبع:
http://boxstr.com

   


نظرات()   
یکشنبه 24 شهریور 1387  01:09 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط:

Click تامین آب در جنگ و شرایط اضطراری/ كاظم مذافی؛ به راهنمایی: علیرضا مصداقی‌نیا. Click بررسی انگلهای روده در بین مراجعین به مركز درمانی واقع در منطقه جنوب غرب تهران (شهرك شریعتی - عبدالله‌آباد و خانی‌آبادنو)/ ابراهیم میررسولی Click بررسی كیفیت بهداشتی آبهای شهرستان نیشابور/ شكوه‌الزمان مجد Click بررسی اثرات ضدقارچی گیاهان ایران (منطقه زنجان)/ سعیده سعیدیان Click بررسی سیستمهای ارائه خدمات بهداشتی درمانی در جهان/ فریدون عبدلی‌فر Click بررسی كیفیت فیزیكی و شیمیایی و میكروبی آبهای شمال غربی تهران/ رحیم آزاد Click جداسازی و شناسایی آلكالوئیدهای برگ گیاه پاپاورسیلندریكوم منطقه مهاباد/ كاوه افتخاری Click بررسی تغییرات اسید اسكوربیك در مجروحان جنگی/ مصطفی نوروزی Click بررسی میزان ایمونوگلوبولین‌ها در مجذومین ایرانی/ جلیل هوشمند شیشوان Click بررسی فعالیت اپسونیزاسیون در مننژیت سپتی سمی عفونت مكرر در كودكان/ سهیلا نظام‌دیبا Click بررسی فیتوشیمی و اسانس گیاه Chenopodium Botrys L. :/ محمدجواد ایرانپور Click بررسی باكتریوفاژهای آبهای خام تهران/ حلیم‌بردی چوكان Click تعیین مقدار ویتامین B6 در چهار نمونه گندم امید، بزوستایا، روشن و آزادی/ صادق اسماعیلی Click بررسی بهداشت دانشجویان ایرانی و مقایسه آن با بهداشت دانشجویان كشورهای پیشرفته/ محمد منصوری Click كاوه و روزگار او در نظم و نثر پارسی/گیتی تجربه‌كار. Click بررسی ارتباط آلودگیهای انگلی روده‌ای با وضع تغذیه كودكان 60 - 13 ماهه شهرستان سیرجان/ فرحناز اسفندیاری Click بررسی فلزات سنگین در آبهای آشامیدنی شهر مشهد/ محمدحسن بازافكن Click صادق هدایت كه بود/یدالله محمدی. Click اثر آمیلوراید در آزاد شدن نورآدرنالین از اعصاب سمپاتیك و ازدفران موش صحرائی/ عفت رضایی Click مطالعه میزان آگاهیهای مادران درباره بیماریهای اسهال و درمان آنها در مراجعین به مراكز بهداشتی شهرستان اراك/ حمید سوری Click بررسی نقش كنه اورنیتودوروس لاهورنس‌یس در انتقال بروسلوز/ فائزه اعیان Click بررسی فارماكولوژیكی عضله آناكوكسی ژئوس خرگوش/ كلثوم خیراللهی Click بررسی تغییرات انقباضی و مهاری در عضله آنوكوكسی ژیوس (RAT)/ سیما صحرائی Click بررسی فلورباكتریایی برونشیت مزمن/ لیدا لیاری Click بررسی فیزیكی، شیمیایی و میكربی آبهای شهرستان كرمان و حومه/ ماهرخ قنبری Click بررسی وزن نوزادان در ارتباط با مسائل اقتصادی، اجتماعی مادران در شهرستان سمنان/ شهین كمال Click بررسی آگاهی و رفتار زنان مراجعه‌كننده به مراكز بهداشتی - درمانی منطقه جنوب تهران درباره سرطان دهانه رحم و آزمایش پاپ اسمیر/ كبری (شهره) سیام Click كاربرد صافی شنی تند خودكار در تاسیسات تصفیه آب/ علیرضا رحمانی Click تهیه آنتی‌ژن شیستوزومامانسونی و ارزیابی آن در تستهای تشخیص سرولوژیك در حیوانات آزمایشگاهی/ میترا زهراشریفی‌راد Click تداخل اثر گلافنین و دارفارین در انسان/ ولی‌محمد زرگران Click بررسی رنگها و آنتوسیانین‌های گیاه كورنوس‌ماس/ سیمین مولوی Click تالاسمی و اثر درمانی اسپلنكتومی/ رضا كثیری Click بررسی درمان هموفیلی/ امیرحسین هاشمی‌پور Click بررسی و مصرف یك نوع فیكساتیو در روشهای رنگ‌آمیزی جهت تشخیص انگلهای روده‌ای/ سیمین منعم Click مرزهای و نقاط پیك جبرها و فضاهای تابعی باناخ/ داود علی‌محمدی Click علل فشار خون در اطفال/ حسن گوگل Click نكروزآسپتیك اطفال بیماری لگ كالوه‌پرتس/ منصور بروخیم Click درمان نوزاد بدحال/ مریم چیت‌ساز Click تعیین مقدار كیفی و كمی داروهای ضدآسم (آنتی‌آسماتیك)/ محمد عباسی Click بررسی گیاه منتاپی‌پریتا (سوسن عنبر)/ حسین حسینی Click مطالعه تاثیر احتمالی صدا بر میزان فشار خون/ حسن سهرابی Click بررسی آموختهای خوراكی ساكنان روستای شهرستان سیرجان (استان كرمان)/ ناهید خلدی Click مكانیسم اثر ضددردی با كلوفن و مقایسه اثر آن با مرفین/ مریم جاودان Click استفاده از استونایدآلفا - هیدروكسی كربوكسیلیك اسیدهای خطی و حلقوی در تهیه آلفاهیدروكسی استرها و آلفا - هیدروكسی آمیدها/ رضا ابوفاضلی Click سنتز مشتقات جدید از حلقه پیرازین/ ابوالفضل ابراهیمیان تبریزی Click بررسی آلكالوئیدهای گیاه پگانوم‌هارمالا/ ناهید حسنی علیائی Click بررسی تغییرات دفع 5 هیدروكسی ایندول استیك اسید (S - HIAA) بعد از مصرف داروهای سنتتیك استروژنی و پروژسترونی/ عالم حقیقت فرد Click تعیین مقدار اسیدگلیسیرتینیك در Glycyrrhiza Glabra L./ مینو نوابی Click چگونگی مراقبتهای پزشكی در كشورهای در حال توسعه/ مسعود احمدزاده Click بررسی روش رادیوایمونوسی (R.I.A) به منظور تعیین مقدار مرفین در ادرار اشخاص معتاد/ نیره مساحی خالقی Click بررسی آلودگی میكروبی پمادها/ رضوان روزبهان Click مكانیسم اثر عوامل محلول در بیوسنتز پروتئین در سلولهای اوكاریت/ علی‌اكبر ضرغامی موخر Click ارزیابی آزمون الایزا Elaisa در تشخیص بروسلوز انسان و مقایسه آن با سایر آزمونهای سرولوژی/ احمد مرشدی Click بررسی میزان آگاهی دانشجویان تربیت معلم تهران پیرامون ارتباط سیگار و بیماریها و پیشنهادات آموزشی بهداشت/ اذن‌الله آذرگشسب اسمرود Click بررسی نیازهای بهداشتی درمانی در مناطق استان چهارمحال و بختیاری/ یوشیا پیره Click بررسی قسمتهای مورد استفاده در افتراق ترایكوفیتون روبروم از ترایكوفیتون شاگروفایتس و تعیین انواع ت .شاگروفایتس/ میترا یزدانی كچویی‌زاده Click بررسی عفونتهای ادراری در مجروحین جنگی بیمارستانهای شهر اصفهان/ اصغر هوایی Click بررسی واكنش بنزوئیل آزاید با 2 - آمینوبنزایمیدازول و سنتز آزمایشگاهی وارفارین سدیم برای طراحی صنعتی/ آذیتا روشن Click فرمولاسیون قرص كربنات لیتیم رتارد/ فرهاد خسروپور Click كاربرد اسید گلیسیرتینیك حاصل از شیرین‌بیان در بیماریهای پوستی/ حشمت ابریشمیان Click بررسی مقدار بیلیروبین خون نوزادان/ مهری كدخدایی Click بررسی واكنش متیل كتن‌دایمر با ایمیدیت‌ها و سنتز آزمایشگاهی دی‌متیل فتالات جهت طراحی صنعتی/ طوما بانلا Click تعیین مقدار ویتامین‌های B12 , B2 , B1 در شیر خشك/ غلام اكبری‌راد Click سنتز استرهای جدیدی از نوراتی استرون ولوونورژسترول و تهیه گایافنرین، متوكاربامول، مفزین كاربامات و تئوفیلین/ فریناز اشراقی Click بررسی لارو تریشین در موش سفید/ حسین درگاهی Click سنتز اتیل 2 - فتیل‌اكسازولو 4 - C) و 5 پریدین 5 - كربوكسیلات و كلرهیدرات مكلزین و كلرهیدرات هیدروكسی زین/عباس وثوق. Click مطالعه تاثیر عوامل مختلف بر غیبت ناشی از بیماری در كاركنان پالایشگاه تهران در سال 1356/ قاسمعلی فیروزی Click استفاده از روش پادتن‌های فلورسان در تشخیص موارد بدون نشانه بیماری كالاآزار/ خلیل ابراهیم شهاب Click بررسی بیماریهای شایع در اطفال كمتر از 5 سال مراجعه‌كننده به بیمارستانهای دانشگاهی اصفهان/ زهرا محمدزاده Click بررسی وضع تغذیه كودكان صفر تا 5 سال و رابطه آن با عوامل اقتصادی - اجتماعی و تغذیه‌ای در روستاهای منطقه چترود كرمان/ فاطمه هاشمیان Click برآورد قیمت تمام شده‌واحد غذا در یك بیمارستان و كاربرد آن در نحوه ارائه سرویس تغذیه در بیمارستانها/ حسن یونسی Click بررسی عفونتهای قارچی در زخم ناشی از سوختگی/ مهین مقدمی Click كاربرد كلسیم هیدراكساید در درمان دندانهای فاقد پالپ با اپكس‌باز/ نجیب‌احمد ثلجی Click تظاهرات مخاطی در بیماریهای پوستی شایع/ فرشته شدیدی Click بررسی آماری لب‌شكری در ایران/ صدیقه بلوری Click سنتز مشتقات بتائین/ محمدعلی سلطان‌زاده Click سنتز بعضی تركیبات هتروسیكلیك ازت‌دار دارای خواص احتمالی آنتی‌هیستامینیك و آنتی‌آرتیمیك/ ایرج تجربه‌كار Click بررسی تغییرات فصلی میزان آلودگی پشه خاكیهابه لپتوموناد در تهران و كانون زئونوزابردژ ورامین/ عارف صالح‌زاده Click استفاده از فاضلاب نهر فیروزآباد در كشاورزی و سرنوشت فلزات سنگین آن/ ناصر بازرگان Click مطالعه ثابت پایداری كمپلكسها و استفاده از آن برای تهیه اجسام آلی دارای خاصیت احتمالی ضد قارچی و ضد میكروبی سنتز 8 - آمینو - 1 - نفتل/ محمدمهدی دهقانی Click بررسی خدمات بهداشتی درمانی ارائه شده توسط جهاد سازندگی در استان چهارمحال و بختیاری/ اسكندر درخشان Click راشیتیسم و مطالعه آن در مركز طبی كودكان/ قدسی اشراقی Click بررسی 64 مورد بیماری آرتریت روماتوئید جوانان در بیمارستان بهرامی/ جلیل سفیری Click چند شكل بالینی لكوز حاد لنفوبلاستیك در اطفال/ محمدكاظم نبوی طباطبایی Click مطالعه فتوشیمیایی و فارماكولوژیك گیاه سورنجان خلخال C.Speciosum/ زهرا پرندوش Click مطالعه 20 مورد لوسمی حاد در بیمارستان بهرامی/ محمد درخشان Click كنترل الكترولیت‌ها و مایعات بدن/ وحید فیروزآبادی Click گلوسیومهای ایرانی "گلوسیوم نهاوند بالاتر از فیروزآباد"/ فرزانه بنكداراصفهانی Click اقتصاد جنگل و بررسی توسعه صنایع چوب ایران/ثریا امام. Click سازمان و تشكیلات و طرز كار اتحادیه‌های اروپایی/ فریدون مجلسی Click مقایسه روش‌های سرونوترالیزسیون و توقف هماگلوتیتاسیون در عیارسنجی سرم ضدسرخك/ مریم میرشمس Click سنتز مشتقات جدیدی از نیتروایمیدازول/ افسانه لواسانی‌فر Click بررسی تشكیلات بهداشتی درمانی استان یزد/ حسین سیدحسینی Click ارزیابی سیستم كمپلمان در مجذومین ایرانی/ حسین شمس Click بررسی اثرات كلونیدین در عضله صاف در حضور یونهای روبیدیم و سرب/ مهرداد فیضی Click بررسی روش اولترانیتراسیون برای انسولین آزاد در سرم/ ناصر خواجه‌ای Click بررسی آلودگی به كرمهای روده‌ای و اتوزینوفیلی در بین كاركنان كارخانه پلی‌اكریل اصفهان/ رسول روغنیان Click جمع‌آوری، نامگذاری علمی و بررسی فیتوشیمی گیاهان ایران، منطقه كاشان (2)/ حمیدفرهاد قرچه‌لاغی Click بررسی اپیدمیولوژیكی بیماری هاری در استان مازندران در سالهای (65 - 1364)/ محمود رستمكلایی Click بررسی بهداشت محیط شهرستان خوی/ میرحبیب قاسمی Click تستهای كبدی/ پوراندخت صادقی Click هیپرپلازی آندومتر و پولیپ‌های آندومتریال/ بهزاد پرندیان Click بودجه زمان در جامعه ایران/ هادی رحیم‌آبادی Click تهیه سوسپانسیونهای آنتی‌اسید هیدروكسید منیزیم و آلومینیم با استفاده از سوسپانسیون كننده‌های مختلف/ فاطمه ضرابیان Click پراكندگی اسیدهای چرب سرم در بیماریها/ عادل رجبی Click بررسی میزان رضامندی بیماران سرپائی از عرضه خدمات پلی‌كلینیكهای 1 و 2 و 3 منطقه بهداری غرب شهر تهران/ علی‌اكبر شاهوار Click بررسی مسایل رفاهی و بهداشتی كارگران ایران/ جلیل جلیلی خشنود Click دوگان دوم جبرهای باناخ/ مرتضی اسماعیل Click بررسی عوامل باكتریال اسهالهای تابستانی كودكان در استان فارس (شیراز)/ منصور صادق‌زاده Click مكانیسم اثر آمفتامین‌ها در مغز/ فخرالسادات میرحبیبی Click تاریخچه علم شیمی/ جمشید لئالی Click كاربرد روشهای آماری در عیارگیریهای زیستی/ محمدرضا عیوق Click آنالیز كواریانس و كاربرد آن/حجت‌الله سیفاللهی. Click بدست آوردن فرم ریاضی مناسب برای رابطه رگرسیونی بین محصول و كود/ میرحسینعلی شریعت پناهی Click صنعت پتروشیمی در ایران و تاثیر آن در اقتصاد كشور/محمد جوانبخت. Click صنعت قالیبافی در ایران/علی‌رضا سدهی. Click نقش شركتهای تعاونی روستایی در اقتصاد كشور/شیرین موسویان‌مهدوی. Click بررسی اوضاع اقتصادی و اجتماعی دشت ورامین/فروزنده آروند. Click اختلالات ریتم در انفاركتوس میوكارو/ فرهوش دادرس Click بررسی وضع شكستگی دندانهای دائمی قدامی كودكان 10 ساله در مدارس تهران/ محمد ابیانه Click بررسی نسبت مواد متشكله چای بخصوص فلوراید و مسمومیت‌های ناشی از آن/ حمید تیمورپور Click علائم رادیولوژی بیماریهای ریوی/ شوزا قاضی‌زاده احسانی Click بررسی اوضاع اقتصادی و اجتماعی روستای نظرآباد/عیمانوئل عافار. Click بررسی وضع مسكن در ایران/غلامعلی فارسی. Click مطالعه قسمتهای مختلف شهر بابل/جواد كتابچی. Click استئوپتروز/ شمسی علامی Click بررسی چند مورد توكسوپلاسموز مادرزادی در بخش اطفال مركز پزشكی پهلوی/ ژاله مشهود Click بررسی علائم تریكومونیازیس در مقایسه علائم ناشی از عوامل میكروبی و قارچی محیط واژن و اثر درمانی داروهای مختلف در تریكومونیازیس/ نسرین آبشار Click بررسی مقدار و تركیب محتویات شكمبه دامهای كشته شده در كشتارگاه تهران/ محمدتقی زركشوری Click انواژیناسیون در كودكان/ پیروز فرهود Click مطالعه در مورد ازدیاد جمعیت در ایران و قرصهای جلوگیری از حاملگی/ حسین رسولی Click صنعتی شدن در دو سیستم/كامران امیرهوشمند. Click عوامل اجتماعی بیماری/اكرم تقی‌زاده. Click ترجمه قسمتی از كتاب بیماریهای زنان/ شاهرخ حاج شیخ‌الاسلامی؛ به راهنمایی: ژوزفین بارنس . Click بررسی مننژیت چركی نوزادان در مركز طبی كودكان بیمارستان دكتر حسن اهری/ محمد داودی Click مطالعه مشتقات سولفاته استروئیدها در ادرار حاملگی/ مهرالملوك صدیقی اناركی Click بررسی استروآلكالوئیدها و اجسام فنلی در گیاه سولانم نیگروم (تاجریزی سیاه)/ حسین عرفائی Click مایع و الكترولیت درمانی "كودكان"/ محمدباقر گوهری Click مطالعه اكسوستروئیدها و اكسوژنیك ستروئیدها در انسان/ نرگس یاساء Click تاثیر درمانی پارومومایسین در عفونت هیمنولپیس نانا/ محمد ریاحی Click ولولوس در لوله گوارش/ رحمت‌الله نیكوئی Click بررسی فیتوشیمیایی ریشه باریجه (فرولاگاموزا)/ پروانه احمدی Click بررسی ضایعات حنجره در ایران/ داودقلی دماوندی Click بیماری آرتریت رماتوئید كودكان/ مینو آزاده Click خلیج فارس و قراردادهای نفتی ایران/ محترم نعمت گرگانی Click بازاریابی چای در ایران/هما جفرودی. Click بررسی درباره علل مهاجرت به شهر تهران/مهرنوش بریمانی. Click سیاستهای زمان جنگ/طاهره كهنمویی. Click سیر تكامل عمران خوزستان/فرخ ناصر. Click ارزش اندازه‌گیری فشار ورید مركزی در بیهوشی در آینماسیون/ اسمعیل توحیدی Click كار عملی در روان‌درمانی گروهی/علی پورشاهوردی. Click دامپروری در ایران/مینا گواشیری. Click تحقیق درباره مشكلات خانواده‌ها از لحاظ آموزش و پرورش فرزندان خود/لطیف شادی طلب. Click بررسی روشهای قابگیری در پروتزهای كامل دندانی/ سعید فرقانی Click مطالعه موارد تب مالت در كودكان/ رضا مقدادی Click اسفروسیتوز ارثی همولیتیك/ علی‌اكبر تقدس Click اثر جنتامایسین در عفونتهای دستگاه گوارش اطفال/ ابراهیم خلیل سلماسی Click اجتماع راشیتیسم و آنمی همولیتیك/ سلیمانی، شمسی اردكانی؛ به راهنمایی: آ.ال كادیس و دیگران. Click اجتماع راشیتیسم و آنمی‌همولیتیك/ شمسی سلیمانی اردكانی Click طرح جامع سازمان كنترل بهداشتی و درمانی مملكتی لی‌سیستم/ همایون بنان، فرهاد اردلان؛ به راهنمایی: دیوید راستین. Click اوضاع اقتصادی و بازرگانی كشورهای آفریقایی/گیتی امیری. Click بررسی D.M.F. در گروه سنی 6 - 12 ساله در طبس خراسان/ طاهره احمدزاده Click تعیین مقدار آنتی‌هیستامینیكها بروش گاز كروماتوگرافی مایع/ همایون سلیمانی فروغ Click بررسی عوامل موثر در ترافیك تلفن و برآورد ترافیك برای مراكز جدید تلفن/ داود حسن‌زاده پندرازی Click مطالعه و علل فشار خون شریانی/ یعقوب خیام Click بررسی و جدا كردن درماتوفیت‌ها و تعیین هویت گونه‌های جدا نشده از خاكهای پاركهای تهران/ فرخ اكبری نخجوانی Click جدا كردن اسیدهای امینه از پروتئین‌های مواد خوراكی به روش گاز كروماتوگرافی/ محمدحسین علی‌محمدیان Click مشاهدات ایمنی متقابل در آلودگی تریشین در موش سفید آزمایشگاهی/ علی‌حیدر ایوز قلعه‌جوق Click مطالعه ریبوزوم اوكاریوت‌ها و پروكاریوت‌ها/ جواد علوی Click سرطان ركتوم/ محمد خضروی Click هیرسوتیسم/ محمدرحیم هوشدار تهرانی Click هیپرتانسیون پورتال/ قمر شاملو Click مطالعات و تجربیات بیشتر درباره تخمگذاری و عادت حلزون‌خواری مگس در آزمایشگاه Sepedon Sphegea (Di Ptera , Sciomyzidae)/ حسین لدنی Click اختلالات دستوری در كتابهای دستور زبان فارسی/محمدتقی آگاه. Click صنعت روغن نباتی/احمد بهبهانی. Click ماركتینگ برنج ایران/كاظم ساغری. Click تعیین مقدار نیكوتین در تنباكوی افغانستان/ عنایت‌الله نعیم Click كتیرای ایران/حسن داودی. Click جغرافیا و كشاورزی شهرستان اصطهبانات/سهیل ضرغامی مقدم. Click عوارض حاملگی و زایمان در نوبالغان (زیر 20 سال Adolescents و تاثیر بر وضع جسمانی نوزاد، در مقایسه با مادران 24 - (Adults) 20/ اشرفالسادات جوادزاده احمدی Click سنتز چند سولفامید/محسن وفائی سفتی. Click گروه‌بندی رشته‌های آموزش عالی ایران بر اساس روش روكلا "مورد خاص دانشگاه ملی ایران"/محمدجواد بخشی. Click تحقیق در روشهای اقتصادی كنترل موجودی/مینو كمپانی. Click اشكال مختلف الكتروكاردیوگرافیك انفاركتوس میوكارد و عوارض ثانوی ریتم قلب/ احمد طوفانیان Click شازده داود : مطالعه‌ای درباره زیارت و زوار امامزاده داود/حبیب‌الله مدنی. Click تركیبات هیدروسیكلیك و ترپنها و ترپنوئیدها و اثرات دارویی آنها/ مسعود رئیسیان Click ضایعات عفونی پستانها/ مظفر صادقی‌زاده Click بررسی آماری كام شكافدار در ایران/ سعیده حلی Click پستان/ محمد صفائی Click اصول و روشهای برنامه‌ریزی روسیه/همایون جاماسب. Click عوامل مساعد كننده در ایجاد هیپرتانسیون/ شهناز دلال‌زاده Click تخمین زاویه چرخش قدامی گردن - استخوان ران بوسیله رادیوگرافی نزد اشخاص سالم و بالغ/ محمد دانشوران Click اثرات دیررس و نامطلوب كورتاژهای تكراری در دستگاه ژینتال/ اختر شهبازی Click فیزیولوژی دستگاه گوارش/ محمدابراهیم رسولی Click عوامل تقویت‌كننده و از بین‌برنده ثبوت دیژیتالین روی قلب/ قدرت‌الله عابدی Click گالاكتوز ارثی (گالاكتوسمی)/ عزت‌الله مهاجرشجاعی Click صدمات وارده به بدن (تروما)/ فریبرز باوند Click ترجمه قسمتی از كتاب آمار ریاضی (جلد دوم)/مینو كمپانی. Click رگرسیون ریج و بررسی رابطه بین سواد و تعداد پاسخ به پرسشنامه بودجه خانوارهای ساكن شهری كشور در سال 1354/ بهرام سلیمانی سولگانی Click اختلالات اسید و باز در اطفال و درمان آن/ سلیمان كسری باقری‌پور زرمندیل Click لوپوس اریتماتوی منتشر/ رضا ابوترابی Click اتیولوژی گاستروآنتریت در شیرخواران مركز طبی كودكان/ رودابه فدوی رودسری Click فتق دیافراگماتیك و بررسی مواردی از آن در بیمارستان بهرامی/ محمدرضا مدرسی Click بررسی اپیدمیولوژیك بیماری روماتیسم قلبی جهت تدوین برنامه‌های آموزشی بهداشت در بیمارستان قلب شهید رجایی، بخش كودكان در سال 1368/ فرشته فرزیان‌پور Click اشكال هالینی استئومیلیت حاد كودكان در بیمارستان بهرامی/ محمدرضا محمودزاده Click پلور و پریكارویت لوسمیك/ حسین قنبری Click اختلالات متابولیسم پتاسیم در نارسایی كلیه، اختلالات اثر كمبود پتاسیم در كلیه سالم/ میترا قائم پناه Click اعتیاد و تاثیر روانی آن در جامعه/فرهاد محققی. Click اسپری‌های آرایشی/ مینا شمسعلی Click استاتوره ایدیوپاتیك با توجه به پاتوژنر از راه بیوپسی روده‌ای و مناظر هیستوپاتولوژیك/ سیفالله مولوی Click ارزش غذایی غلات و روشهای آزمایش/ شهلا كیوانفر Click بیماریهای روده باریك در نوزادان و كودكان/ فاطمه همدانی Click موضوع طرح سیكلون و بررسی آن در كنترل ذرات معلق/ فاضل خندان Click بررسی اثر قرصهای ضد بارداری روی اسیدهای چرب تام سرم به روش گاز كروماتوگرافی/ سعید نورآذر Click پسته رفسنجان/محمود سالاری شریف‌آباد. Click بررسی آثار اجتماعی و اقتصادی قزوین/اكبر گروه. Click بررسی شركت واحد اتوبوسرانی تهران/ محمدجعفر فتحی‌زاده Click لنفوم مدیترانه/ ربابه موحدی Click تعیین مقدار اسیدهای آمینه در داروها/ عباس نیك پیران Click مطالعه خودكشی جوانان در ایران و علل آن/ابوالفضل حدادی. Click تئوری حسابداری و تاثیر نرخهای تاریخی و جاری بر حسابها/ شاهرخ جهانبینی، زین‌العابدین محمدزاده شاهرودی؛ به راهنمایی: كنی و كیپینگ. Click توسعه كشورهای توسعه نیافته/محمدكاظم زرین‌قلم. Click ماركس و سرمایه‌داری مدرن/شهین اكبری صوفی. Click علل تصوفگرائی در فاصله مغول تا صفویه/ محمدحسن دزفولی Click بررسی و امكان استفاده از روش مبارزه تلفیقی با آفات مركبات در سه روستای (زنگشامحله، گلیجان، چالو) شهرستان شهسوار/حوا نیكنام. Click مقدمه‌ای بر اقتصادسنجی/خسرو ملكی. Click تاریخ عقاید اقتصادی/ منیره بروفی؛ به راهنمایی: اریك رول. Click كتاب اقتصاد نوین/ ژیله شادروز؛ به راهنمایی: ج پن. Click مسایل و مشكلات اندازه‌گیری درآمد ملی در ایران/سهیلا جناب‌زاده. Click تجسس مواد شیمیایی مجاز و غیرمجاز كه برای حفاظت و نگاهداری فرآورده‌های غذایی كنسروها در ایران به كار میرود/ اسدالله غضنفرپور Click ناهنجاریهای مادرزادی دستگاه ادراری/ حسین مرتضوی Click پلی رادیكولونوریت عودكننده (بیماری Nattrass/ ژاله یگانه‌پرست Click خصوصیات معرفهائیكه در فارماكوپه بین‌المللی مندرج است/ جمشید سامانی Click بررسی مسائل بهداشت شغلی نانوائیها در منطقه‌ای از تهران از نظر گرما/ محمد پورمهابادیان Click تجسس و تعیین مقدار فلوئور در انواع چای ایران/ علی طبخی Click تجزیه كیفی و كمی دندان/ حسین گردان Click باكتریوفاژهای آبهای خام شهرستان بابل/ محمود ابهری Click بررسی سماق یزد، شیراز، مشهد از نظر مواد خوراكی و اثرات ضد میكروبی آنها/ عبدالرحیم عماری Click استثمار و عدم تساوی ملل/حمید صدری. Click بررسی میزان ابتلاء به كاندیدیازیس واژن و رابطه آن با عوامل اجتماعی، اقتصادی در مراجعین به بخش دولتی و خصوصی در تهران/ رفعت مرتضوی Click طرح و تنظیم یك برنامه تبلیغات تجارتی در ایران/ رضا میرطاهری Click تهیه یك طرح مناسب برای آمارگیری از مصرف و هزینه خانوار/ هزمز هنری Click محصول پنبه در ایران/ گیتی عزبدفتری Click جای‌یابی مراكز منطقه‌ای و آموزشی دانشگاه آزاد ایران/ رحمت‌الله خواجوئی Click مبانی جدید احتمال/محمدعلی حریری. Click بررسی مكانیسم مهارشوندگی آنزیم ترانس كیتولاز/ سهیلا اصغری Click اصول مدیریت حسابداری/پروین احمدپور پایدار. Click میزان انتقال ممان سینتیك در تهران در ماه فوریه سال 1964/غلامرضا سامانیان. Click بررسی فیزیكی، شیمیایی و میكروبی آبهای شمال شرقی تهران/ غلامحسین جلوداری Click بررسی وفور انگلهای روده‌ای در كانونهای پرورش فكری كودكان عقب‌افتاده/ گیتی اولیایی Click آخرین درمانهای آندوكاردیت‌های باكتریال/ تهمتن یلدا Click كنترل و تعیین مقدار داروهای ضدكرم در فرآورده‌های دارویی/ عزیزالله شاپوری Click بررسی اثر مشقات پاراهیدروكسی بنزوئیك اسید در سوسپانسیون پالمیتات كلرآمفنیكل/ پروانه كاتوزیان Click بررسی وضع تغذیه در پرورشگاههای تهران/ فرشاد روشن ضمیر Click تحولات جسمی و روانی زن در زمان بلوغ/ پیشرو حیدرزاده سعیدی Click سیری در انقلاب سفید ایران/اصغر علیاری. Click تهیه و توزیع گوشت گاو و گوساله و گاومیش در شهر تهران و حسابرسی از عملیات مالی شركت تعاونی تهیه و توزیع گوشت گاو و گوساله و گاومیش در تهران و حومه/ حسین مرتضوی Click طرح درجه‌بندی واحدهای بانك ملی ایران/ محمدحسین خاكی Click مقدمه‌ای بر نظریه ریاضی جمعیت/ ایرج سعیدی؛ به راهنمایی: ناتان كیفیتز. Click مبانی نظریه اخذ تصمیم و نتیجه‌گیری.بخش اول.مبانی كلی نظریه تصمیم/ یعقوب سلامت ابراهیمی Click نظریه ریاضی بازی‌ها/ مقتدی هاشمی‌پرست Click روش‌های ریاضی در نظریه اعتبار/ محمدكاظم نائینی Click روشهای آماری پیشرفته در تحقیقات بیومتری/ محمد آستانه اصل؛ به راهنمایی: رادهاكریشنا رائو. Click بررسی بیماری تیناور سیكالر در شهرستان مشهد/ محسن فتح‌الله‌زاده قیصری Click بررسی اسانس میوه نارنج و كاربرد آن در صنایع عطرسازی و مواد غذایی/ محترم دادرس Click بررسی مكانیسم‌های موثر بر رفتار Licking در موشهای رت/ فروغ امیررحمت Click مطالعه Ige در سرم بیماران مبتلا به Myelogenous Leukemia/ محمد قاضی Click بررسی راههای سنتز اسید نیكوتینیك و كنترل كمی و كیفی ماده سنتز شده/ فریبا كوثری Click بررسی اثر بروموكریپتین روی رفتار بوئیدن (Sniffing) موش سفید بزرگ (Rat)/ حسین نقاشی Click بررسی اثر سیگار بر فعالیت آنزیم مبدل آنژیوتانسین (A C E)/ رویا علیزاده‌مقدم Click روش اسپكتروفتومتری جدید برای تعیین مقدار كلومیفن سیترات با استفاده از مصرف برم كرزول گرین/ مهناز طایفه‌جلالی Click تكنیك ساده جهت ارزشیابی ید در نمك طعام/ نرگس نیكچه همدانی Click بررسی علائم بالینی و یافته‌های آزمایشگاهی افراد آلوده به انگلهای روده‌ای نزد مراجعین به مجتمع بیمارستان امام خمینی (ره)/ روح‌الله حسینی Click طراحی شبیه‌سازی كمپیوتری برای آموزش فارماكولوژی عملی/ نگار مشتاقی سیگارودی Click بررسی امكان تهیه فسفاتهای محلول از كلسیم استخراج شده از سنگ معدن فسفات ایران/ پروین چاوشی Click بررسی آنتی‌بادی بر علیه Hiv در بیماران مشكوك به سیفلیس/ بهروز وزیری Click سندرم داون و مسائل ایمونودیفیشنسی آن در ایران/ افشین صفا Click تداخل عمل جنتامای سین با مرفین و كلونیدین بر روی ایلئوم مجزای خوكچه هندی/ محمدرضا اویسی Click بررسی وجود ساپوژنین‌های استروئیدی در میوه‌های گیاه خارخاسك Tribulus Terrestris Linn/ مصطفی مسلمی گاوگانی Click مطالعه اپیدمیولوژیك و تعیین سروتیپهای كلوستریدیوم بوتولینوم "عامل بوتولیسم"/ شهاب مدرس Click بررسی اثرات ضد قارچی گیاهان منطقه یزد به روش Invirto/ محمدرضا نیكبخت Click شناسائی و بررسی آلكالوئیدهای حاصل از كشت سلولهای گیاه آتروپاكومارووی/ حمیدرضا حاج‌آقاجانی Click بررسی عناصر جزیی و سایر تركیبات شیمیایی آب چاه و قناتهای تهران بمنظور جایگزینی آن بجای استفاده از فاضلاب در مزارع سبزیكاری/ غلامحسین رضایی Click اندازه‌گیری مقادیر ناچیز فلزی در خاكهای زراعتی (روش اسپكتروگرافی)/مهرافروز مدنژاد. Click طرح و ارزشیابی جمع‌آوری كلر از محیط كار/ امیرحسین متین Click استفاده از روش آگلوتیناسیون مستقیم در بررسی سرواپیدمیولوژی كالاآزار در شهرستان مشكین‌شهر استان آذربایجان شرقی و ارزشیابی آن با تست ایمونوفلوئورسانس غیر مستقیم/ علی عطائیان Click مقایسه اثر وراپامیل و پروپرانولول در كاهش مصرف اكسیژن میوكارد در بیماریهای ایسكمیك قلب/ مهدی شاهوردیان Click بررسی اثرات ضدقارچی گیاهان منطقه سمنان بر روی چند درماتوفیت پاتوژن بصورت In Vitro/ علیرضا گودرزی Click بررسی پایداری قطره خوراكی استامینوفین/ ملیحه قاسمی Click سنتز مشتقات جدید 2 - 1) - متیل 5 - - نیترو 2 - - ایمیدازولیل) كینولین جهت دستیابی به داروهای انتخابی‌تر ضد پروتوزوآ/كیكاوس پرنگ. Click بررسی نیترو گلیسیرین وریدی در مقایسه با پروپرانولول و وراپامیل (خوراكی) در بیماران آنژینی انفاركته از نظر بالینی و الكتروكاردیوگرام/ زرین‌ناز صمدیان Click بررسی باكتریولوژیكی اطاقهای عمل بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم‌پزشكی تهران/ شهاب عزیزی Click بررسی فیتوشیمیایی و اثرات ضدقارچی گیاه سدر بر روی چند درماتوفیت پاتوژن/ احمد جعفری جهانی Click تهیه محیطهای اختصاصی و جداسازی آكتینومیسیس نیوزیلندی از نمونه‌های خون و مغز استخوان مبتلایان به بیماریهای لنفورتیكولار بدخیم/ علی كسرایی منش Click آدنوماتوئید ادنتوژنیك تومور/ محمدامیر مجد سجادی Click بررسی كلینیكی سفید كردن دندانها و درمان تیرگی آنها/ نصرت كرامتی Click اثر لبه پروتزهای ثابت در زیر لثه و قاعده بریج برروی مخاط لثه و قاعده بریج برروی مخاط لثه/ آلبرت ربیع‌زاده Click بررسی سیتولوژیك ضایعات حفره دهان/ فرشاد نیكنژاد مازندرانی Click بررسی اجمالی در درمان استئومیلیت حاد و مزمن/ نیكو هجران Click ارتدنسی در بزرگسالان/ زلیخا سهرابی Click اثر زود از دست دادن دندان مولر شیری درمال اكلوژن/ ملیحه شناپی Click بررسی شیوع پوسیدگی و عادت مسواك زدن در كودكان 12 - 6 ساله روستاهای كویری و بیابانی شهرستان كاشان/ ژاله حامی Click دندانپزشكی دراسلام/ حسن ترابی Click بررسی شیوع پوسیدگی دندان در سربازخانه هوانیروز اصفهان/ منوچهر بیات Click پیوندهای استخوانی در درمان ضایعات پریودنتال/ مصطفی تهرانی راد Click فهرست مستند اسامی موسسات و سازمانهای دولتی ایران/ مهوش بهنام Click بررسی قدرت تشخیص نواقص اسكلت‌های فلزی پروتز پارسیل/ هوشنگ نوری Click بررسی خاصیت استخوانسازی دندان/ فهیمه اخلاقی Click بررسی هیستولوژیكی خال سفید اسفنجی/ سعیده خسروی مقدم Click بررسی تغییرات آلفایك آنتی‌تریپسین و بعضی از پروتئینهای سرم در افراد سیگاری و غیر سیگاری/ عبدالله بحرینی Click بررسی اپیدمیولوژیك كاهش ظرفیتهای تنفسی كارگران ریخته‌گری - كارخانه ایران خودرو/ علی فقیهی زرندی Click بررسی CMI و فونكسیون لنفوسیتی بیماران مبتلا به توكسوپلاسموز در حضور میتوژن فیتوهماگلوتینین و آنتی‌ژنهای محلول توكسوپلاسما/ علی عصاری Click بررسی اثر پروپرانولول در جلوگیری از خونریزی مجدد واریسی در بیماران سیروتیك با هیپرتانسیون پورت/ فرانك جعفری Click ارزشیابی خدمات بهداشتی، درمانی و حفاظتی كارخانه ایران خودرو در سال 1368/ ابوالفضل هدایتی آذری Click تصفیه‌پذیری فاضلاب كارخانجات جهانچیت كرج و حذف رنگ آن بوسیله كربن فعال/ محمد قصاب‌زاده سریزدی Click بررسی كمی و كیفی زوائد زیان‌آور صنایع فلزی/ نقی اكبرنودزی Click بررسی میزان انتقال بورلیاپرسیكا از راه تخم در كنه اورنیتودوروس تولوزانی تیپیكوس/ آوید رضوی نعمت‌اللهی Click بررسی میزان گرد و غبار پنبه در یك كارگاه ریسندگی و بافندگی/ غلامعلی آزادی بوگر Click بررسی میزان آگاهی و رفتار مادران مراجعه‌كننده به مراكز بهداشتی، درمانی شهر بندرعباس در مورد تغذیه با شیر مادر/ اصغر رزم‌آرا Click بررسی و مطالعه عفونتهای قارچی در گلودردهای چركی و تونسیلیت‌ها/ اسكندر امیدی‌نیا Click تبدیل دندان كرسی فك پائین به دو دندان پره مولر/ محمدمسعود نیری Click سندرم اختلال فونكسیونل مفصل گیجگاهی فكی (سندرم MPD/ اكبر حاج دائی Click بررسی كلینیكی دستگاه نگهدارنده فاصله برای جلوگیری از ناهنجاریهای دندانی/ علیرضا میزانی Click تشخیص و درمان فیستول‌های پوستی دندانی/ سیما خواجه شرف‌آبادی Click مدیان رامبوئید گلوسیت/ فریده ایران‌پور Click نقش اشعه X در تشخیص دندانپزشكی/ مهدی گلپایگانی Click پروتزهای فیكس موقت/ داود كبیری رهنی Click مقایسه و بررسی كاربرد بالین متیل دوپاو هیدرالازین و رزرپین در هیپرتانسیون مزمن/ حسین مجیدی Click بررسی كوپر و آنتی‌بادیهای آمیبیاز روده‌ای و كاربرد آنها در تشخیص آزمایشگاهی/ فریدون باقری Click بررسی آلودگی اورنیتودوروس تولوزانی به بورلیاپرسیكا در منطقه دامغان/ سهراب ایمانی Click بررسی منابع آب آشامیدنی شهر كرمان از نظر فلزات سنگین و سایر عوامل شیمیائی/ غلامعباس نعمتی‌پور كرمانی Click بررسی وضع شیردهی در مادران مراجعه‌كننده به 3 مركز بهداشت شهرستان رودبار/ حمید طالبی مقدم Click بررسی كلینیكی جراحیهای مخاطی - لثه‌ای/ جعفر رحیمی گرگانی Click بررسی استافیلوكوكهای كواگولاز منفی در نمونه‌های كلینیكی/ محمد علوی دارغلو Click بررسی هیستوپاتولوژیك اثر آمالگام، كمپوزیت ، سیلیكات ، طلا، پرسلن و كاویت برروی نسج لثه/ حبیب حبیبی قهرمان‌نژاد Click اتیولوژی نهفتگی كاینن‌های فك بالا و نحوه درمان آن در ارتدنسی/ خلیل آتشپاره Click پیشگیری ناهنجاریهای دندانی در اطفال/ خسرو حاج براتعلی Click شیوع و تظاهرات كلینیكی Denture - Sore - Mouth/ عبدالحمید محمدی Click بررسی عوامل بیماری‌زا باكتریایی، منطقه از طریق دستگاه گوارش و سطح خارجی بدن سوسریهای آمریكایی (Periplaneta Americana) و آلمانی (Blattella Germanica) در منازل و بیمارستانهای تهران/ محمدرضا فكورزیبا Click بروكسیزیم و درمان آن/ مجید ابدی‌نژاد Click نواقص تشكیل مینا و عاج/ ناصر حاج محمدی Click پروتز كامل فوری/ مجید مراد Click توموراپی تلیالی ادنتوژنیك كلسیفیه/ مهدی یثربی Click تغییرات نمای رادیوگرافی ضایعات نوك ریشه پس از روت كانال تراپی/ حسین شمس اسفندآباد Click ضایعات فیبرواسئوز در فكین/ مجتبی احمدپناه Click اثرات اشعه یونیزان برروی دهان و دندان/ همایون قوانلو Click دورنمائی جدید از تومورهای كام/ همایون باقرزاده Click روشهای برآورد بهرهمگانی در تجزیه عاملی/ محمدسعید صباغ Click درمان تب مالت با آنتی‌بیوتیكها/ مسعود عزیزی Click پنومونی استافیلوكوكی ریوی حبابی شیرخواران/ اسدالله شهدائی Click كاربرد انتقال و حكم در آموزش بهداشت/ محسن رضائیان Click ید و فلئور در آب شرب سنندج و نقش آن در بهداشت/ مظفر فیروزمنش Click مطالعه تغییرات عوامل خونی و وضعیت تغذیه‌ای در افراد آلوده به انگل‌های روده‌ای (كرم‌های قلابدار و تریكوریس) در مناطق بحر خزر/ محمود سجادی Click كاربرد قارچ Lagenidium Giganteum در كنترل بیولوژیك لارو پشه‌ها/ حسن وطن‌دوست Click رنگ و نور در دندانپزشكی/ رضا بیات موحد Click بررسی الكترومیكروسكوپی استئوساركوم و مقایسه آن با میكروسكوپ اپتیك/ هدایت‌الله استیفا Click عوارض دندان عقل نهفته فك پائین/ زهرا تدین تاج‌آبادی Click سریال اكستراكشن/ هایده نامی‌راد Click پر كردن دندانهای شیری با آمالگام/ كتایون حمزه‌لوی Click بررسی عقاید و رفتارهای عشایر بویراحمد علیا در زمینه سرخك ، سیاه‌سرفه و اسهال/ رستم بهادری خلیلی Click اندازه‌گیری گازهای حاصل از رزین‌های مورد استفاده در كارخانه‌های ریخته‌گری و روش كنترل آنها/ رضا عزتیان Click دوباره كاشتن كانین نهفته/ طوبی مهدوی نسب Click گسترش و سیمای بافت‌شناسی سرطان زبان در ایران/ مظفر میرحسینی‌نیا Click رابطه خط بین دو مردمك چشم و لبه برنده دندانهای قدامی فك بالا/ گیتی محمدپور Click وفور و شیوع و نمای هیستوپاتولوژی آمیلوئیدوز در سالمندان/ زهرا حاجی علی‌خانی Click Click بررسی و مطالعه بیماریهای قارچی در افراد مبتلا به دیابت ملینوس در استان یزد/ عباسعلی جعفری ندوشن Click بررسی وفور انگلهای روده‌ای در روستاهای اطراف شهر همدان/ حشمت‌الله طاهرخانی Click انتشار فلزات سنگین در آب ، خاك ، گیاهان مزارع جنوب زنجان/ اكبر ابراهیم‌زاده طاران Click بررسی اثر بعضی از عوامل اكولوژیك روی بقاء چند درماتوفیت/ بهرام نصراصفهانی Click پیشگیری امراض پریودنتال/ سعید همدانچی Click علائم دهانی مسمومیت‌های دارویی/ مرجانه آیرملو Click بررسی عملی كارهای تكنیكی پروتز ثابت/ احمد شیرزادی Click كوافاژ یا پوشش پولپ (بررسی كلینیكی روی دندانهای دائمی)/ محبوبه انصاری Click قندهای بریج و لبه لثه‌ای پروتزها/ محمدرضا قراگزلو بهرامی Click بررسی شیوع انگلهای روده‌ای در مجتمع كوی و غذاخوریهای دانشگاه تهران/ شاه‌محمد خندان Click مقایسه روشهای مختلف سنتز گلی بن كلامید (گلی‌بورید) به منظور تولید نیمه صنعتی آن/ آرمان سنجری Click بررسی فیزیكی، شیمیایی و میكروبی آبهای شهرستان لنگرود/ سهراب فرازمند Click ارزشیابی، آزمون ایمونوفلوئورسانس در بیماری پمفیگوس/ منوچهر مبصرگنجوی Click بررسی و اندازه‌گیری فیبرونكتین در خون افراد سالم و مبتلا به برخی از بیماریهای كبدی/ خدیجه مقتدائی Click استخراج و شناساییی مواد موثره مورت سبز و بررسی اثرات آن بر علیه میكروارگانیسمهای بیماری‌زا/ علی‌نظر صالح‌نیا Click مطالعه و مقایسه اثرات داروهای كلوكزاسیلین و ریفامپین در روشهای درمانی استئومیلیت استافیلوكوكی/ پیمان‌علی پورسعید Click بررسی خصوصیات آنتی ژنیك ویروس آنفلوآنزا در سال 1368/ عبدالصمد چلنگریان Click كاربرد آزمون كانترایمونوالكتروفورز در تشخیص بروسلوز و بررسی CIC در بیماران/ وحید صادقیان Click بررسی تركیبات و اثرات ضد میكروبی اسانس بهار پرتقال/ نیلوفر شریعتیان Click بررسی تركیبات و اثرات ضد میكروبی اسانس بهار نارنج/ فریما شریعتی Click آیرودینامیك هلیكوپتر/ محمد اسم‌خانی Click مدیریت مراقبت پرواز/ علاءالدین صدرائی Click خطرات ناشی از برخورد پرندگان با هواپیما/ علی ناجی سلامت Click تاریخچه سازمان بین‌المللی هواپیمایی كشوری همراه با گزارش سالیانه شورای ایكائو در سال 1985/ حسینی‌نیا (مترجم) محمد، محمدكریم كاشانیان؛ به راهنمایی: رادهاكریشنا رائو. Click منتخبی از قطعنامه‌های مجتمع عمومی ایكائو/ توكل ‌كرمی، محمداسماعیل محب شاهدین؛ به راهنمایی: رادهاكریشنا رائو. Click عملیات ضبط و ثبت پرواز (جعبه سیاه)/ فریدون رفیعی‌نیا Click سیستم‌های هیدرولیك ، نیوماتیك و ارابه فرود هواپیما/ غلامعلی قهرمانی Click اتحادیه بین‌المللی ارتباطات راه دور شركتهای هواپیمایی/ محمد ضیا Click عوامل انسانی در مراقبت پرواز/ بهمن عبدلی Click داده‌پردازی و پیشرفت‌ها در سیستم‌های خودكار مراقبت پرواز/ ایشخان شمعون‌پور Click شبكه عمومی مبادله داده‌های ایكائو (سیدین)/ كاظم فیلی حقیقی Click ملخ‌های هواپیما/ ناصر كوكبی Click ماهواره‌های مخابراتی/ اسماعیل احمدی لراناری Click سیستم‌های مخابراتی/ رشید برابری، فضل‌الله رضائی؛ به راهنمایی: رادهاكریشنا رائو. Click سرویس‌های خدمات فرودگاهی (بخش هفتم) طرح اضطراری فرودگاه/ اصلان كاظم‌پور Click چسبندگی جدید انساج پریودنتال به دندان/ سرور میرعلی‌اكبری Click بررسی پانورامیك دندانهای نهفته و ضایعات ناشی از آن/ گالینا بدلی Click مولاژ مومی دندانها به روش اضافه‌ای و سیستماتیك/ هادی عندلیب Click طراحی هواپیماهای كوچك/ فرهاد علی‌یزدی Click مونتاژ و رگلاژ هواپیما/ حسین آریائی‌پور Click روش محاسبه سازه بال و بدنه هواپیمای سبك (زیر 6000 پوند)/ علیرضا بحیرائی Click نقش صلاحیت پرواز در بررسی سوانح هواپیمایی/ روزبه مهربان Click موتورهای جت هواپیما/ عبدالرضا وفایی Click ساختمان بال و بدنه هواپیما (سازه)/ سیدمحمود علمدهی Click خوردگی فلزات/ جواد بزرگی Click وزن و بالانس كردن هواپیما/ عباس حنیفه‌نژاد طاقی Click سیستمهای روغنكاری و خنككننده در موتورهای هواپیما/ سهزابی مهدی پناه Click سیستم محفظه احتراق در موتورهای توربینی/ محسن واعظی Click روشهای آماری در اكونومتری/ابراهیم خلیل جرئتی. Click سیستم سوئیچینگ داده‌ها و پیام/ مزینانی داود، حسین صفامنش ؛ به راهنمایی: ادموند مالنود. Click ترجمه و تحقیق پیرامون بررسی سوانح و سیستم ACAS/ لطف لله ثابت، داود خداویردی؛ به راهنمایی: ادموند مالنود. Click طراحی و تحلیل سیستمهای اطلاعات و اعلان پرواز/ محمود پریدهپور Click كنسول رادار/ بهروز متقی گلشن Click تئوری سیستم رادار/ علی‌اكبر صرافزاده Click آلات دقیق و دستگاههای ناوبری رادیویی/ خلیل جفائی Click بررسی سانحه/ اسدالله علی‌نجفی Click انكس 13/ محمدرضا فاضلی Click كتاب راهنمای فنی دستورالعملها جهت اداره سازمان بازرسی هواپیما/ شهین امیری نیكو Click اصول علم اقتصاد/ مهرداد ریان؛ به راهنمایی: فیلیپ اچ لوهمن، هنری گریسن. Click بررسی رنگهای مجاز خوراكی/ لاله هزارخوانی Click بیماری لوسمی در مركز طبی كودكان/ پرویز وفائی Click فنیل كتونوری قابل تشخیص قابل پیشگیری/ نورالله رواقی Click سندرم مخچه‌ای "درباره دو اوبسرواسیون نادر آتاكسی تلانژیكتازی"/ كریم سمساری آذر Click بررسی میاستنی گراو در كودكان/ كاظم فاطمی Click ارزیابی اثر وسایل و روشهای مختلف Instrumentation در شكل نهایی كانال/ سعیده عرب Click مطالعه چك/ حسن زرنگار Click نظریه اطلاع/ حسین هاشمی Click بررسی درمان 24 مورد كم خونی فقر آهن در كودكان بادوز واحد آهن در بیمارستان بهرامی در سالهای 49 - 1347/ بابك كشاورزهدایتی Click واكسن ضد فلج اطفال/ فرهنگ رسائی Click رآینماسیون اختلالات تنفسی نوزاد/ شهرام احتشامی Click مطالعه سم دیفتری و مقایسه روشهای تعیین سم‌زائی در كورینه باكتریوم دیفتریه/ حمید باقرزاده Click روماتیسم قلبی در اطفال، بررسی رابطه آنتی‌استرپتولیزین O در بیماران مبتلا به تب روماتیسمی/ فرهاد طبیبیان Click رژیمهای رایج در بیمارستانهای تهران و مقایسه با رژیمهای استاندارد/ بیژن آزادسرو Click مسمومیت از مپروبامات/ مهرانگیز وقتی Click التور و همه‌گیری‌شناسی آن/ هرمز اخوان Click حوادث و عوارض زایمانی نوزادان/ سیروس انوشیروانی Click اعمال كلیه در دوران بارداری/ شهرام گودرزی‌نژاد Click آمار 500 مورد بیوپسی كبد و نتایج حاصله از آن در تشخیص بیماری/ قدسی قطعه Click گاستروآنتریتهای سالمونلائی در مركز طبی كودكان - بیمارستان دكتر حسن اهری/ عبدالله معنوی Click درمان آمیبیازیس/ اكبر نهضت اخلاق‌آزاد Click مواد شیمیایی كه بعنوان محافظت كننده نگاهدارنده به كنسروها و مواد غذایی می‌افزایند/ سیاوش ملكیان نوبرانی Click بررسی اثرات ضدقارچی گیاهان منطقه سمنان بطور Invitro قیمت سوم A/ امیرمسعود عباسی Click ارزشیابی صحرائی دو فرمولاسیون باسیلوس تورین ژینسیس در مبارزه بیولوژیك با لارو پشه‌ها و مقایسه آنها بالا روكشهای ابیت و گازوئیل (بندرعباس و كازرون)/ حمید كثیری Click تئوری ریاضی آكتو دریائی (محاسبات بیمه) بانضمام یك تحقیق عملی/ محمد شهبازی قصبه‌ای؛ به راهنمایی: لوسین فراند. Click جغرافیای زلزله/صدیقه محمدی. Click بررسی بریونیاها از نظر تشریحی و پراكندگی و اختصاصات درمانی/ حسین قنبر Click رآینماسیون نوزاد از نظر آب و الكترولیت/ بهرام بشر Click ساخت قرص و فرآورده‌های دارویی افروسان/ پرویز محب علی Click بررسی انگلی سبزیجات خام خوراكی در سوپرماركتهای تهران/ لیلا خرازی Click بررسی آمار سوختگی افراد/ حمید ضرغام بروجنی Click بررسی و استخراج آلكالوئیدها و آمینواسیدهای پروزوپیس‌های ایران/ علیرضا امینی مقدم فاروج Click مطالعه Subdural Eppusion در بیمارستان بهرامی/ مهدی شوشتریان Click تركیبات كلره حشره‌كش‌ها/ مهدی امیری Click اثر لوبریفیان‌ها برروی خواص فیزیكی قرص‌ها/ لعبت برادران مهاجری Click بررسی هراكلئوم پرسیكوم و انتشار و پراكندگی آن در ایران و اندازه‌گیری اسانس آن/ خورشید شهنایی Click علل ازدیاد فشار خون شریانی در كودكان و گزارش چند مورد از بیمارستان بهرامی/ محمد فرزاد Click مننژیت در 2 سال اول عمر/ آذرمیدخت حقیقی Click بررسی تومورهای بدخیم استخوان در بیمارستان بهرامی/ حسینعلی رضائی Click بررسی وضعیت جنین در طول مدت زایمان/ عبدالرضا لنكرانی Click دیابت انسیپید/ هوشنگ نوشاد Click بررسی قدرت اثر محافظت كننده‌های ضدمیكروبی در قطره‌های چشمی/ احمد دلسوزبحری Click بررسی قدرت و سرعت خنثی كنندگی آنتی اسیدهای موجود در بازار ایران/ رسول عاشوری كلور Click بررسی میزان پروتئین و آنزیم موجود در دانه گلرنگ "كافشه"/ بهناز ماكانوند Click تغییرات مرضی فشار خون شریانی در ایران/ محمود حاجی رضاتهرانی Click اقتصاد پسته رفسنجان و سهم آن در بازرگانی خارجی ایران/ جواد رئیس دانا Click بررسی فونكسیونهای غدد فوق كلیوی پس از مصرف قرصهای سنتتیك پروژسترونی/ محمدحسین وثوق تهرانی Click مطالعه و بررسی كاپاریس اسپینوزا و انتشار و پراكندگی آن در ایران/ محبوبه حقیقت Click بیماریهای كلیه و هیپرتانسیون، بیماریهای سیستم عضلانی استخوانی/ منوچهر جاویدان Click بررسی عوارض سمی داروهای بیهوش كننده عمومی/ فریده راد Click بیماریهای خون و سیستم اعصاب مركزی/ محمدعلی (كامران) كنی Click فیتوشیمی دانه گلپر/ زهرا مع‌الحق فرد Click "معركه‌های لوطی مرده" بررسی و مقایسه دو بیمارستان روای/زهرا حاجیها. Click بررسی سیستم پورنیرژیك (Purinergic System) ازوفاژ (Oesophagus) در ماكیان (Gallus Domesticus)/ خالد افتخاری‌فر Click ضرورت كاربرد الكتروكاردیوگرام در بیهوشی/ محسن رفیعیان Click اصول مراقبت از بیماران تحت كنترل تهویه‌دهنده‌های مكانیكی/ محمدحسین صابری افتخار Click آمادگیهای قبل و مراقبتهای ضمن و بعد از عمل جراحی اعصاب (كرانیوتومی)/ حسن فرهمند Click دیپلماسی ابرقدرت ایالات متحده آمریكا 1920 - 1889/مستعلی حقیقی. Click مبادلات بین‌المللی و مسئله انتقال تروت/ مهدی تقوی Click تاثیر برداشتن پیاز بویائی در نیمكره‌های مغزی در موش صحرائی/ سكینه حامدی Click كامپیوتر و برنامه‌نویسی بزبان فرترن/ م حبیبی راد Click رفاه نسبی مادی دانشجویان شهرستانی و تهرانی مقیم مركز/حسینعلی شیرزادی كاشانی‌نژاد. Click عملگرهای هیپونرمال/علی برواتی. Click بررسی خوارق عادات و كرامات عارفانه در كلیات سعدی/محمدرضا جمیری. Click تاثیر زبان مادری فارسی در یادگیری آلمانی به عنوان زبان بیگانه/آنالیزه قهرمان. Click Angio - Immunoblastic Lymphadenopathy/ صدیقه كیهانی Click ترجمه فصول : فلج عضلات خارج چشمی و استرابیسم غیر فلجی از كتاب MAY and WORTH'S/ افسانه مقتدرمژدهی Click تیموم و رابطه آن با میاستنی گراو با معرفی بیمار/ مهدی جامه‌در Click توكسوپلاسموز چشمی/ محمد ابریشمی Click بررسی عوامل موثر در رضامندی از شغل معلمین د

منبع:
http://boxstr.com

   


نظرات()   
جمعه 22 شهریور 1387  11:09 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط:

Click بررسی سازمان و تشكیلات بیمارستانهای دانشگاه تهران و ارائه پیشنهاد/ ابراهیم گیتی‌بین؛ به راهنمایی: باقر قائمیان. Click تهیه و طرح تامین آب مشروب روستای ابراهیم‌آباد استان اراك/ غلامعباس امینی Click اندازه‌گیری شاخصهای گرما در تعدادی از نانوائیهای تهران/ محمدمهدی سرمدی Click بحث تحلیلی مرور زمان در قوانین و رویه‌های قضایی ایران/ اكبر مهاجرانی Click بررسی آب آشامیدنی و پروژه لوله‌كشی قریه شفیع‌آباد منطقه قزوین/ محمدتقی قاسمی؛ به راهنمایی: غیاث‌الدین. Click قابلیت تحركپذیری آنوفل استفنسی نسبت به سموم د.د.ت - مالاتیون - پروپوكسور - دیلدرین/ ملوك عشقی‌قمشه؛ به راهنمایی: عزت‌الدین جوادیان. Click بررسی اندازه‌گیری و مقایسه ایمونوگلوبولین‌های A و M و G در سرم افراد مبتلا به سرطان بروش دیفوریون در ژل/حسین كبیراناركی. Click تجسس اتوآنتی‌كور Anti - Ig6 در بیماران سل ریوی/ هما دربهشتی؛ به راهنمایی: ملك منصور فدائی قطبی. Click ایجاد نیمه‌عقیمی ارثی با مشتقات داروی Tepa و بررسی سیتوژنتیكی در پشه Molestus و Pipiens و Gulex/ سعیده شاپوری‌فر؛ به راهنمایی: ج.د. امیرخانیان. Click ارزشیابی خدمات داوطلبانه در بیمارستان/ مهستی اشراقی Click سیر تحولات بیمه‌های اجتماعی در ایران (سیری در تحول قوانین، مقررات ، كمكها و پوشش بیمه‌ای)/ منصور فرازمند؛ به راهنمایی: گارگین ساروخانیان. Click سازمان شبكه بهداری و بهزیستی و نقش آن در طرح جدید طب ملی در استان آذربایجان غربی مركز ارومیه (رضائیه)/ محمد تربتی؛ به راهنمایی: محمدعلی برزگر. Click انترسفازولین روی عفونتهای ادراری/ پروین ناطق‌الهی؛ به راهنمایی: ملیحه طبیبی. Click مطالعات ایمونولوژیكی لیشمانیوز در موشهای A/j و Baib/c/ علی خامسی‌پور؛ به راهنمایی: فرخ مدبر. Click مدیریت موثر در نگهداری وسایل بیمارستان و جلوگیری از زیان و خسارت/ حمید راجی Click بررسی آلودگی رودخانه زرچوب شهرستان رشت به فلزات سنگین و تعیین منابع آلودگی آن/ پروین بیتای‌مطلق؛ به راهنمایی: محمود شریعت . Click بررسی شایعترین عوارض I.U.D. در زایشگاه متحدین/ حرمت ملكپور؛ به راهنمایی: فرشته مجلسی. Click بررسی امكان تهیه بودجه برنامه‌ای برای بیمارستان دانشگاه تهران/ اكرم محمدی؛ به راهنمایی: خسرو مجیدی. Click بررسی رشد و نمو اطفال در منطقه استان ساحلی/ لاله بایار Click بررسی وضع ایمنی زنان 25 - 18 ساله تهران برای سرخجه و روشی در واكسیناسیون آن/ ماه‌طلعت نفرآبادی؛ به راهنمایی: رخشنده ناطق. Click بررسی انگلهای روده‌ای در منطقه خرم‌آباد/ پرویز اصفهانی Click شیوع و علل آئوزینوفیلی در شمال ایران (سواحل بحر خزر)/ فرشته رضایی ركنی Click بررسی كیفی آبهای منطقه كاشان/ اسماعیل بهرام‌ارجاوند Click بررسی و مطالعه فلور درماتوفیتی مجموعه ورزشی یكصد هزار نفری و دانشكده علوم ورزشی/ پرویز محمدی؛ به راهنمایی: منصور علیلو. Click بررسی و مطالعه اسپورقارچهای هوای اتاق‌های عمل بیمارستانهای وابسته به دانشگاه تهران و نقش مدیر بیمارستان در كنترل آنها/ محمدرضا شیدفر؛ به راهنمایی: مسعود امامی. Click بررسی خودپالایی مواد آلی رودخانه زرجوب رشت/ فرح‌السادات هالك؛ به راهنمایی: محمود شریعت . Click بررسی هزینه‌های بهداشتی در خانوارهای شهری ایران/ رسول ابراهیمی‌میلانی؛ به راهنمایی: كاظم محمد. Click بررسی تغییرات ظرفیتهای ریوی در كارگران نساج كارخانه جهان چیت كرج/ سعید اشراقی؛ به راهنمایی: داریوش پرویزپور. Click مشكلات بهداشتی و اجتماعی ناشی از صنعتی شدن/ رضا بكائی؛ به راهنمایی: نادر كاوسی. Click مطالعه باكتریولوژیكی و شیمیایی نمونه‌هایی از آب چاههای شهركهای كرج/ رجبعلی رهبری Click یافته‌های بالینی بیماران مبتلا به دیفتری بستری شده در بیمارستان امام خمینی طی سالهای 57 و 1356/ منیژه طالبیان Click ارتباط اسید اسكوربیك با سرطان مری : مقایسه خانوارهای بیمار و شاهد در شمال ایران/ فائقه مقدم؛ به راهنمایی: فریدون سیاسی. Click بررسی میزان فلوئور در ادرار كارگران كوره‌های آجرپزی اطراف تهران/ سهراب علیزاده؛ به راهنمایی: منصور غیاث‌الدین. Click نقش تداركات در پیشرفت و كارآئی بیمارستان/ غلامحسین هوروش؛ به راهنمایی: خسرو مجیدی. Click بررسی وضعیت HLA در سرطان (سرطان مری)/ شایسته شریعتی؛ به راهنمایی: منوچهر شریعتی. Click مطالعه همراهی اكتینومایسس بوویس باسیستی سركوس‌بوویس/ نسرین مظفری؛ به راهنمایی: ایرج موبدی. Click مطالعه شرایط مختلف نمونه‌برداری از گرد و غبار ذغال سنگ بمنظور شمارش وزارت به كمك بطریهای نمونه‌گیری و میكروسكپ معمولی/ احمد فرجی‌لاهیجانی؛ به راهنمایی: فرهنگاكبر خانزاده. Click بررسی میزان آلودگی با میكوباكتریومهای مختلف در كودكان 3 تا 16 ساله اهر آذربایجان شرقی/ كیومرث قاضی سعیدی؛ به راهنمایی: علیرضا امیری‌قراگوزلو. Click بررسی روشهای دفع مواد زاید جامد در بیمارستانهای تهران/ مهدی هدایت‌راد؛ به راهنمایی: منصور غیاث‌الدین. Click سیستم پذیرش بیمار در بیمارستانها در قالب شبكه جامع بهداری و بهزیستی/ پوراندخت وكیل؛ به راهنمایی: فریدون امینی. Click سهم كارخانجات سیمان كشور در آلودگی هوا/ پریوش حلم‌سرشت؛ به راهنمایی: منصور غیاث‌الدین. Click بررسی و روشهای مدیریت مراكز بهداشت و درمان شهرستان قزوین/ اصیله شایقی Click اداره امور استخدامی در بیمارستانها/ ناهید شاهرخشاهی Click میزان ترانس‌آمیناز در خون مرغهای تهران/فریده كیومهر. Click بررسی نسبت سدیم و پتاسیم در خون گاوهای بومی ایران/ عبدالرضا جهانی Click بررسی روشهای آزمایشگاهی تشخیص كیست هیداتیك در گوسفند/ سعود روحانی‌شهرستانی Click بررسی كلی باسیلوز در مرغداریهای اطراف تهران/ شهرزاد مدرس Click مطالعه تغییرات فصلی رادیواكتیویته محیط در منطقه رادیواكتیو رامسر/ عزیز عسگری Click مدیریت و رهبری بیمارستان از طریق حسابرسی و كنترل/ طهماسبقلی جلایر Click بررسی مصرف و اتلاف مواد غذایی در موسسات و نظرات افراد درباره غذا/ خدیجه رحمانی Click مدت زنده ماندن توكسوپلاسما در خون دونورها (خون‌دهندگان) در مصرف ترانسفوزیون/ عباس حفیظی Click طرح دستمزد در مقابل خدمت و بررسی مشكلات آن (فی‌فورسرویس)/ مه‌لقا محمودی‌گیلانی Click مطالعه وضع پرورش و صنایع گوسفند در منطقه اصفهان/ حشمت‌الله سیدین‌آزاد Click بررسی كیفیت آبهای زیرزمینی بندر پهلوی/ سهراب علیزاده Click بررسی كیفیت آبهای زیرزمینی بندر انزلی/ سهراب علیزاده Click نقش بیمارستانهای منطقه‌ای در شبكه بهداری و بهزیستی كشور/ مسعود افتخاری Click بررسی نحوه استفاده از خدمات مشترك توسط بیمارستانها (رختشویخانه)/ محمدتقی مسندی Click بررسی وضع تغذیه كودكان و نوجوانان در آذربایجان غربی/ شمسی عافیت‌میلانی Click بازیابی و استفاده مجدد از املاح آهن بعنوان منعقدكننده در تصفیه آب/ فروغ واعظی Click تاثیر آموزش بهداشت دهان و دندان در بین دانش‌آموزان دوره راهنمائی تحصیلی منوچهری/ حسن نیكزاد Click بررسی آلودگیهای انگلی در شهرهای فومن و صومعه‌سرا/ محمود شناسایی یوسفی كوچصفهانی Click رابطه بین گرمای محیط كار با تعداد ضربان قلب و دمای بدن در كارگرانی كه در مقابل كوره‌های كوچك كار می‌كنند/ مهدی قاسم‌خانی Click بررسی روشهای بودجه‌نویسی در بیمارستانهای دولتی و اصلاح آن/ ذوالفقار بیگدلی Click مطالعه اپیدمیولوژیكی حوادث ناشی از كار در ایران/ زینت قاسم‌پورمرادی Click بررسی سرولوژیك بروسلوز و سالمونلاتیفی موریوم در گربه/ مصطفی آقامحمدی Click بررسی آلودگی جیوه در ماهیان برخی از رودخانه‌های ایران/ حبیب آقایان Click بررسی و نمونه‌برداری تخم‌مرغهای مصرفی تهران از نظر درجه‌بندی استاندارد/ مهدی لاری Click بررسی بهداشتی ساختمان و جایگاه گاو در اطراف تهران/ هوشنگ معینی‌آریا Click بررسی بیماری بروسلوز در منطقه نیشابور از نظر انتقال بیماری توسط شیر و فرآورده‌های آن/ حسن امامی Click بررسی داروهای ضد اسپاسم/ مه‌لقا محمودی‌گیلانی Click تحقیقی بر میزان آلودگی موشهای خانگی به سالمونلا/ خسرو هدایتی Click بررسی متابولیسم بیلیروبین و علل تغییرات آن در نوزادان (طی سالهای 1357 - 1355 در بیمارستان دانشكده پزشكی داریوش كبیر)/ علیرضا یعسوبی Click مسائل توسعه اقتصادی و برنامه عمرانی چهارم ایران/ حبیب‌الله شریفی Click همكاری عمران منطقه‌ای و نقش آن در بخشهای مختلف اقتصادی ایران/ منوچهر علیرضائی‌مجدآبادی Click بررسی علل عدم ادامه مراجعه زنان برای استفاده از وسایل پیشگیری از حاملگی در مركز بهداشت كوروش كبیر/ فائزه بیان Click جداسازی استافیلوكوك كوآگولاز مثبت از كارگران غذاخوریهای دانشگاه تهران/ محمد حسینی Click بررسی سالمونلاهای گربه‌های تهران/ عباس برین Click مطالعه وضع گوسفندداری در منطقه اراك/ حسین آقاخانی Click صنعت زهتابی در ایران/ نورالله كرباسی‌اسحق Click بررسی پرورش گاو در استان سیستان و بلوچستان/ محمد كبیر Click كشاورزی و دامپروری در برنامه‌های عمرانی/ علی خوش‌زحمت Click كنترل آزمایشگاهی ماست/ مهوش فرهادی Click میزان پرتوگیری اورگانهای بحرانی/ مظفر رضوانپور Click ارزشیابی روشهای مختلف برنامه‌ریزی در رابطه با توزیع امكانات بهداشتی - درمانی/ هاله عزیزه‌البرز Click بررسی اپیدمیولوژیك تصادفات رانندگی تهران در سال 1352/ عباس سینگ Click مدیریت بهداشت محیط بیمارستان/ محمدحسن منشی Click نحوه ارائه خدمات بهداشتی درمانی در سیستم‌های مختلف/ ایرج مسروری یزدی Click ارزشیابی خدمات درمانی، بهداشتی، حفاظتی كارگران و صنایع كشور/ عباس رضوانی Click ارزشیابی خدمات درمانی بهداشتی حفاظتی كارگران و صنایع كشور/ عباس رضوانی Click مطالعه آزمایشهای پاراكلینكی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید/ محمد اسدی Click تغییرات اوره و كراتینین در رژیمهای گیاهی و حیوانی/ فیروزه جزایری Click بررسی فعالیتهای آموزشی بهداشت وزارت بهداری و بهزیستی از بدو تاسیس تا آخر سال 1355/ محسن افشارهوجقانی Click بررسی عوامل اتومایگوزیس در تهران/ قاسم عباس موحدی Click سهم منابع مختلف آلوده‌كننده در آلودگی هوای تهران/ اسماعیل دل‌پیشه Click بررسی چگونگی ارزشیابی بیمارستانهای كشور كه توسط وزارت بهداری و بهزیستی در سال 1356 انجام شده است/ خسرو ناظری Click تعیین مقدار فنرگان در فرآورده‌های دارویی/ محمدجلال علوی Click بررسی میزان چربیهای خون در منطق مطالعه شده در ایران/ عبدالرضا مختارمعصومی Click بررسی و برنامه‌ریزی رفاه و بهداشت سالمندان در تهران/ ماجد السماح؛ به راهنمایی: نیك پور. Click بررسی میزان ایمونوگلوبولینها در آلودگیهای انگلی روده در استان ساحلی (استان هرمزگان)/ منصوره مدبر؛ به راهنمایی: كامبیز منتظمی. Click اثر آمیزش خانوادگی Inbreeding در فراوانی ژنهای كشنده در پشه كولكس پی‌پینس مولستوس Culex - Pipiens Mo/ رسول انصاری؛ به راهنمایی: ج.د. امیرخانیان. Click بررسی كاربرد احتمالی خاك بنتونیت بجای خاك تجارتی گیسیل گور در مرحله فیلتراسیون آبجو/ مرتضی علی كامرانی؛ به راهنمایی: كرامت‌الله ایماندل. Click بررسی D.M.F در بین دانش‌آموزان 12 - 14 ساله مدارس/ سورینا صهبا؛ به راهنمایی: باقر قائمیان. Click كاربرد روش‌های سنجش از دور در شناخت آلودگی آب و هوا/ جهاندخت غفاری؛ به راهنمایی: غیاث‌الدین. Click تعیین درصد خونخواری آنوفل استفنسی نسبت بخون انسان توسط تست رسوبی در مناطق جنوبی ایران (كازرون)/ عباس اخلاقی؛ به راهنمایی: بیژن جانبخش . Click تاثیر حشره‌كش Propoxur روی آنوفل استفنسی در استان هرمزگان/ محمود متقی؛ به راهنمایی: عبدالوهاب منوچهری نائینی. Click بررسی غلظت و میزان پراكندگی ذرات معلق گرد و غبار سیلیكا در هوای محیط كار در صنایع شیشه ایران/ شهاب‌الدین همتی؛ به راهنمایی: بهزاد صمیمی. Click بیمه اتكائی/بهمن عمید. Click كنترل حفاظت فردی در مقابل پرتوهای یونیزان Personnel Monitoring Services/ عنایت‌الله دانائی؛ به راهنمایی: عباس اعتمادعباسیان. Click طرح بررسی سقط جنین در كابل افغانستان/ محمداسماعیل رائین؛ به راهنمایی: غلامحسین جلالی. Click تغذیه و سلامت پوست/ یحیی افسری؛ به راهنمایی: شعاع هدایت . Click كنترل مدیریت بیمارستان با بررسی روشهای حسابداری/ محمدجلال فتحی؛ به راهنمایی: باقر قائمیان. Click پرورش آزمایشگاهی و بیولوژی مگس حلزون‌كش كنوتسونیاتوركستانیكا/ مهدی ناطق‌پور Click روش‌های كاربرد مگس‌های حلزون‌كش سپدن اسفگا و اقتصاد رهاسازی لارو Sepedon Sphege (Fabricius) (Insecta Diptera , Sciemyzidae)/ غلامرضا پرتوی؛ به راهنمایی: سیاوش تیرگری. Click اثر انواع پروتئینهای رژیمهای گیاهی و حیوانی بر متابولیسم ریبوفلاوین/ صفیه مهتدی؛ به راهنمایی: سیمین بلورچی واقفی . Click رفع جلبك از پساب بركه‌های تثبیت/ علی قیصری‌فر؛ به راهنمایی: بیژن جانبخش . Click بررسی جذب و تجمع فلوراید منتشره از كوره‌های آجرپزی بوسیله گیاهان/ علیرضا ساعی‌فر؛ به راهنمایی: منصور غیاث‌الدین. Click بررسی باقیمانده سموم دفع آفات نباتی كلره "بررسی سم آلدرین"/ محمود مدرسی‌اسفه؛ به راهنمایی: قهرمان شمس . Click بررسی نقش صمغها و پكتینها در صنایع مواد غذایی/ زهرا حكیمیان؛ به راهنمایی: احمدی. Click سیروز كبدی و رژیم مربوط به آن/ شكوه فراهانی‌نژاد؛ به راهنمایی: اسماعیل دیالمه. Click رژیم در مورد بیماریهای عفونی/ حسین مافی‌فروتن؛ به راهنمایی: پرویز سروری. Click اندازه‌گیری و خطرات ناشی از وجود الكل‌های سنگین در مشروبات الكلی/ تابنده زند؛ به راهنمایی: شمس . Click راشی‌تیسم اطفال/ آزیتا كیاكجوری Click رژیم در اسهال كودكان (بیماری سلیاك)/ منظر كریمی؛ به راهنمایی: هاشم مقصودنیا. Click آنمی‌های تغذیه‌ای بخصوص آنمی فقر اسید فولیك و شیوع آن در آبستنی/ شكوه بزرگ؛ به راهنمایی: محمدباقر یزدانی. Click بررسی فشار خون در رابطه با كیفیت شیمیایی آن، سن، جنس و سنگینی بدن/ معصومه قوانلوقاجار؛ به راهنمایی: حسین ملكافضلی. Click مطالعه متران آنتی‌بادی ضد كزاز به روش هماگلوتیناسیون غیرمستقیم در گروههای مختلف جمعیتی و مقایسه شرایط مختلف نمونه‌برداری و نگهداری خون برای این آزمایش/ شهین انصاری؛ به راهنمایی: پرویز پروز. Click اثر عوامل فیزیكی و شیمیایی برروی اسید اسكوربیك و طرز اندازه‌گیری آن در آب مركبات/ بهمن میثاقی؛ به راهنمایی: قهرمان شمس . Click سوء تغذیه در گروههای مختلف سنی/ ربابه دادبخش؛ به راهنمایی: مهین صدر. Click فساد چربی مواد خوراكی و طرق جلوگیری از آن/ حسین خیری‌گلسفیدی؛ به راهنمایی: منصور احمدی. Click بررسی اثرات ناشی از تابش پرتوهای یونیزان (یونساز) بر - بدن و شرایط بهداشتی افرادی كه با چنین پرتوهایی كار می‌كنند/ آفاق قرائی‌كرمانی؛ به راهنمایی: غلامحسین رهبری. Click روند تغییرات باكتریهای بیماری‌زایی روده‌ای در سالهای 1980 - 1974/ غلامعلی حاجیلو؛ به راهنمایی: كناریك بدلیان. Click بررسی علل فساد مواد غذایی/ سیروس ایزدپناهی؛ به راهنمایی: منصور احمدی. Click گلوسیدها : مطالعه مخصوص در مورد گلیكوژن/ زهره بهزادی؛ به راهنمایی: عبدالله شیبانی. Click تجزیه كمی گوشت ماهیچه گوسفند بدون چربی (خام) همراه با چربی (پخته)/ ایرج رهبری؛ به راهنمایی: سركیسیان. Click انگلهایی كه از راه آب آشامیدنی به انسان سرایت می‌كنند/ حسین ملك محمد Click فكالوگرام و موارد استعمال آن/ فریده كمال Click مسمومیتهای حاصل از سرب و مس در مواد غذایی و روشهای اندازه‌گیری/ مسعود دهقان، حمید رادمرد؛ به راهنمایی: سركیسیان. Click تكنولوژی تولید روغنهای دارویی و ویتامینهای كنسانتره از ماهی/ محمدحسین (شاهرخ) حسن‌پور؛ به راهنمایی: امین كیوانفر. Click دستگاههای آنالیز و مورد استفاده آنها در شیمی/ محمداسماعیل ذوالفقاری Click سم كلره آلی د.د.ت/ بهرام بوذرجمهری Click ریپوفلاوین (ویتامین B2/ مینو كندی Click روش‌های تصفیه مواد محلول موجود در روغنهای نباتی/ ابوالقاسم اعتماد؛ به راهنمایی: حاتمی. Click بازرسیهای بهداشتی و نحوه كنسروسازی گوجه‌فرنگی و فرآورده‌های آن/ احمد صمدیان؛ به راهنمایی: امین كیوانفر. Click بررسی اثرات مواد غذایی و نقش املاح در تغذیه/ جمال‌الدین منیعی Click استفاده از رزین‌های صنعتی در بهبود كیفیت و كمیت مواد غذایی (قند)/ حمید صائمی Click تغذیه و تمدن/ محسن‌ابراهیم حبیبی Click خشك كردن مواد غذایی تحت اثر سرما و خلاء/ فتحیه مولاپرست Click اثر باكتریها برروی چغندر قند در مراحل مختلفه : داخل خاك - هنگام نگهداری - دیفوزیون/ ناهید نواب Click میكروبیولوژی قوطی‌های كنسرو/ فرزانه صفاكیش Click تاثیر تغذیه در سلامتی و پیشگیری بیماریها/ یگانه مستوفی Click شكلات/ شیرین همدانی Click آبستنی و بهداشت رژیم غذایی زن در این دوره/ فرامرز ربیعی Click Hyperurecemia و رژیمهای درمانی مربوط به آن/ سعیده جواهری Click راهنمایی متدهای از آزمایشهای بیوشیمیك در مراكز دستجمعی/ محمد صدقی Click ایزولاسیون كلستریدیوم ولشایی تیپ آ از مواد غذایی/ مظهر ناصری‌زاده Click بیماریهای معدی و روده‌ای كودكان شیرخوار/ علی تقی‌زاده؛ به راهنمایی: اسماعیل دیالمه. Click حقایق اولیه درباره بیماریهای تغذیه/ نسرین قائمی Click كنسرو و صنایع شیلاتی ماهی ساردین/ میترا آریازند Click میكروبیولوژی كنسروهای گوشتی/ مینا دبیرآشتیانی Click اهمیت آنزیمها در صنایع مواد غذایی/ هرمز وحیدی Click رژیم‌درمانی در بیماری تیفوئید و اشباه آن/ افتخار اكسیرمنفرد Click مخمر آبجو تازه/ مرتضی حمیدی Click تغلیظ آب میوه‌جات و سبزیجات/ حسن فاطمی Click گوسی‌پل در كنجاله تخم پنبه/ مسعود فلاحی Click ذرت ، اهمیت كشت آن از نظر اقتصادی و تغذیه انسان و دام/ فرنگیس ملكی؛ به راهنمایی: باقر شریعت . Click بررسی مواد فعال باقلا و نقش احتمالی آن در تعیین فاویسم/ مهدی سیدین‌اردبیلی؛ به راهنمایی: سركیسیان. Click اورمی و رژیم‌درمانی آن/ مهین‌تاج تكبیری؛ به راهنمایی: محمود غضنفرپور. Click بررسی بارندگی‌های لحظه‌ای و روشهای رفع سیلاب شهرها - مثال عددی برای دو شهر در ایران/ مسیح‌الله ادیبی؛ به راهنمایی: محمدتقی منزوی. Click نقش و دامنه فعالیت سازمان تامین خدمات درمانی در ارائه خدمات تندرستی و رفاهی در سطح كشور/ داود حیدری قشلاقی Click رابطه حداقل مزد با تغذیه/ ناهید رسولی؛ به راهنمایی: باقر شریعت . Click بررسی وضع تغذیه كودكان قبل از سنین مدرسه در خانواده‌های كم درآمد/ صدیقه نامور؛ به راهنمایی: گیتی صدیق. Click بررسی درمان كودكان مبتلا به تغذیه از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی/ مهشید لطفی؛ به راهنمایی: صدر. Click مسائل موجود در صنعت چیپس‌سازی/ هادی حقیقی‌موحد؛ به راهنمایی: حسین قویفكر. Click بررسی بهداشتی شیرهای پاستوریزه/ فریده غنی؛ به راهنمایی: واعظ زاده. Click صنایع شیلاتی میگو/ خدیجه هوشمند؛ به راهنمایی: امین كیوانفر. Click آب و اثرات آن در زندگی/ شادمهر تمجیدی؛ به راهنمایی: حائری‌زاده. Click اثر تغذیه در ازدیاد و زن زنان باردار/ هما فاطمی؛ به راهنمایی: مهین صدر. Click بررسی آسپرژیلوز در مرغداریهای اطراف تهران/ محمدابراهیم خلج‌معصومی Click تابلوی خونی ورم پستان در گاو/ محمد مرتضوی Click بررسی عوامل میكروبی اورام پستان گاو در دامپروریهای اطراف تهران/ مجید ترابی‌نژاد Click بررسی آنفلوآنزای خوك در ایران و ارتباط سرولوژیكی با آنفلوآنزای انسان/ فرخ‌زاد شاكری‌نوری Click بررسی تابلوی خونی اسبهای نژاد تركمن در ایران/ محمدعلی جباری Click بررسی و مطالعه وضع گوسفندداری در منطقه غربی مازندران/ غلامحسین فروزانفر Click كنسروتون : سیستم صید، طرق نگهداری و تهیه محصول آن در كارخانه/ محمدجعفر سینه‌سپهر؛ به راهنمایی: امین كیوانفر. Click روغن‌كشی از دانه‌های روغنی به طریق افشرش/ ضیاءالدین حسینی‌هاشمی Click بررسی میگوی پاكستان غربی/ شهلا موسسی؛ به راهنمایی: امین كیوانفر. Click باكتریهای بیهوازی و اسپروژن كلستریدیوم ولشای تیپ‌آ/ محمد نیكتاش Click تكنولوژی تهیه مخمر نانوایی از ملاس چغندر قند/ عباس سعیدی‌نژاد Click تحقیق در اپیدمیولوژی نارسایی قلب Heart Failure و ارتباط آن با تغذیه درمانی/ آزاده امین‌پور؛ به راهنمایی: محمدحسین حاجبی. Click مصرف و اهمیت آب در صنایع غذایی/ منیژه بهبودی؛ به راهنمایی: احمدی. Click عوامل اجتماعی و اقتصادی جرم جوانان در ایران/مهرداد امیرغیاثوند. Click درباره صلح و انترناسیونالیسم/فرهاد ممدوحی. Click روشهای مختلف نگهداری گوشت/ دانشپور شاویریان؛ به راهنمایی: محمود علومی. Click ویتامین آ/ احمدرضا كمره؛ به راهنمایی: شاملو. Click اسپرو و رژیم عاری از گلوتن/ قربانعلی جابری؛ به راهنمایی: پرویز سروری. Click مفهوم خدمات بهداشت و درمان اولیه با توجه به تجربه آذربایجان غربی در ایران/ غلام ربانی‌لهبان؛ به راهنمایی: محمدعلی برزگر. Click بررسی شیلات شمال (بندر پهلوی) و وضع صیادان (ماهیگیران) این شهر/سیمین اشجعی‌اسالمی. Click شته‌های ایران، طرز زندگی و مبارزه با آنها/ محمدعلی هنرپروران؛ به راهنمایی: صدرالدین شریفی. Click مبارزه تلفیقی (بیولوژی و شیمیایی) علیه بندپائیان/ خسرو مختاری؛ به راهنمایی: صدرالدین شریفی. Click تاثیر مقادیر مختلفه فسفر و كود حیوانی و اثر متقابل آنها روی عملكرد نخود در باجگاه/ ایرج فیلی؛ به راهنمایی: علی‌اصغر پارسا. Click مقایسه اثر سموم قارچ‌كش برروی یرقان زودرس سیب زمینی/ احمد حیدرنیا؛ به راهنمایی: ایرج پوستچی. Click مطالعه حاصلخیزی خاك قسمت غربی دره باجگاه (مزارع آموزشی دانشكده)/ مسعود حكیمیان؛ به راهنمایی: پارسا. Click تعیین و بررسی منحنی‌های تراز ناحیه شرق باجگاه/ جمال پرورده، پرهام جواهری؛ به راهنمایی: ناصر ضیغمی، بزرگ بحرانی. Click مطالعه حاصلخیزی خاكهای دره باجگاه به روش تجزیه آزمایشگاهی.قسمت شرقی دره/ محمود جوان؛ به راهنمایی: علی‌اصغر پارسا. Click اثر كودهای ازته و فسفره برروی افزایش میزان عملكرد گندم در مناطق كوار و مرودشت/ علی ابطحی؛ به راهنمایی: علی‌اصغر پارسا. Click بازار مشترك اروپا/ حسین قاضی‌نور Click تنزلهای رسمی ارزش ریال علل و آثار اقتصادی آن/ عبدالوهاب عسكری Click بنگلادش : تحلیلی از روابط هند و پاكستان/علی قادرپناه. Click تجزیه و تحلیل اقتصادی و تغذیه 25 واحد كشاورزی اطراف شیراز/ بیژن ایران‌نژاد Click پیوند قرنیه در اسب (كراتوپلاستی)/ شهاب مدرس Click بررسی همبرگرهای تهران از نظر سالمونلا/ مهین عرب Click مطالعه خاكهای قلیائی زین‌آباد شیراز و اصلاح آن/ بهرام پیمانی Click پسته كرمان/عبدالله ابراهیمی. Click مطالعه ارقام و مقایسه عملكرد نخود سیاه در مرودشت/ سعید نقوی خامنه‌ای Click گلوسیومهای ایران (گلوسیوم رحمت‌آباد رودبار)/ مهوش پرچمی Click دورنمای جامعه شهری در ایران/عبدالمجید محرر. Click اهمیت اقتصادی كارادرینا در چغندركاری ایران و طرز مبارزه با آن/ احمد صفاریان Click بررسی مرفولوژی و بیولوژی عقربها/ ابوالفضل هاشمی‌چلاوی Click بررسی اوضاع اجتماعی و اقتصادی قریه باغشاه/ علمدار مرادی Click اثرات نامطلوب و خطرآفرین داروها/ عظیم قلی‌زاده‌صفار Click بررسی وضع بازرگانی میوه‌جات اصفهان/ هوشنگ بنگدار Click بررسی گوسفندپرواری در شیراز/ عبدالرحیم رحیم‌پور Click بقایای سموم پس از سم‌پاشی برروی میوه‌جات و سبزیجات و اثرات مضر آن برای انسان و دام/ هوشنگ باقری‌صادقی Click سرمایه‌گذاری در كشورهای در حال توسعه/هرمز طاهری. Click روابط عمومی سازمان جلب سیاحان/ حسن نامور Click مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه/ اسدالله امامی؛ به راهنمایی: حسن افشار. Click تمركز و عدم تمركز اداری و سیاسی در ایران/ مصطفی نبوی؛ به راهنمایی: علیرضا بشارت . Click قاعده ضمان ید یا قاعده علی‌الید/ ابوالحسن محمدی؛ به راهنمایی: شهابی. Click عدم دخالت در حقوق بین‌الملل/ عبدالكریم انواری Click دفاع مشروع موضوع ماده 51 منشور ملل متحد/ محمدتقی نادری؛ به راهنمایی: مقتدر. Click تعلیق اجرای مجازات در حقوق كیفری ایران و حقوق تطبیقی/ ابوالفتح ابوالفتحی؛ به راهنمایی: پاد. Click بازنشستگی در سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت ایران/ حسن ملك جاه؛ به راهنمایی: عبدالحمید ابوالحمد. Click حقوق كودك - حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران، اسلام و فرانسه/ جواد مدیرنیا؛ به راهنمایی: ناصر كاتوزیان. Click وضع حقوقی اطفال نامشروع در حقوق سویس و فرانسه/ فاطمه امامی (زراعی)؛ به راهنمایی: حسن افشار. Click وفای به عهد/ حمید جلیل‌زاده‌خویی؛ به راهنمایی: قائم‌مقامی. Click حاكمیت در اسلام و نظر ابن خلدون درباره آن/ داود رسایی؛ به راهنمایی: محمدحسین علی‌آبادی. Click اندیشه قانون‌خواهی در ایران سده نوزده/ منوچهر كمالی‌طه؛ به راهنمایی: عبدالحمید ابوالحمد. Click استرداد مجرمین/ كاظم فاطمی‌شریعت‌پناهی Click بنیاد استراتژی در شاهنشاهی هخامنشی/ نصرت‌الله بختورتاش؛ به راهنمایی: قاسم افتخاری. Click گردش چك/ كاظم شیوارضوی؛ به راهنمایی: حسن ستوده. Click سهم در شركتهای سهامی/ غلامعلی اعظمی؛ به راهنمایی: صفری. Click تحولات اساسی دیپلماسی چین در دهه شصت/ منوچهر بازیار؛ به راهنمایی: محمود خواجه‌نوری. Click نقش احزاب سیاسی در تكامل و پیشرفت دموكراسی آمریكا/ عبدالرضا فولادی؛ به راهنمایی: محسن عزیزی. Click مسئله فلسطین (از نظر سیاسی) از 1917 تا 1948/ حسین بی‌آزاران؛ به راهنمایی: حمید عنایت ، محسن عزیزی. Click اقامتگاه در حقوق ایران/ حسن حسنی Click عدم نفوذ و بطلان و آثار آن در حقوق مدنی ایران - بحث تحلیلی از جهت دكترین و آرا قضایی نسبت به موارد بطلان و عدم نفوذ و مقایسه آن با حقوق/ كمال‌الدین كیانوری؛ به راهنمایی: محمد مشكوه. Click صلاحیت مجمع عمومی سازمان ملل متحد در استقرار امنیت بین‌المللی/ علی خردمه؛ به راهنمایی: متین دفتری. Click معاونت در جرم/ منوچهر حمیدی؛ به راهنمایی: ابراهیم پاد. Click سیاست نظامی روسیه در ایران 1815 - 1790/خانك عشقی‌صنعتی. Click سیاست خارجی عراق از پایان جنگ جهانی اول تا پایان جنگ جهانی دوم/ مهدی جلیلی‌حقیقی Click اختلالات مرزی و سیاسی جمهوری خلق چین با جمهوری هند 1947 - 1965/ عباس شیرزادی؛ به راهنمایی: قاسم افتخاری. Click نیروهای مسلح بین‌المللی/ حسینعلی علامه‌نوری Click روابط دیپلماسی افغانستان با اتحاد شوروی از 1917 تا 1967/ محمد اكرم‌عثمان؛ به راهنمایی: جمشید نبوی. Click اپیدمیولوژی اكسیوروز در تبریز/ انجیلای روحانی Click بازدارندگی/ بهروز امیرمعینی؛ به راهنمایی: قاسم افتخاری. Click تحقیقی در قوانین حمورابی از نقطه نظر جزایی/ باقر كیخسروی‌مقدم؛ به راهنمایی: ضیاءالدن پیمانی. Click انتقال انرژی نصفالنهاری ماه نوامبر سال 1964 برای تهران/احمد نوحی. Click جنگ و رابطه آن با بیماریهای روانی/شوكت ستارنژاد. Click ژئومورفولوژی و ژئودینامیك بخش جنوبی البرز مركزی (منطقه واقع در شمال دشت تهران)/ مسعود حسنی؛ به راهنمایی: احمد شمیرانی. Click جنبش مشروطیت ایران و نهضت روشنفكران/فاطمه حجازی. Click نقش اعتبارات كشاورزی در اقتصاد روستایی ایران/ ایرج امینی؛ به راهنمایی: حسن پورافضل. Click استهلاك ماشین‌آلات كشاورزی و محاسبه آن/ محمدحسین تاخیری (فخیمی)؛ به راهنمایی: فریدون شوكت فرد. Click بهداشت و ترویج آن در روستاها/ عباس احمدی؛ به راهنمایی: علی‌اصغر پارسا. Click پایه‌های مركبات و اهمیت اقتصادی آنها/ مهدی یزدخواستی؛ به راهنمایی: رضا قلی مبین. Click بررسی صنعت اتومبیل در ایران/ عباس نجفی‌زاده؛ به راهنمایی: فریدون تفضلی. Click هنر و رابطه آن با افكار اقتصادی/احمد نجدی. Click بررسی طرح انجام شده تامین آب آشامیدنی روستای خاتون‌آباد ورامین/ رجب مرادی بوساری؛ به راهنمایی: ناصر رازقی. Click اپیدمیولوژی تنیاساجی ناتا در شمال ایران/ مصطفی سپاسی Click بررسی میزان كاهش شنوایی در كارگران نیروگاههای برق/ ابوالقاسم حافظ قرآن؛ به راهنمایی: داریوش پرویزپور. Click اعتیاد و علل آن/ حسن پاكاریان؛ به راهنمایی: منوچهر محسنی. Click بررسی وضع تیامین ساكنان روستاهای استان كرمان/ مهناز شابزار؛ به راهنمایی: فریدون سپاسی. Click بررسی علل عدم موفقیت طرحهای تصفیه فاضلاب خانگی در تهران/ ژیلا فرح‌نیك؛ به راهنمایی: محمود شریعت . Click بررسی رابطه بعد خانوار و دانش جلوگیری با پاره‌ای از عوامل مهم اجتماعی/ هیدا روحی؛ به راهنمایی: كاظم محمد. Click مطالعه و بررسی نقش انجمن همكاری خانه و مدرسه در ارتقاء سطح بهداشت دانش‌آموزان/ احمد خلیلی؛ به راهنمایی: توفیق غفوری. Click بهداشت روانی در مركز نگهداری كودكان بی‌سرپرست/ علی گیاهی؛ به راهنمایی: توفیق غفوری. Click بررسی خدمات بهداشتی درمانی پنج ساله استان كرمان/ احمد رشیدفرخی Click نقش اقتصادی و اجتماعی مدیر در بیمارستان/ لعیا روبائی Click تجهیز یك بیمارستان جدیدالتاسیس/ زهرا هاشمی؛ به راهنمایی: باقر قائمیان. Click بررسی رضایت حرفه‌ای در میان پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاه تهران/ اسماعیل فاطمی‌زاده؛ به راهنمایی: منوچهر محسن. Click بررسی شاخص D.M.F در سنین 15 - 49 در استان اصفهان در سال 1352/ حسن شهریاری؛ به راهنمایی: كاظم محمد. Click فرهنگ غذایی ایران و بررسی تغییرات عادات غذایی در گروهی از ایرانیان مقیم نیویورك/ فریده بازغی؛ به راهنمایی: ج جزایری. Click استاندارد و اهمیت آن/خسرو شایان‌آرانی. Click نقش هواپیمایی ملی ایران (هما) در اقتصاد كشور/غلام‌علی توكلی‌دهقی. Click نكاتی چند از وضع تغذیه و زندگی مردم روستاهای یزد/ كیخسرو كیقبادی؛ به راهنمایی: حبیب هدایت . Click تولید قند و شكر و رابطه مصرف آن با هزینه زندگی خانواده‌های ایران/ كامران مجرد؛ به راهنمایی: باقر شریعت . Click بررسی مسائل و مشكلات مربوط به توسعه آبیاری نشتی در دشت قزوین/محمود حاجی‌فتحعلی. Click توسعه صنعت قالی در منطقه بهار همدان/علی‌اكبر اسلامیه. Click بررسی روابط انسانی در بیمارستانهای دانشگاه تهران/ مسعود عالی‌مقام؛ به راهنمایی: منوچهر محسنی. Click سیر تاریخی دمكراسی در دنیا و مسائل آن در ایران/ ایران انصاری؛ به راهنمایی: پرویز صانعی. Click عمران خوزستان نمونه برنامه‌گزاری منطقه‌ای/ مرتضی گرجی؛ به راهنمایی: ف، منوچهر فرهنگ . Click جمعیت ایران و مسائل اجتماعی مربوط به افزایش آن/ زهره پورآقاباقر؛ به راهنمایی: پرویز صانعی. Click نقش صنعت كنسرو در اقتصاد ایران/ نرگس رسولی‌ختائی؛ به راهنمایی: باقر شریعت . Click بررسی اسانس مورد ایران/ مرتضی یوزباشی (فرهودی)؛ به راهنمایی: یعقوب آئینه‌چی. Click تجزیه شیمیایی صمغ پسته/ موسی باقری؛ به راهنمایی: یعقوب آئینه‌چی. Click بررسی اسپور قارچهای آلرژی‌زا در هوای چهار شهر رشت ، سمنان، قزوین و قم در سال 45 - 1344/ معصومه رفعت؛ به راهنمایی: علی شفیعی. Click اندازه‌گیری مواد معدنی در پیاز/ ایرج رستگار؛ به راهنمایی: كمانگر. Click تعیین مقدار ویتامین ب 1 در ذرت ایران/ صبحی ابونصره؛ به راهنمایی: كوشك‌آبادی. Click بررسی و تعیین مقدار هموگلوبین و هماتوكریت و هموگلوبین‌های غیرطبیعی در افراد سالم تهران/ سلیمان رحیمی‌خو Click نظریات رازی درباره بیماریهای دستگاه تنفسی (ترجمه بخش چهارم كتاب الحاوی اثر زكریای رازی)/ صادق رجایی؛ به راهنمایی: ابوالقاسم سلطانی. Click كتاب داروسازی در پزشكی (ترجمه قسمتی از كتاب الحاوی به نام الصید له فی‌الطب اثر زكریای رازی)/ عبداللطیف طاهری‌فرد؛ به راهنمایی: حسن فرسام. Click كتاب داروسازی در پزشكی (ترجمه قسمتی از كتاب الحاوی به نام الصید له فی‌الطب اثر زكریای رازی/ عبداللطیف طاهری‌فرد؛ به راهنمایی: حسن فرسام. Click انتشار تكیاخته‌های روده‌ای در ایران/ ابوالقاسم وحید؛ به راهنمایی: عباس صنعتی. Click اندازه‌گیری قدرت اثر شربت‌های تتراسیكلین موجود در ایران و بررسی عوامل موثر برروی آنها/ الیس یونا؛ به راهنمایی: سیروس یزدانی. Click بررسی و تجویز داروهای داخلی و خارجی و علل آن از نظر دید پزشكان تهران/ ابراهیم سعدی‌پور؛ به راهنمایی: اسماعیل سموعی. Click مان‌های ایران/ اكرم نیكنژاد؛ به راهنمایی: یعقوب آینه‌چی. Click بررسی رنگهای مجاز در داروسازی و تشخیص آن بوسیله آزمایش‌های شیمیایی/ داود الله‌ویردی؛ به راهنمایی: ناصر رضوانی. Click تاثیر تصوف و عرفان در فرهنگ ادب فارسی/ كاظم شریعتمداری تهرانی؛ به راهنمایی: صانعی. Click تغییرات اسید اوریك در دو هزار تن ایرانی/ اكرم براتی؛ به راهنمایی: محمدعلی مولوی. Click رینیت‌های آلرژیك و پولنهای بوجود آورنده آن (بخصوص در ایران)/ محمدمهدی حسینخانی؛ به راهنمایی: محمد بهشتی. Click بررسی رازك Humulus Lupulus و پراكندگی آن در ایران/ اعظم فروزانی؛ به راهنمایی: فریدون مهدیون. Click مقایسه روشهای مختلف كاشت بذر یونجه/ عباس پیروی؛ به راهنمایی: ایرج پوستچی. Click انسولین و داروهای هیپوگلیسمی/ یاسر مسلم؛ به راهنمایی: كوشك‌آبادی. Click سلولز و كاربرد تركیبات آن در داروسازی/ اشرف متولی‌باشی نائینی؛ به راهنمایی: جمشید خرمی. Click بررسی و تعیین مقدار فسفر غیرآلی در سرم مادران و نوزادان/ فرشته رضانژادزحمتكش؛ به راهنمایی: حسن فرسام. Click بررسی فیزیكی و شیمیایی آبهای شهرستان لار (فارس)/ مسعود باقری؛ به راهنمایی: محمدرضا غفوری. Click الكالوئیدها/ محمدرضا تاجیك؛ به راهنمایی: كوشك‌آبادی. Click بررسی فیتوشیمی گیاهان ایران/ علی محمدی؛ به راهنمایی: ابوالقاسم سلطانی. Click تعیین مقدار ویتامین B1 در انواع سبوس‌های ایران/ اردشیر یزدانی‌اسكی؛ به راهنمایی: هوشنگ كوشك‌آبادی. Click روش‌های جدید جستجو و تعیین مقدار آلكالوئیدهای موجود در تریاك/ محب‌الله راحمی‌نوران؛ به راهنمایی: امامی خویی. Click مطالعه و بررسی ناقلین باسیل دیفتری روی محیطهای فنی‌كننده و مقایسه آن با كشتهای معمولی/ هوشنگ سعیدی؛ به راهنمایی: پرویز ادیب‌فر. Click بررسی نكاتی چند از محیط كار محلولهای تزریقی/ ژاكلین سنندجی‌فر؛ به راهنمایی: ناصر رضوانی. Click تیتراسیون بطریقه پتانسیومتری در محیط غیرآبی و كاربرد آن در كنترل دارو/ پروین حاجت‌دوست؛ به راهنمایی: فرزاد نامی‌گهر. Click امتحانات و سندرم‌های مهم اورولژیك + اورولژی اطفال/ ابوالقاسم رشوندسرداری؛ به راهنمایی: علی نفیسی. Click اندازه‌گیری میزان سرب ادرار پیشه‌وران و بررسی اثرات احتمالی آن/ ملكایرج فرخ‌تكین؛ به راهنمایی: حسن فرسام. Click روش‌های آزمایشگاهی تجزیه مواد خوراكی/ فریده ظفری زنگنه؛ به راهنمایی: فرج‌الله فرهی. Click بررسی باكتریهای موجود روی اسكناسهای 50 الی 10/000 ریالی/ تمیلا زرنگاردیزچی؛ به راهنمایی: هرمز دیاراعتمادی. Click روشهای مختلف تعیین مقدار ویتامینهای محلول در آب/ فاطمه اسلامیان؛ به راهنمایی: فرج‌اله فرهی. Click بررسی تركیبات شیمیایی گیاهان سورمق/ محمدحسین صالحی‌سورمقی؛ به راهنمایی: یعقوب آئینه‌چی. Click اندازه‌گیری مس در سرم زنهای باردار و بندناف نوزادان و مقایسه آن با زنهای طبیعی غیرباردار در تهران/ محمدباقر تحویل‌زاده؛ به راهنمایی: حسن فرسام. Click بررسی وابستگی صنایع داروسازی در ایران/ مسعود پرتو؛ به راهنمایی: فخرالدین جمالی. Click بررسی تغییرات میزان سرب در برگ گیاهان شهر تهران/ ناصر زند؛ به راهنمایی: حسن فرسام. Click مطالعه و بررسی انگل‌های روده‌ای نزد كودكان عقب‌مانده ذهنی در تهران/ محمدرضا اشرفی؛ به راهنمایی: فاطمه شیبان. Click بررسی پروتئین در ماهیهای كیلكا، كفال، سنگسر، سرخو، قباد و میگو/ فریبا نیروئی؛ به راهنمایی: فرهی. Click دو بخش الف و ب از كتاب صید نه در طب/ فاطمه اسدی؛ به راهنمایی: سلطانی. Click بررسی و مقایسه چسب گزانگبین با سایر چسب‌ها در تهیه قرص/ مرضیه پورداودی؛ به راهنمایی: مسعود مخانی. Click جستجوی آنتی‌بادی HLA در خون خانمهای حامله/ زهره عالم‌زاده‌بحرینی؛ به راهنمایی: بهروز نیكبین. Click بررسی آنتی‌ژنهای ریكتزیایی و انتشار آن در ایران/ بتول ترقی‌جاه؛ به راهنمایی: عبدالحسین نویدحمیدی. Click روش اسپكتروفتومتری جدید برای تعیین مقدار دی فن هیدرامین و كاربرد آن در 

منبع:
http://boxstr.com

   


نظرات()   
جمعه 22 شهریور 1387  11:09 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط:

فرآورده‌های دارویی/ مجدالدین موسوی‌میركلائی؛ به راهنمایی: رستم مقصودی. Click بررسی تریگونلافنوم گركوم (شنبلیله) از نظر ساختمان تشریحی، انتشار و پراكندگی و تجسس كومارین/ بدیعه پورقدیری؛ به راهنمایی: محمدباقر قدسی. Click بررسی شیمیایی و میكروبی آبهای جنوب تهران/ ملیحه سماك؛ به راهنمایی: محمدرضا غفوری. Click اختصاصات گیاهشناسی و صفات تشریحی و پراكندگی اوونیموس در ایران/ غلامحسن ملك هدایت؛ به راهنمایی: فریدون مهدیون. Click تجسس و تعیین مقدار مس در شیر (شیرهای خشك و طبیعی و پاستوریزه)/ محمدباقر ضیاءنقدهی؛ به راهنمایی: تیمور كمانگر. Click بررسی اونونیس اسپینوزا از نظر اختصاصات گیاهشناسی، خواص درمانی و پراكندگی آن در ایران/ سیمین هوشمند؛ به راهنمایی: محمدباقر قدسی. Click بررسی شیمیایی گیاه افوربیابونژی/ زهرا عزیزی‌تركانپور؛ به راهنمایی: آئینه‌چی. Click بررسی شیمیایی و میكروبی آبهای آشامیدنی شهرستان زابل (سیستان)/ حبیب‌الله كیخا؛ به راهنمایی: محمدرضا غفوری. Click بررسی میزان پروتئین و ماده سمی‌آفلاتوكسین در بادام زمینی/ شهلا نیكپور؛ به راهنمایی: بدری توسلیان. Click روشهای استریل كردن پمادهای چشمی/ یوسف حلوی؛ به راهنمایی: مسعود مخانی. Click سنتز مشتقات جدیدی از اورتومتیل مركاپتوفینل اوره و اورتان و بررسی اثرات ضد میكروبی و ضد قارچ آنها/ منیر خاتمی‌مقدم؛ به راهنمایی: عباس شفیعی. Click استخراج تركیبات تلخ موجود در برگ گیاه سنتورآفلوموئیدس/ هما سیفاللهی بازرجانی؛ به راهنمایی: یعقوب آئینه‌چی. Click بررسی تركیبات فنلی گیاه استریاتلا (افوربیا)/ آذرمیدخت تركمن‌اسماعیلی؛ به راهنمایی: یعقوب آئینه‌چی. Click بررسی كرمهای مغذی پوست/ حوریه جامبرصادقیان؛ به راهنمایی: مسعود مخانی. Click كنترل باربی‌توریكها در فرآورده‌های دارویی/ جلال‌الدین (مسعود) عسكری؛ به راهنمایی: رستم مقصودی. Click بررسی فیزیكی، شیمیایی، بیولوژیكی و خواص درمانی آب و لجن دریاچه رضائیه/ اكرم صابری؛ به راهنمایی: محمدرضا غفوری. Click مطالعه پلی‌آمین‌ها و اهمیت آن در سرطان/ سیما رحیم‌زاده‌رفوئی؛ به راهنمایی: ناصر ملكنیا. Click بررسی تغییرات مس و سرولوپلاسمین در اثر مصرف داروهای سنتتیك پروژسترونی/ شهلا جنتی؛ به راهنمایی: ثریا كامیاب . Click اثر رزرپین روی اعصاب كاردیومدراتریس/ اشرف نوربخش؛ به راهنمایی: سعید اعتصامی. Click تعیین مقدار آرسنیك موجود در مو و ناخن اهالی اصفهان/ حسین پوپل؛ به راهنمایی: ژیرار كاراپتیان. Click بررسی كرونیلاها از نظر اختصاصات گیاهشناسی، خواص درمانی و پراكندگی آنها در ایران/ حمزه محبعلی؛ به راهنمایی: زرگری علی. Click بررسی تغیرات متابولیسم كربوهیدراتها پس از مصرف داروهای جلوگیری كننده از حاملگی/ حشمت‌الله آتش زر؛ به راهنمایی: كامیاب ثریا. Click مطالعه اثرات گروههای استخلافی و ایزوتوپ‌های هیدروژن در واكنشهای حذفی دو ملكول دی‌آریل اتیل بنزن سولفونات‌ها/ غلامرضا اسمردی؛ به راهنمایی: علیرضا قنبرپور. Click مطالعه و تعیین مقدار پروتئین و اسیدهای آمینه پروتئینی در دانه هندوانه/ اسمعیل فخفوری؛ به راهنمایی: بدری توسلیان. Click ناسازگاری ویتامین B 12 در فرآورده‌های دارویی/ بهیندخت تیموری مقدم؛ به راهنمایی: سیروس یزدانی. Click روش اسپكتروفتومتری جدید برای تعیین مقدار یونین و كاربرد آن در فرآورده‌های دارویی/ زهره فیض؛ به راهنمایی: رستم مقصودی. Click روشهای مختلف كاربرد گاز كروماتوگرافی در تجزیه و تعیین مقدار تركیبات دارویی/ محمد نهرینی؛ به راهنمایی: امامی خویی. Click شیرین كننده‌های دارویی/ رستم گوهری زاده؛ به راهنمایی: جمشید خرمی. Click مطالعه درباره اثرات ضدحاملگی مس در دستگاه صناعی داخل رحمی/ شیرین اكبرپور؛ به راهنمایی: حسن فرسام. Click بررسی ساختمان تشریحی و تركیبات شیمیایی گیاه ایریس پزوداكوروس/ كاظم حسین شاهی تفت؛ به راهنمایی: امان‌الله صالحیان. Click تحقیقی درباره تعیین حساسیت دیپلوككهای مولد سوزاك نسبت به مواد ضدمیكروبی/ مهدی حاجی عبدالله؛ به راهنمایی: پرویز ادیب فر. Click اثر اسید اتاكرنیك در آزاد شدن (ریلنز) نور آدرنالین از اعصاب سمپاتیك و از دفران خوكچه هندی/ اختر سیفی؛ به راهنمایی: محمد خویی. Click سنتز مشتقات جدیدی از بنزوكسپین بنزوتایپین بعنوان تركیبات غیراستروئیدی احتمالا ضد روماتیسم/ غلامحسین كیائی؛ به راهنمایی: عباس شفیعی. Click بررسی نكاتی چند درباره اپیدمیولوژی استرنژیلوئیدیازیس در چند روستا از شهرستان بابل/ فرخ آهنی كمانگر؛ به راهنمایی: اسماعیل قدیریان. Click مقدمه‌ای بر تجزیه عاملی/ پریوش ارفع‌كبودوند؛ به راهنمایی: محمدحسن مهدوی. Click بررسی و مقایسه طرح جاری ترافیك و طرح پیشنهادی بلوك گردشی در یك شهر فرضی mn بلوكی/ غلامحسین پروینیان؛ به راهنمایی: تاتا. Click معادلات انتگرال و كاربرد آن در آمار ریاضی/ عبدالحسین هورفر؛ به راهنمایی: مرتضی جلالی. Click طریقه تهیه و تنظیم جداول مرگ و میر بر اساس آمارهای عمومی و یا تجارب شركتهای بیمه/ فرزاد اشرف؛ به راهنمایی: محمد ولی جوهریان. Click بررسی انگیزه های گروه‌ها و طبقات مختلف شركت‌كننده در نهضت مشروطیت ایران/ علیرضا مقدم؛ به راهنمایی: اسعد نظامی. Click اصول طرح واحدهای همجواری در شهرهای ایران/ داریوش كاظم‌زاده صمصیمی؛ به راهنمایی: ایرج اعتصام. Click مقایسه پاره‌ای از خصوصیات دموگرافیك شهر تهران بین دو سرشماری عمومی 1335 - 45/حسن صادقی موحد. Click كالبدشناسی كبد شتر یك كوهانه/ میراسدالله صاحبی؛ به راهنمایی: دكترحمزه شهراسبی. Click بررسی تغذیه و رشد بره‌های شیری نژاد شال/ قاسم یوسفبیگی؛ به راهنمایی: محمد تابش . Click بررسی خواص و تركیبات عسلهای برخی از مناطق ایران/ رسول جمالی؛ به راهنمایی: ویدا پروانه. Click بررسی انگلهای كبدی گوسفند و بز در گشتاركاه تهران/ میترا نیری‌راد؛ به راهنمایی: علی حجت‌الاسلامی. Click بررسی وجود آنفلوآنزای اسب در ایران و ارتباط سرولوژیكی آن با آنفلوآنزای انسان/ رضا رهگذر؛ به راهنمایی: بهروز صمدیه. Click بررسی سالمونلاها در كبد گوسفند/ مهرشید یادگاری؛ به راهنمایی: رحیم قزوینیان. Click كشت سلول و استفاده آن در ویروس‌شناسی/ علی عنایتی؛ به راهنمایی: احمد شیمی. Click بررسی اثرات كورتن روی جنین (آزمایش روی جنین مرغ)/ محمدرضا منافی؛ به راهنمایی: حسن سلیمی. Click بررسی وضع پرورش و صنایع گوسفند در منطقه یزد و اطراف آن/ علی آقاكدخدازادگان یزد؛ به راهنمایی: منوچهر سعادت نوری. Click تومورهای خوشخیم استخوان (تست اول)/ مرتضی نجم‌آبادی؛ به راهنمایی: فیروز تبرك . Click مطالعه و بررسی آب موجود در مواد خوراكی/ عزت‌الله لطیفی؛ به راهنمایی: موسی برال. Click بررسی نحوه و مشكلات ارائه خدمات درمان فوری به سانحه دیدگان وسایل نقلیه موتوری در بیمارستان سینا/ علیرضا حسن‌زاده؛ به راهنمایی: خسرو مجیدی. Click روشهای الكتروگراوپمتری/فلورا فرسادابرجی؛ به راهنمایی: رستم مقصودی. Click نقش آموزش بهداشت در كنترل موالید/ ناهید جهانبخش؛ به راهنمایی: غلامحسین جلالی. Click تحریك زایمان/ مصطفی دشتی‌زاده؛ به راهنمایی: پرویز معیلی. Click انتخاب متد مناسب زراعی بمنظور بهبودبخشی خواص فیزیكی انواع مهم خاكها/ ملیحه اردبیلی؛ به راهنمایی: میرعارفین. Click رادیولوژی در تشخیص بیماریهای پانكراس/ ابراهیم بختیاری؛ به راهنمایی: ذبیح‌الله ارنواز. Click آلودگیهای قارچهای ساپروفیت بر روی مواد غذایی/ حسین‌علی خاقان‌عباسی؛ به راهنمایی: همایون راك . Click شیر دادن در ارتباط با حاملگی مجدد/ فرشته مجلسی؛ به راهنمایی: بهین‌دخت نویدی‌كسمائی. Click آنتی‌بیوتیكها/ مرتضی نیلفروشان‌شهشهانی؛ به راهنمایی: اسماعیلی. Click بهداشت و تغذیه طبیعی و مصنوعی اطفال تا دو سالگی/ شعبان شامخ؛ به راهنمایی: محمد بهشتی. Click اندازه‌گیری مقدار پرتوهای ایكس دستگاههای رادیولوژی و مقدار جذب اشعه در بدن بیماران/ فریدون نجم‌آبادی؛ به راهنمایی: عباس اعتمادعباسیان. Click بررسی وجود آلودگی بوتریوسفالوز اردك ماهی و لیگولوز كلمه ماهی در ایران/ رضا ممیزسیاهكل؛ به راهنمایی: بابامخیر. Click نقش وسایل ارتباط جمعی در بهداشت مدارس/ محمدحسن گلكاریه؛ به راهنمایی: بهین‌دخت نویدی كسمائی. Click بررسی كالبدشناسی كلیه در شتران یك كوهانه ایران/ مهرداد رفیعی؛ به راهنمایی: حمزه شهراسبی. Click آسیب‌شناسی‌بیماری سگهای جوان/ گیتی كریم؛ به راهنمایی: علی‌اكبر امری. Click بررسی میزان مصرف انیدریدسولفورود در میوه‌جات خشك/ عذرا بابانیا؛ به راهنمایی: ویدا پروانه. Click بررسی آلودگی آنتی‌ژن و آنتی‌بادی استرالیا در بخشهای دیالیز تهران/ فخری شیخ‌الاسلامی؛ به راهنمایی: سیمین سعیدی. Click مطالعه اثر باكتری (ریزوبیوم) و كود ازته بر روی سوژا/ فرنگیس لیاقت؛ به راهنمایی: احمد كاشی‌راد. Click سنگ آپاندیس و آپاندیسیت حاد/ عبدالحسین پزشكی‌نجف‌آبادی؛ به راهنمایی: كیافر. Click بررسی نتایج تغذیه با شیر مادر و تغذیه مصنوعی در رشد فیزیكی شیرخواران/ جواد فردوسی؛ به راهنمایی: عالیه‌مجد. Click مبارزه بیولوژیكی با آفات حشره‌ای/ علی‌اصغر حاتم؛ به راهنمایی: صدرالدین شریفی. Click تلقیح مصنوعی در سگ/ علی رجبی‌ابهری؛ به راهنمایی: محمد سنجر. Click عوارض پیوند قرنیه/ ملیحه مهشید؛ به راهنمایی: ملك مدنی. Click عفونتهای سلی كلیوی و مجاری ادرار/ هنریك خاچاطوریان؛ به راهنمایی: ذبیح‌الله ارنواز. Click بررسی ناقلین سالمونلا در گاو/ غلامعلی كیانی؛ به راهنمایی: احمد شیمی. Click پیدایش ، سیر و تحول ساختمان استخوان "طرق تعیین سن استخوانی و ارزش آن/ داود اوشلیم‌پور؛ به راهنمایی: ذبیح‌الله ارنواز. Click هپاتیت ویروسی (نظری به پیشرفتهای اخیر)/ بهاءالدین مرتضوی؛ به راهنمایی: صمد صائق. Click بررسی آنمی‌مگالوبلاستیك/ علی شیرازیان؛ به راهنمایی: رضا سلطانی‌نسب . Click حكومتهای محلی آمریكا/حمید صدیقی. Click تعیین فصل فعالیت پشه خاكی در شمال تهران (دركه - اوین)/ نیرالسادات ظهیری؛ به راهنمایی: عزت‌الدین جوادیان. Click بررسی وضع تغذیه بزرگسالان در آذربایجان غربی/ فاطمه علاف مقدم؛ به راهنمایی: ابوالقاسم جزایری. Click تنظیم سیستم پذیرش بیمار در بیمارستان بر اساس نیازهای محیطی شبكه در استان آذربایجان غربی/ محمود نكویی‌مقدم؛ به راهنمایی: محمدعلی برزگر. Click بررسی وضع اسید اسكوربیك در منطقه كرمان/ سیما حكمیی‌نائینی؛ به راهنمایی: فریدون سیاسی. Click تهیه و مطالعات مرحله اول و دوم تامین آب مشروب روستای عرب دیزج شهرستان ماكو/ خسرو اكبرپور؛ به راهنمایی: ناصر رازقی. Click مسمومیت ناشی از الكل متیلیك در انسان/ خدیجه اصغرنیروشن؛ به راهنمایی: ابراهیم هاشمی‌تنكابنی، محمد ملكی. Click اثرات دفن مواد زائد جامد شهر تهران در كیفیت آبهای زیرزمینی و سطحی مناطق دفن زباله كهریزیك و جاده آبعلی/ لیدا داودیان؛ به راهنمایی: منصور غیاث‌الدین. Click طب ملی، مقایسه چند سیستم و نظر پزشكان جنوب تهران در مورد آن/ محمدعلی كاظمی‌نیا؛ به راهنمایی: فریدون امینی. Click بررسی نارسائیهای طرح طب ملی/ سوگند تورانی؛ به راهنمایی: خسرو مجیدی. Click نمای طبیعی و پاتولوژیك مهره‌های كمری در اطفال و بالغین/ فرشته پیامی‌شبستری Click جراحیهای پیشرفته لگن/ محمد اسدپور؛ به راهنمایی: پرویز معیلی. Click لنفوم اولیه روده/ صبا عرشی؛ به راهنمایی: حسین میرمجلسی. Click بررسی خصوصیات استافیلوكوكهای جدا شده از حلق سگ/ طلعت مختاری‌آزاد؛ به راهنمایی: مسعود كیهانی. Click نامنظمیهای قاعدگی و علل آنها/ ملك مشهور؛ به راهنمایی: معیلی. Click اگزمای دست و درمان آن/ محمدرضا رضاآسا؛ به راهنمایی: رحمت‌الله سمیعی. Click لارنژیت حاد در اطفال/ هراند برزگراسكندری؛ به راهنمایی: عرفانی. Click مطالعه آزارهای آسیب‌شناسی انگلهای فاسیولاودیكروسلیوم در كبد حیوانات كشتارگاهی/ لیلا ودادی؛ به راهنمایی: جعفر مسعود. Click پرورش آزمایشگاهی و بیولژی مگس حلزون‌كش اسپنی‌پس/ مهوش زكیخانی؛ به راهنمایی: سیاوش تیرگری. Click لزوم آموزش بهداشت در قلعه شهرنو/ محمد عمادی پور؛ به راهنمایی: مهدی ثریا. Click مطالعات تجربی بر روی مگس حلزون‌كش/ عارف ارشادی؛ به راهنمایی: سیاوش تیرگری. Click كاربرد تكنیك تین‌لیر كروماتوگرافی به منظور جستجو و تعیین مقدار حشره‌كشهای آلی فسفره در آب بطریق كلرورپالادیوم Thin-layer/ منصوره شایقی؛ به راهنمایی: غلامحسین ثنائی. Click بررسی مقدماتی تعیین آلودگی سطح خارجی مگس خانگی Mosca domestica و بلاتیده (Blattida) به باكتریهای خانواده آنتروباكتریا سه در تهران/ علی جهانشاه‌راد؛ به راهنمایی: سیاوش تیرگری. Click جدا كردن آكتینومایس‌ها از تومورها/ محمدعلی بهار؛ به راهنمایی: ایرج موبدی. Click بررسی حساسیت میكوباكتریوم توبركوزیس نسبت به داروهای ضد سل در ایران/ منوچهر محمد؛ به راهنمایی: ابوالحسن ندیم. Click انتشار لنفوسیتهای T و B در جدار روده كوچك انسان از زمان جنینی تابلوغ/ سیدعلی احمدی‌ابهری؛ به راهنمایی: سعید صادقی. Click دو وسیله جدید تجربی برای جداسازی پوپهای نر و ماده و تغذیه حشره بالغ با غشاء مصنوعی (Difteruia-Cullicidae)/ مینو شاكری؛ به راهنمایی: سیاوش تیرگری. Click مقایسه اثر عقیم كننده داوری (Thiotefa) و دارو شماره AL 3 - 50991 در مراحل مختلف رشد (شفیره و بالغ) پشه Culexfifinesmolestus/ ژیلا مقربی؛ به راهنمایی: ج.د. امیرخانیان. Click رابطه آكتینومایسس و لوسمی‌ها/ حسین رسا؛ به راهنمایی: ایرج موبدی. Click ایمنی در جذام در رابطه با تیترپادتن Vca ویروس اپشتین‌بار (Ebv)/ علیرضا روانبخش؛ به راهنمایی: رخشنده ناطق. Click بررسی اثر محافظت كننده توكسوپلاسما، سویه جدا شده از انسان در ایران (سویه تهران) در برابر سویه RM در موش سفید كوچك آزمایشگاهی/ مجید محمودی؛ به راهنمایی: مهدی قربانی. Click مقاومت بروسلامی تنسیس درآب نمك ده درصد/ حسین شمالزاده؛ به راهنمایی: حسین صباغیان. Click ارزشیابی‌اثر درمانی نیترات مایكونازول بر روی تیناورسی‌كولر و كچلی‌های پا و كشاله ران/ معصومه میرزائی؛ به راهنمایی: منوچهر عسگری. Click بررسی خاكهای تهران از نظر خورندگی لوله‌های آب/ ناهید بهنود؛ به راهنمایی: ناصر رازقی. Click مطالعه آلرژی در مقابل توبركولین و افزایش آن در اثر واكسیناسیون B.C.G نزد مراجعه كنندگان انستیتو پاستور ایران/ حسین كوشاور؛ به راهنمایی: كاظم محمد. Click بررسی لیپید در زنان حامله/ شهریار اقتصادی؛ به راهنمایی: فروزانی. Click اهمیت ایشرشیاكلی مولد آنتروتوكسین دراسهال كودكان و رابطه پلاسمیدهای دیگر/ اردشیر بیدانجیری؛ به راهنمایی: سوسن مهاجر. Click بررسی انگلهای روده‌ای شهرهای هویزه، حمیدیه، وپس ، ملاثانی (رامین) واقع در خوزستان/ جواد احمدپور؛ به راهنمایی: جعفر مسعود. Click یافته‌های بالینی بیماران مبتلا به حصبه و شبه حصبه در 250 بیمار با كشت مثبت/ ایرج خواجه‌نوری؛ به راهنمایی: حیدر امینی. Click بررسی میزان رضامندی نزد بیماران استفاده كننده از خدمات اورژانس تهران/ محمد آقازمان‌كاشانی؛ به راهنمایی: مریم‌بانو بهنام. Click بررسی لیشمانیوز جلدی شهر كرمان/ محمدرضا یعقوبی‌ارشادی؛ به راهنمایی: عزت‌الدین جوادیان. Click نقش مدیر برنامه‌ریزی و ساختمان بیمارستان/ گیتی خان‌سفید؛ به راهنمایی: كیوان صالح. Click بررسی انگلهای روده‌ای شهرهای شوشتر، اندیمشك ، گتوند، علمه تیمور واقع در استان خوزستان/ علی‌اكبر حكمت؛ به راهنمایی: جعفر مسعود. Click بررسی و مقایسه مرفیسم دو گروه مریون پرسیكوس (Meriones Persicus) از دو منطقه تهران (تلو) و كردستان (آكینلو)/ مهدی آسمار؛ به راهنمایی: داریوش دانشورفرهود. Click بررسی وضع سلنیوم مادران در چند بیمارستان تهران/ زهره احمدی؛ به راهنمایی: فریدون سیاسی. Click بررسی پیرامون مسائل و مشكلات اعزام بیماراز بیمارستانهای شركت ملی نفت درمناطق نفتخیز جنوب به تهران/ هوشنگ پهلوان؛ به راهنمایی: سلامت زاهدی. Click بررسی اپیدمیولوژی بیماران مبتلا به تب مالت بستری شده در بخش عفونی بیمارستان امام خمینی در سالهای 1355 تا 1360/ مصطفی آقامحمدی؛ به راهنمایی: حسین صباغیان. Click بررسی میزان شیوع بیماری سل ریوی در بخش مهریز از استان یزد در 6 ماهه دوم سال 1358/ محمد رستگار؛ به راهنمایی: محمدمهدی سمساریزدی. Click ماهی Aphanius dispar (تعیین انتشار جغرافیایی بررسی بیولوژیكی، اكولوژیكی) بعنوان یك ماهی لاروخوار بومی فعال در مناطق جنوبی ایران/ عبدالرسول اعتمادفر؛ به راهنمایی: منصور معتبر. Click طبقه‌بندی مشاغل و میزان رضایت از آن در بیمارستانهای عمومی تهران/ یوسف ابراهیمی؛ به راهنمایی: سلامت زاهدی. Click حساسیت حیوانات مختلف آزمایشگاهی نسبت به آلودگی تریشین‌سوش خوزستانی و تغییرات فرمول لكوستیر آنها/ فرهاد شفیعی؛ به راهنمایی: جعفر مسعود. Click بررسی سرواپیدمیولوژیك ایمنی سرخك در كودكان قبل از دبستان مناطق روستایی بخش خورموج و جم‌وریز استان بوشهر/ حبیب‌الله عباسی؛ به راهنمایی: سیمین سعیدی. Click بررسی وضع بهداشتی ساكنین روستاهایی كه از چراغ توری (زنبوی) استفاده می‌كنند در رابطه با مواد رادیواكتیو (نیترات توریم) موجود در خاكستر توری چراغها/ غلامرضا نوروزخانی‌استرآبادی؛ به راهنمایی: بیژن جانبخش . Click آفات انباری غلات و طرق مبارزه با آنها Storage fests of Grain and Their Control/ ناصر آزادخراسانی؛ به راهنمایی: بیژن جانبخش . Click بررسی قسمت مهاجرت لكوسیتی در افراد مبتلا به بیماری گریوز/ لیلا چینی‌چیان؛ به راهنمایی: احمد مسعود. Click ارزشیابی دوره فوق‌لیسانس اداره امور بیمارستانهای دانشكده بهداشت دانشگاه تهران/ منصور برخوداری؛ به راهنمایی: خسرو مجیدی. Click بررسی پروژه‌های آبرسانی در روستای ازنوجان شهرستان خمین/ سیدمحمد رضائی؛ به راهنمایی: محمود اسدی. Click تایپ كردن سلولهای هموزیگوت (HLA-D-typing)/ غلامرضا حصیری؛ به راهنمایی: بهروز نیكبین. Click بررسی ویتامینهای ضد كم خونی/ منوچهر علائی؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click تاثیر نقصان مواد غذایی در موجود/ منوچهر سعادت‌نوری؛ به راهنمایی: اسماعیل آزرم. Click اثر توام كلرام‌فنیكل و تتراسیكلین (آمبراسنت) در دامپزشكی/ حسین كرمی؛ به راهنمایی: محمد سنجر. Click داروهای ضد هیستامینی و اثر درمانی آنها در آلرژی/ محمدجواد پورمحمدیان؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click مبارزه با سیاه زخم دام و اثر آن در پیشگیری سیاه زخم انسان/ حسن قاسم‌زاده؛ به راهنمایی: علیمحمد ثمری. Click TM - 10 و موارد استعمال آن در دامپزشكی/ حسین خرازیان؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click دیازینون Diazinon و چگونگی اثر آن در روی حشرات موذی/ علی تاج‌الدینی؛ به راهنمایی: عزیز رفیعی. Click قابلیت ترامایسین در درمان اسهال گوساله‌ها/ امان‌الله ملكزاده؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click بررسی انواع تلازیاهای چشم گاو در كشتارگاه تهران/ عبدالله عبادی؛ به راهنمایی: عزیز رفیعی. Click اندازه‌گیری پروتئین سرم مرغ بوسیله الكتروفورز/ بهروز قابوسی؛ به راهنمایی: محمدعلی كاظمی. Click فساد روغنهای نباتی/ كاظم فرخ؛ به راهنمایی: محمدعلی كاظمی. Click اثر اورومایسین و یوله‌اسپری در درمان زخمها و اعمال جراحی/ منصور علیلو؛ به راهنمایی: مصطفی اقصا. Click بررسی در باره ویتامین E و تاثیر آن در تولید مثل ماده گاو/ افلیا بالیان‌درهاكوپیان؛ به راهنمایی: یوسفی مشكی. Click علل ریزش مو در حیوانات و درمان آن/ مسعود بهروزی؛ به راهنمایی: عزیز رفیعی. Click تورم كلیه‌ها/ جواد محبی؛ به راهنمایی: م.ح میمندی‌نژاد. Click بررسی و طرز تهیه ماهیهای شور و دودی و منجمد دریای شمال ایران/ ابراهیم متولیان؛ به راهنمایی: اردلان استاد. Click تغذیه مرغ و خروس/ خلیل مومنی‌تركمان؛ به راهنمایی: محمد درویش . Click علل تولید و پیشگیری آنتروتوكسمی گوسفند/ پرویز میشن‌چی؛ به راهنمایی: رضا رستگار. Click بررسی و الكترولیتهای خون/ علی‌اكبر نقوی خامنه‌ای؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click ماست/ فضل‌الله شارول؛ به راهنمایی: محمود یزدی زاده. Click آزردگیهای سلی غدد لنفاوی گاو/ محمد دانائی؛ به راهنمایی: علی‌اكبر امری. Click لوورها و اندازه‌گیری ویتامین‌های مهم گروه (ب) در آنها/ هوشنگ حتملی؛ به راهنمایی: محمدعلی كاظمی. Click بیهوشی در حیوانات كوچك بوسیله نمبوتال NEMBUTAL/ پرویز بهنام؛ به راهنمایی: مصطفی اقصی. Click میزان اوره خون گاوهای اطراف تهران/ بهمن درفشانی؛ به راهنمایی: محمدعلی كاظمی. Click تكنیك رادیولوژی/ هوشنگ یونسی‌بانه؛ به راهنمایی: بركشلی مهدی. Click سستودهای طیور در تهران و حومه/ خسرو زرین؛ به راهنمایی: علی علوی نائینی. Click بررسی آزردگیهای سل كلیه/ هوشنگ مرادی؛ به راهنمایی: علی‌اكبر مرادی. Click سندرم تب/ پرویز كنعانی؛ به راهنمایی: محمدحسین میمندی‌نژاد. Click بررسی آزردگیهای كلیه در نفریتهای گلومرولی/ حسن اخوان‌سیگاری؛ به راهنمایی: علی‌اكبر امری. Click بررسی انواع تنیاهای گوسفند در كشتارگاه تهران/ آراكسیا میرزایانس؛ به راهنمایی: عزیز رفیعی. Click نقش اورومایسین در تغذیه طیور/ تقی سمیعی؛ به راهنمایی: محمد درویش . Click آدرمایسین و اثر آن در اگزمای گوشتخواران/ اردشیر شیدالصوفیان؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click اثرات درمانی پنی‌سیلین خوراكی (Calcipen) در بیماریهای عفونی سگ/ گیتی اردلان؛ به راهنمایی: محمد سنجر. Click بیماریهای ناشی از آلرژی/ پورانداخت عطائی؛ به راهنمایی: محمدحسین میمندی نژاد. Click ضایعات كلیه در نفریتهای انترستی‌سیل/ مسعود امین‌زاده؛ به راهنمایی: علی‌اكبر امری. Click آهن جگر و طرق اندازه‌گیری آن/ امرالله صدقیانی‌تبریزی؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click عظم طحال/ داریوش طغرائی؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click تاثیر ویتامین A و كاروتن در مرغان تخمگذار/ غلامرضا قناد؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click تكسی‌درمی (خشكانیدن حیوانات)/ خسرو سرمست؛ به راهنمایی: محمودی یزدی زاده. Click اندازه‌گیری ویتامین‌های A و D در روغنهای نباتی محصول ایران/ مرتضی قادری؛ به راهنمایی: محمدعلی كاظمی. Click كنه‌هائیكه در شمال دیده شده/ ابوالفضل مكی‌نژاد؛ به راهنمایی: عزیز رفیعی. Click پوست ریشه انار و مواد موثره آن/ فریدون سپنتا؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click اندیس ید در كره/ مهراندخت شیبانی؛ به راهنمایی: اسماعیل اردلان. Click مطالعه در اطراف فلوریدزین و تاثیر درمانی آن/ امیرمسعود عمادی؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click تعادل فسفر و كلسیم در گاو شیری/ محمدجواد صادقی؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click برداشت تومورهای نیك خیم در حیوانات/ محمود ابراهیمی؛ به راهنمایی: مصطفی اقصی. Click اثر پیوند هورمون دی‌اتیل‌استیل‌بسترول (Diethylstilbestrol) در پرواربندی گوسفند/ شهپر فیروزی؛ به راهنمایی: محمود یزدیزاده. Click بیهوشی عمومی در گربه با داروی كمیتال Kemithal/ هادی كیوانفر Click بررسی قارچهای دستگاه گوارش موشهای راتوس راتوس‌نوروژیكوس و رومبوم‌یس‌اپی‌موس/ مهین مقدمی؛ به راهنمایی: دكترمسعود امامی. Click بررسی آتش‌سوزی و تسهیلات آتش‌نشانی در كارخانه‌های صنعتی/ بهمن آریا؛ به راهنمایی: پرویز مشكی. Click جنبه‌های بهداشتی در برنامه بهداشت و تنظیم خانواده/ پرویندوخت سلیلی؛ به راهنمایی: غلامحسین جلالی. Click بررسی طرح انجام شده تامین آب آشامیدنی روستای قره‌باغ ارومیه/ علی باباپور؛ به راهنمایی: ناصر رازقی. Click بررسی دلایل قطع استفاده از قرصهای جلوگیری از بارداری نزد زنان مراجعه كننده به درمانگاه ابن‌سینا (وابسته به بهداری منطقه غرب تهران)/ نیره سپاسی‌آشتیانی (خالدی) Click بررسی وضع ریبوفلاوین ساكنان روستای استان كرمان/ یعقوب تهرانی؛ به راهنمایی: فریدون سیاسی. Click بررسی میزان حساسیت و اختصاص بودن آنتی‌ژن كیست هیداتیك در گوسفندان مبتلا در منطقه ورامین/ مهدی میرهادی؛ به راهنمایی: ایرج موبدی. Click بررسی مقایسه‌ای سرولوژی و پارازیتولوژی لیشمانیوز جلدی در جونده رومبومیس‌اوپیموس ، مخزن اصلی نوع روستایی سالك در ایران/ زهرا زوین؛ به راهنمایی: غلامحسین ادریسیان. Click بررسی هیستوپاتولوژی و جایگزینی مراحل مختلف لاروی و بالغ شیستوزوماهماتوبیوم و مانسونی در حیوانات آزمایشگاهی/ محمدرضا رضاقلی‌نظری؛ به راهنمایی: جعفر مسعود. Click بررسی خصوصیات بیوشیمیائی و نسبت مقاومت كلبسیلاهای جدا شده از بخش اطفال بیمارستان لقمان‌الدوله ادهم در سالهای 59 - 60/ حمیدرضا شاه‌حسین‌آزاد؛ به راهنمایی: رضا قراگزلو. Click اثرات آلودگیهای كرمی در روی وزن گوسفند/ پروین یاوری؛ به راهنمایی: حسین صباغیان. Click بررسی میزان آگاهیهای مادران روستای فرحزاد نسبت به واكسیناسیون كودكان و نحوه استفاده از خدمات بهداشتی/ مریم نوری تاجر؛ به راهنمایی: فروغ شفیعی. Click بررسی عفونتهای سالمونلایی در دو بیمارستان مركز طبی كودكان و فیروزآبادی و همچنین تعیین الگوی مقاومت از سوشهای بدست آمده/ محمدحسین مقدس؛ به راهنمایی: رضا قراگزلو. Click بررسی تست LMI در بیماران مبتلا به بروسلوز/ فرشته آل‌صاحب فصول؛ به راهنمایی: احمد مسعود. Click عوامل محیطی و سلامتی كارگران در یك كارگاه احیاء آلومینیم/ عباس هزاوه؛ به راهنمایی: فرهنگ اكبرخانزاده. Click بررسی نحوه توزیع موسسات درمانی و بهداشتی در شهر تهران/ شاهرخ شاهرخی Click ارزشیابی واكسیناسیون در كودكان 6 ماهه/ طلعت مختاری‌آزاد؛ به راهنمایی: سیمین سعیدی. Click رابطه گروههای خونی RH , ABO با بیماریهای قلب و عروق/ مرضیه آقاخان‌محب؛ به راهنمایی: داریوش دانشورفرهود. Click معالجعه ورم عفونی رحم گاو بوسیله ابلست اورومایسین/ اسماعیل میلانی؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click مقایسه بین زهرابه‌ها و فاژهای استافیلوكوكهای انسانی و دامی/ مسعود كیهانی؛ به راهنمایی: احمد شیمی. Click سزارین در ماده گاو/ پرویز اسدی‌قزوینی‌مكان؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click تستهای كبدی در مورد هپاتیتهای حیوانی/ سعید آهوبیم؛ به راهنمایی: محمدعلی كاظمی. Click استرپتومایسین و موارد استعمال آن در دامپزشكی/ فاطمه شیبان؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click اثر مایع جدید ترامایسین در درمان ورم پستان گاو/ یوسف مكنت جو؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click تشخیص آزمایشگاهی كیست هداتیك با استفاده از آنتی‌ژن مخصوص و روش ثبوت كمپلمان. (روش M.C.F/ رضا فروزان‌پی؛ به راهنمایی: اسماعیل اردلان. Click درمان فتق نافی بوسیله مرسیلین یا گازهای پلاستیك/ پروین حئیمی؛ به راهنمایی: مصطفی اقصی. Click پریكاردیت تروماتیك در گاو/ محمدطاهر میرفاضلی؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click تعیین مقدار هموگلوبین در خون سگهای اطراف تهران و درمان كمبود آن با كبالت‌فرلسیت/ منوچهر تیرگری؛ به راهنمایی: محمد سنجردانشیار. Click تهیه و توزیع منی گاو و گوسفند در ایران/ خسرو فروزش؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click تاثیرات دارویی و درمانی مادرییون در دامپزشكی/ علی حجت‌الاسلامی؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click اهمیت تغذیه كلسیم و فسفر در دام و بیماریهای ناشی از كمبود آنها/ محسن دین‌محمدقفقازی؛ به راهنمایی: محمد درویش . Click بررسی در اطراف بیماریهای جرب در انسان و حیوان و عوارض حاصله از آن/ عین‌الدین اشرفی؛ به راهنمایی: علی‌محمد ثمری. Click دوفاسول A+D 3 و موارد استعمال آن در دامپزشكی/ عباس اسفندی؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click لیشمانیوز درونی سگ/ حسین ابوترابیان؛ به راهنمایی: عزیز رفیعی. Click عمل استیل‌كولین در بدن و موارد استعمال آن در دامپزشكی/ محمدعلی اعدل؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click تحقیق در باره ضایعات آسیب‌شناسی سل كبد در كشتارگاه تهران/ ابوالحسن حاج‌سیدجواددی؛ به راهنمایی: علی‌اكبر امری. Click پیوند قرنیه در سگ/ احمد علی‌دادی؛ به راهنمایی: مصطفی اقصی. Click هماتوكریت/ پریوش غضنفرپور؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click تشریح خوكچه هندی/ حمزه شهراسبی؛ به راهنمایی: كریم میربابائی. Click بیوشیمی منی و اندازه‌گیری فروكتوز آن/ محمد ملكی؛ به راهنمایی: محمدعلی كاظمی. Click اطلاعاتی درباره استرس Stress (سندرم سازش)/ حسن ملجائی؛ به راهنمایی: احمد رضائی. Click ارومایسین سوسپانسیون تزریقی و موارد استعمال آن/ حسین میرسعیدی‌مجدآبادی‌كهنه؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click رشد و نمو پستان و مكانیسم ترشح شیر/ محمدعلی كاویانی؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click نیكوتین و اثرات آن بر روی موجودات زنده/ علی شیرازیان؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click امكان تهیه یك جیره متعادل برای جوجه‌های گوشتی/ منوچهر صیونیت Click نژادهای معروف بوقلمون دنیا/ رسوم مهربان‌پور؛ به راهنمایی: محمود یزدیزاده. Click ارزشیابی تركیبات كالباس و سوسیون/ محمود شمسی‌شهرآبادی؛ به راهنمایی: حسنعلی نشاط. Click بیماریهای مجرای تخمدان و ارتباط آن با نازایی در گاو/ جعفر مسعود Click زایشهای غیر طبیعی (دیستوسی)/ هاشم شیرون؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click هورمن‌های استروژن و اثر آنها در دستگاه تناسلی/ محمدباقر اسلامی؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click بررسی نان گندم/ كریم نیكپور؛ به راهنمایی: اسماعیل اردلان. Click اثرات دارویی تاتوره/ محمود شماع؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click برگشت زهدان و مهبل در گاو/ منوچهر ناصری؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click گوش درد یا اوتیت خارجی و درمان جراحی آن در سگ/ نصرالله مقصودلوراد؛ به راهنمایی: مصطفی اقصا. Click موارد استعمال و اریزم در جراحی دامپزشكی/ پرویز حكمتی؛ به راهنمایی: مصطفی اقصا. Click سندرم استفراغ/ غلامحسین وكیلی؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click پیشرفتهائیكه ظرف چند سال اخیر در مورد بیهوشی دامهای كوچك یانسدونال بعمل آمده/ نورالدین خرمی‌یزدی؛ به راهنمایی: مصطفی اقصا. Click مطالعه تغییرات فرمول لكوسیتر و تعداد گلبولهای سفید در دوره حاملگی/ ناصر مشعوف؛ به راهنمایی: محمدحسین میمندی نژاد. Click بررسی و شناسائی بعضی از انواع تومورهای سگ در تهران/ ایرج موبدی؛ به راهنمایی: علی‌اكبر امری. Click علل كمبود گوشت در ایران/ رحیم امامی‌لنگرودی؛ به راهنمایی: محمود یزدیزاده. Click محصولات گوجه‌فرنگی و بازرسی بهداشتی آنها/ آفاق‌الملوك جوادی بهروز؛ به راهنمایی: اسماعیل اردلان. Click كراتیتهای چركی و درمان آنها بوسیله سولفامیدها/ جلال اوصیاء؛ به راهنمایی: محمدحسین میمندی نژاد. Click بررسی مالوفاژهای ماكیان در تهران و حومه (شپشهای غیرگزنده)/ هرمز اورمزدی؛ به راهنمایی: عزیز رفیعی. Click آریسیل، تاثیرات دارویی و درمانی آن بویژه در تقویت عمومی بدن و كم خونیها/ عزیز اصلانی؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click درمان عفونتهای قرنیه با پماد نئوكورتف Neo-Cortef در سگ/ ماهرو میراحمدیان؛ به راهنمایی: محمد سنجر. Click اصول تهیه شیر خشك و بررسی محصول كارخانه شیر پاستوریزه تهران از نظر تركیبات/ ژاله شرفشاهی؛ به راهنمایی: حسنعلی نشاط. Click بررسی مونیلیاز طیور در مرغداریهای اطراف تهران و رابطه آن با مونیلیاز انسان/ بابا مخیر؛ به راهنمایی: احمد شیمی. Click لارگاكتیل در جراحی/ پرویز اخوت؛ به راهنمایی: مصطفی اقصی. Click عواملی كه در ایجاد سرطان موثرند/ محمود زندتفرشی؛ به راهنمایی: محمدحسین میمندی نژاد. Click سگ و خطر آن از نظر انتشار بیماریهای كیست هیداتیك در شیراز/ ناصر حقوقی؛ به راهنمایی: علی علوی نائینی. Click بررسی ضایعات آسیب‌شناسی كیست هیداتیك كبد/ احمد رضوان؛ به راهنمایی: علی‌اكبر امری. Click مطالعه در باره منیزیوم و تاثیر فیزیولوژیكی آن در بدن/ كیومرث جهانگیربلورچیان؛ به راهنمایی: محمدعلی كاظمی. Click وجه تسمیه خانواده گیاهان/ ناصر مفتاح؛ به راهنمایی: محمد درویش . Click خصوصیات فیزیولوژی دستگاه تناسلی شتر/ آندری بیت‌بدل؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click پیرتر ایران و خواص آن/ علیرضا حلمی؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click عوارض دستگاه تناسلی پس از زایمان/ منصور عدالت؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click تشخیص آبستنی از راه ترشحات مخاط مهبل در گاو/ پرویز هوشمندراد؛ به راهنمایی: یوسف شكی. Click اجرام شبه عامل پلوروپنومونی و بیماریهای مربوطه در ایران/ ولی سهراب حقیقت؛ به راهنمایی: رضا رستگار. Click آنتی‌اكسیدانهای روغن/ هاشم بركشلی؛ به راهنمایی: محمدعلی كاظمی. Click مطالعه در باره ارگانوتراپی (درمان بوسیله اعضاء بدن حیوانات)/ احمد افشار؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click تجسس و بررسی انگلهای خون پرندگان تهران و حومه/ شاپور ورجاوند؛ به راهنمایی: عزیز رفیعی. Click سوء هاضمه هزارلا در گاو/ هودین زارع؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click بررسی ضایعات آسیب‌شناسی دیكروسلیم‌لانسئولاتم در كبد گوسفند/ بهزاد یمینی؛ به راهنمایی: علی‌اكبر امری. Click دیابت در سگ و درمان آن بوسیله آرتوزین/ ربابه ملكی‌یزدی؛ به راهنمایی: محمد سنجر. Click اثر درمانی كورتیزون در بیماریهای مفصلی/ عنایت‌الله رحمانی Click علل تولید اسهال در گوساله‌های اطراف تهران/ مهدی آقاخان؛ به راهنمایی: رضا رستگار. Click اثر داروی یومه‌سان Yomesan در درمان تنیازیس سگ و گربه/ كیهان‌نو لشگری‌آموزگار؛ به راهنمایی: محمد سنجر. Click بازرسی لاشه گاو از نظر بیماری سل/ ابوالفضل محمدیه؛ به راهنمایی: اسماعیل اردلان. Click بیحسی اپی‌دورال بوسیله هوستاكائین/ علیرضا سهاب؛ به راهنمایی: مصطفی اقصی. Click دزئیدراتاسیون و درمان آن/ اسفندیار ستوده‌مرام؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click آزردگیهای ریه در بیماری ذات‌الریه/ محمدحسن حاجی‌ابراهیمی؛ به راهنمایی: علی‌اكبر مرادی. Click ضایعات و عوارض سر پستان در گاو/ رجب منزه‌مقدم؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click جستجوی آنتی‌بیوتیكهادر شیر/هوشنگ خاوری خراسانی. Click اسهالها و اثر تری‌سولفامید (سولفادیازین سولفامرازین سولفامتازین) روی آنها/ اصغر زرقانی‌شیراز؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click درمان پیچ‌خوردگی رحم در گاو/ محمدكاظم ارگانی؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click بررسی میزان آلودگی گاوهای ایران به سالمونلا/ خداداد مستغنی؛ به راهنمایی: احمد شیمی. Click بررسی سیستی‌سركوس‌تنویكولیس و سیستی‌سركوس‌اویس گوسفندان و بزان در كشتارگاه تهران/ ژاله امین‌الصحه؛ به راهنمایی: رفیعی عزیز. Click طرز تهیه شیر پاستوریزه در كارخانه شیر پاستوریزه تهران و مقایسه ارزش بهداشتی و غذایی آن با شیرهای پاستوریزه پاك و آلفا/اسدالله توسلی. Click Habronemosis یا بررسی در اطراف هبرونماها و بیماریهای حاصله از آنها/ محمود میراب زاده‌اردكانی؛ به راهنمایی: علی علوی. Click سرم ضدهاری و موارد استعمال آن/ غلامرضا فراهانی؛ به راهنمایی: رضا رستگار. Click سندرم زردی با اختلالات كبدی/ نورالدین ضیاء؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click طرز خشك كردن علوفه/ اصغر علیجان‌زاده؛ به راهنمایی: محمد درویش . Click بررسی تغییرات جمعیت دوبالان خونخوار تهران طی یكسان وسایل و تكنیك صید حشرات/ احمد دیوشلی؛ به راهنمایی: عزیز رفیعی. Click علل تغییرات قند خون و طرق اندازه‌گیری آن از نظر آزمایشگاهی/ خسرو سهراب؛ به راهنمایی: میمندی‌نژاد. Click روشهای انجماد ماهی/ رضا مدرسی‌فریزهندی؛ به راهنمایی: اسماعیل اردلان. Click اندیس‌ریشرمیسل/ نهضت فكری؛ به راهنمایی: علی كاظمی. Click تعیین مقدار هموگلوبین و هماتوكریت خون گاوهای اطراف تهران/ فریدون فضائلی‌نژاد؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click ارزش اقتصادی استخوان/ منصور كمپانی‌تبریزی؛ به راهنمایی: اسماعیل اردلان. Click تشخیص آبستنی و عوارض رحمی در سگ بوسیله رادیولوژی/ علی‌محمد طباطبائی؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click بیهوشی سگ باداروی جدید بنام تریلن/ صیون شمسائیان؛ به راهنمایی: مصطفی اقصا. Click تغییرات كلسیم خون در زمان آبستنی ماده گاو/ هوشنگ ممتاز؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click وضع بیماری نیوكاسل در مرغداریهای اطراف تهران/ علی‌اصغر اكبری؛ به راهنمایی: رضا رستگار. Click بررسی عوامل سقط جنینی در گوسفندان اطراف تهران/ آرطون طهماسبیان؛ به راهنمایی: احمد شیمی. Click معالجه مامیت بوسیله ترامایسین/ عتیك قازاریانس‌تجا؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click ذرت و اهمیت آن از نظر تغذیه دام/ عباس شفیعی؛ به راهنمایی: محمد درویش . Click موارد استعمال كالسیستین در كهیر و حالات آلرژیكی سگ/ شمس‌الملوك خواجه‌نصیری؛ به راهنمایی: مصطفی اقصا. Click اهمیت سیستی‌سركوز از نظر بهداشتی و بازرسی گوشت و طرق بی‌ضرر ساختن لاشه‌های آلوده/ مینو اردلان؛ به راهنمایی: اسماعیل اردلان. Click بررسی انواع پارامفیستومیده گوسفندان در كشتارگاه تهران/ پرویز كلانترافشار؛ به راهنمایی: عزیز رفیعی. Click سخت‌زائی در اثر باز نشدن عنق رحم/ هوشنگ مقصودلو؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click اثر ضد كرمی تیابدازول در نواحی آلوده اطراف تهران/ علی صالحی‌گلسفیدی؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click پیشگیری و درمان تورم پستان بوسیله مامكس/ عباس نویدی؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click تركیب بقایای كارخانجات آبجوسازی و ارزش غذایی آنها در تغذیه دام/ مهدی باذلی؛ به راهنمایی: محمد درویش . Click تركیبات مختلف سولفامیدها و عوارض كلیوی آنها/ مهین میبد (حاتم)؛ به راهنمایی: مصطفی اقصا. Click سندرم و درمان لنگشهای اسب/ محسن زمانی؛ به راهنمایی: مصطفی اقصا. Click درمان انسداد مری/ عباسعلی اطمینانی‌آملی؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click بیماری آب مروارید و درمان آن/ مهین زهرائی‌حسنی؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click بررسی تیناساژیناتا در تهران/ غلامرضا داشلیم؛ به راهنمایی: علی علوی‌نائینی. Click علل سقط جنین/ عباس یزدان‌پناه؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click سوژا و موارد استعمال آن/ جواد یحیی‌زاده‌لنگرودی؛ به راهنمایی: محمددرویش. Click انواع بخیه و روشهای نوین/ احمد فیاض؛ به راهنمایی: مصطفی اقصا. Click اندازه‌گیری ترانس‌آمیناز در خون گاوهای بومی ایران/ محمدعلی توكل؛ به راهنمایی: محمدعلی كاظمی. Click بررسی ضایعات آسیب‌شناسی سیوز نشخواركنندگان/ بهرام زاكاریان؛ به راهنمایی: علی‌اكبر امری. Click تكثیر مصنوعی و پرورش ماهی قزل‌آلا/ سیمین سعیدی فیروزكوهی؛ به راهنمایی: اسماعیل اردلان. Click Combison موارد استعمال پماد آنتی‌بیوتیكی كمبیزون در جراحی/ رجبعلی امجدی؛ به راهنمایی: مصطفی اقصا. Click تشخیص كبدهای بزرگ/ محمود حاج‌دائی؛ به راهنمایی: علی وكیلی. Click سل ریوی از نقطه نظر آسیب‌شناسی/ عبدالعزیز اردلان؛ به راهنمایی: حسین مهتدی. Click كلروتیازید و اثر آن در ازدیاد فشار خون شریانی/ محمدرضا تقوی؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click پلاسما و استفاده دارویی از آن/ جهانگیر بهارمست؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click سندرم فشار خون/ علی‌اكبر انسانی؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click گوسفند شال/ محمدحسین خرازیها؛ به راهنمایی: محمود یزدی زاده. Click اهمیت پروتئین‌ها در تغذیه طیور/ حسین اسماعیلی؛ به راهنمایی: محمد درویش . Click ملاس و موارد استعمال آن/ مرتضی مهین‌پور؛ به راهنمایی: محمد درویش . Click بررسی انواع سستودهای روده گاو در كشتارگاه تهران/ ذات‌الله مظلوم؛ به راهنمایی: عزیز رفیعی. Click آلودگی هوا و بیماریهای ناشی از آن/ علی‌اكبر دربان؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click بیهوشی عمومی بوسیله مخلوط كلرال ئیدراته و سولفات دو منیزیم در اسب/ گلستان قاضی‌خانیان؛ به راهنمایی: مصطفی اقصا. Click بررسی فاویسم باقلی زاله در گیلان/ منوچهر اخوت‌پور؛ به راهنمایی: صبور اردوبادی. Click مطالعه اپیدمیولوژی فیلردومدین و بیماری پیوك/ محمد بختیار؛ به راهنمایی: فرخ دادگر. Click كله‌سیستیت و عوارض بعد از عمل/ علی‌اكبر فتوحی؛ به راهنمایی: جواد مجلسی. Click طرق مختله متداول جهت جلوگیری و قطع حاملگی/ علی‌اصغر صادقی‌شبستری؛ به راهنمایی: دكترحمیدیه. Click اثر دو نوع كود فسفره بر روی ازدیاد عملكرد محصول باقلا/ كیوان موید؛ به راهنمایی: ایرج پوستچی. Click میوه‌های كمپوتی و اصول كمپوت‌سازی/ رضا افسرزاده؛ به راهنمایی: پرویز كلانی. Click اهمیت شته انار در ایران و تعیین مناسبترین سم در امر مبارزه با آن/ مهران آزرمی؛ به راهنمایی: احمد عسگری. Click مطالعه حاصلخیزی خاكهای قسمت شرقی جلگه شیراز/ غلامرضا رهنمود؛ به راهنمایی: پارسا. Click مقایسه ارزش كودی اوره و نیترات آمونیم/ عبدالحسین زارعی؛ به راهنمایی: موسی حجتی. Click مقایسه تاثیر تغذیه ارومایسین - ترامایسین - پنی‌سیلین در افزایش وزن جوجه‌ها/ اقتدار حدائقی‌بحرینی؛ به راهنمایی: مكاره‌چیان. Click تاثیر مواد آنتی‌بیوتیكی بر روی كلی باسیلهای دستگاه گوارش جوجه‌ها/محمدعلی واقف. Click كاشت و تغییر عملكرد ذرت بر حسب فاصله كشت/ احمد فروتنی؛ به راهنمایی: ایرج پوستچی. Click مطالعه و تعیین مشخصات آماری گوسفند كردی خراسان/ پرویز ارجمند؛ به راهنمایی: محمود مكاره‌چیان. Click مقایسه عملكرد سه واریته مختلف سوژا توام با چهار نحوه كشت/ فروغ‌الشریف محلاتی Click سوژا (مطالعه و مقایسه بعضی ارقام آن)/ منوچهر خردنام؛ به راهنمایی: منصور نیكنژاد. Click اندیكاسیون شانت پرتوكاوترد بیماران سیروتیك/ علی كاتوزیان؛ به راهنمایی: حسین‌پور. Click لوبیا"بررسی ارقام داخلی و خارجی لوبیا در باجگاه"/ اسفندیار كریم‌زادگان؛ به راهنمایی: منصور نیك نژاد. Click پرورش گوسفند قره‌گل و نقش ترویج در توسعه این نژاد در روستای خان‌آباد از بخش بوئین‌زهرا/ احمد شاه‌بداغلو Click بودجه آبی جلگه شیراز و مقایسه با احتیاجات آبی محصولات/ محمدجواد حائری، محمدباقر شوشتریان؛ به راهنمایی: بزرگ بحرانی. Click نقش شركتهای تعاونی در اصلاحات ارضی ایران/ فرنگیس خاضع؛ به راهنمایی: حسن‌پورافضل. Click راندمان غذایی برای تولید تخم‌مرغ/ آذرمیدخت اشرف؛ به راهنمایی: محمود مكاره‌چیان. Click مطالعات مقدماتی در باره تشكیل گله مادر از مرغان بومی/ منصور كهنشاد؛ به راهنمایی: محمود مكاره‌چیان. Click دیژیتال/ محمدعلی تقویان؛ به راهنمایی: عطاران. Click زهكشی و اجرای آن در ایران/ ایرج ابراهیمی‌فخار؛ به راهنمایی: بزرگ بحرانی.

منبع:
http://boxstr.com

   


نظرات()   
جمعه 22 شهریور 1387  11:09 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط:

Click بررسی سازمان و تشكیلات بیمارستانهای دانشگاه تهران و ارائه پیشنهاد/ ابراهیم گیتی‌بین؛ به راهنمایی: باقر قائمیان. Click تهیه و طرح تامین آب مشروب روستای ابراهیم‌آباد استان اراك/ غلامعباس امینی Click اندازه‌گیری شاخصهای گرما در تعدادی از نانوائیهای تهران/ محمدمهدی سرمدی Click بحث تحلیلی مرور زمان در قوانین و رویه‌های قضایی ایران/ اكبر مهاجرانی Click بررسی آب آشامیدنی و پروژه لوله‌كشی قریه شفیع‌آباد منطقه قزوین/ محمدتقی قاسمی؛ به راهنمایی: غیاث‌الدین. Click قابلیت تحركپذیری آنوفل استفنسی نسبت به سموم د.د.ت - مالاتیون - پروپوكسور - دیلدرین/ ملوك عشقی‌قمشه؛ به راهنمایی: عزت‌الدین جوادیان. Click بررسی اندازه‌گیری و مقایسه ایمونوگلوبولین‌های A و M و G در سرم افراد مبتلا به سرطان بروش دیفوریون در ژل/حسین كبیراناركی. Click تجسس اتوآنتی‌كور Anti - Ig6 در بیماران سل ریوی/ هما دربهشتی؛ به راهنمایی: ملك منصور فدائی قطبی. Click ایجاد نیمه‌عقیمی ارثی با مشتقات داروی Tepa و بررسی سیتوژنتیكی در پشه Molestus و Pipiens و Gulex/ سعیده شاپوری‌فر؛ به راهنمایی: ج.د. امیرخانیان. Click ارزشیابی خدمات داوطلبانه در بیمارستان/ مهستی اشراقی Click سیر تحولات بیمه‌های اجتماعی در ایران (سیری در تحول قوانین، مقررات ، كمكها و پوشش بیمه‌ای)/ منصور فرازمند؛ به راهنمایی: گارگین ساروخانیان. Click سازمان شبكه بهداری و بهزیستی و نقش آن در طرح جدید طب ملی در استان آذربایجان غربی مركز ارومیه (رضائیه)/ محمد تربتی؛ به راهنمایی: محمدعلی برزگر. Click انترسفازولین روی عفونتهای ادراری/ پروین ناطق‌الهی؛ به راهنمایی: ملیحه طبیبی. Click مطالعات ایمونولوژیكی لیشمانیوز در موشهای A/j و Baib/c/ علی خامسی‌پور؛ به راهنمایی: فرخ مدبر. Click مدیریت موثر در نگهداری وسایل بیمارستان و جلوگیری از زیان و خسارت/ حمید راجی Click بررسی آلودگی رودخانه زرچوب شهرستان رشت به فلزات سنگین و تعیین منابع آلودگی آن/ پروین بیتای‌مطلق؛ به راهنمایی: محمود شریعت . Click بررسی شایعترین عوارض I.U.D. در زایشگاه متحدین/ حرمت ملكپور؛ به راهنمایی: فرشته مجلسی. Click بررسی امكان تهیه بودجه برنامه‌ای برای بیمارستان دانشگاه تهران/ اكرم محمدی؛ به راهنمایی: خسرو مجیدی. Click بررسی رشد و نمو اطفال در منطقه استان ساحلی/ لاله بایار Click بررسی وضع ایمنی زنان 25 - 18 ساله تهران برای سرخجه و روشی در واكسیناسیون آن/ ماه‌طلعت نفرآبادی؛ به راهنمایی: رخشنده ناطق. Click بررسی انگلهای روده‌ای در منطقه خرم‌آباد/ پرویز اصفهانی Click شیوع و علل آئوزینوفیلی در شمال ایران (سواحل بحر خزر)/ فرشته رضایی ركنی Click بررسی كیفی آبهای منطقه كاشان/ اسماعیل بهرام‌ارجاوند Click بررسی و مطالعه فلور درماتوفیتی مجموعه ورزشی یكصد هزار نفری و دانشكده علوم ورزشی/ پرویز محمدی؛ به راهنمایی: منصور علیلو. Click بررسی و مطالعه اسپورقارچهای هوای اتاق‌های عمل بیمارستانهای وابسته به دانشگاه تهران و نقش مدیر بیمارستان در كنترل آنها/ محمدرضا شیدفر؛ به راهنمایی: مسعود امامی. Click بررسی خودپالایی مواد آلی رودخانه زرجوب رشت/ فرح‌السادات هالك؛ به راهنمایی: محمود شریعت . Click بررسی هزینه‌های بهداشتی در خانوارهای شهری ایران/ رسول ابراهیمی‌میلانی؛ به راهنمایی: كاظم محمد. Click بررسی تغییرات ظرفیتهای ریوی در كارگران نساج كارخانه جهان چیت كرج/ سعید اشراقی؛ به راهنمایی: داریوش پرویزپور. Click مشكلات بهداشتی و اجتماعی ناشی از صنعتی شدن/ رضا بكائی؛ به راهنمایی: نادر كاوسی. Click مطالعه باكتریولوژیكی و شیمیایی نمونه‌هایی از آب چاههای شهركهای كرج/ رجبعلی رهبری Click یافته‌های بالینی بیماران مبتلا به دیفتری بستری شده در بیمارستان امام خمینی طی سالهای 57 و 1356/ منیژه طالبیان Click ارتباط اسید اسكوربیك با سرطان مری : مقایسه خانوارهای بیمار و شاهد در شمال ایران/ فائقه مقدم؛ به راهنمایی: فریدون سیاسی. Click بررسی میزان فلوئور در ادرار كارگران كوره‌های آجرپزی اطراف تهران/ سهراب علیزاده؛ به راهنمایی: منصور غیاث‌الدین. Click نقش تداركات در پیشرفت و كارآئی بیمارستان/ غلامحسین هوروش؛ به راهنمایی: خسرو مجیدی. Click بررسی وضعیت HLA در سرطان (سرطان مری)/ شایسته شریعتی؛ به راهنمایی: منوچهر شریعتی. Click مطالعه همراهی اكتینومایسس بوویس باسیستی سركوس‌بوویس/ نسرین مظفری؛ به راهنمایی: ایرج موبدی. Click مطالعه شرایط مختلف نمونه‌برداری از گرد و غبار ذغال سنگ بمنظور شمارش وزارت به كمك بطریهای نمونه‌گیری و میكروسكپ معمولی/ احمد فرجی‌لاهیجانی؛ به راهنمایی: فرهنگاكبر خانزاده. Click بررسی میزان آلودگی با میكوباكتریومهای مختلف در كودكان 3 تا 16 ساله اهر آذربایجان شرقی/ كیومرث قاضی سعیدی؛ به راهنمایی: علیرضا امیری‌قراگوزلو. Click بررسی روشهای دفع مواد زاید جامد در بیمارستانهای تهران/ مهدی هدایت‌راد؛ به راهنمایی: منصور غیاث‌الدین. Click سیستم پذیرش بیمار در بیمارستانها در قالب شبكه جامع بهداری و بهزیستی/ پوراندخت وكیل؛ به راهنمایی: فریدون امینی. Click سهم كارخانجات سیمان كشور در آلودگی هوا/ پریوش حلم‌سرشت؛ به راهنمایی: منصور غیاث‌الدین. Click بررسی و روشهای مدیریت مراكز بهداشت و درمان شهرستان قزوین/ اصیله شایقی Click اداره امور استخدامی در بیمارستانها/ ناهید شاهرخشاهی Click میزان ترانس‌آمیناز در خون مرغهای تهران/فریده كیومهر. Click بررسی نسبت سدیم و پتاسیم در خون گاوهای بومی ایران/ عبدالرضا جهانی Click بررسی روشهای آزمایشگاهی تشخیص كیست هیداتیك در گوسفند/ سعود روحانی‌شهرستانی Click بررسی كلی باسیلوز در مرغداریهای اطراف تهران/ شهرزاد مدرس Click مطالعه تغییرات فصلی رادیواكتیویته محیط در منطقه رادیواكتیو رامسر/ عزیز عسگری Click مدیریت و رهبری بیمارستان از طریق حسابرسی و كنترل/ طهماسبقلی جلایر Click بررسی مصرف و اتلاف مواد غذایی در موسسات و نظرات افراد درباره غذا/ خدیجه رحمانی Click مدت زنده ماندن توكسوپلاسما در خون دونورها (خون‌دهندگان) در مصرف ترانسفوزیون/ عباس حفیظی Click طرح دستمزد در مقابل خدمت و بررسی مشكلات آن (فی‌فورسرویس)/ مه‌لقا محمودی‌گیلانی Click مطالعه وضع پرورش و صنایع گوسفند در منطقه اصفهان/ حشمت‌الله سیدین‌آزاد Click بررسی كیفیت آبهای زیرزمینی بندر پهلوی/ سهراب علیزاده Click بررسی كیفیت آبهای زیرزمینی بندر انزلی/ سهراب علیزاده Click نقش بیمارستانهای منطقه‌ای در شبكه بهداری و بهزیستی كشور/ مسعود افتخاری Click بررسی نحوه استفاده از خدمات مشترك توسط بیمارستانها (رختشویخانه)/ محمدتقی مسندی Click بررسی وضع تغذیه كودكان و نوجوانان در آذربایجان غربی/ شمسی عافیت‌میلانی Click بازیابی و استفاده مجدد از املاح آهن بعنوان منعقدكننده در تصفیه آب/ فروغ واعظی Click تاثیر آموزش بهداشت دهان و دندان در بین دانش‌آموزان دوره راهنمائی تحصیلی منوچهری/ حسن نیكزاد Click بررسی آلودگیهای انگلی در شهرهای فومن و صومعه‌سرا/ محمود شناسایی یوسفی كوچصفهانی Click رابطه بین گرمای محیط كار با تعداد ضربان قلب و دمای بدن در كارگرانی كه در مقابل كوره‌های كوچك كار می‌كنند/ مهدی قاسم‌خانی Click بررسی روشهای بودجه‌نویسی در بیمارستانهای دولتی و اصلاح آن/ ذوالفقار بیگدلی Click مطالعه اپیدمیولوژیكی حوادث ناشی از كار در ایران/ زینت قاسم‌پورمرادی Click بررسی سرولوژیك بروسلوز و سالمونلاتیفی موریوم در گربه/ مصطفی آقامحمدی Click بررسی آلودگی جیوه در ماهیان برخی از رودخانه‌های ایران/ حبیب آقایان Click بررسی و نمونه‌برداری تخم‌مرغهای مصرفی تهران از نظر درجه‌بندی استاندارد/ مهدی لاری Click بررسی بهداشتی ساختمان و جایگاه گاو در اطراف تهران/ هوشنگ معینی‌آریا Click بررسی بیماری بروسلوز در منطقه نیشابور از نظر انتقال بیماری توسط شیر و فرآورده‌های آن/ حسن امامی Click بررسی داروهای ضد اسپاسم/ مه‌لقا محمودی‌گیلانی Click تحقیقی بر میزان آلودگی موشهای خانگی به سالمونلا/ خسرو هدایتی Click بررسی متابولیسم بیلیروبین و علل تغییرات آن در نوزادان (طی سالهای 1357 - 1355 در بیمارستان دانشكده پزشكی داریوش كبیر)/ علیرضا یعسوبی Click مسائل توسعه اقتصادی و برنامه عمرانی چهارم ایران/ حبیب‌الله شریفی Click همكاری عمران منطقه‌ای و نقش آن در بخشهای مختلف اقتصادی ایران/ منوچهر علیرضائی‌مجدآبادی Click بررسی علل عدم ادامه مراجعه زنان برای استفاده از وسایل پیشگیری از حاملگی در مركز بهداشت كوروش كبیر/ فائزه بیان Click جداسازی استافیلوكوك كوآگولاز مثبت از كارگران غذاخوریهای دانشگاه تهران/ محمد حسینی Click بررسی سالمونلاهای گربه‌های تهران/ عباس برین Click مطالعه وضع گوسفندداری در منطقه اراك/ حسین آقاخانی Click صنعت زهتابی در ایران/ نورالله كرباسی‌اسحق Click بررسی پرورش گاو در استان سیستان و بلوچستان/ محمد كبیر Click كشاورزی و دامپروری در برنامه‌های عمرانی/ علی خوش‌زحمت Click كنترل آزمایشگاهی ماست/ مهوش فرهادی Click میزان پرتوگیری اورگانهای بحرانی/ مظفر رضوانپور Click ارزشیابی روشهای مختلف برنامه‌ریزی در رابطه با توزیع امكانات بهداشتی - درمانی/ هاله عزیزه‌البرز Click بررسی اپیدمیولوژیك تصادفات رانندگی تهران در سال 1352/ عباس سینگ Click مدیریت بهداشت محیط بیمارستان/ محمدحسن منشی Click نحوه ارائه خدمات بهداشتی درمانی در سیستم‌های مختلف/ ایرج مسروری یزدی Click ارزشیابی خدمات درمانی، بهداشتی، حفاظتی كارگران و صنایع كشور/ عباس رضوانی Click ارزشیابی خدمات درمانی بهداشتی حفاظتی كارگران و صنایع كشور/ عباس رضوانی Click مطالعه آزمایشهای پاراكلینكی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید/ محمد اسدی Click تغییرات اوره و كراتینین در رژیمهای گیاهی و حیوانی/ فیروزه جزایری Click بررسی فعالیتهای آموزشی بهداشت وزارت بهداری و بهزیستی از بدو تاسیس تا آخر سال 1355/ محسن افشارهوجقانی Click بررسی عوامل اتومایگوزیس در تهران/ قاسم عباس موحدی Click سهم منابع مختلف آلوده‌كننده در آلودگی هوای تهران/ اسماعیل دل‌پیشه Click بررسی چگونگی ارزشیابی بیمارستانهای كشور كه توسط وزارت بهداری و بهزیستی در سال 1356 انجام شده است/ خسرو ناظری Click تعیین مقدار فنرگان در فرآورده‌های دارویی/ محمدجلال علوی Click بررسی میزان چربیهای خون در منطق مطالعه شده در ایران/ عبدالرضا مختارمعصومی Click بررسی و برنامه‌ریزی رفاه و بهداشت سالمندان در تهران/ ماجد السماح؛ به راهنمایی: نیك پور. Click بررسی میزان ایمونوگلوبولینها در آلودگیهای انگلی روده در استان ساحلی (استان هرمزگان)/ منصوره مدبر؛ به راهنمایی: كامبیز منتظمی. Click اثر آمیزش خانوادگی Inbreeding در فراوانی ژنهای كشنده در پشه كولكس پی‌پینس مولستوس Culex - Pipiens Mo/ رسول انصاری؛ به راهنمایی: ج.د. امیرخانیان. Click بررسی كاربرد احتمالی خاك بنتونیت بجای خاك تجارتی گیسیل گور در مرحله فیلتراسیون آبجو/ مرتضی علی كامرانی؛ به راهنمایی: كرامت‌الله ایماندل. Click بررسی D.M.F در بین دانش‌آموزان 12 - 14 ساله مدارس/ سورینا صهبا؛ به راهنمایی: باقر قائمیان. Click كاربرد روش‌های سنجش از دور در شناخت آلودگی آب و هوا/ جهاندخت غفاری؛ به راهنمایی: غیاث‌الدین. Click تعیین درصد خونخواری آنوفل استفنسی نسبت بخون انسان توسط تست رسوبی در مناطق جنوبی ایران (كازرون)/ عباس اخلاقی؛ به راهنمایی: بیژن جانبخش . Click تاثیر حشره‌كش Propoxur روی آنوفل استفنسی در استان هرمزگان/ محمود متقی؛ به راهنمایی: عبدالوهاب منوچهری نائینی. Click بررسی غلظت و میزان پراكندگی ذرات معلق گرد و غبار سیلیكا در هوای محیط كار در صنایع شیشه ایران/ شهاب‌الدین همتی؛ به راهنمایی: بهزاد صمیمی. Click بیمه اتكائی/بهمن عمید. Click كنترل حفاظت فردی در مقابل پرتوهای یونیزان Personnel Monitoring Services/ عنایت‌الله دانائی؛ به راهنمایی: عباس اعتمادعباسیان. Click طرح بررسی سقط جنین در كابل افغانستان/ محمداسماعیل رائین؛ به راهنمایی: غلامحسین جلالی. Click تغذیه و سلامت پوست/ یحیی افسری؛ به راهنمایی: شعاع هدایت . Click كنترل مدیریت بیمارستان با بررسی روشهای حسابداری/ محمدجلال فتحی؛ به راهنمایی: باقر قائمیان. Click پرورش آزمایشگاهی و بیولوژی مگس حلزون‌كش كنوتسونیاتوركستانیكا/ مهدی ناطق‌پور Click روش‌های كاربرد مگس‌های حلزون‌كش سپدن اسفگا و اقتصاد رهاسازی لارو Sepedon Sphege (Fabricius) (Insecta Diptera , Sciemyzidae)/ غلامرضا پرتوی؛ به راهنمایی: سیاوش تیرگری. Click اثر انواع پروتئینهای رژیمهای گیاهی و حیوانی بر متابولیسم ریبوفلاوین/ صفیه مهتدی؛ به راهنمایی: سیمین بلورچی واقفی . Click رفع جلبك از پساب بركه‌های تثبیت/ علی قیصری‌فر؛ به راهنمایی: بیژن جانبخش . Click بررسی جذب و تجمع فلوراید منتشره از كوره‌های آجرپزی بوسیله گیاهان/ علیرضا ساعی‌فر؛ به راهنمایی: منصور غیاث‌الدین. Click بررسی باقیمانده سموم دفع آفات نباتی كلره "بررسی سم آلدرین"/ محمود مدرسی‌اسفه؛ به راهنمایی: قهرمان شمس . Click بررسی نقش صمغها و پكتینها در صنایع مواد غذایی/ زهرا حكیمیان؛ به راهنمایی: احمدی. Click سیروز كبدی و رژیم مربوط به آن/ شكوه فراهانی‌نژاد؛ به راهنمایی: اسماعیل دیالمه. Click رژیم در مورد بیماریهای عفونی/ حسین مافی‌فروتن؛ به راهنمایی: پرویز سروری. Click اندازه‌گیری و خطرات ناشی از وجود الكل‌های سنگین در مشروبات الكلی/ تابنده زند؛ به راهنمایی: شمس . Click راشی‌تیسم اطفال/ آزیتا كیاكجوری Click رژیم در اسهال كودكان (بیماری سلیاك)/ منظر كریمی؛ به راهنمایی: هاشم مقصودنیا. Click آنمی‌های تغذیه‌ای بخصوص آنمی فقر اسید فولیك و شیوع آن در آبستنی/ شكوه بزرگ؛ به راهنمایی: محمدباقر یزدانی. Click بررسی فشار خون در رابطه با كیفیت شیمیایی آن، سن، جنس و سنگینی بدن/ معصومه قوانلوقاجار؛ به راهنمایی: حسین ملكافضلی. Click مطالعه متران آنتی‌بادی ضد كزاز به روش هماگلوتیناسیون غیرمستقیم در گروههای مختلف جمعیتی و مقایسه شرایط مختلف نمونه‌برداری و نگهداری خون برای این آزمایش/ شهین انصاری؛ به راهنمایی: پرویز پروز. Click اثر عوامل فیزیكی و شیمیایی برروی اسید اسكوربیك و طرز اندازه‌گیری آن در آب مركبات/ بهمن میثاقی؛ به راهنمایی: قهرمان شمس . Click سوء تغذیه در گروههای مختلف سنی/ ربابه دادبخش؛ به راهنمایی: مهین صدر. Click فساد چربی مواد خوراكی و طرق جلوگیری از آن/ حسین خیری‌گلسفیدی؛ به راهنمایی: منصور احمدی. Click بررسی اثرات ناشی از تابش پرتوهای یونیزان (یونساز) بر - بدن و شرایط بهداشتی افرادی كه با چنین پرتوهایی كار می‌كنند/ آفاق قرائی‌كرمانی؛ به راهنمایی: غلامحسین رهبری. Click روند تغییرات باكتریهای بیماری‌زایی روده‌ای در سالهای 1980 - 1974/ غلامعلی حاجیلو؛ به راهنمایی: كناریك بدلیان. Click بررسی علل فساد مواد غذایی/ سیروس ایزدپناهی؛ به راهنمایی: منصور احمدی. Click گلوسیدها : مطالعه مخصوص در مورد گلیكوژن/ زهره بهزادی؛ به راهنمایی: عبدالله شیبانی. Click تجزیه كمی گوشت ماهیچه گوسفند بدون چربی (خام) همراه با چربی (پخته)/ ایرج رهبری؛ به راهنمایی: سركیسیان. Click انگلهایی كه از راه آب آشامیدنی به انسان سرایت می‌كنند/ حسین ملك محمد Click فكالوگرام و موارد استعمال آن/ فریده كمال Click مسمومیتهای حاصل از سرب و مس در مواد غذایی و روشهای اندازه‌گیری/ مسعود دهقان، حمید رادمرد؛ به راهنمایی: سركیسیان. Click تكنولوژی تولید روغنهای دارویی و ویتامینهای كنسانتره از ماهی/ محمدحسین (شاهرخ) حسن‌پور؛ به راهنمایی: امین كیوانفر. Click دستگاههای آنالیز و مورد استفاده آنها در شیمی/ محمداسماعیل ذوالفقاری Click سم كلره آلی د.د.ت/ بهرام بوذرجمهری Click ریپوفلاوین (ویتامین B2/ مینو كندی Click روش‌های تصفیه مواد محلول موجود در روغنهای نباتی/ ابوالقاسم اعتماد؛ به راهنمایی: حاتمی. Click بازرسیهای بهداشتی و نحوه كنسروسازی گوجه‌فرنگی و فرآورده‌های آن/ احمد صمدیان؛ به راهنمایی: امین كیوانفر. Click بررسی اثرات مواد غذایی و نقش املاح در تغذیه/ جمال‌الدین منیعی Click استفاده از رزین‌های صنعتی در بهبود كیفیت و كمیت مواد غذایی (قند)/ حمید صائمی Click تغذیه و تمدن/ محسن‌ابراهیم حبیبی Click خشك كردن مواد غذایی تحت اثر سرما و خلاء/ فتحیه مولاپرست Click اثر باكتریها برروی چغندر قند در مراحل مختلفه : داخل خاك - هنگام نگهداری - دیفوزیون/ ناهید نواب Click میكروبیولوژی قوطی‌های كنسرو/ فرزانه صفاكیش Click تاثیر تغذیه در سلامتی و پیشگیری بیماریها/ یگانه مستوفی Click شكلات/ شیرین همدانی Click آبستنی و بهداشت رژیم غذایی زن در این دوره/ فرامرز ربیعی Click Hyperurecemia و رژیمهای درمانی مربوط به آن/ سعیده جواهری Click راهنمایی متدهای از آزمایشهای بیوشیمیك در مراكز دستجمعی/ محمد صدقی Click ایزولاسیون كلستریدیوم ولشایی تیپ آ از مواد غذایی/ مظهر ناصری‌زاده Click بیماریهای معدی و روده‌ای كودكان شیرخوار/ علی تقی‌زاده؛ به راهنمایی: اسماعیل دیالمه. Click حقایق اولیه درباره بیماریهای تغذیه/ نسرین قائمی Click كنسرو و صنایع شیلاتی ماهی ساردین/ میترا آریازند Click میكروبیولوژی كنسروهای گوشتی/ مینا دبیرآشتیانی Click اهمیت آنزیمها در صنایع مواد غذایی/ هرمز وحیدی Click رژیم‌درمانی در بیماری تیفوئید و اشباه آن/ افتخار اكسیرمنفرد Click مخمر آبجو تازه/ مرتضی حمیدی Click تغلیظ آب میوه‌جات و سبزیجات/ حسن فاطمی Click گوسی‌پل در كنجاله تخم پنبه/ مسعود فلاحی Click ذرت ، اهمیت كشت آن از نظر اقتصادی و تغذیه انسان و دام/ فرنگیس ملكی؛ به راهنمایی: باقر شریعت . Click بررسی مواد فعال باقلا و نقش احتمالی آن در تعیین فاویسم/ مهدی سیدین‌اردبیلی؛ به راهنمایی: سركیسیان. Click اورمی و رژیم‌درمانی آن/ مهین‌تاج تكبیری؛ به راهنمایی: محمود غضنفرپور. Click بررسی بارندگی‌های لحظه‌ای و روشهای رفع سیلاب شهرها - مثال عددی برای دو شهر در ایران/ مسیح‌الله ادیبی؛ به راهنمایی: محمدتقی منزوی. Click نقش و دامنه فعالیت سازمان تامین خدمات درمانی در ارائه خدمات تندرستی و رفاهی در سطح كشور/ داود حیدری قشلاقی Click رابطه حداقل مزد با تغذیه/ ناهید رسولی؛ به راهنمایی: باقر شریعت . Click بررسی وضع تغذیه كودكان قبل از سنین مدرسه در خانواده‌های كم درآمد/ صدیقه نامور؛ به راهنمایی: گیتی صدیق. Click بررسی درمان كودكان مبتلا به تغذیه از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی/ مهشید لطفی؛ به راهنمایی: صدر. Click مسائل موجود در صنعت چیپس‌سازی/ هادی حقیقی‌موحد؛ به راهنمایی: حسین قویفكر. Click بررسی بهداشتی شیرهای پاستوریزه/ فریده غنی؛ به راهنمایی: واعظ زاده. Click صنایع شیلاتی میگو/ خدیجه هوشمند؛ به راهنمایی: امین كیوانفر. Click آب و اثرات آن در زندگی/ شادمهر تمجیدی؛ به راهنمایی: حائری‌زاده. Click اثر تغذیه در ازدیاد و زن زنان باردار/ هما فاطمی؛ به راهنمایی: مهین صدر. Click بررسی آسپرژیلوز در مرغداریهای اطراف تهران/ محمدابراهیم خلج‌معصومی Click تابلوی خونی ورم پستان در گاو/ محمد مرتضوی Click بررسی عوامل میكروبی اورام پستان گاو در دامپروریهای اطراف تهران/ مجید ترابی‌نژاد Click بررسی آنفلوآنزای خوك در ایران و ارتباط سرولوژیكی با آنفلوآنزای انسان/ فرخ‌زاد شاكری‌نوری Click بررسی تابلوی خونی اسبهای نژاد تركمن در ایران/ محمدعلی جباری Click بررسی و مطالعه وضع گوسفندداری در منطقه غربی مازندران/ غلامحسین فروزانفر Click كنسروتون : سیستم صید، طرق نگهداری و تهیه محصول آن در كارخانه/ محمدجعفر سینه‌سپهر؛ به راهنمایی: امین كیوانفر. Click روغن‌كشی از دانه‌های روغنی به طریق افشرش/ ضیاءالدین حسینی‌هاشمی Click بررسی میگوی پاكستان غربی/ شهلا موسسی؛ به راهنمایی: امین كیوانفر. Click باكتریهای بیهوازی و اسپروژن كلستریدیوم ولشای تیپ‌آ/ محمد نیكتاش Click تكنولوژی تهیه مخمر نانوایی از ملاس چغندر قند/ عباس سعیدی‌نژاد Click تحقیق در اپیدمیولوژی نارسایی قلب Heart Failure و ارتباط آن با تغذیه درمانی/ آزاده امین‌پور؛ به راهنمایی: محمدحسین حاجبی. Click مصرف و اهمیت آب در صنایع غذایی/ منیژه بهبودی؛ به راهنمایی: احمدی. Click عوامل اجتماعی و اقتصادی جرم جوانان در ایران/مهرداد امیرغیاثوند. Click درباره صلح و انترناسیونالیسم/فرهاد ممدوحی. Click روشهای مختلف نگهداری گوشت/ دانشپور شاویریان؛ به راهنمایی: محمود علومی. Click ویتامین آ/ احمدرضا كمره؛ به راهنمایی: شاملو. Click اسپرو و رژیم عاری از گلوتن/ قربانعلی جابری؛ به راهنمایی: پرویز سروری. Click مفهوم خدمات بهداشت و درمان اولیه با توجه به تجربه آذربایجان غربی در ایران/ غلام ربانی‌لهبان؛ به راهنمایی: محمدعلی برزگر. Click بررسی شیلات شمال (بندر پهلوی) و وضع صیادان (ماهیگیران) این شهر/سیمین اشجعی‌اسالمی. Click شته‌های ایران، طرز زندگی و مبارزه با آنها/ محمدعلی هنرپروران؛ به راهنمایی: صدرالدین شریفی. Click مبارزه تلفیقی (بیولوژی و شیمیایی) علیه بندپائیان/ خسرو مختاری؛ به راهنمایی: صدرالدین شریفی. Click تاثیر مقادیر مختلفه فسفر و كود حیوانی و اثر متقابل آنها روی عملكرد نخود در باجگاه/ ایرج فیلی؛ به راهنمایی: علی‌اصغر پارسا. Click مقایسه اثر سموم قارچ‌كش برروی یرقان زودرس سیب زمینی/ احمد حیدرنیا؛ به راهنمایی: ایرج پوستچی. Click مطالعه حاصلخیزی خاك قسمت غربی دره باجگاه (مزارع آموزشی دانشكده)/ مسعود حكیمیان؛ به راهنمایی: پارسا. Click تعیین و بررسی منحنی‌های تراز ناحیه شرق باجگاه/ جمال پرورده، پرهام جواهری؛ به راهنمایی: ناصر ضیغمی، بزرگ بحرانی. Click مطالعه حاصلخیزی خاكهای دره باجگاه به روش تجزیه آزمایشگاهی.قسمت شرقی دره/ محمود جوان؛ به راهنمایی: علی‌اصغر پارسا. Click اثر كودهای ازته و فسفره برروی افزایش میزان عملكرد گندم در مناطق كوار و مرودشت/ علی ابطحی؛ به راهنمایی: علی‌اصغر پارسا. Click بازار مشترك اروپا/ حسین قاضی‌نور Click تنزلهای رسمی ارزش ریال علل و آثار اقتصادی آن/ عبدالوهاب عسكری Click بنگلادش : تحلیلی از روابط هند و پاكستان/علی قادرپناه. Click تجزیه و تحلیل اقتصادی و تغذیه 25 واحد كشاورزی اطراف شیراز/ بیژن ایران‌نژاد Click پیوند قرنیه در اسب (كراتوپلاستی)/ شهاب مدرس Click بررسی همبرگرهای تهران از نظر سالمونلا/ مهین عرب Click مطالعه خاكهای قلیائی زین‌آباد شیراز و اصلاح آن/ بهرام پیمانی Click پسته كرمان/عبدالله ابراهیمی. Click مطالعه ارقام و مقایسه عملكرد نخود سیاه در مرودشت/ سعید نقوی خامنه‌ای Click گلوسیومهای ایران (گلوسیوم رحمت‌آباد رودبار)/ مهوش پرچمی Click دورنمای جامعه شهری در ایران/عبدالمجید محرر. Click اهمیت اقتصادی كارادرینا در چغندركاری ایران و طرز مبارزه با آن/ احمد صفاریان Click بررسی مرفولوژی و بیولوژی عقربها/ ابوالفضل هاشمی‌چلاوی Click بررسی اوضاع اجتماعی و اقتصادی قریه باغشاه/ علمدار مرادی Click اثرات نامطلوب و خطرآفرین داروها/ عظیم قلی‌زاده‌صفار Click بررسی وضع بازرگانی میوه‌جات اصفهان/ هوشنگ بنگدار Click بررسی گوسفندپرواری در شیراز/ عبدالرحیم رحیم‌پور Click بقایای سموم پس از سم‌پاشی برروی میوه‌جات و سبزیجات و اثرات مضر آن برای انسان و دام/ هوشنگ باقری‌صادقی Click سرمایه‌گذاری در كشورهای در حال توسعه/هرمز طاهری. Click روابط عمومی سازمان جلب سیاحان/ حسن نامور Click مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه/ اسدالله امامی؛ به راهنمایی: حسن افشار. Click تمركز و عدم تمركز اداری و سیاسی در ایران/ مصطفی نبوی؛ به راهنمایی: علیرضا بشارت . Click قاعده ضمان ید یا قاعده علی‌الید/ ابوالحسن محمدی؛ به راهنمایی: شهابی. Click عدم دخالت در حقوق بین‌الملل/ عبدالكریم انواری Click دفاع مشروع موضوع ماده 51 منشور ملل متحد/ محمدتقی نادری؛ به راهنمایی: مقتدر. Click تعلیق اجرای مجازات در حقوق كیفری ایران و حقوق تطبیقی/ ابوالفتح ابوالفتحی؛ به راهنمایی: پاد. Click بازنشستگی در سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت ایران/ حسن ملك جاه؛ به راهنمایی: عبدالحمید ابوالحمد. Click حقوق كودك - حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران، اسلام و فرانسه/ جواد مدیرنیا؛ به راهنمایی: ناصر كاتوزیان. Click وضع حقوقی اطفال نامشروع در حقوق سویس و فرانسه/ فاطمه امامی (زراعی)؛ به راهنمایی: حسن افشار. Click وفای به عهد/ حمید جلیل‌زاده‌خویی؛ به راهنمایی: قائم‌مقامی. Click حاكمیت در اسلام و نظر ابن خلدون درباره آن/ داود رسایی؛ به راهنمایی: محمدحسین علی‌آبادی. Click اندیشه قانون‌خواهی در ایران سده نوزده/ منوچهر كمالی‌طه؛ به راهنمایی: عبدالحمید ابوالحمد. Click استرداد مجرمین/ كاظم فاطمی‌شریعت‌پناهی Click بنیاد استراتژی در شاهنشاهی هخامنشی/ نصرت‌الله بختورتاش؛ به راهنمایی: قاسم افتخاری. Click گردش چك/ كاظم شیوارضوی؛ به راهنمایی: حسن ستوده. Click سهم در شركتهای سهامی/ غلامعلی اعظمی؛ به راهنمایی: صفری. Click تحولات اساسی دیپلماسی چین در دهه شصت/ منوچهر بازیار؛ به راهنمایی: محمود خواجه‌نوری. Click نقش احزاب سیاسی در تكامل و پیشرفت دموكراسی آمریكا/ عبدالرضا فولادی؛ به راهنمایی: محسن عزیزی. Click مسئله فلسطین (از نظر سیاسی) از 1917 تا 1948/ حسین بی‌آزاران؛ به راهنمایی: حمید عنایت ، محسن عزیزی. Click اقامتگاه در حقوق ایران/ حسن حسنی Click عدم نفوذ و بطلان و آثار آن در حقوق مدنی ایران - بحث تحلیلی از جهت دكترین و آرا قضایی نسبت به موارد بطلان و عدم نفوذ و مقایسه آن با حقوق/ كمال‌الدین كیانوری؛ به راهنمایی: محمد مشكوه. Click صلاحیت مجمع عمومی سازمان ملل متحد در استقرار امنیت بین‌المللی/ علی خردمه؛ به راهنمایی: متین دفتری. Click معاونت در جرم/ منوچهر حمیدی؛ به راهنمایی: ابراهیم پاد. Click سیاست نظامی روسیه در ایران 1815 - 1790/خانك عشقی‌صنعتی. Click سیاست خارجی عراق از پایان جنگ جهانی اول تا پایان جنگ جهانی دوم/ مهدی جلیلی‌حقیقی Click اختلالات مرزی و سیاسی جمهوری خلق چین با جمهوری هند 1947 - 1965/ عباس شیرزادی؛ به راهنمایی: قاسم افتخاری. Click نیروهای مسلح بین‌المللی/ حسینعلی علامه‌نوری Click روابط دیپلماسی افغانستان با اتحاد شوروی از 1917 تا 1967/ محمد اكرم‌عثمان؛ به راهنمایی: جمشید نبوی. Click اپیدمیولوژی اكسیوروز در تبریز/ انجیلای روحانی Click بازدارندگی/ بهروز امیرمعینی؛ به راهنمایی: قاسم افتخاری. Click تحقیقی در قوانین حمورابی از نقطه نظر جزایی/ باقر كیخسروی‌مقدم؛ به راهنمایی: ضیاءالدن پیمانی. Click انتقال انرژی نصفالنهاری ماه نوامبر سال 1964 برای تهران/احمد نوحی. Click جنگ و رابطه آن با بیماریهای روانی/شوكت ستارنژاد. Click ژئومورفولوژی و ژئودینامیك بخش جنوبی البرز مركزی (منطقه واقع در شمال دشت تهران)/ مسعود حسنی؛ به راهنمایی: احمد شمیرانی. Click جنبش مشروطیت ایران و نهضت روشنفكران/فاطمه حجازی. Click نقش اعتبارات كشاورزی در اقتصاد روستایی ایران/ ایرج امینی؛ به راهنمایی: حسن پورافضل. Click استهلاك ماشین‌آلات كشاورزی و محاسبه آن/ محمدحسین تاخیری (فخیمی)؛ به راهنمایی: فریدون شوكت فرد. Click بهداشت و ترویج آن در روستاها/ عباس احمدی؛ به راهنمایی: علی‌اصغر پارسا. Click پایه‌های مركبات و اهمیت اقتصادی آنها/ مهدی یزدخواستی؛ به راهنمایی: رضا قلی مبین. Click بررسی صنعت اتومبیل در ایران/ عباس نجفی‌زاده؛ به راهنمایی: فریدون تفضلی. Click هنر و رابطه آن با افكار اقتصادی/احمد نجدی. Click بررسی طرح انجام شده تامین آب آشامیدنی روستای خاتون‌آباد ورامین/ رجب مرادی بوساری؛ به راهنمایی: ناصر رازقی. Click اپیدمیولوژی تنیاساجی ناتا در شمال ایران/ مصطفی سپاسی Click بررسی میزان كاهش شنوایی در كارگران نیروگاههای برق/ ابوالقاسم حافظ قرآن؛ به راهنمایی: داریوش پرویزپور. Click اعتیاد و علل آن/ حسن پاكاریان؛ به راهنمایی: منوچهر محسنی. Click بررسی وضع تیامین ساكنان روستاهای استان كرمان/ مهناز شابزار؛ به راهنمایی: فریدون سپاسی. Click بررسی علل عدم موفقیت طرحهای تصفیه فاضلاب خانگی در تهران/ ژیلا فرح‌نیك؛ به راهنمایی: محمود شریعت . Click بررسی رابطه بعد خانوار و دانش جلوگیری با پاره‌ای از عوامل مهم اجتماعی/ هیدا روحی؛ به راهنمایی: كاظم محمد. Click مطالعه و بررسی نقش انجمن همكاری خانه و مدرسه در ارتقاء سطح بهداشت دانش‌آموزان/ احمد خلیلی؛ به راهنمایی: توفیق غفوری. Click بهداشت روانی در مركز نگهداری كودكان بی‌سرپرست/ علی گیاهی؛ به راهنمایی: توفیق غفوری. Click بررسی خدمات بهداشتی درمانی پنج ساله استان كرمان/ احمد رشیدفرخی Click نقش اقتصادی و اجتماعی مدیر در بیمارستان/ لعیا روبائی Click تجهیز یك بیمارستان جدیدالتاسیس/ زهرا هاشمی؛ به راهنمایی: باقر قائمیان. Click بررسی رضایت حرفه‌ای در میان پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاه تهران/ اسماعیل فاطمی‌زاده؛ به راهنمایی: منوچهر محسن. Click بررسی شاخص D.M.F در سنین 15 - 49 در استان اصفهان در سال 1352/ حسن شهریاری؛ به راهنمایی: كاظم محمد. Click فرهنگ غذایی ایران و بررسی تغییرات عادات غذایی در گروهی از ایرانیان مقیم نیویورك/ فریده بازغی؛ به راهنمایی: ج جزایری. Click استاندارد و اهمیت آن/خسرو شایان‌آرانی. Click نقش هواپیمایی ملی ایران (هما) در اقتصاد كشور/غلام‌علی توكلی‌دهقی. Click نكاتی چند از وضع تغذیه و زندگی مردم روستاهای یزد/ كیخسرو كیقبادی؛ به راهنمایی: حبیب هدایت . Click تولید قند و شكر و رابطه مصرف آن با هزینه زندگی خانواده‌های ایران/ كامران مجرد؛ به راهنمایی: باقر شریعت . Click بررسی مسائل و مشكلات مربوط به توسعه آبیاری نشتی در دشت قزوین/محمود حاجی‌فتحعلی. Click توسعه صنعت قالی در منطقه بهار همدان/علی‌اكبر اسلامیه. Click بررسی روابط انسانی در بیمارستانهای دانشگاه تهران/ مسعود عالی‌مقام؛ به راهنمایی: منوچهر محسنی. Click سیر تاریخی دمكراسی در دنیا و مسائل آن در ایران/ ایران انصاری؛ به راهنمایی: پرویز صانعی. Click عمران خوزستان نمونه برنامه‌گزاری منطقه‌ای/ مرتضی گرجی؛ به راهنمایی: ف، منوچهر فرهنگ . Click جمعیت ایران و مسائل اجتماعی مربوط به افزایش آن/ زهره پورآقاباقر؛ به راهنمایی: پرویز صانعی. Click نقش صنعت كنسرو در اقتصاد ایران/ نرگس رسولی‌ختائی؛ به راهنمایی: باقر شریعت . Click بررسی اسانس مورد ایران/ مرتضی یوزباشی (فرهودی)؛ به راهنمایی: یعقوب آئینه‌چی. Click تجزیه شیمیایی صمغ پسته/ موسی باقری؛ به راهنمایی: یعقوب آئینه‌چی. Click بررسی اسپور قارچهای آلرژی‌زا در هوای چهار شهر رشت ، سمنان، قزوین و قم در سال 45 - 1344/ معصومه رفعت؛ به راهنمایی: علی شفیعی. Click اندازه‌گیری مواد معدنی در پیاز/ ایرج رستگار؛ به راهنمایی: كمانگر. Click تعیین مقدار ویتامین ب 1 در ذرت ایران/ صبحی ابونصره؛ به راهنمایی: كوشك‌آبادی. Click بررسی و تعیین مقدار هموگلوبین و هماتوكریت و هموگلوبین‌های غیرطبیعی در افراد سالم تهران/ سلیمان رحیمی‌خو Click نظریات رازی درباره بیماریهای دستگاه تنفسی (ترجمه بخش چهارم كتاب الحاوی اثر زكریای رازی)/ صادق رجایی؛ به راهنمایی: ابوالقاسم سلطانی. Click كتاب داروسازی در پزشكی (ترجمه قسمتی از كتاب الحاوی به نام الصید له فی‌الطب اثر زكریای رازی)/ عبداللطیف طاهری‌فرد؛ به راهنمایی: حسن فرسام. Click كتاب داروسازی در پزشكی (ترجمه قسمتی از كتاب الحاوی به نام الصید له فی‌الطب اثر زكریای رازی/ عبداللطیف طاهری‌فرد؛ به راهنمایی: حسن فرسام. Click انتشار تكیاخته‌های روده‌ای در ایران/ ابوالقاسم وحید؛ به راهنمایی: عباس صنعتی. Click اندازه‌گیری قدرت اثر شربت‌های تتراسیكلین موجود در ایران و بررسی عوامل موثر برروی آنها/ الیس یونا؛ به راهنمایی: سیروس یزدانی. Click بررسی و تجویز داروهای داخلی و خارجی و علل آن از نظر دید پزشكان تهران/ ابراهیم سعدی‌پور؛ به راهنمایی: اسماعیل سموعی. Click مان‌های ایران/ اكرم نیكنژاد؛ به راهنمایی: یعقوب آینه‌چی. Click بررسی رنگهای مجاز در داروسازی و تشخیص آن بوسیله آزمایش‌های شیمیایی/ داود الله‌ویردی؛ به راهنمایی: ناصر رضوانی. Click تاثیر تصوف و عرفان در فرهنگ ادب فارسی/ كاظم شریعتمداری تهرانی؛ به راهنمایی: صانعی. Click تغییرات اسید اوریك در دو هزار تن ایرانی/ اكرم براتی؛ به راهنمایی: محمدعلی مولوی. Click رینیت‌های آلرژیك و پولنهای بوجود آورنده آن (بخصوص در ایران)/ محمدمهدی حسینخانی؛ به راهنمایی: محمد بهشتی. Click بررسی رازك Humulus Lupulus و پراكندگی آن در ایران/ اعظم فروزانی؛ به راهنمایی: فریدون مهدیون. Click مقایسه روشهای مختلف كاشت بذر یونجه/ عباس پیروی؛ به راهنمایی: ایرج پوستچی. Click انسولین و داروهای هیپوگلیسمی/ یاسر مسلم؛ به راهنمایی: كوشك‌آبادی. Click سلولز و كاربرد تركیبات آن در داروسازی/ اشرف متولی‌باشی نائینی؛ به راهنمایی: جمشید خرمی. Click بررسی و تعیین مقدار فسفر غیرآلی در سرم مادران و نوزادان/ فرشته رضانژادزحمتكش؛ به راهنمایی: حسن فرسام. Click بررسی فیزیكی و شیمیایی آبهای شهرستان لار (فارس)/ مسعود باقری؛ به راهنمایی: محمدرضا غفوری. Click الكالوئیدها/ محمدرضا تاجیك؛ به راهنمایی: كوشك‌آبادی. Click بررسی فیتوشیمی گیاهان ایران/ علی محمدی؛ به راهنمایی: ابوالقاسم سلطانی. Click تعیین مقدار ویتامین B1 در انواع سبوس‌های ایران/ اردشیر یزدانی‌اسكی؛ به راهنمایی: هوشنگ كوشك‌آبادی. Click روش‌های جدید جستجو و تعیین مقدار آلكالوئیدهای موجود در تریاك/ محب‌الله راحمی‌نوران؛ به راهنمایی: امامی خویی. Click مطالعه و بررسی ناقلین باسیل دیفتری روی محیطهای فنی‌كننده و مقایسه آن با كشتهای معمولی/ هوشنگ سعیدی؛ به راهنمایی: پرویز ادیب‌فر. Click بررسی نكاتی چند از محیط كار محلولهای تزریقی/ ژاكلین سنندجی‌فر؛ به راهنمایی: ناصر رضوانی. Click تیتراسیون بطریقه پتانسیومتری در محیط غیرآبی و كاربرد آن در كنترل دارو/ پروین حاجت‌دوست؛ به راهنمایی: فرزاد نامی‌گهر. Click امتحانات و سندرم‌های مهم اورولژیك + اورولژی اطفال/ ابوالقاسم رشوندسرداری؛ به راهنمایی: علی نفیسی. Click اندازه‌گیری میزان سرب ادرار پیشه‌وران و بررسی اثرات احتمالی آن/ ملكایرج فرخ‌تكین؛ به راهنمایی: حسن فرسام. Click روش‌های آزمایشگاهی تجزیه مواد خوراكی/ فریده ظفری زنگنه؛ به راهنمایی: فرج‌الله فرهی. Click بررسی باكتریهای موجود روی اسكناسهای 50 الی 10/000 ریالی/ تمیلا زرنگاردیزچی؛ به راهنمایی: هرمز دیاراعتمادی. Click روشهای مختلف تعیین مقدار ویتامینهای محلول در آب/ فاطمه اسلامیان؛ به راهنمایی: فرج‌اله فرهی. Click بررسی تركیبات شیمیایی گیاهان سورمق/ محمدحسین صالحی‌سورمقی؛ به راهنمایی: یعقوب آئینه‌چی. Click اندازه‌گیری مس در سرم زنهای باردار و بندناف نوزادان و مقایسه آن با زنهای طبیعی غیرباردار در تهران/ محمدباقر تحویل‌زاده؛ به راهنمایی: حسن فرسام. Click بررسی وابستگی صنایع داروسازی در ایران/ مسعود پرتو؛ به راهنمایی: فخرالدین جمالی. Click بررسی تغییرات میزان سرب در برگ گیاهان شهر تهران/ ناصر زند؛ به راهنمایی: حسن فرسام. Click مطالعه و بررسی انگل‌های روده‌ای نزد كودكان عقب‌مانده ذهنی در تهران/ محمدرضا اشرفی؛ به راهنمایی: فاطمه شیبان. Click بررسی پروتئین در ماهیهای كیلكا، كفال، سنگسر، سرخو، قباد و میگو/ فریبا نیروئی؛ به راهنمایی: فرهی. Click دو بخش الف و ب از كتاب صید نه در طب/ فاطمه اسدی؛ به راهنمایی: سلطانی. Click بررسی و مقایسه چسب گزانگبین با سایر چسب‌ها در تهیه قرص/ مرضیه پورداودی؛ به راهنمایی: مسعود مخانی. Click جستجوی آنتی‌بادی HLA در خون خانمهای حامله/ زهره عالم‌زاده‌بحرینی؛ به راهنمایی: بهروز نیكبین. Click بررسی آنتی‌ژنهای ریكتزیایی و انتشار آن در ایران/ بتول ترقی‌جاه؛ به راهنمایی: عبدالحسین نویدحمیدی. Click روش اسپكتروفتومتری جدید برای تعیین مقدار دی فن هیدرامین و كاربرد آن در 

منبع:
http://boxstr.com

   


نظرات()   
جمعه 22 شهریور 1387  11:09 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط:

فرآورده‌های دارویی/ مجدالدین موسوی‌میركلائی؛ به راهنمایی: رستم مقصودی. Click بررسی تریگونلافنوم گركوم (شنبلیله) از نظر ساختمان تشریحی، انتشار و پراكندگی و تجسس كومارین/ بدیعه پورقدیری؛ به راهنمایی: محمدباقر قدسی. Click بررسی شیمیایی و میكروبی آبهای جنوب تهران/ ملیحه سماك؛ به راهنمایی: محمدرضا غفوری. Click اختصاصات گیاهشناسی و صفات تشریحی و پراكندگی اوونیموس در ایران/ غلامحسن ملك هدایت؛ به راهنمایی: فریدون مهدیون. Click تجسس و تعیین مقدار مس در شیر (شیرهای خشك و طبیعی و پاستوریزه)/ محمدباقر ضیاءنقدهی؛ به راهنمایی: تیمور كمانگر. Click بررسی اونونیس اسپینوزا از نظر اختصاصات گیاهشناسی، خواص درمانی و پراكندگی آن در ایران/ سیمین هوشمند؛ به راهنمایی: محمدباقر قدسی. Click بررسی شیمیایی گیاه افوربیابونژی/ زهرا عزیزی‌تركانپور؛ به راهنمایی: آئینه‌چی. Click بررسی شیمیایی و میكروبی آبهای آشامیدنی شهرستان زابل (سیستان)/ حبیب‌الله كیخا؛ به راهنمایی: محمدرضا غفوری. Click بررسی میزان پروتئین و ماده سمی‌آفلاتوكسین در بادام زمینی/ شهلا نیكپور؛ به راهنمایی: بدری توسلیان. Click روشهای استریل كردن پمادهای چشمی/ یوسف حلوی؛ به راهنمایی: مسعود مخانی. Click سنتز مشتقات جدیدی از اورتومتیل مركاپتوفینل اوره و اورتان و بررسی اثرات ضد میكروبی و ضد قارچ آنها/ منیر خاتمی‌مقدم؛ به راهنمایی: عباس شفیعی. Click استخراج تركیبات تلخ موجود در برگ گیاه سنتورآفلوموئیدس/ هما سیفاللهی بازرجانی؛ به راهنمایی: یعقوب آئینه‌چی. Click بررسی تركیبات فنلی گیاه استریاتلا (افوربیا)/ آذرمیدخت تركمن‌اسماعیلی؛ به راهنمایی: یعقوب آئینه‌چی. Click بررسی كرمهای مغذی پوست/ حوریه جامبرصادقیان؛ به راهنمایی: مسعود مخانی. Click كنترل باربی‌توریكها در فرآورده‌های دارویی/ جلال‌الدین (مسعود) عسكری؛ به راهنمایی: رستم مقصودی. Click بررسی فیزیكی، شیمیایی، بیولوژیكی و خواص درمانی آب و لجن دریاچه رضائیه/ اكرم صابری؛ به راهنمایی: محمدرضا غفوری. Click مطالعه پلی‌آمین‌ها و اهمیت آن در سرطان/ سیما رحیم‌زاده‌رفوئی؛ به راهنمایی: ناصر ملكنیا. Click بررسی تغییرات مس و سرولوپلاسمین در اثر مصرف داروهای سنتتیك پروژسترونی/ شهلا جنتی؛ به راهنمایی: ثریا كامیاب . Click اثر رزرپین روی اعصاب كاردیومدراتریس/ اشرف نوربخش؛ به راهنمایی: سعید اعتصامی. Click تعیین مقدار آرسنیك موجود در مو و ناخن اهالی اصفهان/ حسین پوپل؛ به راهنمایی: ژیرار كاراپتیان. Click بررسی كرونیلاها از نظر اختصاصات گیاهشناسی، خواص درمانی و پراكندگی آنها در ایران/ حمزه محبعلی؛ به راهنمایی: زرگری علی. Click بررسی تغیرات متابولیسم كربوهیدراتها پس از مصرف داروهای جلوگیری كننده از حاملگی/ حشمت‌الله آتش زر؛ به راهنمایی: كامیاب ثریا. Click مطالعه اثرات گروههای استخلافی و ایزوتوپ‌های هیدروژن در واكنشهای حذفی دو ملكول دی‌آریل اتیل بنزن سولفونات‌ها/ غلامرضا اسمردی؛ به راهنمایی: علیرضا قنبرپور. Click مطالعه و تعیین مقدار پروتئین و اسیدهای آمینه پروتئینی در دانه هندوانه/ اسمعیل فخفوری؛ به راهنمایی: بدری توسلیان. Click ناسازگاری ویتامین B 12 در فرآورده‌های دارویی/ بهیندخت تیموری مقدم؛ به راهنمایی: سیروس یزدانی. Click روش اسپكتروفتومتری جدید برای تعیین مقدار یونین و كاربرد آن در فرآورده‌های دارویی/ زهره فیض؛ به راهنمایی: رستم مقصودی. Click روشهای مختلف كاربرد گاز كروماتوگرافی در تجزیه و تعیین مقدار تركیبات دارویی/ محمد نهرینی؛ به راهنمایی: امامی خویی. Click شیرین كننده‌های دارویی/ رستم گوهری زاده؛ به راهنمایی: جمشید خرمی. Click مطالعه درباره اثرات ضدحاملگی مس در دستگاه صناعی داخل رحمی/ شیرین اكبرپور؛ به راهنمایی: حسن فرسام. Click بررسی ساختمان تشریحی و تركیبات شیمیایی گیاه ایریس پزوداكوروس/ كاظم حسین شاهی تفت؛ به راهنمایی: امان‌الله صالحیان. Click تحقیقی درباره تعیین حساسیت دیپلوككهای مولد سوزاك نسبت به مواد ضدمیكروبی/ مهدی حاجی عبدالله؛ به راهنمایی: پرویز ادیب فر. Click اثر اسید اتاكرنیك در آزاد شدن (ریلنز) نور آدرنالین از اعصاب سمپاتیك و از دفران خوكچه هندی/ اختر سیفی؛ به راهنمایی: محمد خویی. Click سنتز مشتقات جدیدی از بنزوكسپین بنزوتایپین بعنوان تركیبات غیراستروئیدی احتمالا ضد روماتیسم/ غلامحسین كیائی؛ به راهنمایی: عباس شفیعی. Click بررسی نكاتی چند درباره اپیدمیولوژی استرنژیلوئیدیازیس در چند روستا از شهرستان بابل/ فرخ آهنی كمانگر؛ به راهنمایی: اسماعیل قدیریان. Click مقدمه‌ای بر تجزیه عاملی/ پریوش ارفع‌كبودوند؛ به راهنمایی: محمدحسن مهدوی. Click بررسی و مقایسه طرح جاری ترافیك و طرح پیشنهادی بلوك گردشی در یك شهر فرضی mn بلوكی/ غلامحسین پروینیان؛ به راهنمایی: تاتا. Click معادلات انتگرال و كاربرد آن در آمار ریاضی/ عبدالحسین هورفر؛ به راهنمایی: مرتضی جلالی. Click طریقه تهیه و تنظیم جداول مرگ و میر بر اساس آمارهای عمومی و یا تجارب شركتهای بیمه/ فرزاد اشرف؛ به راهنمایی: محمد ولی جوهریان. Click بررسی انگیزه های گروه‌ها و طبقات مختلف شركت‌كننده در نهضت مشروطیت ایران/ علیرضا مقدم؛ به راهنمایی: اسعد نظامی. Click اصول طرح واحدهای همجواری در شهرهای ایران/ داریوش كاظم‌زاده صمصیمی؛ به راهنمایی: ایرج اعتصام. Click مقایسه پاره‌ای از خصوصیات دموگرافیك شهر تهران بین دو سرشماری عمومی 1335 - 45/حسن صادقی موحد. Click كالبدشناسی كبد شتر یك كوهانه/ میراسدالله صاحبی؛ به راهنمایی: دكترحمزه شهراسبی. Click بررسی تغذیه و رشد بره‌های شیری نژاد شال/ قاسم یوسفبیگی؛ به راهنمایی: محمد تابش . Click بررسی خواص و تركیبات عسلهای برخی از مناطق ایران/ رسول جمالی؛ به راهنمایی: ویدا پروانه. Click بررسی انگلهای كبدی گوسفند و بز در گشتاركاه تهران/ میترا نیری‌راد؛ به راهنمایی: علی حجت‌الاسلامی. Click بررسی وجود آنفلوآنزای اسب در ایران و ارتباط سرولوژیكی آن با آنفلوآنزای انسان/ رضا رهگذر؛ به راهنمایی: بهروز صمدیه. Click بررسی سالمونلاها در كبد گوسفند/ مهرشید یادگاری؛ به راهنمایی: رحیم قزوینیان. Click كشت سلول و استفاده آن در ویروس‌شناسی/ علی عنایتی؛ به راهنمایی: احمد شیمی. Click بررسی اثرات كورتن روی جنین (آزمایش روی جنین مرغ)/ محمدرضا منافی؛ به راهنمایی: حسن سلیمی. Click بررسی وضع پرورش و صنایع گوسفند در منطقه یزد و اطراف آن/ علی آقاكدخدازادگان یزد؛ به راهنمایی: منوچهر سعادت نوری. Click تومورهای خوشخیم استخوان (تست اول)/ مرتضی نجم‌آبادی؛ به راهنمایی: فیروز تبرك . Click مطالعه و بررسی آب موجود در مواد خوراكی/ عزت‌الله لطیفی؛ به راهنمایی: موسی برال. Click بررسی نحوه و مشكلات ارائه خدمات درمان فوری به سانحه دیدگان وسایل نقلیه موتوری در بیمارستان سینا/ علیرضا حسن‌زاده؛ به راهنمایی: خسرو مجیدی. Click روشهای الكتروگراوپمتری/فلورا فرسادابرجی؛ به راهنمایی: رستم مقصودی. Click نقش آموزش بهداشت در كنترل موالید/ ناهید جهانبخش؛ به راهنمایی: غلامحسین جلالی. Click تحریك زایمان/ مصطفی دشتی‌زاده؛ به راهنمایی: پرویز معیلی. Click انتخاب متد مناسب زراعی بمنظور بهبودبخشی خواص فیزیكی انواع مهم خاكها/ ملیحه اردبیلی؛ به راهنمایی: میرعارفین. Click رادیولوژی در تشخیص بیماریهای پانكراس/ ابراهیم بختیاری؛ به راهنمایی: ذبیح‌الله ارنواز. Click آلودگیهای قارچهای ساپروفیت بر روی مواد غذایی/ حسین‌علی خاقان‌عباسی؛ به راهنمایی: همایون راك . Click شیر دادن در ارتباط با حاملگی مجدد/ فرشته مجلسی؛ به راهنمایی: بهین‌دخت نویدی‌كسمائی. Click آنتی‌بیوتیكها/ مرتضی نیلفروشان‌شهشهانی؛ به راهنمایی: اسماعیلی. Click بهداشت و تغذیه طبیعی و مصنوعی اطفال تا دو سالگی/ شعبان شامخ؛ به راهنمایی: محمد بهشتی. Click اندازه‌گیری مقدار پرتوهای ایكس دستگاههای رادیولوژی و مقدار جذب اشعه در بدن بیماران/ فریدون نجم‌آبادی؛ به راهنمایی: عباس اعتمادعباسیان. Click بررسی وجود آلودگی بوتریوسفالوز اردك ماهی و لیگولوز كلمه ماهی در ایران/ رضا ممیزسیاهكل؛ به راهنمایی: بابامخیر. Click نقش وسایل ارتباط جمعی در بهداشت مدارس/ محمدحسن گلكاریه؛ به راهنمایی: بهین‌دخت نویدی كسمائی. Click بررسی كالبدشناسی كلیه در شتران یك كوهانه ایران/ مهرداد رفیعی؛ به راهنمایی: حمزه شهراسبی. Click آسیب‌شناسی‌بیماری سگهای جوان/ گیتی كریم؛ به راهنمایی: علی‌اكبر امری. Click بررسی میزان مصرف انیدریدسولفورود در میوه‌جات خشك/ عذرا بابانیا؛ به راهنمایی: ویدا پروانه. Click بررسی آلودگی آنتی‌ژن و آنتی‌بادی استرالیا در بخشهای دیالیز تهران/ فخری شیخ‌الاسلامی؛ به راهنمایی: سیمین سعیدی. Click مطالعه اثر باكتری (ریزوبیوم) و كود ازته بر روی سوژا/ فرنگیس لیاقت؛ به راهنمایی: احمد كاشی‌راد. Click سنگ آپاندیس و آپاندیسیت حاد/ عبدالحسین پزشكی‌نجف‌آبادی؛ به راهنمایی: كیافر. Click بررسی نتایج تغذیه با شیر مادر و تغذیه مصنوعی در رشد فیزیكی شیرخواران/ جواد فردوسی؛ به راهنمایی: عالیه‌مجد. Click مبارزه بیولوژیكی با آفات حشره‌ای/ علی‌اصغر حاتم؛ به راهنمایی: صدرالدین شریفی. Click تلقیح مصنوعی در سگ/ علی رجبی‌ابهری؛ به راهنمایی: محمد سنجر. Click عوارض پیوند قرنیه/ ملیحه مهشید؛ به راهنمایی: ملك مدنی. Click عفونتهای سلی كلیوی و مجاری ادرار/ هنریك خاچاطوریان؛ به راهنمایی: ذبیح‌الله ارنواز. Click بررسی ناقلین سالمونلا در گاو/ غلامعلی كیانی؛ به راهنمایی: احمد شیمی. Click پیدایش ، سیر و تحول ساختمان استخوان "طرق تعیین سن استخوانی و ارزش آن/ داود اوشلیم‌پور؛ به راهنمایی: ذبیح‌الله ارنواز. Click هپاتیت ویروسی (نظری به پیشرفتهای اخیر)/ بهاءالدین مرتضوی؛ به راهنمایی: صمد صائق. Click بررسی آنمی‌مگالوبلاستیك/ علی شیرازیان؛ به راهنمایی: رضا سلطانی‌نسب . Click حكومتهای محلی آمریكا/حمید صدیقی. Click تعیین فصل فعالیت پشه خاكی در شمال تهران (دركه - اوین)/ نیرالسادات ظهیری؛ به راهنمایی: عزت‌الدین جوادیان. Click بررسی وضع تغذیه بزرگسالان در آذربایجان غربی/ فاطمه علاف مقدم؛ به راهنمایی: ابوالقاسم جزایری. Click تنظیم سیستم پذیرش بیمار در بیمارستان بر اساس نیازهای محیطی شبكه در استان آذربایجان غربی/ محمود نكویی‌مقدم؛ به راهنمایی: محمدعلی برزگر. Click بررسی وضع اسید اسكوربیك در منطقه كرمان/ سیما حكمیی‌نائینی؛ به راهنمایی: فریدون سیاسی. Click تهیه و مطالعات مرحله اول و دوم تامین آب مشروب روستای عرب دیزج شهرستان ماكو/ خسرو اكبرپور؛ به راهنمایی: ناصر رازقی. Click مسمومیت ناشی از الكل متیلیك در انسان/ خدیجه اصغرنیروشن؛ به راهنمایی: ابراهیم هاشمی‌تنكابنی، محمد ملكی. Click اثرات دفن مواد زائد جامد شهر تهران در كیفیت آبهای زیرزمینی و سطحی مناطق دفن زباله كهریزیك و جاده آبعلی/ لیدا داودیان؛ به راهنمایی: منصور غیاث‌الدین. Click طب ملی، مقایسه چند سیستم و نظر پزشكان جنوب تهران در مورد آن/ محمدعلی كاظمی‌نیا؛ به راهنمایی: فریدون امینی. Click بررسی نارسائیهای طرح طب ملی/ سوگند تورانی؛ به راهنمایی: خسرو مجیدی. Click نمای طبیعی و پاتولوژیك مهره‌های كمری در اطفال و بالغین/ فرشته پیامی‌شبستری Click جراحیهای پیشرفته لگن/ محمد اسدپور؛ به راهنمایی: پرویز معیلی. Click لنفوم اولیه روده/ صبا عرشی؛ به راهنمایی: حسین میرمجلسی. Click بررسی خصوصیات استافیلوكوكهای جدا شده از حلق سگ/ طلعت مختاری‌آزاد؛ به راهنمایی: مسعود كیهانی. Click نامنظمیهای قاعدگی و علل آنها/ ملك مشهور؛ به راهنمایی: معیلی. Click اگزمای دست و درمان آن/ محمدرضا رضاآسا؛ به راهنمایی: رحمت‌الله سمیعی. Click لارنژیت حاد در اطفال/ هراند برزگراسكندری؛ به راهنمایی: عرفانی. Click مطالعه آزارهای آسیب‌شناسی انگلهای فاسیولاودیكروسلیوم در كبد حیوانات كشتارگاهی/ لیلا ودادی؛ به راهنمایی: جعفر مسعود. Click پرورش آزمایشگاهی و بیولژی مگس حلزون‌كش اسپنی‌پس/ مهوش زكیخانی؛ به راهنمایی: سیاوش تیرگری. Click لزوم آموزش بهداشت در قلعه شهرنو/ محمد عمادی پور؛ به راهنمایی: مهدی ثریا. Click مطالعات تجربی بر روی مگس حلزون‌كش/ عارف ارشادی؛ به راهنمایی: سیاوش تیرگری. Click كاربرد تكنیك تین‌لیر كروماتوگرافی به منظور جستجو و تعیین مقدار حشره‌كشهای آلی فسفره در آب بطریق كلرورپالادیوم Thin-layer/ منصوره شایقی؛ به راهنمایی: غلامحسین ثنائی. Click بررسی مقدماتی تعیین آلودگی سطح خارجی مگس خانگی Mosca domestica و بلاتیده (Blattida) به باكتریهای خانواده آنتروباكتریا سه در تهران/ علی جهانشاه‌راد؛ به راهنمایی: سیاوش تیرگری. Click جدا كردن آكتینومایس‌ها از تومورها/ محمدعلی بهار؛ به راهنمایی: ایرج موبدی. Click بررسی حساسیت میكوباكتریوم توبركوزیس نسبت به داروهای ضد سل در ایران/ منوچهر محمد؛ به راهنمایی: ابوالحسن ندیم. Click انتشار لنفوسیتهای T و B در جدار روده كوچك انسان از زمان جنینی تابلوغ/ سیدعلی احمدی‌ابهری؛ به راهنمایی: سعید صادقی. Click دو وسیله جدید تجربی برای جداسازی پوپهای نر و ماده و تغذیه حشره بالغ با غشاء مصنوعی (Difteruia-Cullicidae)/ مینو شاكری؛ به راهنمایی: سیاوش تیرگری. Click مقایسه اثر عقیم كننده داوری (Thiotefa) و دارو شماره AL 3 - 50991 در مراحل مختلف رشد (شفیره و بالغ) پشه Culexfifinesmolestus/ ژیلا مقربی؛ به راهنمایی: ج.د. امیرخانیان. Click رابطه آكتینومایسس و لوسمی‌ها/ حسین رسا؛ به راهنمایی: ایرج موبدی. Click ایمنی در جذام در رابطه با تیترپادتن Vca ویروس اپشتین‌بار (Ebv)/ علیرضا روانبخش؛ به راهنمایی: رخشنده ناطق. Click بررسی اثر محافظت كننده توكسوپلاسما، سویه جدا شده از انسان در ایران (سویه تهران) در برابر سویه RM در موش سفید كوچك آزمایشگاهی/ مجید محمودی؛ به راهنمایی: مهدی قربانی. Click مقاومت بروسلامی تنسیس درآب نمك ده درصد/ حسین شمالزاده؛ به راهنمایی: حسین صباغیان. Click ارزشیابی‌اثر درمانی نیترات مایكونازول بر روی تیناورسی‌كولر و كچلی‌های پا و كشاله ران/ معصومه میرزائی؛ به راهنمایی: منوچهر عسگری. Click بررسی خاكهای تهران از نظر خورندگی لوله‌های آب/ ناهید بهنود؛ به راهنمایی: ناصر رازقی. Click مطالعه آلرژی در مقابل توبركولین و افزایش آن در اثر واكسیناسیون B.C.G نزد مراجعه كنندگان انستیتو پاستور ایران/ حسین كوشاور؛ به راهنمایی: كاظم محمد. Click بررسی لیپید در زنان حامله/ شهریار اقتصادی؛ به راهنمایی: فروزانی. Click اهمیت ایشرشیاكلی مولد آنتروتوكسین دراسهال كودكان و رابطه پلاسمیدهای دیگر/ اردشیر بیدانجیری؛ به راهنمایی: سوسن مهاجر. Click بررسی انگلهای روده‌ای شهرهای هویزه، حمیدیه، وپس ، ملاثانی (رامین) واقع در خوزستان/ جواد احمدپور؛ به راهنمایی: جعفر مسعود. Click یافته‌های بالینی بیماران مبتلا به حصبه و شبه حصبه در 250 بیمار با كشت مثبت/ ایرج خواجه‌نوری؛ به راهنمایی: حیدر امینی. Click بررسی میزان رضامندی نزد بیماران استفاده كننده از خدمات اورژانس تهران/ محمد آقازمان‌كاشانی؛ به راهنمایی: مریم‌بانو بهنام. Click بررسی لیشمانیوز جلدی شهر كرمان/ محمدرضا یعقوبی‌ارشادی؛ به راهنمایی: عزت‌الدین جوادیان. Click نقش مدیر برنامه‌ریزی و ساختمان بیمارستان/ گیتی خان‌سفید؛ به راهنمایی: كیوان صالح. Click بررسی انگلهای روده‌ای شهرهای شوشتر، اندیمشك ، گتوند، علمه تیمور واقع در استان خوزستان/ علی‌اكبر حكمت؛ به راهنمایی: جعفر مسعود. Click بررسی و مقایسه مرفیسم دو گروه مریون پرسیكوس (Meriones Persicus) از دو منطقه تهران (تلو) و كردستان (آكینلو)/ مهدی آسمار؛ به راهنمایی: داریوش دانشورفرهود. Click بررسی وضع سلنیوم مادران در چند بیمارستان تهران/ زهره احمدی؛ به راهنمایی: فریدون سیاسی. Click بررسی پیرامون مسائل و مشكلات اعزام بیماراز بیمارستانهای شركت ملی نفت درمناطق نفتخیز جنوب به تهران/ هوشنگ پهلوان؛ به راهنمایی: سلامت زاهدی. Click بررسی اپیدمیولوژی بیماران مبتلا به تب مالت بستری شده در بخش عفونی بیمارستان امام خمینی در سالهای 1355 تا 1360/ مصطفی آقامحمدی؛ به راهنمایی: حسین صباغیان. Click بررسی میزان شیوع بیماری سل ریوی در بخش مهریز از استان یزد در 6 ماهه دوم سال 1358/ محمد رستگار؛ به راهنمایی: محمدمهدی سمساریزدی. Click ماهی Aphanius dispar (تعیین انتشار جغرافیایی بررسی بیولوژیكی، اكولوژیكی) بعنوان یك ماهی لاروخوار بومی فعال در مناطق جنوبی ایران/ عبدالرسول اعتمادفر؛ به راهنمایی: منصور معتبر. Click طبقه‌بندی مشاغل و میزان رضایت از آن در بیمارستانهای عمومی تهران/ یوسف ابراهیمی؛ به راهنمایی: سلامت زاهدی. Click حساسیت حیوانات مختلف آزمایشگاهی نسبت به آلودگی تریشین‌سوش خوزستانی و تغییرات فرمول لكوستیر آنها/ فرهاد شفیعی؛ به راهنمایی: جعفر مسعود. Click بررسی سرواپیدمیولوژیك ایمنی سرخك در كودكان قبل از دبستان مناطق روستایی بخش خورموج و جم‌وریز استان بوشهر/ حبیب‌الله عباسی؛ به راهنمایی: سیمین سعیدی. Click بررسی وضع بهداشتی ساكنین روستاهایی كه از چراغ توری (زنبوی) استفاده می‌كنند در رابطه با مواد رادیواكتیو (نیترات توریم) موجود در خاكستر توری چراغها/ غلامرضا نوروزخانی‌استرآبادی؛ به راهنمایی: بیژن جانبخش . Click آفات انباری غلات و طرق مبارزه با آنها Storage fests of Grain and Their Control/ ناصر آزادخراسانی؛ به راهنمایی: بیژن جانبخش . Click بررسی قسمت مهاجرت لكوسیتی در افراد مبتلا به بیماری گریوز/ لیلا چینی‌چیان؛ به راهنمایی: احمد مسعود. Click ارزشیابی دوره فوق‌لیسانس اداره امور بیمارستانهای دانشكده بهداشت دانشگاه تهران/ منصور برخوداری؛ به راهنمایی: خسرو مجیدی. Click بررسی پروژه‌های آبرسانی در روستای ازنوجان شهرستان خمین/ سیدمحمد رضائی؛ به راهنمایی: محمود اسدی. Click تایپ كردن سلولهای هموزیگوت (HLA-D-typing)/ غلامرضا حصیری؛ به راهنمایی: بهروز نیكبین. Click بررسی ویتامینهای ضد كم خونی/ منوچهر علائی؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click تاثیر نقصان مواد غذایی در موجود/ منوچهر سعادت‌نوری؛ به راهنمایی: اسماعیل آزرم. Click اثر توام كلرام‌فنیكل و تتراسیكلین (آمبراسنت) در دامپزشكی/ حسین كرمی؛ به راهنمایی: محمد سنجر. Click داروهای ضد هیستامینی و اثر درمانی آنها در آلرژی/ محمدجواد پورمحمدیان؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click مبارزه با سیاه زخم دام و اثر آن در پیشگیری سیاه زخم انسان/ حسن قاسم‌زاده؛ به راهنمایی: علیمحمد ثمری. Click TM - 10 و موارد استعمال آن در دامپزشكی/ حسین خرازیان؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click دیازینون Diazinon و چگونگی اثر آن در روی حشرات موذی/ علی تاج‌الدینی؛ به راهنمایی: عزیز رفیعی. Click قابلیت ترامایسین در درمان اسهال گوساله‌ها/ امان‌الله ملكزاده؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click بررسی انواع تلازیاهای چشم گاو در كشتارگاه تهران/ عبدالله عبادی؛ به راهنمایی: عزیز رفیعی. Click اندازه‌گیری پروتئین سرم مرغ بوسیله الكتروفورز/ بهروز قابوسی؛ به راهنمایی: محمدعلی كاظمی. Click فساد روغنهای نباتی/ كاظم فرخ؛ به راهنمایی: محمدعلی كاظمی. Click اثر اورومایسین و یوله‌اسپری در درمان زخمها و اعمال جراحی/ منصور علیلو؛ به راهنمایی: مصطفی اقصا. Click بررسی در باره ویتامین E و تاثیر آن در تولید مثل ماده گاو/ افلیا بالیان‌درهاكوپیان؛ به راهنمایی: یوسفی مشكی. Click علل ریزش مو در حیوانات و درمان آن/ مسعود بهروزی؛ به راهنمایی: عزیز رفیعی. Click تورم كلیه‌ها/ جواد محبی؛ به راهنمایی: م.ح میمندی‌نژاد. Click بررسی و طرز تهیه ماهیهای شور و دودی و منجمد دریای شمال ایران/ ابراهیم متولیان؛ به راهنمایی: اردلان استاد. Click تغذیه مرغ و خروس/ خلیل مومنی‌تركمان؛ به راهنمایی: محمد درویش . Click علل تولید و پیشگیری آنتروتوكسمی گوسفند/ پرویز میشن‌چی؛ به راهنمایی: رضا رستگار. Click بررسی و الكترولیتهای خون/ علی‌اكبر نقوی خامنه‌ای؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click ماست/ فضل‌الله شارول؛ به راهنمایی: محمود یزدی زاده. Click آزردگیهای سلی غدد لنفاوی گاو/ محمد دانائی؛ به راهنمایی: علی‌اكبر امری. Click لوورها و اندازه‌گیری ویتامین‌های مهم گروه (ب) در آنها/ هوشنگ حتملی؛ به راهنمایی: محمدعلی كاظمی. Click بیهوشی در حیوانات كوچك بوسیله نمبوتال NEMBUTAL/ پرویز بهنام؛ به راهنمایی: مصطفی اقصی. Click میزان اوره خون گاوهای اطراف تهران/ بهمن درفشانی؛ به راهنمایی: محمدعلی كاظمی. Click تكنیك رادیولوژی/ هوشنگ یونسی‌بانه؛ به راهنمایی: بركشلی مهدی. Click سستودهای طیور در تهران و حومه/ خسرو زرین؛ به راهنمایی: علی علوی نائینی. Click بررسی آزردگیهای سل كلیه/ هوشنگ مرادی؛ به راهنمایی: علی‌اكبر مرادی. Click سندرم تب/ پرویز كنعانی؛ به راهنمایی: محمدحسین میمندی‌نژاد. Click بررسی آزردگیهای كلیه در نفریتهای گلومرولی/ حسن اخوان‌سیگاری؛ به راهنمایی: علی‌اكبر امری. Click بررسی انواع تنیاهای گوسفند در كشتارگاه تهران/ آراكسیا میرزایانس؛ به راهنمایی: عزیز رفیعی. Click نقش اورومایسین در تغذیه طیور/ تقی سمیعی؛ به راهنمایی: محمد درویش . Click آدرمایسین و اثر آن در اگزمای گوشتخواران/ اردشیر شیدالصوفیان؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click اثرات درمانی پنی‌سیلین خوراكی (Calcipen) در بیماریهای عفونی سگ/ گیتی اردلان؛ به راهنمایی: محمد سنجر. Click بیماریهای ناشی از آلرژی/ پورانداخت عطائی؛ به راهنمایی: محمدحسین میمندی نژاد. Click ضایعات كلیه در نفریتهای انترستی‌سیل/ مسعود امین‌زاده؛ به راهنمایی: علی‌اكبر امری. Click آهن جگر و طرق اندازه‌گیری آن/ امرالله صدقیانی‌تبریزی؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click عظم طحال/ داریوش طغرائی؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click تاثیر ویتامین A و كاروتن در مرغان تخمگذار/ غلامرضا قناد؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click تكسی‌درمی (خشكانیدن حیوانات)/ خسرو سرمست؛ به راهنمایی: محمودی یزدی زاده. Click اندازه‌گیری ویتامین‌های A و D در روغنهای نباتی محصول ایران/ مرتضی قادری؛ به راهنمایی: محمدعلی كاظمی. Click كنه‌هائیكه در شمال دیده شده/ ابوالفضل مكی‌نژاد؛ به راهنمایی: عزیز رفیعی. Click پوست ریشه انار و مواد موثره آن/ فریدون سپنتا؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click اندیس ید در كره/ مهراندخت شیبانی؛ به راهنمایی: اسماعیل اردلان. Click مطالعه در اطراف فلوریدزین و تاثیر درمانی آن/ امیرمسعود عمادی؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click تعادل فسفر و كلسیم در گاو شیری/ محمدجواد صادقی؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click برداشت تومورهای نیك خیم در حیوانات/ محمود ابراهیمی؛ به راهنمایی: مصطفی اقصی. Click اثر پیوند هورمون دی‌اتیل‌استیل‌بسترول (Diethylstilbestrol) در پرواربندی گوسفند/ شهپر فیروزی؛ به راهنمایی: محمود یزدیزاده. Click بیهوشی عمومی در گربه با داروی كمیتال Kemithal/ هادی كیوانفر Click بررسی قارچهای دستگاه گوارش موشهای راتوس راتوس‌نوروژیكوس و رومبوم‌یس‌اپی‌موس/ مهین مقدمی؛ به راهنمایی: دكترمسعود امامی. Click بررسی آتش‌سوزی و تسهیلات آتش‌نشانی در كارخانه‌های صنعتی/ بهمن آریا؛ به راهنمایی: پرویز مشكی. Click جنبه‌های بهداشتی در برنامه بهداشت و تنظیم خانواده/ پرویندوخت سلیلی؛ به راهنمایی: غلامحسین جلالی. Click بررسی طرح انجام شده تامین آب آشامیدنی روستای قره‌باغ ارومیه/ علی باباپور؛ به راهنمایی: ناصر رازقی. Click بررسی دلایل قطع استفاده از قرصهای جلوگیری از بارداری نزد زنان مراجعه كننده به درمانگاه ابن‌سینا (وابسته به بهداری منطقه غرب تهران)/ نیره سپاسی‌آشتیانی (خالدی) Click بررسی وضع ریبوفلاوین ساكنان روستای استان كرمان/ یعقوب تهرانی؛ به راهنمایی: فریدون سیاسی. Click بررسی میزان حساسیت و اختصاص بودن آنتی‌ژن كیست هیداتیك در گوسفندان مبتلا در منطقه ورامین/ مهدی میرهادی؛ به راهنمایی: ایرج موبدی. Click بررسی مقایسه‌ای سرولوژی و پارازیتولوژی لیشمانیوز جلدی در جونده رومبومیس‌اوپیموس ، مخزن اصلی نوع روستایی سالك در ایران/ زهرا زوین؛ به راهنمایی: غلامحسین ادریسیان. Click بررسی هیستوپاتولوژی و جایگزینی مراحل مختلف لاروی و بالغ شیستوزوماهماتوبیوم و مانسونی در حیوانات آزمایشگاهی/ محمدرضا رضاقلی‌نظری؛ به راهنمایی: جعفر مسعود. Click بررسی خصوصیات بیوشیمیائی و نسبت مقاومت كلبسیلاهای جدا شده از بخش اطفال بیمارستان لقمان‌الدوله ادهم در سالهای 59 - 60/ حمیدرضا شاه‌حسین‌آزاد؛ به راهنمایی: رضا قراگزلو. Click اثرات آلودگیهای كرمی در روی وزن گوسفند/ پروین یاوری؛ به راهنمایی: حسین صباغیان. Click بررسی میزان آگاهیهای مادران روستای فرحزاد نسبت به واكسیناسیون كودكان و نحوه استفاده از خدمات بهداشتی/ مریم نوری تاجر؛ به راهنمایی: فروغ شفیعی. Click بررسی عفونتهای سالمونلایی در دو بیمارستان مركز طبی كودكان و فیروزآبادی و همچنین تعیین الگوی مقاومت از سوشهای بدست آمده/ محمدحسین مقدس؛ به راهنمایی: رضا قراگزلو. Click بررسی تست LMI در بیماران مبتلا به بروسلوز/ فرشته آل‌صاحب فصول؛ به راهنمایی: احمد مسعود. Click عوامل محیطی و سلامتی كارگران در یك كارگاه احیاء آلومینیم/ عباس هزاوه؛ به راهنمایی: فرهنگ اكبرخانزاده. Click بررسی نحوه توزیع موسسات درمانی و بهداشتی در شهر تهران/ شاهرخ شاهرخی Click ارزشیابی واكسیناسیون در كودكان 6 ماهه/ طلعت مختاری‌آزاد؛ به راهنمایی: سیمین سعیدی. Click رابطه گروههای خونی RH , ABO با بیماریهای قلب و عروق/ مرضیه آقاخان‌محب؛ به راهنمایی: داریوش دانشورفرهود. Click معالجعه ورم عفونی رحم گاو بوسیله ابلست اورومایسین/ اسماعیل میلانی؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click مقایسه بین زهرابه‌ها و فاژهای استافیلوكوكهای انسانی و دامی/ مسعود كیهانی؛ به راهنمایی: احمد شیمی. Click سزارین در ماده گاو/ پرویز اسدی‌قزوینی‌مكان؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click تستهای كبدی در مورد هپاتیتهای حیوانی/ سعید آهوبیم؛ به راهنمایی: محمدعلی كاظمی. Click استرپتومایسین و موارد استعمال آن در دامپزشكی/ فاطمه شیبان؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click اثر مایع جدید ترامایسین در درمان ورم پستان گاو/ یوسف مكنت جو؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click تشخیص آزمایشگاهی كیست هداتیك با استفاده از آنتی‌ژن مخصوص و روش ثبوت كمپلمان. (روش M.C.F/ رضا فروزان‌پی؛ به راهنمایی: اسماعیل اردلان. Click درمان فتق نافی بوسیله مرسیلین یا گازهای پلاستیك/ پروین حئیمی؛ به راهنمایی: مصطفی اقصی. Click پریكاردیت تروماتیك در گاو/ محمدطاهر میرفاضلی؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click تعیین مقدار هموگلوبین در خون سگهای اطراف تهران و درمان كمبود آن با كبالت‌فرلسیت/ منوچهر تیرگری؛ به راهنمایی: محمد سنجردانشیار. Click تهیه و توزیع منی گاو و گوسفند در ایران/ خسرو فروزش؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click تاثیرات دارویی و درمانی مادرییون در دامپزشكی/ علی حجت‌الاسلامی؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click اهمیت تغذیه كلسیم و فسفر در دام و بیماریهای ناشی از كمبود آنها/ محسن دین‌محمدقفقازی؛ به راهنمایی: محمد درویش . Click بررسی در اطراف بیماریهای جرب در انسان و حیوان و عوارض حاصله از آن/ عین‌الدین اشرفی؛ به راهنمایی: علی‌محمد ثمری. Click دوفاسول A+D 3 و موارد استعمال آن در دامپزشكی/ عباس اسفندی؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click لیشمانیوز درونی سگ/ حسین ابوترابیان؛ به راهنمایی: عزیز رفیعی. Click عمل استیل‌كولین در بدن و موارد استعمال آن در دامپزشكی/ محمدعلی اعدل؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click تحقیق در باره ضایعات آسیب‌شناسی سل كبد در كشتارگاه تهران/ ابوالحسن حاج‌سیدجواددی؛ به راهنمایی: علی‌اكبر امری. Click پیوند قرنیه در سگ/ احمد علی‌دادی؛ به راهنمایی: مصطفی اقصی. Click هماتوكریت/ پریوش غضنفرپور؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click تشریح خوكچه هندی/ حمزه شهراسبی؛ به راهنمایی: كریم میربابائی. Click بیوشیمی منی و اندازه‌گیری فروكتوز آن/ محمد ملكی؛ به راهنمایی: محمدعلی كاظمی. Click اطلاعاتی درباره استرس Stress (سندرم سازش)/ حسن ملجائی؛ به راهنمایی: احمد رضائی. Click ارومایسین سوسپانسیون تزریقی و موارد استعمال آن/ حسین میرسعیدی‌مجدآبادی‌كهنه؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click رشد و نمو پستان و مكانیسم ترشح شیر/ محمدعلی كاویانی؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click نیكوتین و اثرات آن بر روی موجودات زنده/ علی شیرازیان؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click امكان تهیه یك جیره متعادل برای جوجه‌های گوشتی/ منوچهر صیونیت Click نژادهای معروف بوقلمون دنیا/ رسوم مهربان‌پور؛ به راهنمایی: محمود یزدیزاده. Click ارزشیابی تركیبات كالباس و سوسیون/ محمود شمسی‌شهرآبادی؛ به راهنمایی: حسنعلی نشاط. Click بیماریهای مجرای تخمدان و ارتباط آن با نازایی در گاو/ جعفر مسعود Click زایشهای غیر طبیعی (دیستوسی)/ هاشم شیرون؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click هورمن‌های استروژن و اثر آنها در دستگاه تناسلی/ محمدباقر اسلامی؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click بررسی نان گندم/ كریم نیكپور؛ به راهنمایی: اسماعیل اردلان. Click اثرات دارویی تاتوره/ محمود شماع؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click برگشت زهدان و مهبل در گاو/ منوچهر ناصری؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click گوش درد یا اوتیت خارجی و درمان جراحی آن در سگ/ نصرالله مقصودلوراد؛ به راهنمایی: مصطفی اقصا. Click موارد استعمال و اریزم در جراحی دامپزشكی/ پرویز حكمتی؛ به راهنمایی: مصطفی اقصا. Click سندرم استفراغ/ غلامحسین وكیلی؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click پیشرفتهائیكه ظرف چند سال اخیر در مورد بیهوشی دامهای كوچك یانسدونال بعمل آمده/ نورالدین خرمی‌یزدی؛ به راهنمایی: مصطفی اقصا. Click مطالعه تغییرات فرمول لكوسیتر و تعداد گلبولهای سفید در دوره حاملگی/ ناصر مشعوف؛ به راهنمایی: محمدحسین میمندی نژاد. Click بررسی و شناسائی بعضی از انواع تومورهای سگ در تهران/ ایرج موبدی؛ به راهنمایی: علی‌اكبر امری. Click علل كمبود گوشت در ایران/ رحیم امامی‌لنگرودی؛ به راهنمایی: محمود یزدیزاده. Click محصولات گوجه‌فرنگی و بازرسی بهداشتی آنها/ آفاق‌الملوك جوادی بهروز؛ به راهنمایی: اسماعیل اردلان. Click كراتیتهای چركی و درمان آنها بوسیله سولفامیدها/ جلال اوصیاء؛ به راهنمایی: محمدحسین میمندی نژاد. Click بررسی مالوفاژهای ماكیان در تهران و حومه (شپشهای غیرگزنده)/ هرمز اورمزدی؛ به راهنمایی: عزیز رفیعی. Click آریسیل، تاثیرات دارویی و درمانی آن بویژه در تقویت عمومی بدن و كم خونیها/ عزیز اصلانی؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click درمان عفونتهای قرنیه با پماد نئوكورتف Neo-Cortef در سگ/ ماهرو میراحمدیان؛ به راهنمایی: محمد سنجر. Click اصول تهیه شیر خشك و بررسی محصول كارخانه شیر پاستوریزه تهران از نظر تركیبات/ ژاله شرفشاهی؛ به راهنمایی: حسنعلی نشاط. Click بررسی مونیلیاز طیور در مرغداریهای اطراف تهران و رابطه آن با مونیلیاز انسان/ بابا مخیر؛ به راهنمایی: احمد شیمی. Click لارگاكتیل در جراحی/ پرویز اخوت؛ به راهنمایی: مصطفی اقصی. Click عواملی كه در ایجاد سرطان موثرند/ محمود زندتفرشی؛ به راهنمایی: محمدحسین میمندی نژاد. Click سگ و خطر آن از نظر انتشار بیماریهای كیست هیداتیك در شیراز/ ناصر حقوقی؛ به راهنمایی: علی علوی نائینی. Click بررسی ضایعات آسیب‌شناسی كیست هیداتیك كبد/ احمد رضوان؛ به راهنمایی: علی‌اكبر امری. Click مطالعه در باره منیزیوم و تاثیر فیزیولوژیكی آن در بدن/ كیومرث جهانگیربلورچیان؛ به راهنمایی: محمدعلی كاظمی. Click وجه تسمیه خانواده گیاهان/ ناصر مفتاح؛ به راهنمایی: محمد درویش . Click خصوصیات فیزیولوژی دستگاه تناسلی شتر/ آندری بیت‌بدل؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click پیرتر ایران و خواص آن/ علیرضا حلمی؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click عوارض دستگاه تناسلی پس از زایمان/ منصور عدالت؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click تشخیص آبستنی از راه ترشحات مخاط مهبل در گاو/ پرویز هوشمندراد؛ به راهنمایی: یوسف شكی. Click اجرام شبه عامل پلوروپنومونی و بیماریهای مربوطه در ایران/ ولی سهراب حقیقت؛ به راهنمایی: رضا رستگار. Click آنتی‌اكسیدانهای روغن/ هاشم بركشلی؛ به راهنمایی: محمدعلی كاظمی. Click مطالعه در باره ارگانوتراپی (درمان بوسیله اعضاء بدن حیوانات)/ احمد افشار؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click تجسس و بررسی انگلهای خون پرندگان تهران و حومه/ شاپور ورجاوند؛ به راهنمایی: عزیز رفیعی. Click سوء هاضمه هزارلا در گاو/ هودین زارع؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click بررسی ضایعات آسیب‌شناسی دیكروسلیم‌لانسئولاتم در كبد گوسفند/ بهزاد یمینی؛ به راهنمایی: علی‌اكبر امری. Click دیابت در سگ و درمان آن بوسیله آرتوزین/ ربابه ملكی‌یزدی؛ به راهنمایی: محمد سنجر. Click اثر درمانی كورتیزون در بیماریهای مفصلی/ عنایت‌الله رحمانی Click علل تولید اسهال در گوساله‌های اطراف تهران/ مهدی آقاخان؛ به راهنمایی: رضا رستگار. Click اثر داروی یومه‌سان Yomesan در درمان تنیازیس سگ و گربه/ كیهان‌نو لشگری‌آموزگار؛ به راهنمایی: محمد سنجر. Click بازرسی لاشه گاو از نظر بیماری سل/ ابوالفضل محمدیه؛ به راهنمایی: اسماعیل اردلان. Click بیحسی اپی‌دورال بوسیله هوستاكائین/ علیرضا سهاب؛ به راهنمایی: مصطفی اقصی. Click دزئیدراتاسیون و درمان آن/ اسفندیار ستوده‌مرام؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click آزردگیهای ریه در بیماری ذات‌الریه/ محمدحسن حاجی‌ابراهیمی؛ به راهنمایی: علی‌اكبر مرادی. Click ضایعات و عوارض سر پستان در گاو/ رجب منزه‌مقدم؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click جستجوی آنتی‌بیوتیكهادر شیر/هوشنگ خاوری خراسانی. Click اسهالها و اثر تری‌سولفامید (سولفادیازین سولفامرازین سولفامتازین) روی آنها/ اصغر زرقانی‌شیراز؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click درمان پیچ‌خوردگی رحم در گاو/ محمدكاظم ارگانی؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click بررسی میزان آلودگی گاوهای ایران به سالمونلا/ خداداد مستغنی؛ به راهنمایی: احمد شیمی. Click بررسی سیستی‌سركوس‌تنویكولیس و سیستی‌سركوس‌اویس گوسفندان و بزان در كشتارگاه تهران/ ژاله امین‌الصحه؛ به راهنمایی: رفیعی عزیز. Click طرز تهیه شیر پاستوریزه در كارخانه شیر پاستوریزه تهران و مقایسه ارزش بهداشتی و غذایی آن با شیرهای پاستوریزه پاك و آلفا/اسدالله توسلی. Click Habronemosis یا بررسی در اطراف هبرونماها و بیماریهای حاصله از آنها/ محمود میراب زاده‌اردكانی؛ به راهنمایی: علی علوی. Click سرم ضدهاری و موارد استعمال آن/ غلامرضا فراهانی؛ به راهنمایی: رضا رستگار. Click سندرم زردی با اختلالات كبدی/ نورالدین ضیاء؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click طرز خشك كردن علوفه/ اصغر علیجان‌زاده؛ به راهنمایی: محمد درویش . Click بررسی تغییرات جمعیت دوبالان خونخوار تهران طی یكسان وسایل و تكنیك صید حشرات/ احمد دیوشلی؛ به راهنمایی: عزیز رفیعی. Click علل تغییرات قند خون و طرق اندازه‌گیری آن از نظر آزمایشگاهی/ خسرو سهراب؛ به راهنمایی: میمندی‌نژاد. Click روشهای انجماد ماهی/ رضا مدرسی‌فریزهندی؛ به راهنمایی: اسماعیل اردلان. Click اندیس‌ریشرمیسل/ نهضت فكری؛ به راهنمایی: علی كاظمی. Click تعیین مقدار هموگلوبین و هماتوكریت خون گاوهای اطراف تهران/ فریدون فضائلی‌نژاد؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click ارزش اقتصادی استخوان/ منصور كمپانی‌تبریزی؛ به راهنمایی: اسماعیل اردلان. Click تشخیص آبستنی و عوارض رحمی در سگ بوسیله رادیولوژی/ علی‌محمد طباطبائی؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click بیهوشی سگ باداروی جدید بنام تریلن/ صیون شمسائیان؛ به راهنمایی: مصطفی اقصا. Click تغییرات كلسیم خون در زمان آبستنی ماده گاو/ هوشنگ ممتاز؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click وضع بیماری نیوكاسل در مرغداریهای اطراف تهران/ علی‌اصغر اكبری؛ به راهنمایی: رضا رستگار. Click بررسی عوامل سقط جنینی در گوسفندان اطراف تهران/ آرطون طهماسبیان؛ به راهنمایی: احمد شیمی. Click معالجه مامیت بوسیله ترامایسین/ عتیك قازاریانس‌تجا؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click ذرت و اهمیت آن از نظر تغذیه دام/ عباس شفیعی؛ به راهنمایی: محمد درویش . Click موارد استعمال كالسیستین در كهیر و حالات آلرژیكی سگ/ شمس‌الملوك خواجه‌نصیری؛ به راهنمایی: مصطفی اقصا. Click اهمیت سیستی‌سركوز از نظر بهداشتی و بازرسی گوشت و طرق بی‌ضرر ساختن لاشه‌های آلوده/ مینو اردلان؛ به راهنمایی: اسماعیل اردلان. Click بررسی انواع پارامفیستومیده گوسفندان در كشتارگاه تهران/ پرویز كلانترافشار؛ به راهنمایی: عزیز رفیعی. Click سخت‌زائی در اثر باز نشدن عنق رحم/ هوشنگ مقصودلو؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click اثر ضد كرمی تیابدازول در نواحی آلوده اطراف تهران/ علی صالحی‌گلسفیدی؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click پیشگیری و درمان تورم پستان بوسیله مامكس/ عباس نویدی؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click تركیب بقایای كارخانجات آبجوسازی و ارزش غذایی آنها در تغذیه دام/ مهدی باذلی؛ به راهنمایی: محمد درویش . Click تركیبات مختلف سولفامیدها و عوارض كلیوی آنها/ مهین میبد (حاتم)؛ به راهنمایی: مصطفی اقصا. Click سندرم و درمان لنگشهای اسب/ محسن زمانی؛ به راهنمایی: مصطفی اقصا. Click درمان انسداد مری/ عباسعلی اطمینانی‌آملی؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click بیماری آب مروارید و درمان آن/ مهین زهرائی‌حسنی؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click بررسی تیناساژیناتا در تهران/ غلامرضا داشلیم؛ به راهنمایی: علی علوی‌نائینی. Click علل سقط جنین/ عباس یزدان‌پناه؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click سوژا و موارد استعمال آن/ جواد یحیی‌زاده‌لنگرودی؛ به راهنمایی: محمددرویش. Click انواع بخیه و روشهای نوین/ احمد فیاض؛ به راهنمایی: مصطفی اقصا. Click اندازه‌گیری ترانس‌آمیناز در خون گاوهای بومی ایران/ محمدعلی توكل؛ به راهنمایی: محمدعلی كاظمی. Click بررسی ضایعات آسیب‌شناسی سیوز نشخواركنندگان/ بهرام زاكاریان؛ به راهنمایی: علی‌اكبر امری. Click تكثیر مصنوعی و پرورش ماهی قزل‌آلا/ سیمین سعیدی فیروزكوهی؛ به راهنمایی: اسماعیل اردلان. Click Combison موارد استعمال پماد آنتی‌بیوتیكی كمبیزون در جراحی/ رجبعلی امجدی؛ به راهنمایی: مصطفی اقصا. Click تشخیص كبدهای بزرگ/ محمود حاج‌دائی؛ به راهنمایی: علی وكیلی. Click سل ریوی از نقطه نظر آسیب‌شناسی/ عبدالعزیز اردلان؛ به راهنمایی: حسین مهتدی. Click كلروتیازید و اثر آن در ازدیاد فشار خون شریانی/ محمدرضا تقوی؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click پلاسما و استفاده دارویی از آن/ جهانگیر بهارمست؛ به راهنمایی: احمد عطائی. Click سندرم فشار خون/ علی‌اكبر انسانی؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click گوسفند شال/ محمدحسین خرازیها؛ به راهنمایی: محمود یزدی زاده. Click اهمیت پروتئین‌ها در تغذیه طیور/ حسین اسماعیلی؛ به راهنمایی: محمد درویش . Click ملاس و موارد استعمال آن/ مرتضی مهین‌پور؛ به راهنمایی: محمد درویش . Click بررسی انواع سستودهای روده گاو در كشتارگاه تهران/ ذات‌الله مظلوم؛ به راهنمایی: عزیز رفیعی. Click آلودگی هوا و بیماریهای ناشی از آن/ علی‌اكبر دربان؛ به راهنمایی: یوسف مشكی. Click بیهوشی عمومی بوسیله مخلوط كلرال ئیدراته و سولفات دو منیزیم در اسب/ گلستان قاضی‌خانیان؛ به راهنمایی: مصطفی اقصا. Click بررسی فاویسم باقلی زاله در گیلان/ منوچهر اخوت‌پور؛ به راهنمایی: صبور اردوبادی. Click مطالعه اپیدمیولوژی فیلردومدین و بیماری پیوك/ محمد بختیار؛ به راهنمایی: فرخ دادگر. Click كله‌سیستیت و عوارض بعد از عمل/ علی‌اكبر فتوحی؛ به راهنمایی: جواد مجلسی. Click طرق مختله متداول جهت جلوگیری و قطع حاملگی/ علی‌اصغر صادقی‌شبستری؛ به راهنمایی: دكترحمیدیه. Click اثر دو نوع كود فسفره بر روی ازدیاد عملكرد محصول باقلا/ كیوان موید؛ به راهنمایی: ایرج پوستچی. Click میوه‌های كمپوتی و اصول كمپوت‌سازی/ رضا افسرزاده؛ به راهنمایی: پرویز كلانی. Click اهمیت شته انار در ایران و تعیین مناسبترین سم در امر مبارزه با آن/ مهران آزرمی؛ به راهنمایی: احمد عسگری. Click مطالعه حاصلخیزی خاكهای قسمت شرقی جلگه شیراز/ غلامرضا رهنمود؛ به راهنمایی: پارسا. Click مقایسه ارزش كودی اوره و نیترات آمونیم/ عبدالحسین زارعی؛ به راهنمایی: موسی حجتی. Click مقایسه تاثیر تغذیه ارومایسین - ترامایسین - پنی‌سیلین در افزایش وزن جوجه‌ها/ اقتدار حدائقی‌بحرینی؛ به راهنمایی: مكاره‌چیان. Click تاثیر مواد آنتی‌بیوتیكی بر روی كلی باسیلهای دستگاه گوارش جوجه‌ها/محمدعلی واقف. Click كاشت و تغییر عملكرد ذرت بر حسب فاصله كشت/ احمد فروتنی؛ به راهنمایی: ایرج پوستچی. Click مطالعه و تعیین مشخصات آماری گوسفند كردی خراسان/ پرویز ارجمند؛ به راهنمایی: محمود مكاره‌چیان. Click مقایسه عملكرد سه واریته مختلف سوژا توام با چهار نحوه كشت/ فروغ‌الشریف محلاتی Click سوژا (مطالعه و مقایسه بعضی ارقام آن)/ منوچهر خردنام؛ به راهنمایی: منصور نیكنژاد. Click اندیكاسیون شانت پرتوكاوترد بیماران سیروتیك/ علی كاتوزیان؛ به راهنمایی: حسین‌پور. Click لوبیا"بررسی ارقام داخلی و خارجی لوبیا در باجگاه"/ اسفندیار كریم‌زادگان؛ به راهنمایی: منصور نیك نژاد. Click پرورش گوسفند قره‌گل و نقش ترویج در توسعه این نژاد در روستای خان‌آباد از بخش بوئین‌زهرا/ احمد شاه‌بداغلو Click بودجه آبی جلگه شیراز و مقایسه با احتیاجات آبی محصولات/ محمدجواد حائری، محمدباقر شوشتریان؛ به راهنمایی: بزرگ بحرانی. Click نقش شركتهای تعاونی در اصلاحات ارضی ایران/ فرنگیس خاضع؛ به راهنمایی: حسن‌پورافضل. Click راندمان غذایی برای تولید تخم‌مرغ/ آذرمیدخت اشرف؛ به راهنمایی: محمود مكاره‌چیان. Click مطالعات مقدماتی در باره تشكیل گله مادر از مرغان بومی/ منصور كهنشاد؛ به راهنمایی: محمود مكاره‌چیان. Click دیژیتال/ محمدعلی تقویان؛ به راهنمایی: عطاران. Click زهكشی و اجرای آن در ایران/ ایرج ابراهیمی‌فخار؛ به راهنمایی: بزرگ بحرانی.

منبع:
http://boxstr.com

   


نظرات()   
پنجشنبه 21 شهریور 1387  09:09 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط:

Click كانال آرتریل/ عزت متعظ. Click سنتز مشتقات فوران دارای گروههای پاراسولفونیل و پاراسولفاموئیل و سنتز مشتقات آزابی‌سیكلیك با ساختمان Rigid/ وحیده غروی. Click تجزیه كیفی و كمی آنتی‌هیستامینیكهای سنتتیك و پدیده آلرژی/ هاشم فرهیدنیا. Click بررسی نیروی انسانی با توجه بوضع ایران/ شیفته شهیدثالث. Click تاثیر تغذیه برروی شیر مادران/ امین مانیان. Click روشهای بیوشیمیك در بررسیهای تغذیه/ كیخسرو كیقبادی. Click روماتیسم حاد و مفصلی در اطفال/ محمدعلی مزیدی. Click كنترل و تعیین مقدار داروهای آنتی‌آنمیك/ شهین طاهری. Click كنترل میكروبیولوژی ویتامین ب 12 در فرآورده‌های دارویی/ اسماعیل شب‌انگیز. Click پلاسنتااكرتا/ محمود شفیعی‌اردستانی. Click تفكر علمی در آموزش بهداشت/ احمد اخویسی. Click آلودگی با سالمونلا در حیوانات و اهمیت بهداشتی آن/ پرویز پروز. Click مواد اولیه، تكنولوژی و ارزش غذایی آبجو/ سیامك اسعدی. Click بهره‌برداری از خدمات توانبخشی در مركز آموزش و تهیه وسایل كمكی ارتوپدی جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران/ گیلدا میربد. Click مقایسه روشهای نمونه‌برداری با سواب و اسفنج در جدا كردن قارچهای محوطه واژن/ فریده زینی. Click ضوابط پیشنهادی برای بهبود گردش كار در درمانگاههای عمومی سازمان بیمه‌های اجتماعی/ ابوالقاسم نوروزطالقانی. Click برنامه‌ریزی در آموزش بهداشت مدارس/ پروانه اباصلتی. Click اپیدمیولوژی بیماری سیفلیس در استان كرمانشاهان/ محمدعلی صنعتی. Click بیان اهمیت و نقش بایگانی در ایجاد سیستم‌های بایگانی اداری و فنی در بیمارستانها/ خلیل كاتوزیان. Click روش تهیه و ارزش غذایی پودر گوشت/ محسن گلپایگانی. Click بررسی وزن و قد نوزادان در تهران/ پروانه اضحی كوهستانی. Click بالا بردن میزان جدا كردن ویروس از مدفوع با متدهای مختلف روی سلولهای جفت انسان، اولیه و مداوم/ سكینه هاشمی. Click آلودگی فرآورده‌های گوشتی به سالمونلاها/ شكرالله نورصالحی. Click نقش شیر و خورشید سرخ در خدمات بهداشتی درمانی كشور/ احمد فرزام. Click تعیین آلودگی میكروبی سوسك و بررسی امكان تكثیر یا كاهش سالمونلاتیفی موریوم در سوسك آمریكائی/ محبوبه امینی زارع. Click بررسی صد پرونده بیمارستانی سیروز/ علیرضا سركارانی. Click نتایج مطالعه راجع به میكربهای پاتوژن روده‌ای در بررسی بهداشت رودسر/ عبدالعلی قریب. Click بهداشت ماهی و مسائل بهداشتی در فروشگاههای ماهی (در شهر تهران 1 - از نظر ظاهری ماهی 2- از نظر وضع بهداشتی محل فروش/ ابوالفضل مشیرمستوفی. Click سیكل و بیماری‌زائی شیستوزومیاز در حیوانات آزمایشگاهی/ صوفیا سجادی. Click طریقه آموزش بهداشت و تنظیم خانواده در روستا با توجه به فرهنگ روستائیان/ ایوب سهرابی‌مارالانی. Click تب كیو و بررسی ناقلین آن/ اعظم زهتاب فرد. Click اجرای تست بندر در روی بیماران اسكیزوفرنی مزمن و مقایسه آن با افراد سالم/نسرین آذرمهر. Click ارزشیابی تست بندر در بیماران روانی جنون عضوی و مقایسه آن با افراد سالم/ناهید برومند. Click بررسی رشد كودكان پنج و هفت ساله/حسن زنده‌دل. Click اكولوژی پستانداران وحشی امین‌آباد و بررسی انگلی آنها/ منصور تیرگری. Click تاثیر حالات روانی در پیدایش عوارض جسمانی/علی رشام. Click رابطه رئیس و مرئوس و كارمندان اداری با مراجعه‌كنندگان/شكراله ارفعی. Click معالجه عفونتهای رحم در گاو بوسیله ترامایسین تزریقی/ مهدی بوستان. Click اثر والیوم برروی زایمان/ افسرالملوك ناهیدی. Click سازمان ملل متحد و مسائل سیاسی روز/ مینا عندلیبی. Click مقایسه قانون حمایت خانواده در شوروی و ایران/ ثریا صدیقی. Click جرائم مالی كارمندان دولت "اختلاس - ارتشاء"/ محمد اسماعیلی حسینی. Click درآمدی برنقش تبلیغات در جامعه مصرفكننده/جواد ممیز. Click جامعه‌شناسی روستایی/شاهرخ بنی‌فضل. Click طرح دعاوی خصوصی از نظر ضمان شهری و ضرر و زیان وارد، در دادگاههای عمومی/ محمدصادق علوی. Click تحقیقی راجع به متهمین مختل‌المشاء موضوع ماده 36 اخیرالتصویب/ حسین اخوان‌ملایری. Click تاثیر سن و جنس و عوامل اقتصادی و اجتماعی در ارتكاب جرم/ حبیب‌الله شریفی. Click مطبوعات و نقش اجتماعی آن/فریور ریاحی. Click نقش خانواده و اجتماع در بهداشت روانی كودكان و نوجوانان/محسن فتاحی‌فسقندیسی. Click بیماری آسم دریچه‌ها/ علیرضا باغی. Click تورم و توسعه اقتصادی/ كامران سپهری. Click اورتریت گونوكوكسی عوارض و درمان/ بهروز درخشان زنگنه. Click هیپرتانسیون پرتال و هیپراسپلینیسم بدنبال آنوریسم شریان طحال/ كامران بدیع‌زاده. Click آترواسكلروز/ پروانه وصال. Click مسمومیت نفت در اطفال "به ضمیمه مسمومیت با برخی از مشتقات نفتی"/ محسن مستوفی. Click اولسریپتیك در اطفال/ مهوش كشاورز. Click بیماری سرخك ، عوارض و پیشگیری از آن/ داود جعفری. Click اكروپاتی اولسروتیلانت/ سیمین احساسی. Click بیماری دیورتیكوكولون در ایران/ مجید سررشته‌داری. Click بررسی نتایج آزمایش توبركولین/ فتحیه غفوری رانكوهی. Click (كارگران) عوامل آشكاركننده یا تشدیدكننده نوروزها (حالات عصبی) در طبقه خاصی از مردم ایران/ سهیل معنوی. Click تب مالت/ ساسان ساكت. Click سیر بالیتی موارد نادر لوسمی حاد در اطفال/ پرویز مافی. Click توسعه در كشورهای جهان سوم/مهری خدائی‌جوپاری. Click تحقیق درباره اوضاع اقتصادی افغانستان/علی حاتمی‌مزینانی. Click نقش صنعت گاز در توسعه اقتصادی ایران/ محمدعلی كریمی. Click صنعت حمل و نقل هوایی در ایران/فروزنده‌شیرین طباطبایی. Click پژوهشی در صنعت سیمان ایران/ محسن لاریجانی. Click ذوب‌آهن و نقش آن در اقتصاد كشور/ سعید صمیمی. Click نارسایی تناسلی دام ماده "سگ"/ محمدرضا فیروزی بندبی. Click بررسی شامپوهای موجود در ایران/ شهلا توابی. Click پرورش بز مرغز در استان كردستان/ اسفندیار عبدی‌عربلو. Click مقایسه میزان آنتی‌كورهای ویروسی در گروههای مختلف خونی/ عفت نمكی. Click تعیین میزان ایمنیت برای پولیوتیپ 1 و 2 و 3 در سرم اطفال/ فاطمه مقدمی. Click مطالعه‌ای در مورد لوله‌های زهدانی/ مینوچهر اكبرزاده. Click بررسی معرف سرانه آب در محلات مختلف تهران و مقایسه آن با شهرهای بزرگ دنیا/ غلامرضا سازگاری. Click اندازه‌گیری مواد معدنی در انواع پسته‌های ایران/ شهلا فردمقدم. Click اثر كنسانتره قبل از جفتگیری در میزان بره‌دهی میشها/ اسدالله شیخ‌الاسلامی. Click توزیع درآمد در ممالك جهان سوم/محمد دادبخش. Click بررسی آبهای خوراكی شهرستان بروجرد/ محمدكاظم فروتن. Click پژوهشی درباره شناخت فلسفی "جامعه" و "نهادهای سیاسی "جوامع رو به رشد/جمشید پویان. Click بررسی و مقایسه پرواربندی نژاد شال و بلوچ/ نورالله وزیرپناه. Click بررسی مسائل توسعه پرورش طیور صنعتی در شهرستان اصفهان/ مجتبی طباطبائی. Click انتقال ممان سینتیك و محاسبه مقدار آن برای تهران در ماه ژانویه 1964/ فیروز بابازاده. Click طلاق در قانون كنونی ایران/ فرحدخت ظفری. Click تشخیص رادیولوژیك بیماریهای مادرزادی استخوان/ مسعود شلتوكی. Click مسائل حمل و نقل زمینی در ایران/ابراهیم یعقوبزاده‌كاشانی. Click تاثیر مقررات مالی در قراردادها/ اسمعیل بخشی‌دزفولی. Click درمان عفونتهای چركی پوست یا نئومایسین/ رضا اسلامی. Click جلوگیری و درمان حوادث ناشی از استرپتومایسین/ حسین فرورفی. Click یكصد مورد آزمایش خون دنرها برای تعیین مقدار اوره، اسید اوریك ، كراتی‌نین و پروتئین تام سرم/ محمود شیخ‌الاسلامی. Click بررسی مداومت و علل ترك قرص پیشگیری از حاملگی مراجعین كلینیكهای تنظیم خانواده شهر شیراز/ فاطمه نیری. Click بررسی اپیدمیولوژیك راشیتیسم در سواحل بحر خزر/ یوسف ایزدی. Click نقش مددكاری اجتماعی در دادسرا و انجمن حمایت زندانیان تهران/ زهره شاهچراغی. Click بررسی اداره سرویس نظافت بوسیله بیمارستان و پیمانكار/ ناصر روشن‌شاد. Click بررسی اپیدمیولوژیك بیماران دیفتری بستری شده در بخش عفونی مركز پزشكی امام خمینی سالهای 51 و 52/ نیكدخت تقوی. Click علل مهاجرت پزشكان به خارج از سال 1321 لغایت 1353/ جواد جان‌بخش. Click تاثیر بخش‌پذیری در كارآیی بیمارستان/ فرحناز مهدوی. Click كزاز نوزادان/ مهدی بلورفروشان. Click بررسی درباره نسبت آلودگی به انگلهای روده‌ای در مدارس دزفول/ بهجت حسین‌زاده‌سردارآبادی. Click ویروسهای دستگاه تنفسی در كودكان/ فروردین اناركی. Click اثر مقایسه‌ای سوء تغذیه شدید و خفیف برروی دستگاه ایمنی/ افضل نیك‌آئین. Click نحوه پراكندگی بیمارستانها در ایران/ طاهره مقیمیان‌بروجنی. Click بررسی آگاهی‌ها - عقاید و رفتار پزشكان استان اصفهان در مورد مسائل جمعیتی و بهداشت و تنظیم خانواده/ حسن هویدا. Click فاكتورهای موثر در نوسان هزینه بیمارستان/ عطیفه طاهری. Click بررسی تطبیقی نقش ، مسئولیت و اختیارات مدیر بیمارستان در تشكیلات بیمارستانی ایران و آمریكا/ عشرت محمودی. Click بررسی اپیدمیولوژیك موارد اقدام به خودكشی در سالهای 1351 و 1352 در شهرستان تهران/ ولی‌الله آصفی. Click بررسی میزان نیروی انسانی پزشكی و رابطه آن با افزایش جمعیت در ایران/ میرزامحمد پهلوان‌زاده. Click تغذیه آادس‌اژیپستی و آنوفل استفنسی روی میزبانهای مختلف و تاثیر آنها در تخمگذاری/ زهرا مهاجرین‌ارومیه. Click بررسی سن شروع قاعدگی در دانش‌آموزان آموزشگاههای بهیاری تهران/ اختر نبوی. Click تعیین ساعات مراقبت پرستاری در بخش جراحی/ فریا انتصاریان. Click روابط تغذیه و بیماریهای پوست/ احمد صمدیان. Click بررسی شرایط تولید و توزیع گوشت در شهر تهران/ محمود مدرسی. Click بررسی خدمات بهداشتی درمانی كارخانه ذوب‌آهن اصفهان/ بهمن نیكپور. Click بررسی آموزش بهداشت در مدارس شیراز/ زرین‌دخت معطری. Click بررسی تاثیر آموزش بهداشت در مراكز بهداشت مادر و كودك/ منیژه امامی‌آل‌آقا. Click K.A.P/ نصرالله حشمت‌آزاد. Click نحوه توزیع غذا در بیمارستان/ پرویز مهدی‌پور. Click نقش سپاهیان بهداشت دختر استان مركز در آموزش بهداشت/ ایوب علیزاده‌مجد. Click بررسی مصرف غذا و رشد كودكان 5 - 1 ساله در محله مجیدیه تهران/ مهین مسعودی. Click طرق ارتباطات در آموزش بهداشت جوامع روستایی/ ابراهیم نیكمهر. Click فنیل كتونوری/ فرح‌آرا نوروزی. Click بررسی وظائف كاركنان مالی و اداری بیمارستان‌های سازمان بیمه‌های اجتماعی در تهران/ رنو سفادرانی، رضا دادخواه. Click تازه‌های خدمات درمانی مجانی و رل بیمارستانها در خدمات درمانی مجانی/ ایرج پوركریمی. Click بیمه‌های اجتماعی و رابطه آن با تامین اجتماعی/ محمدجعفر حسینیان. Click سازمان و تشكیلات بهداشت حرفه‌ای در سطح ملی و بین‌المللی/ حسن شریعتی. Click بهداشت و حفاظت كارگران در كارخانه اتومبیل‌سازی ایران ناسیونال/ سهراب دهنی. Click آبله در ایران (بررسی سازمانی و تشكیلات)/ ضیاء رحیمی. Click نحوه تنظیم بودجه در بیمارستانهای سازمان/ حبیب‌اله جلینی. Click تازه‌های درمان چاقی (با رژیم غذایی)/ هایده دفتری. Click بررسی رشد و نمو كودكان عشایر قشقایی/ رعنا شبازه. Click نقش مدیر و ایجاد هماهنگی در بخشهای بیمارستان/ محمدحسین رضازاده‌سیلابی. Click شناخت كیفیت و تصفیه فیزیكی و شیمیایی فاضلاب سطحی تهران/ محمد سارایی. Click عوارض قلبی بیماری دیفتری/ داود طلائی. Click طرح نوین تغذیه در ایران/ صدیقه نشاط. Click بررسی آماری درباره اطلاع علاقه و كاربرد روشهای پیشگیری از حاملگی در مراجعین به بهداری ژاندارمری/ شیطانه سرودی مقدم. Click كراتوكونوس/ حسین نیكروز. Click بررسی میزان آلودگی سبزیجات خام مصرفی اهالی تهران به تخم كرمهای انگل روده انسان/ ربابه ملكی‌یزدی. Click آزمایشگاه و تاثیر آن در متوسط اقامت بیمار/ منیر تیرگری. Click مشكلات ریشه‌كنی مالاریای سردشت آذربایجان غربی/ احمد شفقی. Click ارزشیابی آنتی‌كرهای مختلف ویروسی در گاماگلبولین‌های موجود در ایران/ بتول نصرالله‌زاده. Click بررسی نیروی انسانی پزشكی در تهران/ محمد علیزاده‌جهانی. Click تحلیلی از تحقیقات انجام شده در مورد رابطه رشد مغزی كودك با تغذیه/ پریچهر نظام‌دیبا. Click مطالعه و بررسی توزیع فراوانی باكتریهای بیماری‌زای روده‌ای در بالغین/ خسرو عادل‌پور. Click استفاده از كامپیوتر در اداره امور بیمارستان/ فضل‌الله جوادی نژاد. Click واریس و اپیدمی آن در كارگران صنایع كوچك فلزی اصفهان/ احمد قاسم‌اف. Click مطالعه‌ای در سیستم سفارشات خارجی بیمارستانها/ محسن دیانی. Click بررسی میزان IgM و IgG و IgA و پادتن بر علیه ویروسهای سرخجه و آنفلوآنزا A2 هنگكنگ در خون‌دهندگان حرفه‌ای (تهران) با روش Hemagglutination Inhibition/ اكبر همدانی. Click خدمات بهداشت مدارس/ محمدرضا آهوئی. Click بررسی بهداشت محیط در كارخانجات ریسندگی و بافندگی شهر اصفهان/ حسن نجفی. Click نقش آموزش بهداشت در سلامت غذا/ علیرضا شاملو. Click مطالعه اثرات هورمون جوانی HE - 24108 روی لارو پشه‌های خانواده كولیسیده/ ناهید رستگار. Click روشهای ارزشیابی ارتباطات در بهداشت و تنظیم خانواده/ عباس نبوی‌نژاد. Click پیشگیری از خطر در موسسات نگهداری كودك/ الیزابت رحیمی. Click اكولوژی و بیولوژی آنوفل دتالی در ایران/ محمدابراهیم صابئی. Click رابطه بین سن مادر با تعداد زایمان و وزن و قد نوزاد/ منیژه صانعی. Click بررسی بیماری كچلی سر/ منصور علیلو. Click آنتی‌كور ویروسهای فلج - اكو - كوكساكی، سرخك ، سرخجه و آنفلوآنزا در دو گروه افراد بالغ كه دارای تماسهای مكرر و یا نادر بوده‌اند/ علوی نائینی , مهوش. Click نیروی انسانی كادر بهداشتی درمانی استان سیستان و بلوچستان و بررسی كمبود كادر در بهداشت و تنظیم خانواده مادر و كودك/ علی خراسانی. Click آموزش جنبه‌های اجتماعی بهداشت و تنظیم خانواده/ حسین بیات. Click بررسی نمونه‌ای از تحول سازمان و مدیریت در یك بیمارستان واگذاری/ هاشمی مدنی. Click بررسی جریان گردش بیمار در بیمارستان و تجزیه و تحلیل عوامل موثر در طول مدت اقامت بیمار/ شهلا فقیهی. Click شیوه‌های تامین نیروی انسانی پزشكی در مناطق محروم/ جواد آریان‌نژاد. Click نحوه بررسی خدمات درمانی و بهداشت گروه سپاه بهداشت/ احمد ابریشمی. Click روند مصرف مواد غذایی در ارتباط بار درآمد و جمعیت در ایران و سایر ممالك جهان/ ناهیده نواب. Click بررسی شاخصهای استرس گرما در كارخانه لاستیكسازی/ اردشیر كلانتری. Click بررسی بهداشت كنسروهای گوشتی در تهران/ بدرالزمان رستگار. Click اثرات درمانی تری‌متوپریم سولفامتوكسازول در زمان تیفوئید/ گیتی ثمر. Click بررسی غلظت گاز اكسید كربن در روابط با ترافیك شهر تهران/ حسن نان‌بخش. Click سیستم‌های تهویه و غبارگیری در محیط های صنعتی/ منوچهر دهقان. Click مشكلات موجود در زمینه تامین بهداشت و خدمات درمانی برای كاركنان سازمانهای دولتی/ طغرل جمشیدپاشا. Click مقدمه‌ای به مطالعه میازهای انسان و حیوان در ایران/ اكبر آقامحمدی. Click حفاظت و بهداشت و ارگونومی در صنایع سیمان/ محمدكریم محبوبیان. Click تجزیه و تحلیل آماری در طرح سرشماری بیماران بستری كشور/ احمد رشادی. Click مقایسه روابط انسانی در دو بیمارستان خصوصی و دولتی/ علی‌اكبر فرهاد. Click كارآئی كاربرد آی یو دی در درمانگاه فرمانفرمائیان/ ناهید عزالدین زنجانی. Click بررسی اثر سوء تغذیه برروی دستگاه ایمنی موش/ احمد قوامی‌نژاد. Click متدولوژی و مشكلات و مسائل اجرای بررسیهای بهداشتی در شهرها/ عباس سینگ. Click بررسی رابطه مصرف قرص‌های پیشگیری از حاملگی با پیدایش عوارض جلدی/ نسرین برازجانی. Click بررسی جوانب بهداشتی آلودگی هوا/ عبدالحسین كیهانی. Click اثر حلزون‌كش‌ها روی حیوانات آبزی/ روح‌انگیز تقی‌گیلانی دماوندی. Click مطالعه تایپهای پروتئوس جدا شده از عفونتهای مختلف و مدفوع با استفاده از روش بیوشیمی و تعیین مقاومت دارویی آنها/ علی‌اكبر مسعودنیا. Click بررسی اثر تتراسیكلین و مقایسه آن با گروه شاهد در بیماران مبتلا به وبای التور/ سعید ربان‌زاده. Click نقش سازمان دفاع غیرنظامی كشور در ایمنی اماكن عمومی/ منوچهر طاهباز. Click بررسی و مطالعه فاویسم در سواحل شمالی ایران/ فتانه جزایری. Click بررسی بهداشتی محیط مسكن در جوامع مختلف تهران/ محمد موسوی بهبهانی. Click موش‌های خانگی و اهمیت آنها از نظر زیان‌های اقتصادی و انتقال بیماری و طرق مبارزه با آنها/ امیر شاهپوروزیری. Click كاربرد درمان گروهی در پیشبرد هدفهای بهداشت و تنظیم خانواده/ پریوش دوراندیش. Click مطالعه آبهای معدنی اطراف كرمان/ بانو آذرشهری. Click بررسی پیشرفت برنامه‌های جمعیت و تنظیم خانواده در سیستان و بلوچستان از شروع برنامه تا دیماه 1353/ ایرج فقیه‌نیا. Click "هیپوگلیسمی در اثر اختلالات آنزیمی مادرزاد" و "سندرم اكروژیا"/ محمود بقایی. Click نقش پرسنل در امر كنترل عفونتهای بیمارستانی/ فرشته (اصلان‌بانو) قاهیر. Click انطباق وضع جسمی كارگر با وسایل كار در صنعت قالیبافی "ارگونومی"/ حسین تجدد. Click بررسی وضع بهداشتی بركه‌های منطقه بوشهر/ محمود جوهرزاده. Click سپاهیان انقلاب و آموزش بهداشت در روستا/ جواد كلانتری. Click اثر مواد رادیومیمتیك برروی مگس خانگی/ ناهید نورجاه. Click بررسی میزان كمبود نیروی انسانی در برنامه بهداشت و تنظیم خانواده استان آذربایجان غربی/ ابوتراب مولوی. Click نقش سازمان بهداشت جهانی در خدمات بهداشتی و درمانی/ جهانگیر پازوكی. Click رابطه پیشرفت برنامه‌های آموزش بهداشت با شناخت فرهنگ/ حسین پدیدارنیا. Click بیلارزیوز و درمان آن در منطقه خوزستان/ ابوالقاسم بهارلو. Click خالكوبی و ارتباط آن با آنتی‌ژن استرالیایی/ پروانه فرجام. Click پروژه بیسكویت غنی شده در محله جوادیه تهران/ آزیتا كیاكجوری. Click بررسی اپیدمیولوژی سل ریوی در منطقه رودسر "استان گیلان"/ غلامرضا یزدی. Click بررسی آموزش بهداشت در مدارس ابتدایی تهران/ فاطمه ثنایی. Click بررسی فلبوتومینه‌های مشرق ایران/ محمدعلی سیدی رشتی. Click راتهای ایران - اهمیت بهداشتی و مبارزه با آنها/ عبدالرحمن فرهنگ‌آزاد. Click بررسی خدمات زایشگاهی/ مریم فرهادیان. Click پنوموكونیوز (بررسی بیماریهای ریوی ناشی از گرد و غبار و راههای پیشگیری از آن)/ حسین علیزاده‌طوسی. Click ید در آب خوراكی مناطق شهریار و طالقان و اثرات بهداشتی آن/ محمدرضا شاه‌منصوری. Click بررسی تكنیكهای جدا كردن، شناسایی و تعیین مقدار حشره‌كشهای كلره بطریقه Thin - Layer Chromatography/ علی‌اصغر حیدری محمدآبادی. Click بررسی وضع آهن در زنان باردار/ فاطمه فرشته وحدانی. Click استفاده از مالاتیون در برنامه‌های ریشه‌كنی مالاریا/ غلامرضا ساوجی. Click اثر مالیات‌ها در تامین منابع مالی رشد/ایرج بیرامی. Click بررسی امكانات توسعه اقتصادی استانهای سیستان و بلوچستان و كرمان/حسین پردلی. Click حسابرسی مالیاتی در ایران/ مختار مفخمی. Click بررسی صنعت كفش در ایران/حسن ورشوچی. Click اثرات فرآورده‌های نفتی در اقتصاد ایران/امیر سركشیكی. Click صنعت گاز و نقش آن در توسعه اقتصادی ایران و برنامه‌های گازرسانی در ایران/ مهدی تحریریان. Click صنعت سیمان در ایران/داریوش پریسوز. Click اتیولوژی دكولمان رتین/ ایرج سپهرداد. Click مدلهای ریاضی رشد جمعیت و جدول طول عمر/ محمود محمودی مجدآبادی فراهانی. Click بررسی بهداشتی سردخانه‌های تهران/ محمدحسین (شاهرخ) حسن‌پور. Click بهداشت مواد غذایی و طرق جلوگیری از آلودگی آنها/مرتضی مهرورزان. Click مطالبی درباره ویتامین D و روشهای اندازه‌گیری آن/فتانه فراهی. Click بررسی عادات غذایی اقلیت كلیمی در ایران/اختر خوشخوان قمصری. Click بررسی درباره میزان شیوع بیماریهای دستگاههای مختلف در كارگران صنایع نساجی اصفهان/ سروش سروشی. Click اندازه‌گیری غلظت رادیوم 226 - در بعضی از محصولات كشاورزی استان مازندران/ علی تحصیلی. Click بررسی موارد سقط جنین در زنان بیمه شده در بهداری بیمه‌های اجتماعی شمیران/ هما كیاست. Click یك مطالعه مقایسه‌ای از چند گروه مختلف بیمار برای تعیین درجه رضایت آنها از بیمارستان/ آلیس خلیلی. Click تهیه اسید سیتریك از ملاس چغندر قند/نورالدین علمی. Click بی‌بو كردن روغنهای خوراكی/فریبرز انیسی. Click بازرسی بهداشت گوشت/عزت‌الله قلخانی. Click بررسی و اندازه‌گیری نیازمندیهای كالریك در بین كشاورزان و كارگران و مقایسه آن با پیشنهادات F.A.D./علی‌اكبر سهیلی‌آزاد. Click تغییرات اوره و اسید اوریك خون در زنها و مردها بر حسب سن/نسرین مجیدی. Click بررسی و مقایسه هموگلوبین و هماتوكریت خون اطفال 14 - 6 ساله در طبقات مختلف اقلیت كلیمی ایران/ناهید جاراللهی. Click بررسی و مقایسه ارتباط رشد با تغذیه اطفال 14 - 6 ساله طبقات مختلف اقلیت كلیمی ایران/ملیحه امینی. Click بررسی نیروی انسانی تشكیلات بهداشتی درمانی استان گیلان/ هدایت‌الله آقایی. Click نظری به وضع بهداشت دبستانهای شهر رشت و نحوه آموزش بهداشت در آموزشگاهها/ فخرایران آرین. Click جستجوی باقیمانده حشره‌كش كلره در شیر دامداریهای اطراف تهران به روشهای كروماتوگرافی/ منصورابوالقاسم عسگری. Click نقش قانون در بهداشت عمومی/ مرتضی‌قلی كیان. Click رآكسیونهای ایمونولوژیك پوست/ فریده سپاسی. Click اصول سردخانه و طرق نگهداری مواد غذایی در آن/غلامحسین خطیبی. Click سندرم‌دان (تیریزومی 21/ شیرین مداوی. Click رابطه رشد فكری كودك با سوء تغذیه/نرگس قجرعضدانلو. Click بررسی بهداشت روانی در ایران/ اكبر دانشورباغبادرانی. Click كاندیدیازیس واژن در زنان حامله دیابتیك/ شهلا شادزی. Click بررسی اپیدمیولوژیك موارد بستری تیفوئید در شهر تهران سال 1351/ مینو محرز. Click مطالعه تغییرات فاكتورهای مختلف خونی و رژیمهای غذایی در گروهی از مردان چاق/هاجر عسگری. Click اثر پختن برروی مواد غذایی/امیرحسین صادقی. Click آلودگیهای بستنی در تهران/شهناز مشتعل. Click مصونیت/محمدرضا اسدی. Click تاریخچه تغذیه در ایران، تغذیه مردم در دوره‌های مختلف - دوران قبل از اسلام - بعد از اسلام - دوران تسلط اعراب - دوران حكومت صفویه - قاجاریه - پهلوی./محمدعلی كشوریان طبرستانی. Click رژیم غذایی در پاره‌ای از اختلالات اسیدهای آمینه/فرشته توكلی. Click بیماری استیل/ فرهاد فراهانی. Click دیابت انسی پید/محمدرضا سمیعی. Click تنگی دریچه میترال مادرزادی/ ابوالحسن سادات رضاعی. Click مول هیداتیفرم/ جلال صدریه. Click آنستزی روی معده پر/ صباح‌الدین بنی‌هاشمی. Click جلوگیری از آلودگی هوا/ همایونتاج نادری. Click مننژیت سلی/ داودعلی خالقی. Click تاكایاسوآبدومینال یا سندرم قوس آئورت/ فیروز فصیحی. Click نورولیت آنستزی/ فریده رمضانی. Click لنفومای روده در خوزستان بین سالهای 1347 - 1352/ رضا فدائی. Click درمان دررفتگیهای مادرزادی لگن خاصره/ سیدرضا مستوفی. Click بررسی فرمهای بالینی سل كودكان/ اكبر كوشانفر. Click نگهداری ماهی تحت تاثیر اشعه رادیواكتیو/شیده جهانیانی. Click گزارش و درمان دو مورد امپرفوراسیون كوانال/ جواد نفیسی‌موقر. Click ترومبوزورید طحالی و درمان آن/ محمد امتیازی. Click آسپیرین و خونریزیهای گوارشی/ فرهاد ستوده. Click اپیدمیولوژی و كنترل بیماری وبا/ هما كاظمی‌نژاد. Click Cryo Evtraction in Cotaractous Lense/ فرهاد كیوان شكوهی. Click بررسی رژیمهای غذایی در بیمارستانهای كارگری تهران و پیشنهادات اصلاحی نسبت به آن/ رضا مستان. Click بررسی فعالیتهای بهداشتی یكساله اداره كل بهداری استان مركزی با توجه مخصوص به نیروی انسانی بهداشتی/ میربد , خلیل. Click تحقیقی پیرامون اینكه آیا تعویض اختیار و محدودیت حیطه نظارت موجب ازدیاد كارآیی در سازمان وزارت بهداری شده است/ اصغر همراز. Click ارزشیابی فعالیتهای اداره كل آمار وزارت اقتصاد و كاربرد نتایج حاصله در بررسیهای بهداشتی/ منصور وجدانی جهرمی. Click تومورهای بینی و سینوسهای اطراف آن/ فیروزه مقصودی. Click اصول سازمان خدمات بهداشتی در كشورهای در حال رشد/ طوطی گودرزی لاریجانی. Click اپیزیوتومی و عوارض آن، همچنین كلیه پارگی‌های بعد از زایمان و بطور كل عوارض آنها/ یوسف مردمومن. Click آنمی‌های دوران بارداری/ عباس عباسیان هرسینی. Click كزاز نوزادان/ علی‌اكبر شفیق. Click بررسی دیورتیكولهای اثنی‌عشر/ كامبیز بشیری‌راد. Click مطالعه و پیشنهادات راجع به آسایشگاه مسلولین مشهد/ ایرج ستاری. Click سندرم گیلن باره/ كبری عقیقی. Click بررسی اتیوپاتوژنی و مطالعات آزمایشگاهی در پره‌اكلامپسی/ هوشنگ پوررحیمی. Click اختلالات گوارشی بیماری قند (دیابت)/ محمدجواد علیشاهی. Click ركتال بیوپسی/ محمدتقی بیگدلی‌شاملو. Click بیماری قند در اطفال/ فخرالسادات شریفی. Click سندرم نفروتیك/ محمداسماعیل پورارباب. Click كراتیت هرپتیك/ ثریا صالحی. Click روشها و اندیكاسیونهای سلیوسكوپی در بیماریهای زنان/ بیژن سلطانی‌فر. Click لزوم كلانژیوگرافی در جراحی‌های صفراوی و نتایج حاصله در تشخیص یرقانهای انسدادی/ حسن برادران نخجوانی. Click بررسی تسهیلات بهداشتی درمانی استان بوشهر (فرمانداریكل بنادر و جزایر خلیج فارس) در سال 1351/ هوشنگ شرفدوست. Click مقاله‌ای درباره پمفیگوس معمولی با شرح حال سه بیمار/ علی‌اكبر روحانی. Click فتق‌های دیافراگماتیك/ ابوالفضل محبی. Click تاثیر لاروكش دورسبان (Dursban) روی جمعیت كولكس در تهران/ زهرا (شهپر) رضوی نژاد. Click مطالعه و بررسی بهترین طرق آموزش بهداشت در زمینه بهداشت حرفه‌ای در صنایع اتومبیل‌سازی ایران/ منیژه غیبی. Click بررسی همه‌گیرشناسی تب روماتیسم و روماتیسم قلبی/ رضا شالچی. Click تعیین رابطه بین میزان خونخواری و تخمگذاری آادس اژپتی و آنوفل استفنسی/ آذرمیدخت خیراندیش. Click نقش مدیر در جلب همكاری كاركنان اداری بیمارستان/ حسینعلی داودی. Click نحوه ارائه خدمات پزشكی بهداشتی به روستاهای ایران بر اساس تجربیات شبكه بهداشتی درمانی نمونه (چنقرانلو)/ بهمن نیكپور. contact us favorite contact us صفحه اصلی Test Image وبلاگ انگلیسی Test Image جستجو Test Image آرشیو Test Image انجمن Test Image تماس با ما Test Image bullet تبلیغات 20 bullet آرشیو موضوعی كلیپ موبایل کلیپ مذهبی و مرثیه کلیپ تصویری کلیپ صوتی خنده دار نرم افزار موبایل نرم افزار اریكسون نرم افزار سری uiq نرم افزار موتورولا نرم افزار نوكیا نرم افزار نوکیا ,60v3,N نرم افزا جاوا نرم افزار سری 40 نرم افزار سری 70 نرم افزار سری 80 نرم افزارسری 90 انتی ویروس موبایل معرفی گوشی موبایل گوشی i mate گوشی LG گوشی Motorola گوشی Nokia گوشی Samsung گوشی SonyEricsson بازی موبایل بازی نوکیا بازی نوکیا سری 40 بازی اریکسون بازی جاوا بازی سامسونگ بازی موتورولا بازی نوکیا N Gage بازی سیمنس تم موبایل تم نوکیا تم نوکیا سری N تم موتورولا تم نوکیا سری40 تم سونی اریکسون تم اریکسون سری p تم اریکسون سری w آهنگ موبایل اهنگ موبایل wav midi اهنگ موبایل Mp3 پاكت پی سی نرم افزار بازی متفرقه موبایل نقشه جاوا موبایل اخبارسایت و موبایل اس ام اس موبایل sms اسکرین سرور موبایل تبدیل موبایل دیکشنری موبایل طراحی تم موبایل عکس پس زمینه موبایل ترفند و آموزش اموزش های جالب ترفند كیبورد ترفند كامپیوتر ترفند موبایل ترفند هك ترفند یاهو نرم افزار مالتی مدیا نرم افزارویرایش فیلم نرم افزارویرایش صوت نرم افزار پخش فیلم نرم افزار پخش صوت ایکون نرم افزار تبدیل فرمت نرم افزار کاربردی نرم افزار فارسی نرم افزار فشرده ساز نرم افزار ماهواره نرم افزار نقشه نرم افزار پشتیبان نرم افزار افیس نرم افزار ابزار دسکتاپ نرم افزار اسکرین سرور نرم افزار بهینه ساز نرم افزار بازی نرم افزار بازیابی برنامه نویسی نرم افزار تلفن نرم افزار دیکشنری نرم افزار زیبا ساز سخت افزار اسکین نرم افزار کتاب الکترونیکی Pdf نرم افزار گرافیک فونت نرم افزار نمایش عکس نرم افزار ویرایش تصویر نرم افزار انیمیشن ابزار فلش نرم افزار طراحی نرم افزار امنیتی نرم افزار هک نرم افزار انتی ویروس نرم افزار ضد هک نرم افزار های اینترنت قالب سایت و وبلاگ نرم افزار مرورگر نرم افزار مسنجر نرم افزار اف تی پی نرم افزار افزایش سرعت نرم افزار ایمیل ابزار اینترنت نرم افزار اشتراک نرم افزار شبکه نرم افزار طراحی وب ابزار سی دی نرم افزار اتوران نرم افزار رایت نرم افزار قفل گزار سرگرمی تفریحی سایت دانلود فیلم اهنگ جدید دانلود بازی بازی فلش عکس جدید اختصاصی میهن دانلود اهنگ های ارام بخش bullet دوستان - وین بتا.نت - مرسی - شاهوار.نت - دانلود رایگان - پرشین موب - عكس كمیاب - فارسی موبایل - پارسیفا - موبایل ها - سینا سی - وبلاگستان - فراسان - بامدادی - زنگوله - یك بلاگ - اقای وبلاگ - جزیره دانلود - دانلود عكس - عصر نوشتن - گناهکار - دهکده آی تی - پاپیون - طراحی وب سایت - جزیره پی سی - فردا موبایل - میر سافت - تراشه - صبحونه - سایر لینك دوستان + لینک خود را اضافه کنید! bullet آمار سایت * تعداد پستها:2533 * تعداد نظرات:8284 * افراد آنلاین: 239 نفر * بازدید های امروز: 71019 * بازدید های دیروز: 87486 * مجموع بازدید ها: 6350291 * تاسیس:1/10/1386 * به روز شده:شنبه، 25 خردادماه 1387 linkdooni جدیدترین لینکهای روزانه entry مجموعه هك موبایل به همراه آموزش به صورت كامل و عملی!! كلیك كنید[بازدید:3378] entry تم .بازی.كلیپ.نرم افزار.آهنگ .و.. برای افرادی كه نوكیا دارند كلیك كنید ![بازدید:8735] entry دوست داری هر كار كه خواستی با موبایل دوستات بكنی ؟[بازدید:9647] entry مجموعه 1100 كلیپ موبایل+170000 آهنگ موبایل !!!! [بازدید:7388] entry آموزش هك سایت و آیدی به طور كاملا عملی !!!!!![بازدید:2297] entry اونایی كه سونی اریكسون دارند كلیك كنند!!!!!![بازدید:7929] entry جدیدترین اثر مستربین كلیك كن بابا !!!!!![بازدید:2322] entry فیلم اره 4 جدید جدید كلیك كن !!![بازدید:1679] entry مجموعه ابتذال در سینمای ایران آنچه كه فكرش را هم نمیكنید!!!![بازدید:8988] entry آموزش زبان انگلسی بر روی موبایل كلیك كن بابا !!!![بازدید:4533] arrow آرشیو لینکدونی شارژ اینترنتی ایرانسل حتی با اینترنت موبایل برای سفارش تبلیغات و اجاره مكان های تبلیغاتی اینجا كلیك كنید entry فروش ویژه محصولات موبایل در فروشگاه میهن دانلود categoryدسته: hitتعداد بازدید: 719 مجموعه کامل نوکیا : مجموعه بیش از ۱۷۰۰۰ کلیپ موبایل - مجموعه ۱۲۰۰ تم زیبا برای همه گوشی های نوکیا - مجموعه ۱۵۰۰۰۰ بازی موبایل - مجموعه ۷۰۰۰ نرم افزار موبایل برای همه گوشی های نوکیا - مجموعه ۱۵۰۰ ترفند موبایل - مجموعه ۱۶۰۰۰ آهنگ موبایل و زنگ اس ام اس - مجموعه ۵۰۰ شوخی تلفنی و... سفارش خرید پستی آموزش زبان انگلیسی در موبایل :مجموعه 180 ساعت آموزش زبان انگلیسی در موبایل به صورت كاملا فشرده ه همراه همراه 1700 دیكشنری برای موبایل . قیمت این محصول در بازار 11 هزار تومان میباشد كه ما برای اولین بار فقط و فقط با قیمت 3500 تومان این مجموعه كامل و ارزشمند رو به شما عزیزان عرضه میكنیم. میهن دانلود این محصول رو به شما پیشنهاد میكند. سفارش خرید پستی "سایت میهن دانلود ماه مبارك رمضان را به تمامی مسلمانان تبریك عرض مینماید" در ماه مبارك رمضان میتوانید همه روزه مطالب به شرح زیر رو از سایت دریافت كنید كلیپ صوت و تصویری اسلامی,نرم افزار های اسلامی برای موبایل و كامپیوتر,صوت قران قابل پخش در موبایل,اس ام اس ماه رمضان و...دیگر مطالب برای روزه دارن عزیز پس همه روزه با ما باشید authorنوشته:علی date تاریخ:شنبه، 25 خردادماه 1387 | comment نظرات[17] entry بازی CRAZY RACING categoryدسته:دانلود بازی hitتعداد بازدید: 459 بازی ماشین بازی CRAZY RACING از سری مسابقات اتومبیل رانی می باشد که دارای گرافیك و فضای بسیار خوبی می باشد . این بازی کامپیوتری را می توانید به طور اختصاصی در میهن دانلود در قسمت ادامه ی مطلب دانلود کنید . ادامه مطلب ... authorنوشته:نوید date تاریخ:پنجشنبه، 21 شهریورماه 1387 | comment نظرات[0] entry Mazda Kiyora categoryدسته:عکس جدید hitتعداد بازدید: 136 چند پس زمینه با موضوع ماشین برای کامپیوتر . این مدل مزدا Kiyora می باشد که عکس های این ماشین را می توانید در ادامه ی مطلب دانلود کنید ادامه مطلب ... authorنوشته:نوید date تاریخ:پنجشنبه، 21 شهریورماه 1387 | comment نظرات[0] entry تبدیل آسان فیلم های DVD جهت نمایش در iPod با 1Click DVD To iPod 1.1.9.0 categoryدسته:نرم افزار تبدیل فرمت hitتعداد بازدید: 61 یکی از پرطرفدارترین پلیر صوتی و تصویری امروز در میان کلیه ملیتها و افراد آی پاد شرکت اپل می باشد. اما برای اجرای فایلهای دی وی دی در این پلیر شما نیاز به تبدیل آنها و کوچک سازی فایلهای خود دارید. با استفاده از 1Click DVD To iPod به راحتی و با یک کلیک خواهید توانست فایلهای انتخاب شده خود را تبدیل نمایید. این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که به صورت خودکار بهترین کیفیت ممکن برای فایلهای شما را انتخاب می کند و آنها را تبدیل می نماید. ویژگی های کلیدی نرم افزار 1Click DVD To iPod 1.1.9.0 : - بهره گیری از فناوری CPRx جهت تبدیل فایلهای ویدیویی (تبدیل هوشمند) - انتخاب خودکار بهترین تنظیمات برای تبدیل فیلم ها و کلیپ ها - امکان تبدیل نحوه نمایش فیلم ها از عریض به تمام صفحه - پشتیبانی از تمامی فرمت های پلیر آی پاد - پشتیبانی از فرمت های تصویری PAL و NTSC - پشتیبانی از انواع زبان ها در نام فایلها - امکان اجرا در ویندوزهای مختلف از جمله ویستا - فضای کاربرپسند و ساده و تبدیل با یک کلیک - و... http://www.dl.mihandownload.com/new/1click_dvd_to_ipod.jpg دانلود نرم افزار در ادامه مطلب ادامه مطلب ... authorنوشته:محمد date تاریخ:چهارشنبه، 20 شهریورماه 1387 | comment نظرات[0] entry ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره 203 categoryدسته: hitتعداد بازدید: 75 عناوین ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره 203: - ایجاد مرکز امداد و هماهنگی رایانه ای کشور - اتصال 100 هزار مدرسه به شبكه‌ ملی اینترنت‌ - رادیوی اینترنتی در جیب شما - انتشار دومین نسخه آزمایشی IE8 - ایجاد گوشه های گرد برای عناصر - با Media Safe حافظه اطلاعات خود باشید - لینوکس برای همه، انواع دستورات در برنامه نویسی پوسته - تجمع قدرت در یک زبان - لینوکس در برابر ویندوز - سیستم تحت کنترل شما، پنهان کاری ممنوع - امنیت شبکه لایه بندی شده - نمایشگر کروی شکل - دومین بازی اکشن اول شخص ایرانی، کماندو های سربه زیر - باز هم باز سازی یک فاینال فانتزی، دود ازکنده بلند می شود - اولین دوربین SLR با قابلیت فیلمبرداری - دوربین دیجیتالی الماسی‌ - آیفون جواهرنشان‌ - لگوهای مدرن - و... http://www.dl.mihandownload.com/new/Click%20203%201387-06-17.JPG دانلود در ادامه مطلب ادامه مطلب ... authorنوشته:محمد date تاریخ:چهارشنبه، 20 شهریورماه 1387 | comment نظرات[0] entry 6 تم بسیار زیبا مخصوص سونی اریکسون 176x220 categoryدسته:تم اریکسون سری w, تم سونی اریکسون hitتعداد بازدید: 270 6 تم بسیار زیبا برای گوشی های سونی اریکسون در ابعاد 176x220 آماده دانلود هست تم همگی کم حجم و زیبا هستند , پیشنهاد میکنم دانلود کنید ادامه مطلب ... authorنوشته:نوید date تاریخ:چهارشنبه، 20 شهریورماه 1387 | comment نظرات[0] entry بازی فوق العاده Ronnie OSullivans Snooker categoryدسته:بازی جاوا hitتعداد بازدید: 306 بازی فوق العاده Ronnie OSullivans Snooker 2008 : بازی Ronnie OSullivans Snooker مصحول 2008 شرکت PlayerOne میباشد . یک بازی Snooker با گرافیکی فوق العاده که به صورت سه بعدی (3D) میباشد . این بازی به صورت جاوا بوده و برای اکثر رزولوشن های گوشی های نوکیا و سونی اریکسون تولید شده است . نکته : این بازی با رزولوشن های 128x160, 176x208, 176x220, 208x208, 240x320 سازگار است . ادامه مطلب ... authorنوشته:نوید date تاریخ:چهارشنبه، 20 شهریورماه 1387 | comment نظرات[0] entry محافظت از گوشی موبایل خود با Phone Guardian v2.0 categoryدسته:نرم افزار نوکیا ,60v3,N hitتعداد بازدید: 141 با استفاده از نرم افزار دقیق و با قدرت Phone Guardian v2.0 میتوانید گوشی خود را کاملا ایمن کنید با استفاده از این برنامه که مخصوص گوشی های نوکیا سری 60 ورژن 3 هست میتوانید هنگام به سرقت رفتن یا عوض شدن سیم کارت گوشی خود فقط با استفاده از دستوات اس ام اس گوشی خودتون رو قفل کنید چون این برنامه شماره فرد مورد نظر رو برای شما ارسال میکنه . دانل.د این برنامه در سایت میهن دانلود در ادامه ی مطلب می باشد . ادامه مطلب ... authorنوشته:نوید date تاریخ:چهارشنبه، 20 شهریورماه 1387 | comment نظرات[0] entry بازی بسیار زیبای Baseball Superstars 2008 categoryدسته:بازی جاوا hitتعداد بازدید: 147 این بازی به صورت جاوا و در ابعاد 240x320 هست , کیفیت بازی بسیار زیبا و بسیار هیجان انگیز هست. این بازی قابل نصب بر روی تمامی گوشی هایی که از جاوا پشتیبانی میکنند ادامه مطلب ... authorنوشته:نوید date تاریخ:چهارشنبه، 20 شهریورماه 1387 | comment نظرات[0] entry یک بازی بسیار زیبا برای موبایل - Nicky Boom categoryدسته:بازی نوکیا , بازی نوکیا N Gage hitتعداد بازدید: 366 95odgi.gif Nicky Boom یک بازی خیلی قشنگ و سرگرم کننده است که مخصوص سیستم عامل سیبمبین ساخته شده . این بازی روی گوشی های زیر تست شده Nokia 5700, 6110, 6120, 6121, 6210, 6220, 6290, E50, E51, E65, N71, N73, N75, N76, N78, N81, N81 8GB, N82, N92, N93, N93i, N95, N95 8GB, N96 29uos2w.jpg توجه : دانلود این بازی در ادامه مطلب ادامه مطلب ... authorنوشته:رضا date تاریخ:چهارشنبه، 20 شهریورماه 1387 | comment نظرات[0] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 linkdooni جدیدترین لینکهای روزانه entry مجموعه آموزش زبان انگلیسی بر روی موبایل دیكشنری به صورت فشرده[بازدید:2810] entry تبدیل عكس معمولی به كاریكاتور با این نرم افزار جدید![بازدید:1522] entry اگه میخوای خودتو تست كنی ببینی ترسو هستی یا نه كلیك كن !!!![بازدید:2363] entry اگه میخوای 2ساعت كامل بخندی اینجا رو كلیك كن!![بازدید:3324] entry مجموعه كلیپ ها و آهنگ های موبایل جمع آوری شده به وسیله میهن دانلود[بازدید:2291] entry آموزش هك سایت و هك آیدی فقط با سه كلیك !!!![بازدید:1107] entry مجموعه 5 فیلم معروف هری پاتر به صورت فشرده !!![بازدید:566] entry مجموعه كامل موتورولا مخصوص افرادی كه به دنبال بهترین هستند [بازدید:530] entry فیلم زیبای كازینو رویال با هنرمندی جیمزباند[بازدید:1000] arrow آرشیو لینکدونی linkdooni لینک دوستان bullet تبلیغات 20 bullet مطالب فروم * ۹/۱۱ * هنر یخی * پرسش * درخواست نرم افزار * کتاب پرتقال * چرا جراحان لباس سبز می‌پوشند؟ * NokiaFree Unlock Codes Calculator 3.1 * Quran Recitation for Mobile * Google Maps for Nokia * Kaspersky Anti-Virus Mobile * سه گل و بی نهایت رنگ * عکس جالب از کودکان در وضعیت های جالب تر * اراده دوچرخه سواران معلول * آزمایش فرضیه پیدایش جهان آغاز شد * لپ تاپ ۱.۲ كیلوگرمی سامسونگ * خون آشام یک افسانه نیست! * افراد مشهور ماه تولد شما چه کسانی هستند ؟! * كباب چنگه یا شیشلیك * ترش کباب * جوجه کباب bullet مطالب قبلی * بازی فوق العاده Ronnie OSullivans Snooker * محافظت از گوشی موبایل خود با Phone Guardian v2.0 * بازی بسیار زیبای Baseball Superstars 2008 * یک بازی بسیار زیبا برای موبایل - Nicky Boom * XYplorer نسخه 7.60.0000 پورتبل * کتاب راهنما برای شخصی سازی ویندوز ویستا * Ponorado 3.3.1.202 نسخه پورتبل * AutoShutdown Pro 5.0.0.0 نسخه پورتبل * مجموعه 25 عکس بی نظیر از لامبورگینی * برگ و شاخه هایش! * بهترین نرم افزار برای انتقال فایل ها - CuteFTP Pro v8.3.2 Build 09.02.2008 1 * 99 اسم خداوند با فرمت جاوا برای موبایل * دانلود نرم افزار مذهبی احادیث ویژه ماه مبارك رمضان * كلیپ بسیار زیبای اسما الله از سامی یوسف * فشرده ساز قدرتمند WinZip 11.2 Pro Build 8094 * با Error Repair Professional 3.8.4 از دست خطاهای ویندوز خلاص شوید * مدیریت دانلود ها با FlashGet 1.9.6 * بازی جدید كامپیوتر 4Elements v1.0 FINAL * نرم افزار ساخت تم برای نوكیا سری Nokia Serie s40 Theme Studio * بازی جاوا DooM 3 3D 240x320 Java bullet مطالب اتفاقی * دانلود کلیپ موبایل تصویری 3gp تاکسی 2007 * Jetico BestCrypt v8.05.1 ابزاری قدرتمند برای حفاظت فایل های شما * بازی جاوا - Rocky Balboa * کلیپ تصویری موبایل 3gp بسیار خنده دار عرعر خر * بازی جاوا باحال PoliticallyIncorrect * اخرین نسخه مرورگر پر سرعت اپراOpera 8.00 Final * فارسی نویسی در تلفن همراه توسط Psiloc Crystal Farsi Localization * بازی زیبای LOC Air Force * تم موبایل سری 60 BABY3 * بازی جاوا The Chronicles of Narnia * دیكشنری موبایل با فرمت جاوا انگلیسی به عربی Al-MorafiqEnglish-Arabic * اهنگ ارام بخش و ملایم سری14 MUsic Light New * بازی زیبای دارت Lunagames Darts * تم موبایل سری 60 AUROS * بازی زیبا و جذاب Gen Ex * Stack Match 2 * تم Bubbles برای سونی اریکسون * تنظیمات سرویس GPRS در گوشی های TV Mobile (گوشیهای چینی) * تم نوکیا سری n نام مبارک الله * کلیپ تصویری 3gp از حرکات حرفه ای با موتور و ماشین bullet آرشیو ماهیانه * October 2008 * September 2008 * August 2008 * July 2008 * June 2008 * May 2008 * April 2008 * March 2008 * February 2008 * January 2008 * December 2007 * November 2007 * October 2007 * September 2007 * August 2007 Atom | RSS 1.0 | RSS 2.0 | RSD | Email | Valid CSS3| Movable Type Open Source 4.1 Copyright © 2004-2006 mihandownload.com™ Design:Original-Hosting .تمامی حقوق مطالب، تصاویر و طرح قالب برای میهن دانلود محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با اجازه مدیران امکانپذیز میباشد Click ارگونومی/ عبدالله تفرشی. Click اندازه‌گیری سرب ادرار در كارگران چاپخانه‌ها و افراد سالم بروش اتمیك ابسوربشن/ ابوالحسن آقایان. Click تاریخچه و تغییر و تحول قانونی بیمه‌های اجتماعی در ایران.تجزیه و تحلیل یك سازمان بیمارستانی (بیمارستان هدایت)/ نسرین هندی. Click تظاهرات بالینی و درمان بیماری وبا/ علی‌اكبر سلیمانی. Click وضع فعلی سالك در شهر شیراز/ ایرج قهرمانی. Click بررسی نیروی انسانی بهداشتی استان مركزی/ سیدمحمدعلی سلامتی. Click بررسی انتقال فاكتور مقاومت R.T.F در سالمونلاها/ مهدخت كامگارپارسی. Click بررسی اپیدمیولوژی تب هموراژیك/ محمدولی صادقی‌تهرانی. Click لارو مهاجر احشائی و اولین مورد بیماری در ایران/ رضا جمالیان. Click مطالعه تطبیقی طرز استخدام و حقوق پزشكان بیمارستانها و اثرات آن در كارآئی/ گیتی فدائی مهاجر. Click غنی كردن نان وسیله ویتامین A تعیین بهترین روش افزودنی و نوع مناسب ویتامین A/ محمد دلگشا. Click بررسی سیستم خدمات درمانی شهرستان شهرضا/ هما كیان. Click تحقیق آماری خدمات پزشكان فارغ‌التحصیل از دانشكده پزشكی دانشگاه تهران از سال 1321 لغایت 1330/ محمود اثنی‌عشری. Click تحقیقی عملی در مشكلات اورژانس تهران/ احمد فروهر. Click بررسی وضع بهداشتی و بهسازی سرویس تغذیه بیمارستانها در شهر تهران/ حسین كریمی‌نائینی. Click بررسی آماری نتایج آزمون هوش دانش‌آموزان 14 - 9 ساله/ نصرالله بشردوست. Click عوارض چشمی در لوسمی‌ها/ حمید موسوی. Click شیوع نسبی استئوآرتریت در خوزستان/ مینا هدایتی. Click اصول خدمات نوتوانی در ایران/ فریده طباطبائی‌یزدی. Click آموزش متصدیان بخش مدارك پزشكی/ فریده بیت‌الله. Click مقایسه آنتی‌ژن لیوفیلیزه با آنتی ژنهای دیگر در تست كازونی/ جمشید شیرازیان. Click بیماردهی و میزان مورد نیاز تخت در یك جامعه نمونه/ علی معتضدی. Click بررسی خواص كیفی آرد سنگك از نظر بخت و تكنولژی نان ماشینی/بهروز رفیعی‌طاری. Click مقررات تحصیل و آموزش داروسازی در ایران و 17 كشور اروپائی/ فریده فریار. Click مقررات تحصیل و آموزش داروسازی در ایران و 19 كشور آسیائی/ حسن رستم‌بیك تفرشی. Click تعیین كیفیت پخت (ارزش نانوایی) آرد بربری نقاط مختلف تهران/عباس مسافررحمتی. Click آموزش تغذیه‌ای در دبستانها/ابراهیم آزاد. Click تكنولوژی تعیین كیفیت نانوایی آرد تافتون از نظر نان ماشینی/محمود باقری. Click سیكل حیاتی سلول/ پروانه كاوه. Click بررسی بر روی صد كودك مبتلا به سوء تغذیه/هوشنگ سهرابی. Click اهمیت گوشت گوسفند در ایران و علل كمبود آن/علی‌اصغر قوامی. Click تكنولوژی و ارزش غذایی ماستهای مصرفی در تهران/علی‌اصغر صیرفی. Click اندازه‌گیری اسید فیتیك در آرد و نانهای ایران (نان سنگك)/محمود رحیمیان.

منبع:
http://boxstr.com

   


نظرات()   
پنجشنبه 21 شهریور 1387  09:09 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط:

ادیو تلویزیون ملی ایران/رضا بهفر. Click گزارش از اوضاع جغرافیایی و آداب و رسوم آستانه اشرفیه/مختار پژوم. Click گویش سمنانی و آداب و رسوم روستای یوسف‌آباد/بیژن حقیقت. Click بررسی و ارزیابی سه كتابخانه تخصصی واقع در شهرستان كرج و ارتباط آنها با یكدیگر/ احترام (كیان‌آرا) آشوریها Click مسمومیتهای دارویی در سگ/ ایرج صالحی Click تشخیص افتراقی انواع سولفامیدها/ فریبرز لاله‌زار Click اندازه‌گیری زمان آپنه ارادی در دختران و پسران دانشجو/ احمد هندی Click علل فساد مواد غذایی و مسمومیتهای ناشی از آن/ سهیلا بهفروز Click سنتز -1 الكیل -4 (پارادی‌الكیل سولفاموئیل بنزوئیل پیپرازین)/ فرشته حاتمی Click بیماریهای خون عروق خونی و دستگاه لنفاومی در نوزاد/ ابوالحسن تقوی‌شیخ‌الاسلامی Click بررسی شیمیایی گیاه افوربیاژراردیانا/ احمد یزدی Click بررسی هنر ستان صنعتی تهران و رابطه تعلیم و تربیت و شغل نزد هنر جویان و فارغ التحصیلان/نعمت‌الله خلیقی. Click تحقیقی در باره فارغ‌التحصیلان فوق‌لیسانس علوم كتابداری دانشگاه تهران در سالهای 1350-53 و نظام آموزش علوم كتابداری از نظرگاه آنان/ محمدحسین گنجیان Click نازایی و درمان آن/ مصطفی عمیدی Click تبائین/ شهره صدیق‌ارشادی Click بررسی پلانتاگو (Plantgo L .) و پراكندگی آنها در ایران/ كبری نواده Click تغییرات حاصله در پروتئین، قند و كلسیم خون موش در نتیجه آلودگی به تریپانوزومااوانسی/ علیرضا غلامرضایی‌صابری Click اپی‌زئوتیولوژی بیماری نیوكاسل در مرغداریهای اطراف تهران/ منیر لشگری Click صنعت چایسازی و تقلبات آن در ایران/ مهدی میرهادی‌تفرشی Click راشیتیسم مقاوم به ویتامین D/ علیمرتضی صدری Click بررسی و تحقیق زنان خودفروش شهر تبریز/جمشید منصفی. Click بررسی اقتصادی و اجتماعی لاشك/محمدرسول كیاكجوری. Click رابطه كارگر و كارفرما در ایران/سیمین‌دخت بروجردیها. Click سازمان و تشكیلات خدمات بهداشت حرفه‌ای در ایران/ سیدعلی سلامتی Click بررسی‌وضع اجتماعی و اقتصادی روستای قره‌بابا قبل و بعد از اجرای قانون اصلاحات ارضی/محمدصادق عباسی‌بنابی. Click بیكاری و اشتغال در ایران/ محسن شهباز Click مختصر در باره زندگی و فرهنگ مردم شهرستان طوالش/علی ماسالی. Click خصوصیات و ویژگیهای جمعیتی/قره‌گزلو ابراهیم. Click استفاده از چوب بلال در پرواربندی گوسفند/ ماشاالله اصولی Click میوپاتی در حیوانات اهلی/ منیژه رصدی Click زیان‌های اقتصادی حاصل از ماده گاوهای آبستن در كشتارگاه/ فریده داورپناه Click بیماری اولسرسم در گاو و درمان آن/ گودرز اصفهانی Click اثر فلاومایسین در رشد طیور گوشتی/ احمد مرشدی Click اتیولوزی و پاتوژنی آسیب‌ها و اعمال جراحی روی آنها/ سعید ربان‌زاده Click كیست هیداتیك و میزان آلودگی گاو در كشتارگاههای تهران/ محمدحسن ربیعی Click مطالعه تشریحی اویدوكت در نشخواركنندگان/ وحید شكوهی Click بررسی اثرات سیتوپاتوژنیك دو سویه از آنفلوآنزای تیپ A پرندگان بر روی تیره‌های مختلف كشت سلولی/ محمدجواد قراگزلو Click انواع آلرژی در سگ و درمان آن/ اكرم آینه‌چی Click بررسی انگل‌های كبدی گاو در كشتارگاه تهران/ محمدرضا صالحی‌قمی Click اوروگرافی و موارد استفاده از آن در حیوانات كوچك/ هرمز جاودانی‌حسینی Click كرمهای دستگاه گوارش پرندگان وحشی شمال ایران/ محمود رنج‌اندیش Click بررسی آلودگی غذاهای دامی به آفلاتوكسین/ شهلا مقبل‌فر Click اگریمونیااوپاتوریا از نظر اختصاصات گیاهشناسی، صفات تشریحی و پراكندگی در ایران/نسرین قوامی‌مقدم Click كارنامه پنج ساله (1345 - 1350) گروه آموزشی كتابداری از دیدگاه فارغ‌التحصیلان/ ا.ع مجذوب صفا Click انگلهای گوارشی ماهی كارپ ایران/ جبیب‌اله صیقلی Click بررسی تغییرات كلینیكوپاتولژیكی خون گربه در بیماری پاناكوپنی و درمان آن/ منوچهر سعیدی‌نژاد Click آنتی‌بیوتیكهای موپر در روی استافیكوكك/ اكرم درگاهی Click بررسی كرمهای دستگاه گوارش اردك ماهی (ترماتدها، نماتودها، آكانتوسفاله/ عبدالكریم یونسی Click بررسی انگلهای كرمی اردك اهلی ایران/ نصرالله فیروزآذر Click بررسی اپیدمیولوژیكی بیماری بروسلوز در ایران/ عبدالمحمد حسنی‌طباطبایی Click رابطه فیزیولوژیك رحم و تخمدان در گاوه/ مجید معین‌وزیری Click بررسی اووسیست‌های توكسوپلاسما و كوكسیدیای گربه/ حلیه ساعت‌آرا Click بررسی نماتودهای دستگاه گوارش گوسفند در كشتارگاه تهران/ لیلی نبوی Click بررسی دریاچه زریوار از نظر انواع ماهی و دریاچه‌شناسی/ پرویز معتمدی‌كردستان Click بررسی تریشینوز در خوكهای اهلی/ منیژه یوسفیان Click بررسی جلبكهای آب شیرین در سد لتیان و استان زنجان/شهلا فارسی‌منفرد. Click مطالعه جذب فسفر 32 در ماهی سفید و استژن دریای خزر بطریقه Invitro و Invivo و اتوهیستو رادیوگرافی/محبوبه راعی. Click تحقیق سنگشناسی سنگهای‌آذرین و دگرگونی منطقه چاهك رباط واقع در جنوب غربی شهر بابك (محدوده جنوبی)/نورالدین علوی‌تهرانی. Click زمین‌شناسی منطقه كلور/بزرگمهر حمزه‌پور. Click ماركتینگ پوست گاو و گاومیش در ایران/ عباس فرهمند Click شناسایی و پرورش گاو سیمنتال در ایران/ هادی خواجه‌نوری‌رنجبر Click بهداشت و تكنولوژی تهیه خاویار/ اقدس تبریزی‌زاده Click مطالعه سیتوژنتیكی غده بزاقی لاور/زهره سحابی. Click تاثیر درجات مختلف رطوبت خاك در میزان جذب فسفر توسط گیاه جو در خاكهای مختلف در ایران با استفاده از فسفر رادیواكتیو/عزت‌الله اسداللهی. Click پروانه‌های تهران و حومه/ حسن گیلانپور Click دیفتری، سیاه سرفه، كزاز/ سیروس جواهری Click بیماری قلب ریوی مزمن و اصول درمان آن/ آرطون آراگل Click سرطان دهانه زهدان/ شیرین مداومی Click بررسی شیمیایی گیاه پتروكاریا فراكسی‌نی‌فولیا/ احمدرضا دهپور Click گاستروانتریت و درمان آن در سگ/ اسماعیل اسماعیل‌زاده و اجارگاه Click اسپلنومگالی در اطفال/ محمد ابراهیم‌پور Click پرتیونیت‌های صفراوی بدون سوراخ شدن كیسه صفرا و مجاری صفراوی/ پنو نرسسیان Click پاتولوژی اریتروبلاستوز/ هوشنگ نوشاد Click كلپوسكپی/ احمد شاكری Click بررسی اعلامیه حقوق بشر و سیر آن/احمد داورپناه. Click پرورش نژاد پراون سوئیس (شویتس) در ایران/ فریدون وشگینی Click بسته‌بندی گوشت/ حسن امیری‌مقدم Click سرم ضد زهرمار و روش تهیه آن/ عنایت‌الله بشارتی Click بررسی هیدروبیولوژی رودخانه كرج/ ساعد شهابی Click میكروسكوپ الكترونیك و موارد استعمال آن در علوم پزشكی و مطالعه سلول‌ها كبد موش/ تابنده شریعتی Click جراحی‌های پارگی‌های تروماتیك مجرا در مرد/ محمدعلی صدری Click نحوه انتقال ممان سینیتیك از تهران/قاسم قاسمی. Click بررسی خواص ضدمیكروبی دانه اسپند و برخی از گیاهان عالی/گلنار داورپناه. Click نقش حیاتی آهن . اندازه‌گیری آهن پلاسمای گوسفندان ایران با اسپكتروفتومتر جذب اتمی و مقایسه آن با روش كلریمتری/ مهری میرشكاری- جرگری Click اندازه‌گیری زمینه رادیواكتیویته هوای محیط راكتور اتمی دانشگاه تهران/عزت‌الله اصلانی‌آملی. Click زمین‌شناسی منطقه عباس‌آباد و فرومد/علی آقانباتی. Click مطالعه و استخراج پروتئین سمی دانه‌های كرچك ایران/ پری خرازی Click انتقال ممان و انرژی/حسن اولیائی. Click اسپكتروسكپی اشعه گاما بوسیله كنتورسنیلاسیون و شناخت مواد رادیواكتیو موجود در هوای تهران و در راكتور اتمی/عزت‌الله ارضی. Click عوامل جغرافیایی موثر در سیاست خارجی ایران در دوره قاجاریه/سیده‌عفت اخلاقی. Click بررسی در باره نان سنگك در تهران/فریدون كمانی. Click نقش آب در توسعه اقتصادی ایران/نصرت رجبی. Click بررسی اقتصادی چغندر قند در ایران/سعیدبهنام نجابت. Click تحقیق در باره كاربرد جداول داده‌ها و ستاده‌ها/امیرناصر زمانی. Click مطالعه در باره صنعت گونی بافی در ایران/منصور سمنانی. Click حمل و نقل دامهای كشتاری از نقطه نظر اقتصادی و بهداشتی/ محمدجواد رزاقی Click بررسی مقدار و كیفیت فیزیك پشم گوسفندان نژاد شال‌بلوچی/ محمد شبنم Click بررسی بهداشتی كارخانه شیر پاستوریزه اصفهان/ ناصر خردمندان Click عوامل آلودگی بستنی‌های غیر پاستوریزه در تهران/ غلامرضا امیدبخش Click آناتومی - توپوگرافی محوطه بطنی گوسفند/ ایرج اعرابی Click اورمی در سوء هضم گاو/ عبدالله حسین‌خان‌ناظر Click پرورش گوسفند در كردستان/ منصور حمزه‌ای Click بررسی آب رودخانه كارون از نظر بهداشت/ مصطفی محمدی‌مححقق Click استفاده از پوست حیوانات جهت تهیه چرم و شورو/ حسین خطائی Click تعیین انواع هموگلوبین خون گاومیش‌های ایران/ سیدمرتضی علوی‌شوشتری Click بررسی وضع اجتماعی و اقتصادی روستای قره‌چپق قبل و بعد از اجرای قانون اصلاحات ارضی/كاظم عباسی. Click تحقیق و بررسی پیرامون: سیمای پرسنلی در سازمان برنامه‌ریزی ایران/اصغر ابوترابی. Click تحولات اقتصادی و عمرانی دشت قزوین/محسن آدم‌بگان. Click وظایف اطاقهای بازرگانی و نقش آنها در توسعه بازرگانی ایران/محمد لاجوردی. Click صنعت چای و اقتصاد ایران/هایده اوستا. Click دزیمتری نوترن در سوانح راكتورهای اتمی و طرح ایستگاههای دزیمتری راكتور اتمی دانشگاه تهران/ مهدی سهرابی Click بررسی مسائل اجتماعی و اقتصادی روستای قره‌ورن/مصطفی خراسانی. Click بررسی عقاید دانشجویان در باره مسائل بهداشتی سلف سرویس كوی دانشگاه تهران/ اكبر دوامی Click اندازه‌گیری اكسیدهای ازت (No+No2) Nox در هوای تهران/ عباسعلی واخیده Click تحلیل آماری نتایج آزمون هوش كودكان در طول سالهای 2032 - 34/ بهروز كاتوزیان Click بررسی مشكلات اداره امور اورژانس تهران/ بهروز مقدم Click بررسی آماری شرایط زیان‌آور محیط كار در كارخانجات مواد غذائی/ شهلا لاله‌زاری Click تعیین سطح حساسیت پشه خاكی منطقه اصفهان/ عباسعلی سلطانی Click بررسی فعالیتهای راهنمایان بهداشتی مدارس شهر تهران/ علی‌حسین سازمند Click بررسی سرواپیدمیوژیك آنفلوآنزا در ساكنین تهران/ حسین وامق Click مقابله با سوانح در بیمارستانها/ جمشید سلطانی Click مطالعه اصول و اهمیت طرحهای ایمنی و مقابله با سوانح در بیمارستانها/ جمشید سلطانی Click بررسی و تعیین متون فلبوتومهای منطقه كاشان/ مرتضی حسینی‌مشهدی Click بررسی طول مدت اقامت بیماران در بیمارستان امام خمینی تهران/ ابراهیم رضوی‌پاریزی Click بیمارستانهای معتادین تهران و جنبه‌های اختصاصی مدیریت آن/ كورس وزیری‌تهرانی Click ارزشیابی روشهای سرولوژی Elisa و Ifa در تشخیص لیشمانیوز جلدی و احشایی/ پروین دارابیان Click بررسی‌آزمایشهای بیوشیمیایی خون و تعیین Ige در بیماران مبتلا به تیتوزوماهماتوبیوم/ شهیندخت همایون‌ولیایی Click بررسی آنتی‌ژن و آنتی‌بادی استرالیا در پرسنل آزمایشگاهی/ شریفه محرابی Click بررسی آماری معتادین بستری شده در بیمارستان توانبخشی معتادین ونك در سال 2534/ فرح بروخیم Click بررسی عقاید و آگاهیهای كارگران موسسه تولید و پخش پوشاك تهران درباره تنظیم خانواده/ رضائی , محمد Click بررسی وضع بهداشتی و آماری كارگران قالیباف همدان/ مسعود كنزی Click شیوع مقاومت دارویی قابل انتقال در باكتریهای گرم منفی لاكتوز مثبت جدا شده از فاضلاب قبل و بعد از تضفیه/ علی جلالی Click تشكیلات و وظایف بانك تعاون كشاورزی ایران و نقش آن در توسعه كشاورزی ایران/ ضیاء نژادهاشمی Click بررسی نیروی انسانی تشكیلات بهداشتی درمانی استان مركزی/ جعفر مرتضوی Click بررسی فاژتایپ استافیلوكوك كوآگولاز مثبت جدا شده از بیماران و كارمندان و محیط دو بیمارستان در تهران و ارزشیابی شده فاژ جدید/ ویدا جدلی Click جنبه‌های اختصاصی مدیریت بیمارستانهای توانبخشی/ یدالله اسدی Click حساسیت Culex Pipens Complex شهر تهران نسبت به حشره‌كش‌ها/ روزا آهوبیم Click بررسی سوء تغذیه شیرخواران در طبقات كارگری در بیمارستان كودكان بیمه‌های اجتماعی شهر تهران/ رضا استوار Click بررسی و اصلاح جیره غذایی گاوهای شیری اطراف تهران/ رضا موسوی Click بررسی آگاهیهای و عقاید دانش‌آموزان دبیرستانهای دخترانه اراك در باره مسائل جمعیتی و تنظیم خانواده/ علی‌اكبر رضائی‌آشتیانی Click بررسی وضع آهن زنان باردار بعد از وضع حمل/ ایرج رهبری Click شناخت عقاید و آگاهیهای روستائیان جلیل‌آباد در باره آب آشامیدنی/ حمیده دست‌كوتاه Click بررسی تسهیلات بهداشتی درمانی استان یزد در سال 2535 شاهنشاهی/ سید افتخارزاده‌مدرس Click تعیین سر و صدا در فرودگاه مهرآباد و مناطق مسكونی اطراف آن/ محمدعلی عقیق Click درمان جراحی اختلالات و ناهنجاری‌های راست روده/ پروانه توكلی Click جستجوی سالمونلا در گوشت و پودر استخوان محصول مركز تبدیل مواد ضبطی/ كورش افشارپاد Click ننفومانی در گاو/ عبدالعلی قریب Click ماركتینگ پوست گوسفند و بز در ایران/ پرویز بهادوری Click بررسی چگونگی عرضه و تقاضای گوشت و فرآورده‌های فرعی كشتار دام در ده سال اخیر/ بهرام علمی Click اندازه‌گیری رادیواكتیویته طبیعی موجود در گندم و برنج پاره‌ای از نواحی ایران از مهرماه 1347 الی خردادماه 1349/ علیرضا كریمی‌بهجت‌آبادی Click تغذیه و ماركتینگ گاو گوشتی/ حمید قربانی‌مطلق Click اصول بررسی آزمایشگاهی كچلی در دامها و مطالعه عوامل مولد آن در گوساله‌ها/ سیدعلی‌اصغر سفیدگر Click بررسی تاثیر اوره در پرواربندی نشخواركنندگان/ فرخ خمامی‌اسدی Click اپی‌زئولوژی شاربن در ایران/ حسن خوش‌پسند Click ایجاد نظام تشویقی در خدمات درمانی كشور/ زهرا مرادی Click بررسی وضع آلودگی آبهای زیرزمینی منطقه‌شهسوار نسبت به نیترات و كاهش آن با استفاده از ستونهای مبادله كننده آنیونی/ حمیدرضا هنری Click كلاهبرداری و جرائم در حكم كلاهبرداری/ محمدعلی نجاتیان Click بررسی رشد كودكان در مراكز بهداشتی كانون خیرخواه/ حسین متولی‌زاده‌اردكانی Click بررسی تعیین مقدار آهن سرم خون گوسفندان بومی ایران/ ایرج عظیمی Click بررسی وضع بیماران دیابتی بستری شده در مركز پزشكی رضاپهلوی/ منیژه پویان Click مطالعه تاثیر سیگار بر روی فلورمیكربی گلو/فریده شیمی. Click صنعت جدید بستنی‌سازی در ایران/ احسان‌الله تعلیم Click نقش كوره‌های آجرپزی در انتشار فلوراید در هوا/ مینا مومنی Click دامپروری در مناطق خرمشهر و آبادان/ عباسعلی منصقی Click لكوسیتهای خون و نوتروفیلی حاصل از هاری در سگ/ كامران افشار Click بیولوژی و سیستماتیك پروانه‌های منطقه همدان/ مصطفی حجازی Click خوكهای حامل سالمونلا/ علی‌اكبر آزادگان Click حكومتهای محلی كشورهای مترقی جهان و ایران (آمریكا - انگلستان - آلمان غربی - فرانسه - ایران)/ سعادت جلالی Click مطالعه زعفران و فرآورده‌های جالینوسی آن و جستجوی تقلبات ممكنه به طریقه كروماتوگرافی/ جواد سعیدتهرانی Click اثرات عفو عمومی و فوت و اعاده حیثیت در مجازاتها/ محمد رحیم‌زند Click دادرسی روستایی در ایران خانه‌های انصاف و بررسی تطبیقی با دادرسی روستائی (هند پنجایات‌های عدالت)/ فرشید افشار Click ساختمان فلسفی دولت و سیر تحول آن/ محمدرضا رفیق Click مدیریت استخدام/ پرویز افشار Click رهن/ حسین خبیر Click انقلاب آموزشی و اداری/ مهدی كیشی‌پور Click شهر و شهرداری/ ذبیح‌الله بقالیان Click اركان سازمان تلویزیون ملی ایران/ ایرج منشی Click روش‌های مختلف بیمه اتكایی/ مصطفی شهیدی Click آثار اقتصادی سدسازی در ایران/ رضا فتحی‌افشار Click نقش اقتصادی صنایع دستی ایران/ لیلی آتاپور Click تاثیر عامل اقتصادی در بزهكاری نوجوانان/ سیدموسی احمدی Click بررسی فعالیتهای سازمان امور اداری و استخدامی كشور/ معصومه خسروانی Click طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل و اجرای آن در ایران/ كاظم امینی Click سقط جنین/ یحیی حسینی‌مدنی Click چند نكته در باره حقوق هوایی بطور كلی و هواپیمایی در ایران/ آذرمیدخت كورانلو Click شورای دولتی/ محمدعلی اخوان Click مسئولیت مدنی در حقوق ایران/ رضا نوری نیستانك Click فرار از خدمت نظام در قانون ایران و فرانسه/ سیاوش بهزادی Click تاثیر عوامل روخی در مجرمیت (عواملی كه مجرم را به ارتكاب جرم و امیدارد/ محمدجواد استخریان Click همگامی یا تضاد مجازات و درمان در جرائم اطفال/ قدسیه حلالی‌بهزاد Click پیدایش اسرائیل و بحران منطقه عربی خاورمیانه/ جلیل رمضانی Click اقرار در حقوق مدنی ایران/ ماندنی مواساتیان Click اقرار در حقوق ایران/ فرج‌الله مجتهدی Click تحقیقی در باره علل و عوامل مولد جرم/ اسدالله سیدافقهی Click بیمه و گسترش آن در ایران/ علی طغرل Click اقتصاد مسكن در ایران/ جمال مرتاضی Click مقایسه اثر سه مكمل غذایی (اروفاك - ویگوفاك - ترامایسینA.D. كرامیلز) در پرواربندی گوسفندان/ عنایت‌الله خلیقی Click سندرم شكم درد گاو/ هرمزیار اعتمادی Click رلاكسانها در آنستزی/ رحیم یوسف زاده Click داروهای خواب‌آور/ فریدون معظمی Click اثر سمی داروها روی گوش داخلی/ محمدحسین سراج‌جباری Click اكتینومیكوزیس/ هما زند Click اتوایمونیتی و بیماریهای حاصله از آن/ قمری حبیبی Click ترجمه فصولی از كتاب جراحی عمومی Ellis and calne/ خشایار سرفراز Click بررسی شیمیایی افوربیامیرسی‌نی‌تسل/ كیانوش یزدی‌زاده‌شتربانی Click سنتز و اثرات فارماكولوژیك مشتقات -4/3/1 تیادی‌آزول و -4/3/1 سلنادی‌آزول/ الكساندر بدلی Click ارزش آرتریوگرافی رنال در تشخیص هیپرتانسینونها با منشاء رنوواسكولر/ حسین نبی‌اشرفی Click شیر (خواص فیزیكی و شیمیایی/ نعمت‌اله توسلی Click تجسس مرفین در ادرار معتادین به وسیله كروماتوگرافی غشای نازك/ فضل حسن‌شاه Click بهداشت گوشت از نظر سیستی‌سركوز/ نصرت‌الله عارفی Click تشخیص افتراقی مشتقات فتوتیازین/ خلیل شهراسبی Click واكنشهای حجمی كه منجربه ایجاد رسوب یا تركیبات غیر یونیزه میشوند/ شوقی عبدالمسیح‌عیصو Click خطرات تشعشعی در حاملگی/ علی پورابریشمی Click نیشكر ایران/ هوشنگ عیوضی Click ترجمه فصل نهم كتاب طب داخلی Mccombs/ پروین گنجه‌ای Click پستی سمی استافیلوكوكسی/ گلوریا قوامی‌ممقانی Click جراحی مری و معرفی دو مورد آن از بیمارستان سعادت‌آباد/ پرویز پوردانش Click درمان ورم پستان گاو با پماد سوپرماستول/ حسین ریاضی Click رادیولوژی تشخیصی Diagnostic Radiology (1973)/ خلیل فارسی Click بررسی در هضم و جذب كار و تنوئیدها " - بهترین روش كروماتوگرافی و تعیین مقدار كار تنوئیدهای موجود در هویج و كدوهای ایرانی/ هوشنگ بیكرسولی Click بررسی شیمیایی گیاه زیریفوس - اسپیناكریستی/ مسعود محمودیان Click فیستولهای دستگاه ژنیتال بعد از زایمان/ فرهاد خسروی Click ترجمه فصول مربوط به بیماریهای قلب و ریه از كتاب Therapeutics Manual Of Medical/ غلامحسین شجاع‌چاغروند Click بررسی حساسیتهای دارویی/ حسین كوشاپور Click بررسی داروهای خواب‌آور/ لمیعه كبیری Click بررسی بازاریابی میوه خراسان/ قاسم صلواتی Click اثرباقیمانده كود فسفره و ازته از مزرعه ذرت سال قبل بر روی گندم در خاك باجگاه/ پروین پسران Click رادیوگرافی مری، معده، اثنی‌عشر طبیعی و پاتولوژیك نزد اطفال/ غلامرضا خلیل‌الله Click بررسی ترشینیوز در گرازهای نواحی گیلان و مازندران/ زین‌العابدین جعفرزاده Click بررسی مواد معدنی (كلسیم -فسفر - منیزیم - آهن) روی سنگهای مختلف ایران و اهمیت آنها در جیره غذایی دام/ نصرت عرفانی Click بررسی عقاید روسا و معاونین آموزشگاههای شهر ری در مورد چگونگی تغذیه رایگان و لزوم آموزش بهداشت و تغذیه/ حسن اخوان‌همدانی Click بررسی مدیریت مالی در بیمارستانهای دولتی و خصوصی ایران/عبدالمناف اصلانخانی Click بررسی مشكل تامین اجتماعی كارمندان و كارگران در سازمان تولید دارو/ مهراندخت رشدیه Click بررسی آلودگی به كرمهای روده‌ای دریچه‌های مدارس مشهد/ پروین حكیم‌زرگر Click روشهای سنجش افكار عمومی/ علینقی میرفخرائی Click صنایع دستی نقش آن در مرحله صنعتی شدن ایران/ احمد ناصرمستوفی Click بررسی بخش رادیولوژی در بیمارستان/ ابراهیم خانجانیان Click چك و لزوم اصلاح قوانین و مقررات مربوط به آن/ حسین صنایع Click بررسی تحلیلی قراردادهای نفتی ایران پس از ملی شدن نفت/ محمد مقامی‌اصل Click فلسطین/ مجتبی فربودمنش Click ناهنجاری جنسی زن/ عبدالحسین عامری‌نائینی Click مرگهای ناگهانی در اطفال/ مفید قرشی‌زاده Click اثر املاح بر روی نفوذپذیری خاك/ مسعود اسماعیل‌خانیان Click سوء تغذیه در اطفال/ یوسف یوسفی‌مقدم Click Parenteral Hgperalimentation/ عزیز سلام‌زاده Click بیماری متابولیسمی/ ایرج فكرآزاد Click كنترل تراوش در كانالهای آبیاری (آستر كردن كانالها)/ تقی شیروانیان Click تكنولوژی و تكنیك فرآورده‌های پنبه/ غلامعلی رستگار Click مقایسه كنجاله پنبه دانه و كنجد در جیره غذایی مرغان تخمگذار/ محسن جلالی‌نائینی Click اسپلنومگالی‌ها و اندیكاسیون جراحی آنها/ احمد كاظمی Click كاربرد روش ایمنوفك و رسانس در آلودگی انسان به كیست هیداتیك/ فرخ لمعه Click بررسی نیازهای بهداشتی درمانی شهرستان نوشهر/ عبدالوهاب رحیمی Click آتیه مدیریت در ایران و ارتباط آن با بكارگیری فعلی نیروی انسانی غیر ایرانی/ اسدالله حیدری Click تغذیه اطفال/ نسرین قائمی Click مطالعه و بررسی آلودگیهای زاینده‌رود اصفهان/ غلامرضا صفائی‌مقدم Click عادات و عقاید در مورد تغذیه شیرخواران در كوی نهم آبان/ رضوانه گوهری‌اناركی Click جراحی ناهنجاریهای مجاری ادراری در كودكان/ علیرضا میرشمیرانی Click مشخصات حشره‌كش‌های كلره و فسفر و مسمویت‌های ناشی از آنها/ سوده یثژبی Click عفونتهای زایمانی و نحوه پیشگیری آن/ ملوك صنیعی‌قمی Click بررسی نحوه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در مركز بهداشت و درمان دانشگاه تهران/ رضا دماوندی Click بررسی آماری روشهای جلوگیری از حاملگی در شهرری براساس مدارك موجود در درمانگاه تنظیم خانواده بیمارستان فیروزآبادی/ همادخت بهزادی Click ارزشهای فرهنگی ایران به ترتیبی كه در فرهنگ امثال و حكم دهخدا جمع‌آوری شده است/ هاشم فرخ‌نیا Click تحقیق در وجوه افتراق مرحله تعقیب در دادسرای نظامی و عمومی ایران/ محمود گرامی Click نقش دلائل مادی از نظر فنی و فضائی در كشف و اثبات جرم/ رحیم داورنیا Click وضع مالیه ایران از صدور مشروطیت تا شهریور 1320 شمسی/ منصور قطبی Click تشكیلات مالیه ایران از صدر اسلام تا مشروطیت/ محمد حیاتی Click ساختمان صادرات ایران و اثر صادرات در توسعه اقتصادی ایران در پنج سال اخیر/ سرور اصالت Click بررسی جزائیات در اسلام/ فروغ تنكابنی Click بحران دلار (از 1944 تا 1971/ مسعود وكیل‌زاده Click خزانه‌داری كل و اداره كل تطبیق اسناد و تعهدات وظایف و روش مكانیزه كردن كار آنها/ سلیمان خواجه‌نوری Click سیستم اطلاعات پرسنلی و نقش آن در اداره موسسات بزرگ/ كاظم رضوی‌طوسی Click جرائم ترك فعل كیفر نظامی ایران/ عباس فیاض‌مقدم Click مطالعه در زندگی اجتماعی و اقتصادی عشایر كهكیلویه و بویراحمد/ مهردخت گرانفر Click مراجع‌رسیدگی بشكایات علیه دولت در ایران و مقایسه تطبیقی آن با سیستم انگلوساكسون/ احمد ملكی Click مشكلات قانون استخدام در مقام اجرا/ سركیس كاراپتیان Click شناخت حاكمیت ملكی در قوانین بین‌المللی/ احمد كریمی Click موارد قطع خدمت دولتی در ایران/ مینا فیروزی Click تجزیه و تحلیل سازمان مالیاتی ایران در حال حاضر/ علی‌اصغر احمدپور Click بحث در جرائم عمدی و خطئی/ رضا شیخ‌بهایی Click بحث پیرامون جرائم احتكار و گرانفروشی/ روح‌الله امینی Click وظایف و اختیارات ماموران وصول مجازاتهای‌مالیاتی وضع مالیه كشور پس از مشروطیت تا تاریخ قانون جدید مالیاتهای مستقیم/ محمد عیاری Click روابط بازرگانی ایران با شوروی و كشورهای بلوك شرق/ حسام‌الدین نجم‌آبادی Click سیاست بازرگانی خارجی ایران در ده ساله اخیر/ شهلا شمسا Click حاكمیت دولتها در حقوق بین‌الملل/ محمدرضا رحیم‌زاده Click دادرسی اداری/ شهین پناهی Click دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و فرانسه/ مرادعلی جلالوند Click تعمیم بیمه‌های اجتماعی/ حمید برنا Click نفت فلات قاره ایران در خلیج فارس/ چارلیس دانیال Click مكانیسم‌اثر سلنیم بر مشتقات 2، - 5 دی‌آریل 1 -، - 4 دی‌یتین 1 -، - 4 تتروكسایدها/ عباس رشیدبیگی Click نقش انحرافات اجتماعی، اخلاقی و جنسی در ارتكاب جرائم/ نصرت‌الله محمدحسینی Click سرقت در حقوق جزای ایران - سوئیس ، فرانسه/ چنگیز باقرزاده Click سرقت در ایران و انگلستان/ كیوان صدری Click صنعت نساجی و پنبه در ایران/ نرگس سرباز Click سازمان بین‌المللی كشورهای صادر كننده نفت/ جواد راشدی Click نقش تربیت و وراثت در بزهكاری كودك/ امان‌الله ناصری‌مقدم Click روابط بازرگانی ایران با كشورهای اتحاد جماهیر شوروی و آلمان غربی/ عبدالله صدرشهیدی Click شهرنشینی و رابطه آن با جرم/ جواد طباطبائی Click بررسی فعالیت بانك مركزی در اجرای سیاست بازرگانی كشور/ محمدحسین شیخ‌بهائی Click منابع مالی صنعت نفت ایران/ زینت صدقدار (یاسری) Click قتل غیر عمد/ حسین قبادیان Click مسئولیت كیفری بیماریهای روانی در حقوق جزای ایران/ هوشنگ خدائی Click عمران دشت قزوین در برنامه‌گزاری پنجم/ اعظم‌السادات خطاط Click سرقت/ علی حسین‌زاد Click استنطاق (بازپرسی)/ حسن رفیعی‌طاری Click بررسی دلائل عدم ادامه برنامه جمعیت و تنظیم خانواده در بین مراجعین مركز بهداشت شهرستان مرند و لزوم آموزش در حل مشكلات موجود/ بیژن خاكپور Click طراحی اطاقهای عمل/ شهناز هوشمند Click گواهی از نظر پلیس علمی/ محمدابراهیم نبوی Click حمایت خانواده در حقوق ایران و فرانسه و بررسی لایحه حمایت خانواده در ایران/ محسن فخارپور Click قیمومت/ میمنت چوبك Click تحقیقی پیرامون اثرات قانون جدید استخدام كشوری مصوب سال 1345 در انتخاب كارمند/ حسین قریشی‌لنگرودی Click احكام نفقه در ایران/ ناصر خزانه‌دار Click هدف از مجازاتها چیست ؟/ بیوك اسدی Click سازمان مركز خدمات ماشینی در وزارت دارایی و استفاده از كامپیوتر در امور اداری/ عبدالحسین بیات Click حجر در قانون مدنی ایران/ اسمعیل زرگری Click تحقیقی پیرامون شاخص‌های قیمت‌ها در ایران/ سعید وكیلی‌راد Click تحقیقی پیرامون دگرگونیهای سازمانی، اصلاحات اداری و پیشرفتهای بانك ملی ایران در دهساله اخیر/ حسین دیان Click نقش اقتصادی شركتهای تعاونی تولید و مصرف و سوابق تاریخی آن/ پوران وقارفرحناك Click بررسی موسسات اجتماعی كودكان و نوجوانان ایران/ پرویز اكرمی‌قوشچه Click تحقیقی پیرامون طبقه‌بندی مشاغل در وزارت آموزش و پرورش و مشكلات اجرای آن/ محمدطاهر مرادمند Click تاریخچه و نقش انجمنهای ایالتی و ولایتی در اداره امور دولتی/ ابراهیم زینت‌افزا Click كثرت اولاد و رابطه آن با جرم/ محسن زعفرانچی Click شناخت عوامل جرم‌زا در كودكان و بیلان داده‌گاه‌های اطفال ایران/ ناصر مهران Click نقش پرسنل در اداره امور موسسات صنعتی/ هرمز هرمزی Click اقتصاد ژاپن الگوی كشورهای آسیائی/ حبیب‌الله محمدی Click بازنشستگی در قانون جدید استخدام/ گل ریاح سمیعی Click ضرر و زیان ناشی از جرم و مسئولیت اطفال بزهكار/ فتح‌الله یاوری Click حواله در حقوق مدنی ایران/ محسن همایونفر Click نقش بانك رهنی در توسعه خانه‌سازی در ایران/ پرویز پورمعزی Click مسئولیت سازمانهای اداری/ پورانداخت حسین‌زاده Click جعل از نظر حقوق جزای ایران و فرانسه/ علیرضا فداكار Click نقش سازمانهای كارگری و كارفرمائی در بهبود روابط كار/ غلامرضا عزیزی Click بازنشستگی در ایران/ محمد سوفالیان‌شهریاری Click تجزیه و تحلیل اقتصادی و اجتماعی شركتهای سهامی زراعی در ایران/فتانه همایون‌مهر. Click توزیع درآمد و رشد اقتصادی/كامران تقوی‌دینائی. Click حكومت‌های محلی و بررسی در قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی در ایران/ مصطفی مهدوی‌امیری Click بحران خاورمیانه عربی از ماده ژوئن 1967 تا ژوئن 1968/عذرا خطیبی. Click بازار اوراق بهادار/محمدرضا میبدی. Click ارزیابی وضع اقتصادی افغانستان طی برنامه‌های توسعه اقتصادی بین سالهای 1346 - 1304/قدرالدین هاشمی. Click توسعه حمل و نقل هوایی بازرگانی در ایران/ مهدی قراچه‌داغی Click نقش اسرائیل در منطقه عربی خاورمیانه (رقابت شوروی و آمریكا)/غلامحسین واحد. Click روابط ایران با كشورهای شوروی، چكسلواكی، رومانی، لهستان، بلغارستان و مجارستان در طول چند سال اخیر/عبدالحمید وثوقی. Click اثر منابع انرژی در اقتصاد ایران/منوچهر جهانی. Click روش اصلاحات اداری در ایران/ ذین‌الدین كیانی‌نژاد؛ به راهنمایی: محمدعلی معتمد. Click مشروبات الكلی و مواد مخدر و ارتباط آنها با جرائم/ مهدخت اخترخاوری Click تاثیر انقلاب سفید در نهضت تعاونی ایران و مقایسه آن با كشورهای مترقی/ علی‌اصغر طاهری Click تحقیق در باره جرائم جنگ/ مرتضی میرپوریان Click تجزیه و تحلیل سازمانی پست ایران/ همایون مهاجر Click نقش قالی و قالیبافی در اقتصاد ایران/ بهرام اطمینان Click وقف و سازمان اداری آن از ایران باستان تا حال/ هادی خلعتبری تنكابنی Click فعالیت بانك ملی ایران در زمینه‌های اقتصادی/ محمود الهی‌پناه Click روابط اقتصادی ایران با كشورهای بلوك شرق، بلغارستان، چكسلواكی، رومانی، شوروی، لهستان، مجارستان و یوگسلاوی/ حسین مرتضوی Click سقط جنین در حقوق جزای ایران، فرانسه، سویس ، فقه شیعه/ محمدعلی ترابی Click افترا و توهین و هتك حرمت/ محمدحسین جوادیان Click تاریخچه تعاون و تامین اجتماعی در ایران/ جعفر صدیق Click سازمان بین‌المللی هواپیمایی كشوری، ایكائو ICAO/ حسین قناویزچیان Click قطبهای توسعه منابع آب و خاك در آینده دور ایران/ محمدرضا صمیمی Click اثر محیط در بزهكاری جوانان/ محمدحسین كوزگران Click بیمه و نقش آن در توسعه اقتصادی/ فلامعلی نیری Click طبقه‌بندی مشاغل/ غلامرضا تاجیك Click جنبه‌های درمانی بیمه اجتماعی/ هوشنگ باشتی Click تحول قوانین جزایی راجع به بزهكاران جوان در ایران/ حسین‌عمادالدین علامه Click ضابطین دادگستری و نظامی/ محمود ذاكری‌ارمكی Click انجمنهای حرفه‌ای/ زین‌العابدین شكوه؛ به راهنمایی: جعفر نیاكی. Click سازمانهای اداری ایران از مشروطیت تا حال/ محسن كرباسی Click مختصری از اصول علمی و علمی تجارت خارجی ایران/ مهرانگیز رازقی Click مسائل رفاه اجتماعی ایران/ ارسلان میری Click دفاع مشروع/ محمدصالح كاملی Click كاربرد احتمالی خاك بنتونیت سمنان بعنوان جاذب مواد آلی در حذف دترجنت از آبهای زیرزمینی آلوده تهران/ میرعبدالمهدی میرسپاسی Click روش استاندارد پشم در بعضی از كشورها و ایران/ مهدی ولیان Click نظری بر عنصر معنوی جرم در حقوق جزای ایران/ عباسعلی شایان Click بودجه‌بندی دولتی و مراحل مختلف آن/ محمدحسن امیرسهامی؛ به راهنمایی: منوچهر فرهنگ . Click سیر تكامل و تحول قوانین استخدامی ایران/ فرید سیاح‌سپانلو Click عنصر قانونی جرم در حقوق جزای ایران/ بهاءالدین معینی Click بررسی تعاون اجتماعی در ایران/ كاظم اوصیاء Click سازمان بیمه‌های اجتماعی روستائیان/ احمد منظوری Click تحقیقی پیرامون نقش اصلاحات ارضی در توسعه اقتصادی ایران/ محبوبه داودزاده Click تكثیر و پرورش آزاد ماهیان/ اسحق دوستكولی Click مطالعه وضع پرورش و صنایع گوسفند در منطقه مشهد و اطراف آن/ عبدالرضا حسینی‌ابریشمی Click عوارض ناشی از نارسایی غده تیروئید/ خدیجه رحیمی‌متره Click تغذیه دام با مازاد محصول خرما و پودر هسته آن در جنوب ایران/ باشی پركان Click روش جدا كردن موازكرك/ محمدصادق میثمی‌فرد؛ به راهنمایی: محمد ستاری. Click بررسی و پرورش و نگهداری گاو در شهرستانهای شمالی استان خراسان/ محمدعلی غضنفری Click بررسی بهداشتی كارخانه شیر پاستوریزه مازنداران (ساری)/ عسكری رادفر Click روغن ماهی/ علی فیضی Click بررسی زعفران و تقلبات آن/ غلامرضا برهانی Click بررسی اثر لوامیزول با میزان 5 میلی‌گرم به كیلوگرم روی نماتودهای روده‌ای سگ/ جلال غفوری Click بررسی وضع كشاورزی شهرستان مهاباد/محمد قاضی‌مكری. Click پیدایش اتحادیه‌های كارگری در ایران/شهلا وخشورفر. Click تحقیقی در باره سیمان ایران/محمدرضا باغیا. Click دامپروری در سراب/ ظهراب علیزاده Click جامعه‌شناسی و اقتصاد روستایی ممسنی/ ناصر علاج Click بررسی قانون مالیاتهای مستقیم و روابط آن با توسعه اقتصادی (در ایران)/ناصر جهانبخش. Click مالیات در اقتصاد ایران/علی ماجدی. Click بررسی مقایسه روش نگهداری جوجه در قفس و بستر در شرایط ایران/ محمد انوربخرابی Click شركت و معاونت در جرم از نظر رویه نظامی دادگاههای ایران و فرانسه و عقاید علمای حقوق/ هرمز ایرم Click تحولات سازمانهای اقتصادی ایران بعد از مشروطیت/ هاشم نفر Click فدرالیزم و كشورهای فدرال/محمد سالاری. Click نهضت تعاون و اثرات اجتماعی و اقتصادی آن/ ایرج وزیری Click مفهوم عادلانه قانون/ منوچهر بدوحی Click محجورین و احكام مربوط به آنها/ عبدالرحیم بخشایش‌كرم Click عملكرد سیاستهای اقتصادی و بخشهای عمده تولیدی در برنامه عمرانی سوم كشور/ محمدعلی شیخ‌الاسلامی Click مالیات شخصیت‌های حقوقی و تحول آن در ایران/ اسمعیل سمیعی Click طرح ومحاسبه تاسیسات یك تصفیه‌خانه فاضلاب شهری و استفاده مجدد از فاضلاب جهت آبیاری/ عباس جناب Click بررسی غلظت اكسیدهای ازت در رابطه با ترافیك در شهر تهران/ ناهید جمیعی Click بررسی وضع اجتماعی دانش‌آموزان در ارتباط با آگاهیهای بهداشتی و نقش آموزش بهداشت (در دو دبستان ناحیه 2 آموزش و پرورش تهران)/ محمدرضا آزرم Click بررسی وضع تغذیه معتادین در بیمارستان توان‌بخشی ونك/ هما جمال‌اسفرجانی‌نژاد Click تاثیر استاندارد كردن كالا در تجارت خارجی ایران/خسرو خواجوی. Click اوضاع اقتصادی شهرستان فسا/حسن عمادی. Click تحلیل داده‌ها - ستاده‌ها و روش كاربرد آن در ایران/ احمد فرجی‌دانا Click پیشرفتهای بیمارستان و مدیریت بیمارستانها در ایران/ امیرحسین خلیفه‌سلطانی Click بررسی رشد كودكان در شهر اصفهان/ بدرالزمان بحرینی‌اصفهانی Click نقش سازمان شاهنشاهی در درمان بهداشت كشور/ خدایار یزدانی Click نقش مدیر در حل مشكلات بیمارستان آموزشی/ كبری شانه‌چیان (امین) Click بررسی مقایسه‌ای ژنتیك ایرانیان ارمنی و یهودی/ حمیده طباطبائی Click بررسی كالبدشناسی اعضای پشت حجاب حاجز خرگوش/ مهدی ناظم‌زاده‌وزیری Click تحلیلی از تحقیقات اخیر تغذیه و رشد كودكان قبل از مدرسه/ فاطمه دركشلو Click شناسائی و تعیین مقدار حشره‌كشهای فسفره با كلرورپالادیوم بروش كروماتوگرافی Thin Layer/ علی‌اصغر حیدری‌محمدآبادی Click بررسی شیوع دردهای استخوانی عضلانی و بیماریهای روماتیسم، آرتریت و تب مالت در استان اصفهان سال 2532/ علی فروزان Click تایپینگ باكتریهای گرم منفی VP + جدا شده از نمونه‌های بالینی فاضلاب ، مدفوع و تعیین الگوی مقاومت آنها/ یوسف نجفی‌كیا Click كاربرد تئوری سیستم‌ها در مدیریت بیمارستان/ علی عطافر Click مطالعه سرواپیدمیولوژی ایشیریشیاكلی‌های توكسین‌زا در ایران/ احمد احمدی Click رابطه سرب هوای تهران با تغییرات آن در خون/ الیزا اسحقی‌رشتی Click مطالعه موارد عمل شده كیست هیداتیك در بیمارستان پهلوی در دهساله اخیر با توجه به سن و شغل/ منصور عدالت Click بررسی و ارزشیابی دوره فوق‌لیسانس اداره امور بیمارستانها تا سال 2536 شاهنشاهی/ عبدالمطلب زهادت Click نقش خانواده در اعتیاد بیماران زن بیمارستان معتادین ونك/ پوران اسلامیدوست Click بررسی جایگزینی توكسوپلاسماگوندیی (سویه PH و تهران) در اعضای مختلف راست/ موژان بنی‌صدر Click جدا كردن اكتینومایس‌بویس از كیست هیداتیك مولتی‌وزیكولر/ اشرف طالبی‌نژاد Click اقتصاد و سیاستهای دارویی كشور (بررسی وضع و مشكلات دارویی كشور)/ ابوالقاسم پوررضا Click بررسی آزارهای هیستوپاتولژیكی شیستوزومیاز در حیوانات آزمایشگاهی/ آذر میرحقانی Click راندمان كربن فعال پودر شده در حذف مواد آلی در تصفیه فیزیكی و شیمیایی فاضلاب خانگی تهران/ زهره جوادی Click بررسی وضع تغذیه افراد گیاهخوار در مقایسه با افراد همه چیزخوار/ فاطمه ربیعی Click تعیین فضای مناطق مختلف بیمارستان بوسیله كمپیوتر/ محمدعلی اخوان Click عادات و عقاید در باره غذای مكمل نوزادان روستای بیستون/ حسین طایفه‌محمودی؛ به راهنمایی: بهیندخت نویدی‌كسمائی. Click بررسی اثر كمبود پروتئین - انرژی بر روی دستگاه مصونیت موش/ زهرا علی‌نژادزنجانی Click بررسی عفونتهای باكتریایی مجاری تنفس فوقانی در اطفال یك جامعه محدود/ هوشنگ دلاوریان Click جداسازی ویروس از آب/ احمد خوشزبان؛ به راهنمایی: رخشنده ناطق. Click بررسی سیستی‌سركوس‌بویس از نظر هیستوپاتولوژی در اعضاء مختلف خصوصا در احشاء و مغز/ طاهره میرزایوسف Click بررسی توكسوپلاسمالسموز در گوسفندان بومی استان‌های گیلان و مازندران/ محمدتقی شگرف كار Click بررسی گوسفندان شیری/ بردیا غواض‌اوحدی Click فلسفه، سازمان سیاسی و تحلیل عملكردی اتحاد جماهیر شوروی/منوچهر روزبه. Click احكام مربوط بوضع روانی مجرم در قانون اصلاحی مجازات عمومی ایران مصوب 1352/ بهمن كشاورزی Click مراحل بودجه از تنظیم تا تفریح در ایران/ مهدی شه‌ملكی Click مجازات اعدام در محاكم عمومی ایران/ محمد مقتدرنژاد Click الكل و نقش پلیس در جلوگیری از ارتكاب جرم/ علی بهداد Click عوامل روانی موثر در مجازات/ علی‌اكبر فرورد Click سالم‌سازی محیط/ جعفر انجمنی Click بررسی تحلیلی عمد و خطاء و انتقاد به نحوه مجازات جرائم خطئی/ محمدامین كیان‌زاد Click اهمیت پروتئین در التیام زخمهای اعمال جراحی/ رسول روح‌الامین Click صنعت پوستین‌دوزی در استان خراسان/ شاهین فیروزی Click دامپروری در استان سمنان/ علی بنی‌اسدی؛ به راهنمایی: محمود شماع. Click تحلیلی بر مسئله گوشت كشور/ محمد خداشناسی Click سیر تحول در آموزش و پرورش/فریده متقی. Click ارزیابی میزان یادگیری دانش‌آموزان از كتاب درسی انگلیسی سال اول دبیرستان/ علی دادگری Click تحقیق در مورد مشكلات آموزش زبان انگلیسی در دبیرستانهای ایران/ سالار منافی‌اناری Click روش تدریس زبان انگلیسی برای دانش‌آموزان ایرانی (دوره متوسطه)/ هوشنگ حكمت پناه‌دهكردی Click بخیه عروق/ محمدمهدی كیانی Click استخراج لانولین از پس آب پشم و بررسی اقتصادی قیمت آن/ حسین طیبی Click تاثیر درجه حرارت روی دوره فحلی و باروری گاوها/ كاظم ملازم Click مطالعه انسداد روده در گاو/ موسی رمضانی‌سراجاری Click هالامید و موارد استعمال آن/ مهدی كبیری Click مقایسه بهداشتی كشتارگاه قدیم و جدید بندر انزلی/ محمدرضا رسولی Click ماركتینگ پشم در ایران/ لطفالله رئیس‌حفیظ Click بررسی ضایعات سیستی‌سرك در قلب/ علی پرستنده‌چهر Click علل نفح در گاو و طریق درمان آن/ تقی تقی‌پوربازرگانی Click بیهوشی عمومی در سگ با انتراوال سدیم/ عباس سبزپوشان Click رابطه تیپ 2 ویروس هرپس و سرطان دهانه رحم/ منیرالسادات موسوی؛ به راهنمایی: سیمین سعیدی. Click نقش برنامه‌ریزی در گسترش خدمات درمانی در ایران/ روح‌اله فرحی Click بخشی از محدودیت‌ها و مشكلات توسعه و بهره‌برداری آب مشروب تهران/ نسرین گودرزی Click پیشنهاد سیستم حسابداری بیمارستان (راهنمای حسابداران بیمارستان)/ حسین توكلیان Click بررسی رشد و نمو كودكان تا پانزده سال در منطقه بندرعباس/ ژاله امامی‌سعید Click مطالعه تطبیقی سیستم‌های خدمات بهداشتی و درمانی در ایران/ عبدالله حسابی Click تاثیر حشره‌كشهای ددت ، دی‌الدرین، مالاتیون روی حالات مختلف خونخورده، خالی و باردار آنوفل‌استفنسی/ ستاره فائقی‌شریف Click شیراوپریزه/ محسن سلیمی‌وحید Click نومریكال تاكسونومی پشه خاكیهای ایران/ عباس احمدی Click بررسی مقایسه عوارض سقط زودرس و سقط های بعد از شش هفته با روش ساكشن/ شیطانه سرودی‌مقدم Click بررسی میزان، مدت و علت بستری شدن در بیمارستانهای استان اصفهان در سال 2532/ عباس محمد Click بررسی غلظت واینیل‌كلراید در صنایع پلاستیك سازی ایران/ نسرین مظفریان Click بررسی آنفلوآنزا در حیوانات و پرندگان در ایران/ منوچهر ایزدیار Click بررسی وضع پروتئین در زنان باردار/ افتخارالسادات اكثیرمنفرد Click بررسی بیمارستانهای ایران از نظر پیدایش ، طبقه‌بندی، استاندارد/ احمد جامع Click بررسی تغییرات آنزیمهای كبدی در حاملین آنتی‌ژن استرالیایی/ زرین ایزدخواه Click بررسی غلظت كلسترول خون در افراد آرتریواسكلروتیك/ ثریا ساسونس Click تحولات و عوارض یك مورد پیوند كلیه/ محمود مستوفی Click بررسی سالمونلا در گنجشگهای مرغداریهای اطراف تهران/ حسن رضانیا Click بررسی اثر رنگدانه‌های تثبیت شده بر روی رنگ زرده تخم‌مرغ/ بهنوش وثوقی‌نورشاهی Click عوارض بعد از عمل جراحی زخم معده و اثنی‌عشر/ محمدرسول حرفت‌كار Click اساس شناخت بیماریهای قلب در كودكان/ مهدی هوشمند Click كارخانه شیر پاستوریزه رشت/ البرز مهرابی‌حقی‌همدانی Click گزارش از كارخانه ماشین سازی اراك/سعید محمدیان‌لاریجانی. Click تفسیر فوتوكاردیوگرافی در تنگی دریچه میترال/ حبیب‌اله نوروزی Click بررسی شیوع، رابطه علایم الكتروكاردیوگرافی و عوامل مساعد كننده ازدیاد فشار خون شریانی در گروههای جمعیت روستایی ساكن كرانه‌های دریای خزر سال 2530/ آریو شهبازی‌مقدم Click دیسمنوره/ علیرضا مسیبی Click مطالعه زخم‌ها و سوختگی‌ها و درمان آنها/ خجسته طاهری Click بیماریهای عروقی (فنومن، رینو، ترومبوآنژئیت مسدود كننده) اكروسیانوزیس/ ناصر ابراهیمی‌دریانی Click ایمونولوژی و كانسر/ عبدالله رهبرنیكوكار Click هموستاز/ ماری میره‌منگوآل Click بررسی سزارین‌های بیمارستان جرجانی/ معصومه نظرداد Click بزرگی فیزیولوژیك تیموس در شیرخواران/ محی‌الدین شافعی Click اوضاع اجتماعی ایران در عصر صفوی/محسن جوادیان‌ارزاقی. Click مطالعه و تطور در باره اصناف شهرهای ایران/محمدرضا حمزه‌پور. Click استفاده از تسهیلات درمانی شهر سنندج/ محسن سیدطباطبائی Click سوختگی‌ها/ فرشته فرهبد Click مشاوره و راهنمائی در پرستاری/ هاجر عبدالان Click بررسی بیماری كبد در شیرخواران/ مرتضی نیك‌عهد Click وضع سل دامی در ایران و ارزشیابی توبركولین/ معصومه محمدی Click فاژتابنیگ شیگلافلكسنری‌های تهران و سواحل بحر خزر (1967 - 73)/ فرخنده خادم‌شریفی Click بررسی آگاهیها و عقاید دانشجویان دختر خوابگاههای دانشگاه تهران پیرامون مسائل جنسی و لزوم آموزش آن/ محمدرحیم ترابی Click بررسی و تعیین نوع حلزونهای آبزی در استان خوزستان/ محمدعلی هدایتی‌فر Click بررسی وضع آهن در مادران و نوزادان نارس/ پروین پورعبداللهی‌ششگلانی Click اثر فنوباربیتال در هیپربیلیروبینمی انكونژوگه مادرزادی/ كامبیز معاضد Click انواع و آماری از مسمومیتها و درمان آنها در تهران/ راضیه رهنمای چیت ساز Click تاریخ زهرشناسی در ایران/ اكبر اسلامی Click تعیین تعداد كاروتن در انواع هویج‌های ایران/ صدیقه نبییونی Click زعفران/ حسین قاسمی Click چای/ كامران شاهكامرانی Click صنایع ماهی در خلیج فارس/ حسن حیدرپور Click مركبات (لیموترش ، پرتقال)/ خلیل مجیدیان Click بررسی گیاهان صنعتی ایران/ جواد محمدباقر Click ادویه و تقلبات آن/ بهروز مصباح‌نمین Click تجسس و تعیین مقدار ارسنیك در ماهی (تون خلیج فارس و ساردین شمال)/ عبدالله شاهمرادی Click عدم هماهنگی قیمتها در بازار دارویی ایران/ محمدمهدی آل‌عصفور Click بررسی و شمارش دانه‌های گرده شهرستانهای رشت ، قم، سمنان و بروجرد/ فامینا اعلمی Click بررسی مواد افزودنی نگهدارنده غذا/ هما پزشكی Click سوء تغذیه شیرخواران/ كریم نوربخش Click تاثیرات عوامل نامساعد خانوادگی در بروز عوارض روانی/ سیروس سعیدی Click كلیه و فشار خون/ محمدرضا افتحی Click نوزاد نارس و آمار آن در بیمارستان جرجانی/ گورگن قازاریان Click تظاهرات و عوارض بیماری قند در دستگاه بینائی/ علی محمدی Click رژیمهای غذایی درمانی در بیماریهای قلبی عروقی و كلیوی/ كامكار شریفالكاشانی Click بیماری كالاآزار و بررسی چند مورد آن نزد كودكان/ نیر رسائیان Click بررسی دامپروری از نواحی حاشیه كویر (كاشان)/ محسن شفیعی Click استفاده از پوست حیوانات برای تهیه یوفت/ رمضانعلی یوسفی Click مطالعه و بررسی انگل‌های روده‌ای در یك محیط محدود در بچه‌های بین صفر تا سه سال (پروترزئرهای روده‌ای)/ غلامرضا انصافی Click كشاورزی بدون صنعت/ محمود زندیان Click آبهای زیرزمینی و قنات/ محمد دشتی‌زاد Click اصلاح و كشت كرچك/ منوچهر اختری Click اصلاح و كشت گلرنگ/ حسین شریعتمداری Click تعیین موقع كشت سیب زمینی/ احمدعلی فاتح‌نژاد Click آفات خرما در منطقه فارس/ محمدجواد فاضلی Click بررسی شدت و علل مهاجرت از نقاط مختلف فارس به شیراز و مقایسه وضع اقتصادی و اجتماعی مهاجرین در ده و شهر/ حسین واردی Click چای‌كاری و چای‌سازی/ ابوالحسن قویمی‌آل‌آقا Click بازاریابی گوشت در شیراز و حومه/ محمدرضا لیاقت Click واریس/ عالیه شیوعی Click بررسی كرمهای ریوی گوسفند/ معصومه فرشیان Click بررسی آبهای معدنی دره خله‌نو

   


پنجشنبه 21 شهریور 1387  09:09 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط:

Click كانال آرتریل/ عزت متعظ. Click سنتز مشتقات فوران دارای گروههای پاراسولفونیل و پاراسولفاموئیل و سنتز مشتقات آزابی‌سیكلیك با ساختمان Rigid/ وحیده غروی. Click تجزیه كیفی و كمی آنتی‌هیستامینیكهای سنتتیك و پدیده آلرژی/ هاشم فرهیدنیا. Click بررسی نیروی انسانی با توجه بوضع ایران/ شیفته شهیدثالث. Click تاثیر تغذیه برروی شیر مادران/ امین مانیان. Click روشهای بیوشیمیك در بررسیهای تغذیه/ كیخسرو كیقبادی. Click روماتیسم حاد و مفصلی در اطفال/ محمدعلی مزیدی. Click كنترل و تعیین مقدار داروهای آنتی‌آنمیك/ شهین طاهری. Click كنترل میكروبیولوژی ویتامین ب 12 در فرآورده‌های دارویی/ اسماعیل شب‌انگیز. Click پلاسنتااكرتا/ محمود شفیعی‌اردستانی. Click تفكر علمی در آموزش بهداشت/ احمد اخویسی. Click آلودگی با سالمونلا در حیوانات و اهمیت بهداشتی آن/ پرویز پروز. Click مواد اولیه، تكنولوژی و ارزش غذایی آبجو/ سیامك اسعدی. Click بهره‌برداری از خدمات توانبخشی در مركز آموزش و تهیه وسایل كمكی ارتوپدی جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران/ گیلدا میربد. Click مقایسه روشهای نمونه‌برداری با سواب و اسفنج در جدا كردن قارچهای محوطه واژن/ فریده زینی. Click ضوابط پیشنهادی برای بهبود گردش كار در درمانگاههای عمومی سازمان بیمه‌های اجتماعی/ ابوالقاسم نوروزطالقانی. Click برنامه‌ریزی در آموزش بهداشت مدارس/ پروانه اباصلتی. Click اپیدمیولوژی بیماری سیفلیس در استان كرمانشاهان/ محمدعلی صنعتی. Click بیان اهمیت و نقش بایگانی در ایجاد سیستم‌های بایگانی اداری و فنی در بیمارستانها/ خلیل كاتوزیان. Click روش تهیه و ارزش غذایی پودر گوشت/ محسن گلپایگانی. Click بررسی وزن و قد نوزادان در تهران/ پروانه اضحی كوهستانی. Click بالا بردن میزان جدا كردن ویروس از مدفوع با متدهای مختلف روی سلولهای جفت انسان، اولیه و مداوم/ سكینه هاشمی. Click آلودگی فرآورده‌های گوشتی به سالمونلاها/ شكرالله نورصالحی. Click نقش شیر و خورشید سرخ در خدمات بهداشتی درمانی كشور/ احمد فرزام. Click تعیین آلودگی میكروبی سوسك و بررسی امكان تكثیر یا كاهش سالمونلاتیفی موریوم در سوسك آمریكائی/ محبوبه امینی زارع. Click بررسی صد پرونده بیمارستانی سیروز/ علیرضا سركارانی. Click نتایج مطالعه راجع به میكربهای پاتوژن روده‌ای در بررسی بهداشت رودسر/ عبدالعلی قریب. Click بهداشت ماهی و مسائل بهداشتی در فروشگاههای ماهی (در شهر تهران 1 - از نظر ظاهری ماهی 2- از نظر وضع بهداشتی محل فروش/ ابوالفضل مشیرمستوفی. Click سیكل و بیماری‌زائی شیستوزومیاز در حیوانات آزمایشگاهی/ صوفیا سجادی. Click طریقه آموزش بهداشت و تنظیم خانواده در روستا با توجه به فرهنگ روستائیان/ ایوب سهرابی‌مارالانی. Click تب كیو و بررسی ناقلین آن/ اعظم زهتاب فرد. Click اجرای تست بندر در روی بیماران اسكیزوفرنی مزمن و مقایسه آن با افراد سالم/نسرین آذرمهر. Click ارزشیابی تست بندر در بیماران روانی جنون عضوی و مقایسه آن با افراد سالم/ناهید برومند. Click بررسی رشد كودكان پنج و هفت ساله/حسن زنده‌دل. Click اكولوژی پستانداران وحشی امین‌آباد و بررسی انگلی آنها/ منصور تیرگری. Click تاثیر حالات روانی در پیدایش عوارض جسمانی/علی رشام. Click رابطه رئیس و مرئوس و كارمندان اداری با مراجعه‌كنندگان/شكراله ارفعی. Click معالجه عفونتهای رحم در گاو بوسیله ترامایسین تزریقی/ مهدی بوستان. Click اثر والیوم برروی زایمان/ افسرالملوك ناهیدی. Click سازمان ملل متحد و مسائل سیاسی روز/ مینا عندلیبی. Click مقایسه قانون حمایت خانواده در شوروی و ایران/ ثریا صدیقی. Click جرائم مالی كارمندان دولت "اختلاس - ارتشاء"/ محمد اسماعیلی حسینی. Click درآمدی برنقش تبلیغات در جامعه مصرفكننده/جواد ممیز. Click جامعه‌شناسی روستایی/شاهرخ بنی‌فضل. Click طرح دعاوی خصوصی از نظر ضمان شهری و ضرر و زیان وارد، در دادگاههای عمومی/ محمدصادق علوی. Click تحقیقی راجع به متهمین مختل‌المشاء موضوع ماده 36 اخیرالتصویب/ حسین اخوان‌ملایری. Click تاثیر سن و جنس و عوامل اقتصادی و اجتماعی در ارتكاب جرم/ حبیب‌الله شریفی. Click مطبوعات و نقش اجتماعی آن/فریور ریاحی. Click نقش خانواده و اجتماع در بهداشت روانی كودكان و نوجوانان/محسن فتاحی‌فسقندیسی. Click بیماری آسم دریچه‌ها/ علیرضا باغی. Click تورم و توسعه اقتصادی/ كامران سپهری. Click اورتریت گونوكوكسی عوارض و درمان/ بهروز درخشان زنگنه. Click هیپرتانسیون پرتال و هیپراسپلینیسم بدنبال آنوریسم شریان طحال/ كامران بدیع‌زاده. Click آترواسكلروز/ پروانه وصال. Click مسمومیت نفت در اطفال "به ضمیمه مسمومیت با برخی از مشتقات نفتی"/ محسن مستوفی. Click اولسریپتیك در اطفال/ مهوش كشاورز. Click بیماری سرخك ، عوارض و پیشگیری از آن/ داود جعفری. Click اكروپاتی اولسروتیلانت/ سیمین احساسی. Click بیماری دیورتیكوكولون در ایران/ مجید سررشته‌داری. Click بررسی نتایج آزمایش توبركولین/ فتحیه غفوری رانكوهی. Click (كارگران) عوامل آشكاركننده یا تشدیدكننده نوروزها (حالات عصبی) در طبقه خاصی از مردم ایران/ سهیل معنوی. Click تب مالت/ ساسان ساكت. Click سیر بالیتی موارد نادر لوسمی حاد در اطفال/ پرویز مافی. Click توسعه در كشورهای جهان سوم/مهری خدائی‌جوپاری. Click تحقیق درباره اوضاع اقتصادی افغانستان/علی حاتمی‌مزینانی. Click نقش صنعت گاز در توسعه اقتصادی ایران/ محمدعلی كریمی. Click صنعت حمل و نقل هوایی در ایران/فروزنده‌شیرین طباطبایی. Click پژوهشی در صنعت سیمان ایران/ محسن لاریجانی. Click ذوب‌آهن و نقش آن در اقتصاد كشور/ سعید صمیمی. Click نارسایی تناسلی دام ماده "سگ"/ محمدرضا فیروزی بندبی. Click بررسی شامپوهای موجود در ایران/ شهلا توابی. Click پرورش بز مرغز در استان كردستان/ اسفندیار عبدی‌عربلو. Click مقایسه میزان آنتی‌كورهای ویروسی در گروههای مختلف خونی/ عفت نمكی. Click تعیین میزان ایمنیت برای پولیوتیپ 1 و 2 و 3 در سرم اطفال/ فاطمه مقدمی. Click مطالعه‌ای در مورد لوله‌های زهدانی/ مینوچهر اكبرزاده. Click بررسی معرف سرانه آب در محلات مختلف تهران و مقایسه آن با شهرهای بزرگ دنیا/ غلامرضا سازگاری. Click اندازه‌گیری مواد معدنی در انواع پسته‌های ایران/ شهلا فردمقدم. Click اثر كنسانتره قبل از جفتگیری در میزان بره‌دهی میشها/ اسدالله شیخ‌الاسلامی. Click توزیع درآمد در ممالك جهان سوم/محمد دادبخش. Click بررسی آبهای خوراكی شهرستان بروجرد/ محمدكاظم فروتن. Click پژوهشی درباره شناخت فلسفی "جامعه" و "نهادهای سیاسی "جوامع رو به رشد/جمشید پویان. Click بررسی و مقایسه پرواربندی نژاد شال و بلوچ/ نورالله وزیرپناه. Click بررسی مسائل توسعه پرورش طیور صنعتی در شهرستان اصفهان/ مجتبی طباطبائی. Click انتقال ممان سینتیك و محاسبه مقدار آن برای تهران در ماه ژانویه 1964/ فیروز بابازاده. Click طلاق در قانون كنونی ایران/ فرحدخت ظفری. Click تشخیص رادیولوژیك بیماریهای مادرزادی استخوان/ مسعود شلتوكی. Click مسائل حمل و نقل زمینی در ایران/ابراهیم یعقوبزاده‌كاشانی. Click تاثیر مقررات مالی در قراردادها/ اسمعیل بخشی‌دزفولی. Click درمان عفونتهای چركی پوست یا نئومایسین/ رضا اسلامی. Click جلوگیری و درمان حوادث ناشی از استرپتومایسین/ حسین فرورفی. Click یكصد مورد آزمایش خون دنرها برای تعیین مقدار اوره، اسید اوریك ، كراتی‌نین و پروتئین تام سرم/ محمود شیخ‌الاسلامی. Click بررسی مداومت و علل ترك قرص پیشگیری از حاملگی مراجعین كلینیكهای تنظیم خانواده شهر شیراز/ فاطمه نیری. Click بررسی اپیدمیولوژیك راشیتیسم در سواحل بحر خزر/ یوسف ایزدی. Click نقش مددكاری اجتماعی در دادسرا و انجمن حمایت زندانیان تهران/ زهره شاهچراغی. Click بررسی اداره سرویس نظافت بوسیله بیمارستان و پیمانكار/ ناصر روشن‌شاد. Click بررسی اپیدمیولوژیك بیماران دیفتری بستری شده در بخش عفونی مركز پزشكی امام خمینی سالهای 51 و 52/ نیكدخت تقوی. Click علل مهاجرت پزشكان به خارج از سال 1321 لغایت 1353/ جواد جان‌بخش. Click تاثیر بخش‌پذیری در كارآیی بیمارستان/ فرحناز مهدوی. Click كزاز نوزادان/ مهدی بلورفروشان. Click بررسی درباره نسبت آلودگی به انگلهای روده‌ای در مدارس دزفول/ بهجت حسین‌زاده‌سردارآبادی. Click ویروسهای دستگاه تنفسی در كودكان/ فروردین اناركی. Click اثر مقایسه‌ای سوء تغذیه شدید و خفیف برروی دستگاه ایمنی/ افضل نیك‌آئین. Click نحوه پراكندگی بیمارستانها در ایران/ طاهره مقیمیان‌بروجنی. Click بررسی آگاهی‌ها - عقاید و رفتار پزشكان استان اصفهان در مورد مسائل جمعیتی و بهداشت و تنظیم خانواده/ حسن هویدا. Click فاكتورهای موثر در نوسان هزینه بیمارستان/ عطیفه طاهری. Click بررسی تطبیقی نقش ، مسئولیت و اختیارات مدیر بیمارستان در تشكیلات بیمارستانی ایران و آمریكا/ عشرت محمودی. Click بررسی اپیدمیولوژیك موارد اقدام به خودكشی در سالهای 1351 و 1352 در شهرستان تهران/ ولی‌الله آصفی. Click بررسی میزان نیروی انسانی پزشكی و رابطه آن با افزایش جمعیت در ایران/ میرزامحمد پهلوان‌زاده. Click تغذیه آادس‌اژیپستی و آنوفل استفنسی روی میزبانهای مختلف و تاثیر آنها در تخمگذاری/ زهرا مهاجرین‌ارومیه. Click بررسی سن شروع قاعدگی در دانش‌آموزان آموزشگاههای بهیاری تهران/ اختر نبوی. Click تعیین ساعات مراقبت پرستاری در بخش جراحی/ فریا انتصاریان. Click روابط تغذیه و بیماریهای پوست/ احمد صمدیان. Click بررسی شرایط تولید و توزیع گوشت در شهر تهران/ محمود مدرسی. Click بررسی خدمات بهداشتی درمانی كارخانه ذوب‌آهن اصفهان/ بهمن نیكپور. Click بررسی آموزش بهداشت در مدارس شیراز/ زرین‌دخت معطری. Click بررسی تاثیر آموزش بهداشت در مراكز بهداشت مادر و كودك/ منیژه امامی‌آل‌آقا. Click K.A.P/ نصرالله حشمت‌آزاد. Click نحوه توزیع غذا در بیمارستان/ پرویز مهدی‌پور. Click نقش سپاهیان بهداشت دختر استان مركز در آموزش بهداشت/ ایوب علیزاده‌مجد. Click بررسی مصرف غذا و رشد كودكان 5 - 1 ساله در محله مجیدیه تهران/ مهین مسعودی. Click طرق ارتباطات در آموزش بهداشت جوامع روستایی/ ابراهیم نیكمهر. Click فنیل كتونوری/ فرح‌آرا نوروزی. Click بررسی وظائف كاركنان مالی و اداری بیمارستان‌های سازمان بیمه‌های اجتماعی در تهران/ رنو سفادرانی، رضا دادخواه. Click تازه‌های خدمات درمانی مجانی و رل بیمارستانها در خدمات درمانی مجانی/ ایرج پوركریمی. Click بیمه‌های اجتماعی و رابطه آن با تامین اجتماعی/ محمدجعفر حسینیان. Click سازمان و تشكیلات بهداشت حرفه‌ای در سطح ملی و بین‌المللی/ حسن شریعتی. Click بهداشت و حفاظت كارگران در كارخانه اتومبیل‌سازی ایران ناسیونال/ سهراب دهنی. Click آبله در ایران (بررسی سازمانی و تشكیلات)/ ضیاء رحیمی. Click نحوه تنظیم بودجه در بیمارستانهای سازمان/ حبیب‌اله جلینی. Click تازه‌های درمان چاقی (با رژیم غذایی)/ هایده دفتری. Click بررسی رشد و نمو كودكان عشایر قشقایی/ رعنا شبازه. Click نقش مدیر و ایجاد هماهنگی در بخشهای بیمارستان/ محمدحسین رضازاده‌سیلابی. Click شناخت كیفیت و تصفیه فیزیكی و شیمیایی فاضلاب سطحی تهران/ محمد سارایی. Click عوارض قلبی بیماری دیفتری/ داود طلائی. Click طرح نوین تغذیه در ایران/ صدیقه نشاط. Click بررسی آماری درباره اطلاع علاقه و كاربرد روشهای پیشگیری از حاملگی در مراجعین به بهداری ژاندارمری/ شیطانه سرودی مقدم. Click كراتوكونوس/ حسین نیكروز. Click بررسی میزان آلودگی سبزیجات خام مصرفی اهالی تهران به تخم كرمهای انگل روده انسان/ ربابه ملكی‌یزدی. Click آزمایشگاه و تاثیر آن در متوسط اقامت بیمار/ منیر تیرگری. Click مشكلات ریشه‌كنی مالاریای سردشت آذربایجان غربی/ احمد شفقی. Click ارزشیابی آنتی‌كرهای مختلف ویروسی در گاماگلبولین‌های موجود در ایران/ بتول نصرالله‌زاده. Click بررسی نیروی انسانی پزشكی در تهران/ محمد علیزاده‌جهانی. Click تحلیلی از تحقیقات انجام شده در مورد رابطه رشد مغزی كودك با تغذیه/ پریچهر نظام‌دیبا. Click مطالعه و بررسی توزیع فراوانی باكتریهای بیماری‌زای روده‌ای در بالغین/ خسرو عادل‌پور. Click استفاده از كامپیوتر در اداره امور بیمارستان/ فضل‌الله جوادی نژاد. Click واریس و اپیدمی آن در كارگران صنایع كوچك فلزی اصفهان/ احمد قاسم‌اف. Click مطالعه‌ای در سیستم سفارشات خارجی بیمارستانها/ محسن دیانی. Click بررسی میزان IgM و IgG و IgA و پادتن بر علیه ویروسهای سرخجه و آنفلوآنزا A2 هنگكنگ در خون‌دهندگان حرفه‌ای (تهران) با روش Hemagglutination Inhibition/ اكبر همدانی. Click خدمات بهداشت مدارس/ محمدرضا آهوئی. Click بررسی بهداشت محیط در كارخانجات ریسندگی و بافندگی شهر اصفهان/ حسن نجفی. Click نقش آموزش بهداشت در سلامت غذا/ علیرضا شاملو. Click مطالعه اثرات هورمون جوانی HE - 24108 روی لارو پشه‌های خانواده كولیسیده/ ناهید رستگار. Click روشهای ارزشیابی ارتباطات در بهداشت و تنظیم خانواده/ عباس نبوی‌نژاد. Click پیشگیری از خطر در موسسات نگهداری كودك/ الیزابت رحیمی. Click اكولوژی و بیولوژی آنوفل دتالی در ایران/ محمدابراهیم صابئی. Click رابطه بین سن مادر با تعداد زایمان و وزن و قد نوزاد/ منیژه صانعی. Click بررسی بیماری كچلی سر/ منصور علیلو. Click آنتی‌كور ویروسهای فلج - اكو - كوكساكی، سرخك ، سرخجه و آنفلوآنزا در دو گروه افراد بالغ كه دارای تماسهای مكرر و یا نادر بوده‌اند/ علوی نائینی , مهوش. Click نیروی انسانی كادر بهداشتی درمانی استان سیستان و بلوچستان و بررسی كمبود كادر در بهداشت و تنظیم خانواده مادر و كودك/ علی خراسانی. Click آموزش جنبه‌های اجتماعی بهداشت و تنظیم خانواده/ حسین بیات. Click بررسی نمونه‌ای از تحول سازمان و مدیریت در یك بیمارستان واگذاری/ هاشمی مدنی. Click بررسی جریان گردش بیمار در بیمارستان و تجزیه و تحلیل عوامل موثر در طول مدت اقامت بیمار/ شهلا فقیهی. Click شیوه‌های تامین نیروی انسانی پزشكی در مناطق محروم/ جواد آریان‌نژاد. Click نحوه بررسی خدمات درمانی و بهداشت گروه سپاه بهداشت/ احمد ابریشمی. Click روند مصرف مواد غذایی در ارتباط بار درآمد و جمعیت در ایران و سایر ممالك جهان/ ناهیده نواب. Click بررسی شاخصهای استرس گرما در كارخانه لاستیكسازی/ اردشیر كلانتری. Click بررسی بهداشت كنسروهای گوشتی در تهران/ بدرالزمان رستگار. Click اثرات درمانی تری‌متوپریم سولفامتوكسازول در زمان تیفوئید/ گیتی ثمر. Click بررسی غلظت گاز اكسید كربن در روابط با ترافیك شهر تهران/ حسن نان‌بخش. Click سیستم‌های تهویه و غبارگیری در محیط های صنعتی/ منوچهر دهقان. Click مشكلات موجود در زمینه تامین بهداشت و خدمات درمانی برای كاركنان سازمانهای دولتی/ طغرل جمشیدپاشا. Click مقدمه‌ای به مطالعه میازهای انسان و حیوان در ایران/ اكبر آقامحمدی. Click حفاظت و بهداشت و ارگونومی در صنایع سیمان/ محمدكریم محبوبیان. Click تجزیه و تحلیل آماری در طرح سرشماری بیماران بستری كشور/ احمد رشادی. Click مقایسه روابط انسانی در دو بیمارستان خصوصی و دولتی/ علی‌اكبر فرهاد. Click كارآئی كاربرد آی یو دی در درمانگاه فرمانفرمائیان/ ناهید عزالدین زنجانی. Click بررسی اثر سوء تغذیه برروی دستگاه ایمنی موش/ احمد قوامی‌نژاد. Click متدولوژی و مشكلات و مسائل اجرای بررسیهای بهداشتی در شهرها/ عباس سینگ. Click بررسی رابطه مصرف قرص‌های پیشگیری از حاملگی با پیدایش عوارض جلدی/ نسرین برازجانی. Click بررسی جوانب بهداشتی آلودگی هوا/ عبدالحسین كیهانی. Click اثر حلزون‌كش‌ها روی حیوانات آبزی/ روح‌انگیز تقی‌گیلانی دماوندی. Click مطالعه تایپهای پروتئوس جدا شده از عفونتهای مختلف و مدفوع با استفاده از روش بیوشیمی و تعیین مقاومت دارویی آنها/ علی‌اكبر مسعودنیا. Click بررسی اثر تتراسیكلین و مقایسه آن با گروه شاهد در بیماران مبتلا به وبای التور/ سعید ربان‌زاده. Click نقش سازمان دفاع غیرنظامی كشور در ایمنی اماكن عمومی/ منوچهر طاهباز. Click بررسی و مطالعه فاویسم در سواحل شمالی ایران/ فتانه جزایری. Click بررسی بهداشتی محیط مسكن در جوامع مختلف تهران/ محمد موسوی بهبهانی. Click موش‌های خانگی و اهمیت آنها از نظر زیان‌های اقتصادی و انتقال بیماری و طرق مبارزه با آنها/ امیر شاهپوروزیری. Click كاربرد درمان گروهی در پیشبرد هدفهای بهداشت و تنظیم خانواده/ پریوش دوراندیش. Click مطالعه آبهای معدنی اطراف كرمان/ بانو آذرشهری. Click بررسی پیشرفت برنامه‌های جمعیت و تنظیم خانواده در سیستان و بلوچستان از شروع برنامه تا دیماه 1353/ ایرج فقیه‌نیا. Click "هیپوگلیسمی در اثر اختلالات آنزیمی مادرزاد" و "سندرم اكروژیا"/ محمود بقایی. Click نقش پرسنل در امر كنترل عفونتهای بیمارستانی/ فرشته (اصلان‌بانو) قاهیر. Click انطباق وضع جسمی كارگر با وسایل كار در صنعت قالیبافی "ارگونومی"/ حسین تجدد. Click بررسی وضع بهداشتی بركه‌های منطقه بوشهر/ محمود جوهرزاده. Click سپاهیان انقلاب و آموزش بهداشت در روستا/ جواد كلانتری. Click اثر مواد رادیومیمتیك برروی مگس خانگی/ ناهید نورجاه. Click بررسی میزان كمبود نیروی انسانی در برنامه بهداشت و تنظیم خانواده استان آذربایجان غربی/ ابوتراب مولوی. Click نقش سازمان بهداشت جهانی در خدمات بهداشتی و درمانی/ جهانگیر پازوكی. Click رابطه پیشرفت برنامه‌های آموزش بهداشت با شناخت فرهنگ/ حسین پدیدارنیا. Click بیلارزیوز و درمان آن در منطقه خوزستان/ ابوالقاسم بهارلو. Click خالكوبی و ارتباط آن با آنتی‌ژن استرالیایی/ پروانه فرجام. Click پروژه بیسكویت غنی شده در محله جوادیه تهران/ آزیتا كیاكجوری. Click بررسی اپیدمیولوژی سل ریوی در منطقه رودسر "استان گیلان"/ غلامرضا یزدی. Click بررسی آموزش بهداشت در مدارس ابتدایی تهران/ فاطمه ثنایی. Click بررسی فلبوتومینه‌های مشرق ایران/ محمدعلی سیدی رشتی. Click راتهای ایران - اهمیت بهداشتی و مبارزه با آنها/ عبدالرحمن فرهنگ‌آزاد. Click بررسی خدمات زایشگاهی/ مریم فرهادیان. Click پنوموكونیوز (بررسی بیماریهای ریوی ناشی از گرد و غبار و راههای پیشگیری از آن)/ حسین علیزاده‌طوسی. Click ید در آب خوراكی مناطق شهریار و طالقان و اثرات بهداشتی آن/ محمدرضا شاه‌منصوری. Click بررسی تكنیكهای جدا كردن، شناسایی و تعیین مقدار حشره‌كشهای كلره بطریقه Thin - Layer Chromatography/ علی‌اصغر حیدری محمدآبادی. Click بررسی وضع آهن در زنان باردار/ فاطمه فرشته وحدانی. Click استفاده از مالاتیون در برنامه‌های ریشه‌كنی مالاریا/ غلامرضا ساوجی. Click اثر مالیات‌ها در تامین منابع مالی رشد/ایرج بیرامی. Click بررسی امكانات توسعه اقتصادی استانهای سیستان و بلوچستان و كرمان/حسین پردلی. Click حسابرسی مالیاتی در ایران/ مختار مفخمی. Click بررسی صنعت كفش در ایران/حسن ورشوچی. Click اثرات فرآورده‌های نفتی در اقتصاد ایران/امیر سركشیكی. Click صنعت گاز و نقش آن در توسعه اقتصادی ایران و برنامه‌های گازرسانی در ایران/ مهدی تحریریان. Click صنعت سیمان در ایران/داریوش پریسوز. Click اتیولوژی دكولمان رتین/ ایرج سپهرداد. Click مدلهای ریاضی رشد جمعیت و جدول طول عمر/ محمود محمودی مجدآبادی فراهانی. Click بررسی بهداشتی سردخانه‌های تهران/ محمدحسین (شاهرخ) حسن‌پور. Click بهداشت مواد غذایی و طرق جلوگیری از آلودگی آنها/مرتضی مهرورزان. Click مطالبی درباره ویتامین D و روشهای اندازه‌گیری آن/فتانه فراهی. Click بررسی عادات غذایی اقلیت كلیمی در ایران/اختر خوشخوان قمصری. Click بررسی درباره میزان شیوع بیماریهای دستگاههای مختلف در كارگران صنایع نساجی اصفهان/ سروش سروشی. Click اندازه‌گیری غلظت رادیوم 226 - در بعضی از محصولات كشاورزی استان مازندران/ علی تحصیلی. Click بررسی موارد سقط جنین در زنان بیمه شده در بهداری بیمه‌های اجتماعی شمیران/ هما كیاست. Click یك مطالعه مقایسه‌ای از چند گروه مختلف بیمار برای تعیین درجه رضایت آنها از بیمارستان/ آلیس خلیلی. Click تهیه اسید سیتریك از ملاس چغندر قند/نورالدین علمی. Click بی‌بو كردن روغنهای خوراكی/فریبرز انیسی. Click بازرسی بهداشت گوشت/عزت‌الله قلخانی. Click بررسی و اندازه‌گیری نیازمندیهای كالریك در بین كشاورزان و كارگران و مقایسه آن با پیشنهادات F.A.D./علی‌اكبر سهیلی‌آزاد. Click تغییرات اوره و اسید اوریك خون در زنها و مردها بر حسب سن/نسرین مجیدی. Click بررسی و مقایسه هموگلوبین و هماتوكریت خون اطفال 14 - 6 ساله در طبقات مختلف اقلیت كلیمی ایران/ناهید جاراللهی. Click بررسی و مقایسه ارتباط رشد با تغذیه اطفال 14 - 6 ساله طبقات مختلف اقلیت كلیمی ایران/ملیحه امینی. Click بررسی نیروی انسانی تشكیلات بهداشتی درمانی استان گیلان/ هدایت‌الله آقایی. Click نظری به وضع بهداشت دبستانهای شهر رشت و نحوه آموزش بهداشت در آموزشگاهها/ فخرایران آرین. Click جستجوی باقیمانده حشره‌كش كلره در شیر دامداریهای اطراف تهران به روشهای كروماتوگرافی/ منصورابوالقاسم عسگری. Click نقش قانون در بهداشت عمومی/ مرتضی‌قلی كیان. Click رآكسیونهای ایمونولوژیك پوست/ فریده سپاسی. Click اصول سردخانه و طرق نگهداری مواد غذایی در آن/غلامحسین خطیبی. Click سندرم‌دان (تیریزومی 21/ شیرین مداوی. Click رابطه رشد فكری كودك با سوء تغذیه/نرگس قجرعضدانلو. Click بررسی بهداشت روانی در ایران/ اكبر دانشورباغبادرانی. Click كاندیدیازیس واژن در زنان حامله دیابتیك/ شهلا شادزی. Click بررسی اپیدمیولوژیك موارد بستری تیفوئید در شهر تهران سال 1351/ مینو محرز. Click مطالعه تغییرات فاكتورهای مختلف خونی و رژیمهای غذایی در گروهی از مردان چاق/هاجر عسگری. Click اثر پختن برروی مواد غذایی/امیرحسین صادقی. Click آلودگیهای بستنی در تهران/شهناز مشتعل. Click مصونیت/محمدرضا اسدی. Click تاریخچه تغذیه در ایران، تغذیه مردم در دوره‌های مختلف - دوران قبل از اسلام - بعد از اسلام - دوران تسلط اعراب - دوران حكومت صفویه - قاجاریه - پهلوی./محمدعلی كشوریان طبرستانی. Click رژیم غذایی در پاره‌ای از اختلالات اسیدهای آمینه/فرشته توكلی. Click بیماری استیل/ فرهاد فراهانی. Click دیابت انسی پید/محمدرضا سمیعی. Click تنگی دریچه میترال مادرزادی/ ابوالحسن سادات رضاعی. Click مول هیداتیفرم/ جلال صدریه. Click آنستزی روی معده پر/ صباح‌الدین بنی‌هاشمی. Click جلوگیری از آلودگی هوا/ همایونتاج نادری. Click مننژیت سلی/ داودعلی خالقی. Click تاكایاسوآبدومینال یا سندرم قوس آئورت/ فیروز فصیحی. Click نورولیت آنستزی/ فریده رمضانی. Click لنفومای روده در خوزستان بین سالهای 1347 - 1352/ رضا فدائی. Click درمان دررفتگیهای مادرزادی لگن خاصره/ سیدرضا مستوفی. Click بررسی فرمهای بالینی سل كودكان/ اكبر كوشانفر. Click نگهداری ماهی تحت تاثیر اشعه رادیواكتیو/شیده جهانیانی. Click گزارش و درمان دو مورد امپرفوراسیون كوانال/ جواد نفیسی‌موقر. Click ترومبوزورید طحالی و درمان آن/ محمد امتیازی. Click آسپیرین و خونریزیهای گوارشی/ فرهاد ستوده. Click اپیدمیولوژی و كنترل بیماری وبا/ هما كاظمی‌نژاد. Click Cryo Evtraction in Cotaractous Lense/ فرهاد كیوان شكوهی. Click بررسی رژیمهای غذایی در بیمارستانهای كارگری تهران و پیشنهادات اصلاحی نسبت به آن/ رضا مستان. Click بررسی فعالیتهای بهداشتی یكساله اداره كل بهداری استان مركزی با توجه مخصوص به نیروی انسانی بهداشتی/ میربد , خلیل. Click تحقیقی پیرامون اینكه آیا تعویض اختیار و محدودیت حیطه نظارت موجب ازدیاد كارآیی در سازمان وزارت بهداری شده است/ اصغر همراز. Click ارزشیابی فعالیتهای اداره كل آمار وزارت اقتصاد و كاربرد نتایج حاصله در بررسیهای بهداشتی/ منصور وجدانی جهرمی. Click تومورهای بینی و سینوسهای اطراف آن/ فیروزه مقصودی. Click اصول سازمان خدمات بهداشتی در كشورهای در حال رشد/ طوطی گودرزی لاریجانی. Click اپیزیوتومی و عوارض آن، همچنین كلیه پارگی‌های بعد از زایمان و بطور كل عوارض آنها/ یوسف مردمومن. Click آنمی‌های دوران بارداری/ عباس عباسیان هرسینی. Click كزاز نوزادان/ علی‌اكبر شفیق. Click بررسی دیورتیكولهای اثنی‌عشر/ كامبیز بشیری‌راد. Click مطالعه و پیشنهادات راجع به آسایشگاه مسلولین مشهد/ ایرج ستاری. Click سندرم گیلن باره/ كبری عقیقی. Click بررسی اتیوپاتوژنی و مطالعات آزمایشگاهی در پره‌اكلامپسی/ هوشنگ پوررحیمی. Click اختلالات گوارشی بیماری قند (دیابت)/ محمدجواد علیشاهی. Click ركتال بیوپسی/ محمدتقی بیگدلی‌شاملو. Click بیماری قند در اطفال/ فخرالسادات شریفی. Click سندرم نفروتیك/ محمداسماعیل پورارباب. Click كراتیت هرپتیك/ ثریا صالحی. Click روشها و اندیكاسیونهای سلیوسكوپی در بیماریهای زنان/ بیژن سلطانی‌فر. Click لزوم كلانژیوگرافی در جراحی‌های صفراوی و نتایج حاصله در تشخیص یرقانهای انسدادی/ حسن برادران نخجوانی. Click بررسی تسهیلات بهداشتی درمانی استان بوشهر (فرمانداریكل بنادر و جزایر خلیج فارس) در سال 1351/ هوشنگ شرفدوست. Click مقاله‌ای درباره پمفیگوس معمولی با شرح حال سه بیمار/ علی‌اكبر روحانی. Click فتق‌های دیافراگماتیك/ ابوالفضل محبی. Click تاثیر لاروكش دورسبان (Dursban) روی جمعیت كولكس در تهران/ زهرا (شهپر) رضوی نژاد. Click مطالعه و بررسی بهترین طرق آموزش بهداشت در زمینه بهداشت حرفه‌ای در صنایع اتومبیل‌سازی ایران/ منیژه غیبی. Click بررسی همه‌گیرشناسی تب روماتیسم و روماتیسم قلبی/ رضا شالچی. Click تعیین رابطه بین میزان خونخواری و تخمگذاری آادس اژپتی و آنوفل استفنسی/ آذرمیدخت خیراندیش. Click نقش مدیر در جلب همكاری كاركنان اداری بیمارستان/ حسینعلی داودی. Click نحوه ارائه خدمات پزشكی بهداشتی به روستاهای ایران بر اساس تجربیات شبكه بهداشتی درمانی نمونه (چنقرانلو)/ بهمن نیكپور. contact us favorite contact us صفحه اصلی Test Image وبلاگ انگلیسی Test Image جستجو Test Image آرشیو Test Image انجمن Test Image تماس با ما Test Image bullet تبلیغات 20 bullet آرشیو موضوعی كلیپ موبایل کلیپ مذهبی و مرثیه کلیپ تصویری کلیپ صوتی خنده دار نرم افزار موبایل نرم افزار اریكسون نرم افزار سری uiq نرم افزار موتورولا نرم افزار نوكیا نرم افزار نوکیا ,60v3,N نرم افزا جاوا نرم افزار سری 40 نرم افزار سری 70 نرم افزار سری 80 نرم افزارسری 90 انتی ویروس موبایل معرفی گوشی موبایل گوشی i mate گوشی LG گوشی Motorola گوشی Nokia گوشی Samsung گوشی SonyEricsson بازی موبایل بازی نوکیا بازی نوکیا سری 40 بازی اریکسون بازی جاوا بازی سامسونگ بازی موتورولا بازی نوکیا N Gage بازی سیمنس تم موبایل تم نوکیا تم نوکیا سری N تم موتورولا تم نوکیا سری40 تم سونی اریکسون تم اریکسون سری p تم اریکسون سری w آهنگ موبایل اهنگ موبایل wav midi اهنگ موبایل Mp3 پاكت پی سی نرم افزار بازی متفرقه موبایل نقشه جاوا موبایل اخبارسایت و موبایل اس ام اس موبایل sms اسکرین سرور موبایل تبدیل موبایل دیکشنری موبایل طراحی تم موبایل عکس پس زمینه موبایل ترفند و آموزش اموزش های جالب ترفند كیبورد ترفند كامپیوتر ترفند موبایل ترفند هك ترفند یاهو نرم افزار مالتی مدیا نرم افزارویرایش فیلم نرم افزارویرایش صوت نرم افزار پخش فیلم نرم افزار پخش صوت ایکون نرم افزار تبدیل فرمت نرم افزار کاربردی نرم افزار فارسی نرم افزار فشرده ساز نرم افزار ماهواره نرم افزار نقشه نرم افزار پشتیبان نرم افزار افیس نرم افزار ابزار دسکتاپ نرم افزار اسکرین سرور نرم افزار بهینه ساز نرم افزار بازی نرم افزار بازیابی برنامه نویسی نرم افزار تلفن نرم افزار دیکشنری نرم افزار زیبا ساز سخت افزار اسکین نرم افزار کتاب الکترونیکی Pdf نرم افزار گرافیک فونت نرم افزار نمایش عکس نرم افزار ویرایش تصویر نرم افزار انیمیشن ابزار فلش نرم افزار طراحی نرم افزار امنیتی نرم افزار هک نرم افزار انتی ویروس نرم افزار ضد هک نرم افزار های اینترنت قالب سایت و وبلاگ نرم افزار مرورگر نرم افزار مسنجر نرم افزار اف تی پی نرم افزار افزایش سرعت نرم افزار ایمیل ابزار اینترنت نرم افزار اشتراک نرم افزار شبکه نرم افزار طراحی وب ابزار سی دی نرم افزار اتوران نرم افزار رایت نرم افزار قفل گزار سرگرمی تفریحی سایت دانلود فیلم اهنگ جدید دانلود بازی بازی فلش عکس جدید اختصاصی میهن دانلود اهنگ های ارام بخش bullet دوستان - وین بتا.نت - مرسی - شاهوار.نت - دانلود رایگان - پرشین موب - عكس كمیاب - فارسی موبایل - پارسیفا - موبایل ها - سینا سی - وبلاگستان - فراسان - بامدادی - زنگوله - یك بلاگ - اقای وبلاگ - جزیره دانلود - دانلود عكس - عصر نوشتن - گناهکار - دهکده آی تی - پاپیون - طراحی وب سایت - جزیره پی سی - فردا موبایل - میر سافت - تراشه - صبحونه - سایر لینك دوستان + لینک خود را اضافه کنید! bullet آمار سایت * تعداد پستها:2533 * تعداد نظرات:8284 * افراد آنلاین: 239 نفر * بازدید های امروز: 71019 * بازدید های دیروز: 87486 * مجموع بازدید ها: 6350291 * تاسیس:1/10/1386 * به روز شده:شنبه، 25 خردادماه 1387 linkdooni جدیدترین لینکهای روزانه entry مجموعه هك موبایل به همراه آموزش به صورت كامل و عملی!! كلیك كنید[بازدید:3378] entry تم .بازی.كلیپ.نرم افزار.آهنگ .و.. برای افرادی كه نوكیا دارند كلیك كنید ![بازدید:8735] entry دوست داری هر كار كه خواستی با موبایل دوستات بكنی ؟[بازدید:9647] entry مجموعه 1100 كلیپ موبایل+170000 آهنگ موبایل !!!! [بازدید:7388] entry آموزش هك سایت و آیدی به طور كاملا عملی !!!!!![بازدید:2297] entry اونایی كه سونی اریكسون دارند كلیك كنند!!!!!![بازدید:7929] entry جدیدترین اثر مستربین كلیك كن بابا !!!!!![بازدید:2322] entry فیلم اره 4 جدید جدید كلیك كن !!![بازدید:1679] entry مجموعه ابتذال در سینمای ایران آنچه كه فكرش را هم نمیكنید!!!![بازدید:8988] entry آموزش زبان انگلسی بر روی موبایل كلیك كن بابا !!!![بازدید:4533] arrow آرشیو لینکدونی شارژ اینترنتی ایرانسل حتی با اینترنت موبایل برای سفارش تبلیغات و اجاره مكان های تبلیغاتی اینجا كلیك كنید entry فروش ویژه محصولات موبایل در فروشگاه میهن دانلود categoryدسته: hitتعداد بازدید: 719 مجموعه کامل نوکیا : مجموعه بیش از ۱۷۰۰۰ کلیپ موبایل - مجموعه ۱۲۰۰ تم زیبا برای همه گوشی های نوکیا - مجموعه ۱۵۰۰۰۰ بازی موبایل - مجموعه ۷۰۰۰ نرم افزار موبایل برای همه گوشی های نوکیا - مجموعه ۱۵۰۰ ترفند موبایل - مجموعه ۱۶۰۰۰ آهنگ موبایل و زنگ اس ام اس - مجموعه ۵۰۰ شوخی تلفنی و... سفارش خرید پستی آموزش زبان انگلیسی در موبایل :مجموعه 180 ساعت آموزش زبان انگلیسی در موبایل به صورت كاملا فشرده ه همراه همراه 1700 دیكشنری برای موبایل . قیمت این محصول در بازار 11 هزار تومان میباشد كه ما برای اولین بار فقط و فقط با قیمت 3500 تومان این مجموعه كامل و ارزشمند رو به شما عزیزان عرضه میكنیم. میهن دانلود این محصول رو به شما پیشنهاد میكند. سفارش خرید پستی "سایت میهن دانلود ماه مبارك رمضان را به تمامی مسلمانان تبریك عرض مینماید" در ماه مبارك رمضان میتوانید همه روزه مطالب به شرح زیر رو از سایت دریافت كنید كلیپ صوت و تصویری اسلامی,نرم افزار های اسلامی برای موبایل و كامپیوتر,صوت قران قابل پخش در موبایل,اس ام اس ماه رمضان و...دیگر مطالب برای روزه دارن عزیز پس همه روزه با ما باشید authorنوشته:علی date تاریخ:شنبه، 25 خردادماه 1387 | comment نظرات[17] entry بازی CRAZY RACING categoryدسته:دانلود بازی hitتعداد بازدید: 459 بازی ماشین بازی CRAZY RACING از سری مسابقات اتومبیل رانی می باشد که دارای گرافیك و فضای بسیار خوبی می باشد . این بازی کامپیوتری را می توانید به طور اختصاصی در میهن دانلود در قسمت ادامه ی مطلب دانلود کنید . ادامه مطلب ... authorنوشته:نوید date تاریخ:پنجشنبه، 21 شهریورماه 1387 | comment نظرات[0] entry Mazda Kiyora categoryدسته:عکس جدید hitتعداد بازدید: 136 چند پس زمینه با موضوع ماشین برای کامپیوتر . این مدل مزدا Kiyora می باشد که عکس های این ماشین را می توانید در ادامه ی مطلب دانلود کنید ادامه مطلب ... authorنوشته:نوید date تاریخ:پنجشنبه، 21 شهریورماه 1387 | comment نظرات[0] entry تبدیل آسان فیلم های DVD جهت نمایش در iPod با 1Click DVD To iPod 1.1.9.0 categoryدسته:نرم افزار تبدیل فرمت hitتعداد بازدید: 61 یکی از پرطرفدارترین پلیر صوتی و تصویری امروز در میان کلیه ملیتها و افراد آی پاد شرکت اپل می باشد. اما برای اجرای فایلهای دی وی دی در این پلیر شما نیاز به تبدیل آنها و کوچک سازی فایلهای خود دارید. با استفاده از 1Click DVD To iPod به راحتی و با یک کلیک خواهید توانست فایلهای انتخاب شده خود را تبدیل نمایید. این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که به صورت خودکار بهترین کیفیت ممکن برای فایلهای شما را انتخاب می کند و آنها را تبدیل می نماید. ویژگی های کلیدی نرم افزار 1Click DVD To iPod 1.1.9.0 : - بهره گیری از فناوری CPRx جهت تبدیل فایلهای ویدیویی (تبدیل هوشمند) - انتخاب خودکار بهترین تنظیمات برای تبدیل فیلم ها و کلیپ ها - امکان تبدیل نحوه نمایش فیلم ها از عریض به تمام صفحه - پشتیبانی از تمامی فرمت های پلیر آی پاد - پشتیبانی از فرمت های تصویری PAL و NTSC - پشتیبانی از انواع زبان ها در نام فایلها - امکان اجرا در ویندوزهای مختلف از جمله ویستا - فضای کاربرپسند و ساده و تبدیل با یک کلیک - و... http://www.dl.mihandownload.com/new/1click_dvd_to_ipod.jpg دانلود نرم افزار در ادامه مطلب ادامه مطلب ... authorنوشته:محمد date تاریخ:چهارشنبه، 20 شهریورماه 1387 | comment نظرات[0] entry ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره 203 categoryدسته: hitتعداد بازدید: 75 عناوین ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره 203: - ایجاد مرکز امداد و هماهنگی رایانه ای کشور - اتصال 100 هزار مدرسه به شبكه‌ ملی اینترنت‌ - رادیوی اینترنتی در جیب شما - انتشار دومین نسخه آزمایشی IE8 - ایجاد گوشه های گرد برای عناصر - با Media Safe حافظه اطلاعات خود باشید - لینوکس برای همه، انواع دستورات در برنامه نویسی پوسته - تجمع قدرت در یک زبان - لینوکس در برابر ویندوز - سیستم تحت کنترل شما، پنهان کاری ممنوع - امنیت شبکه لایه بندی شده - نمایشگر کروی شکل - دومین بازی اکشن اول شخص ایرانی، کماندو های سربه زیر - باز هم باز سازی یک فاینال فانتزی، دود ازکنده بلند می شود - اولین دوربین SLR با قابلیت فیلمبرداری - دوربین دیجیتالی الماسی‌ - آیفون جواهرنشان‌ - لگوهای مدرن - و... http://www.dl.mihandownload.com/new/Click%20203%201387-06-17.JPG دانلود در ادامه مطلب ادامه مطلب ... authorنوشته:محمد date تاریخ:چهارشنبه، 20 شهریورماه 1387 | comment نظرات[0] entry 6 تم بسیار زیبا مخصوص سونی اریکسون 176x220 categoryدسته:تم اریکسون سری w, تم سونی اریکسون hitتعداد بازدید: 270 6 تم بسیار زیبا برای گوشی های سونی اریکسون در ابعاد 176x220 آماده دانلود هست تم همگی کم حجم و زیبا هستند , پیشنهاد میکنم دانلود کنید ادامه مطلب ... authorنوشته:نوید date تاریخ:چهارشنبه، 20 شهریورماه 1387 | comment نظرات[0] entry بازی فوق العاده Ronnie OSullivans Snooker categoryدسته:بازی جاوا hitتعداد بازدید: 306 بازی فوق العاده Ronnie OSullivans Snooker 2008 : بازی Ronnie OSullivans Snooker مصحول 2008 شرکت PlayerOne میباشد . یک بازی Snooker با گرافیکی فوق العاده که به صورت سه بعدی (3D) میباشد . این بازی به صورت جاوا بوده و برای اکثر رزولوشن های گوشی های نوکیا و سونی اریکسون تولید شده است . نکته : این بازی با رزولوشن های 128x160, 176x208, 176x220, 208x208, 240x320 سازگار است . ادامه مطلب ... authorنوشته:نوید date تاریخ:چهارشنبه، 20 شهریورماه 1387 | comment نظرات[0] entry محافظت از گوشی موبایل خود با Phone Guardian v2.0 categoryدسته:نرم افزار نوکیا ,60v3,N hitتعداد بازدید: 141 با استفاده از نرم افزار دقیق و با قدرت Phone Guardian v2.0 میتوانید گوشی خود را کاملا ایمن کنید با استفاده از این برنامه که مخصوص گوشی های نوکیا سری 60 ورژن 3 هست میتوانید هنگام به سرقت رفتن یا عوض شدن سیم کارت گوشی خود فقط با استفاده از دستوات اس ام اس گوشی خودتون رو قفل کنید چون این برنامه شماره فرد مورد نظر رو برای شما ارسال میکنه . دانل.د این برنامه در سایت میهن دانلود در ادامه ی مطلب می باشد . ادامه مطلب ... authorنوشته:نوید date تاریخ:چهارشنبه، 20 شهریورماه 1387 | comment نظرات[0] entry بازی بسیار زیبای Baseball Superstars 2008 categoryدسته:بازی جاوا hitتعداد بازدید: 147 این بازی به صورت جاوا و در ابعاد 240x320 هست , کیفیت بازی بسیار زیبا و بسیار هیجان انگیز هست. این بازی قابل نصب بر روی تمامی گوشی هایی که از جاوا پشتیبانی میکنند ادامه مطلب ... authorنوشته:نوید date تاریخ:چهارشنبه، 20 شهریورماه 1387 | comment نظرات[0] entry یک بازی بسیار زیبا برای موبایل - Nicky Boom categoryدسته:بازی نوکیا , بازی نوکیا N Gage hitتعداد بازدید: 366 95odgi.gif Nicky Boom یک بازی خیلی قشنگ و سرگرم کننده است که مخصوص سیستم عامل سیبمبین ساخته شده . این بازی روی گوشی های زیر تست شده Nokia 5700, 6110, 6120, 6121, 6210, 6220, 6290, E50, E51, E65, N71, N73, N75, N76, N78, N81, N81 8GB, N82, N92, N93, N93i, N95, N95 8GB, N96 29uos2w.jpg توجه : دانلود این بازی در ادامه مطلب ادامه مطلب ... authorنوشته:رضا date تاریخ:چهارشنبه، 20 شهریورماه 1387 | comment نظرات[0] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 linkdooni جدیدترین لینکهای روزانه entry مجموعه آموزش زبان انگلیسی بر روی موبایل دیكشنری به صورت فشرده[بازدید:2810] entry تبدیل عكس معمولی به كاریكاتور با این نرم افزار جدید![بازدید:1522] entry اگه میخوای خودتو تست كنی ببینی ترسو هستی یا نه كلیك كن !!!![بازدید:2363] entry اگه میخوای 2ساعت كامل بخندی اینجا رو كلیك كن!![بازدید:3324] entry مجموعه كلیپ ها و آهنگ های موبایل جمع آوری شده به وسیله میهن دانلود[بازدید:2291] entry آموزش هك سایت و هك آیدی فقط با سه كلیك !!!![بازدید:1107] entry مجموعه 5 فیلم معروف هری پاتر به صورت فشرده !!![بازدید:566] entry مجموعه كامل موتورولا مخصوص افرادی كه به دنبال بهترین هستند [بازدید:530] entry فیلم زیبای كازینو رویال با هنرمندی جیمزباند[بازدید:1000] arrow آرشیو لینکدونی linkdooni لینک دوستان bullet تبلیغات 20 bullet مطالب فروم * ۹/۱۱ * هنر یخی * پرسش * درخواست نرم افزار * کتاب پرتقال * چرا جراحان لباس سبز می‌پوشند؟ * NokiaFree Unlock Codes Calculator 3.1 * Quran Recitation for Mobile * Google Maps for Nokia * Kaspersky Anti-Virus Mobile * سه گل و بی نهایت رنگ * عکس جالب از کودکان در وضعیت های جالب تر * اراده دوچرخه سواران معلول * آزمایش فرضیه پیدایش جهان آغاز شد * لپ تاپ ۱.۲ كیلوگرمی سامسونگ * خون آشام یک افسانه نیست! * افراد مشهور ماه تولد شما چه کسانی هستند ؟! * كباب چنگه یا شیشلیك * ترش کباب * جوجه کباب bullet مطالب قبلی * بازی فوق العاده Ronnie OSullivans Snooker * محافظت از گوشی موبایل خود با Phone Guardian v2.0 * بازی بسیار زیبای Baseball Superstars 2008 * یک بازی بسیار زیبا برای موبایل - Nicky Boom * XYplorer نسخه 7.60.0000 پورتبل * کتاب راهنما برای شخصی سازی ویندوز ویستا * Ponorado 3.3.1.202 نسخه پورتبل * AutoShutdown Pro 5.0.0.0 نسخه پورتبل * مجموعه 25 عکس بی نظیر از لامبورگینی * برگ و شاخه هایش! * بهترین نرم افزار برای انتقال فایل ها - CuteFTP Pro v8.3.2 Build 09.02.2008 1 * 99 اسم خداوند با فرمت جاوا برای موبایل * دانلود نرم افزار مذهبی احادیث ویژه ماه مبارك رمضان * كلیپ بسیار زیبای اسما الله از سامی یوسف * فشرده ساز قدرتمند WinZip 11.2 Pro Build 8094 * با Error Repair Professional 3.8.4 از دست خطاهای ویندوز خلاص شوید * مدیریت دانلود ها با FlashGet 1.9.6 * بازی جدید كامپیوتر 4Elements v1.0 FINAL * نرم افزار ساخت تم برای نوكیا سری Nokia Serie s40 Theme Studio * بازی جاوا DooM 3 3D 240x320 Java bullet مطالب اتفاقی * دانلود کلیپ موبایل تصویری 3gp تاکسی 2007 * Jetico BestCrypt v8.05.1 ابزاری قدرتمند برای حفاظت فایل های شما * بازی جاوا - Rocky Balboa * کلیپ تصویری موبایل 3gp بسیار خنده دار عرعر خر * بازی جاوا باحال PoliticallyIncorrect * اخرین نسخه مرورگر پر سرعت اپراOpera 8.00 Final * فارسی نویسی در تلفن همراه توسط Psiloc Crystal Farsi Localization * بازی زیبای LOC Air Force * تم موبایل سری 60 BABY3 * بازی جاوا The Chronicles of Narnia * دیكشنری موبایل با فرمت جاوا انگلیسی به عربی Al-MorafiqEnglish-Arabic * اهنگ ارام بخش و ملایم سری14 MUsic Light New * بازی زیبای دارت Lunagames Darts * تم موبایل سری 60 AUROS * بازی زیبا و جذاب Gen Ex * Stack Match 2 * تم Bubbles برای سونی اریکسون * تنظیمات سرویس GPRS در گوشی های TV Mobile (گوشیهای چینی) * تم نوکیا سری n نام مبارک الله * کلیپ تصویری 3gp از حرکات حرفه ای با موتور و ماشین bullet آرشیو ماهیانه * October 2008 * September 2008 * August 2008 * July 2008 * June 2008 * May 2008 * April 2008 * March 2008 * February 2008 * January 2008 * December 2007 * November 2007 * October 2007 * September 2007 * August 2007 Atom | RSS 1.0 | RSS 2.0 | RSD | Email | Valid CSS3| Movable Type Open Source 4.1 Copyright © 2004-2006 mihandownload.com™ Design:Original-Hosting .تمامی حقوق مطالب، تصاویر و طرح قالب برای میهن دانلود محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با اجازه مدیران امکانپذیز میباشد Click ارگونومی/ عبدالله تفرشی. Click اندازه‌گیری سرب ادرار در كارگران چاپخانه‌ها و افراد سالم بروش اتمیك ابسوربشن/ ابوالحسن آقایان. Click تاریخچه و تغییر و تحول قانونی بیمه‌های اجتماعی در ایران.تجزیه و تحلیل یك سازمان بیمارستانی (بیمارستان هدایت)/ نسرین هندی. Click تظاهرات بالینی و درمان بیماری وبا/ علی‌اكبر سلیمانی. Click وضع فعلی سالك در شهر شیراز/ ایرج قهرمانی. Click بررسی نیروی انسانی بهداشتی استان مركزی/ سیدمحمدعلی سلامتی. Click بررسی انتقال فاكتور مقاومت R.T.F در سالمونلاها/ مهدخت كامگارپارسی. Click بررسی اپیدمیولوژی تب هموراژیك/ محمدولی صادقی‌تهرانی. Click لارو مهاجر احشائی و اولین مورد بیماری در ایران/ رضا جمالیان. Click مطالعه تطبیقی طرز استخدام و حقوق پزشكان بیمارستانها و اثرات آن در كارآئی/ گیتی فدائی مهاجر. Click غنی كردن نان وسیله ویتامین A تعیین بهترین روش افزودنی و نوع مناسب ویتامین A/ محمد دلگشا. Click بررسی سیستم خدمات درمانی شهرستان شهرضا/ هما كیان. Click تحقیق آماری خدمات پزشكان فارغ‌التحصیل از دانشكده پزشكی دانشگاه تهران از سال 1321 لغایت 1330/ محمود اثنی‌عشری. Click تحقیقی عملی در مشكلات اورژانس تهران/ احمد فروهر. Click بررسی وضع بهداشتی و بهسازی سرویس تغذیه بیمارستانها در شهر تهران/ حسین كریمی‌نائینی. Click بررسی آماری نتایج آزمون هوش دانش‌آموزان 14 - 9 ساله/ نصرالله بشردوست. Click عوارض چشمی در لوسمی‌ها/ حمید موسوی. Click شیوع نسبی استئوآرتریت در خوزستان/ مینا هدایتی. Click اصول خدمات نوتوانی در ایران/ فریده طباطبائی‌یزدی. Click آموزش متصدیان بخش مدارك پزشكی/ فریده بیت‌الله. Click مقایسه آنتی‌ژن لیوفیلیزه با آنتی ژنهای دیگر در تست كازونی/ جمشید شیرازیان. Click بیماردهی و میزان مورد نیاز تخت در یك جامعه نمونه/ علی معتضدی. Click بررسی خواص كیفی آرد سنگك از نظر بخت و تكنولژی نان ماشینی/بهروز رفیعی‌طاری. Click مقررات تحصیل و آموزش داروسازی در ایران و 17 كشور اروپائی/ فریده فریار. Click مقررات تحصیل و آموزش داروسازی در ایران و 19 كشور آسیائی/ حسن رستم‌بیك تفرشی. Click تعیین كیفیت پخت (ارزش نانوایی) آرد بربری نقاط مختلف تهران/عباس مسافررحمتی. Click آموزش تغذیه‌ای در دبستانها/ابراهیم آزاد. Click تكنولوژی تعیین كیفیت نانوایی آرد تافتون از نظر نان ماشینی/محمود باقری. Click سیكل حیاتی سلول/ پروانه كاوه. Click بررسی بر روی صد كودك مبتلا به سوء تغذیه/هوشنگ سهرابی. Click اهمیت گوشت گوسفند در ایران و علل كمبود آن/علی‌اصغر قوامی. Click تكنولوژی و ارزش غذایی ماستهای مصرفی در تهران/علی‌اصغر صیرفی. Click اندازه‌گیری اسید فیتیك در آرد و نانهای ایران (نان سنگك)/محمود رحیمیان.

منبع:
http://boxstr.com

   


پنجشنبه 21 شهریور 1387  09:09 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط:

ادیو تلویزیون ملی ایران/رضا بهفر. Click گزارش از اوضاع جغرافیایی و آداب و رسوم آستانه اشرفیه/مختار پژوم. Click گویش سمنانی و آداب و رسوم روستای یوسف‌آباد/بیژن حقیقت. Click بررسی و ارزیابی سه كتابخانه تخصصی واقع در شهرستان كرج و ارتباط آنها با یكدیگر/ احترام (كیان‌آرا) آشوریها Click مسمومیتهای دارویی در سگ/ ایرج صالحی Click تشخیص افتراقی انواع سولفامیدها/ فریبرز لاله‌زار Click اندازه‌گیری زمان آپنه ارادی در دختران و پسران دانشجو/ احمد هندی Click علل فساد مواد غذایی و مسمومیتهای ناشی از آن/ سهیلا بهفروز Click سنتز -1 الكیل -4 (پارادی‌الكیل سولفاموئیل بنزوئیل پیپرازین)/ فرشته حاتمی Click بیماریهای خون عروق خونی و دستگاه لنفاومی در نوزاد/ ابوالحسن تقوی‌شیخ‌الاسلامی Click بررسی شیمیایی گیاه افوربیاژراردیانا/ احمد یزدی Click بررسی هنر ستان صنعتی تهران و رابطه تعلیم و تربیت و شغل نزد هنر جویان و فارغ التحصیلان/نعمت‌الله خلیقی. Click تحقیقی در باره فارغ‌التحصیلان فوق‌لیسانس علوم كتابداری دانشگاه تهران در سالهای 1350-53 و نظام آموزش علوم كتابداری از نظرگاه آنان/ محمدحسین گنجیان Click نازایی و درمان آن/ مصطفی عمیدی Click تبائین/ شهره صدیق‌ارشادی Click بررسی پلانتاگو (Plantgo L .) و پراكندگی آنها در ایران/ كبری نواده Click تغییرات حاصله در پروتئین، قند و كلسیم خون موش در نتیجه آلودگی به تریپانوزومااوانسی/ علیرضا غلامرضایی‌صابری Click اپی‌زئوتیولوژی بیماری نیوكاسل در مرغداریهای اطراف تهران/ منیر لشگری Click صنعت چایسازی و تقلبات آن در ایران/ مهدی میرهادی‌تفرشی Click راشیتیسم مقاوم به ویتامین D/ علیمرتضی صدری Click بررسی و تحقیق زنان خودفروش شهر تبریز/جمشید منصفی. Click بررسی اقتصادی و اجتماعی لاشك/محمدرسول كیاكجوری. Click رابطه كارگر و كارفرما در ایران/سیمین‌دخت بروجردیها. Click سازمان و تشكیلات خدمات بهداشت حرفه‌ای در ایران/ سیدعلی سلامتی Click بررسی‌وضع اجتماعی و اقتصادی روستای قره‌بابا قبل و بعد از اجرای قانون اصلاحات ارضی/محمدصادق عباسی‌بنابی. Click بیكاری و اشتغال در ایران/ محسن شهباز Click مختصر در باره زندگی و فرهنگ مردم شهرستان طوالش/علی ماسالی. Click خصوصیات و ویژگیهای جمعیتی/قره‌گزلو ابراهیم. Click استفاده از چوب بلال در پرواربندی گوسفند/ ماشاالله اصولی Click میوپاتی در حیوانات اهلی/ منیژه رصدی Click زیان‌های اقتصادی حاصل از ماده گاوهای آبستن در كشتارگاه/ فریده داورپناه Click بیماری اولسرسم در گاو و درمان آن/ گودرز اصفهانی Click اثر فلاومایسین در رشد طیور گوشتی/ احمد مرشدی Click اتیولوزی و پاتوژنی آسیب‌ها و اعمال جراحی روی آنها/ سعید ربان‌زاده Click كیست هیداتیك و میزان آلودگی گاو در كشتارگاههای تهران/ محمدحسن ربیعی Click مطالعه تشریحی اویدوكت در نشخواركنندگان/ وحید شكوهی Click بررسی اثرات سیتوپاتوژنیك دو سویه از آنفلوآنزای تیپ A پرندگان بر روی تیره‌های مختلف كشت سلولی/ محمدجواد قراگزلو Click انواع آلرژی در سگ و درمان آن/ اكرم آینه‌چی Click بررسی انگل‌های كبدی گاو در كشتارگاه تهران/ محمدرضا صالحی‌قمی Click اوروگرافی و موارد استفاده از آن در حیوانات كوچك/ هرمز جاودانی‌حسینی Click كرمهای دستگاه گوارش پرندگان وحشی شمال ایران/ محمود رنج‌اندیش Click بررسی آلودگی غذاهای دامی به آفلاتوكسین/ شهلا مقبل‌فر Click اگریمونیااوپاتوریا از نظر اختصاصات گیاهشناسی، صفات تشریحی و پراكندگی در ایران/نسرین قوامی‌مقدم Click كارنامه پنج ساله (1345 - 1350) گروه آموزشی كتابداری از دیدگاه فارغ‌التحصیلان/ ا.ع مجذوب صفا Click انگلهای گوارشی ماهی كارپ ایران/ جبیب‌اله صیقلی Click بررسی تغییرات كلینیكوپاتولژیكی خون گربه در بیماری پاناكوپنی و درمان آن/ منوچهر سعیدی‌نژاد Click آنتی‌بیوتیكهای موپر در روی استافیكوكك/ اكرم درگاهی Click بررسی كرمهای دستگاه گوارش اردك ماهی (ترماتدها، نماتودها، آكانتوسفاله/ عبدالكریم یونسی Click بررسی انگلهای كرمی اردك اهلی ایران/ نصرالله فیروزآذر Click بررسی اپیدمیولوژیكی بیماری بروسلوز در ایران/ عبدالمحمد حسنی‌طباطبایی Click رابطه فیزیولوژیك رحم و تخمدان در گاوه/ مجید معین‌وزیری Click بررسی اووسیست‌های توكسوپلاسما و كوكسیدیای گربه/ حلیه ساعت‌آرا Click بررسی نماتودهای دستگاه گوارش گوسفند در كشتارگاه تهران/ لیلی نبوی Click بررسی دریاچه زریوار از نظر انواع ماهی و دریاچه‌شناسی/ پرویز معتمدی‌كردستان Click بررسی تریشینوز در خوكهای اهلی/ منیژه یوسفیان Click بررسی جلبكهای آب شیرین در سد لتیان و استان زنجان/شهلا فارسی‌منفرد. Click مطالعه جذب فسفر 32 در ماهی سفید و استژن دریای خزر بطریقه Invitro و Invivo و اتوهیستو رادیوگرافی/محبوبه راعی. Click تحقیق سنگشناسی سنگهای‌آذرین و دگرگونی منطقه چاهك رباط واقع در جنوب غربی شهر بابك (محدوده جنوبی)/نورالدین علوی‌تهرانی. Click زمین‌شناسی منطقه كلور/بزرگمهر حمزه‌پور. Click ماركتینگ پوست گاو و گاومیش در ایران/ عباس فرهمند Click شناسایی و پرورش گاو سیمنتال در ایران/ هادی خواجه‌نوری‌رنجبر Click بهداشت و تكنولوژی تهیه خاویار/ اقدس تبریزی‌زاده Click مطالعه سیتوژنتیكی غده بزاقی لاور/زهره سحابی. Click تاثیر درجات مختلف رطوبت خاك در میزان جذب فسفر توسط گیاه جو در خاكهای مختلف در ایران با استفاده از فسفر رادیواكتیو/عزت‌الله اسداللهی. Click پروانه‌های تهران و حومه/ حسن گیلانپور Click دیفتری، سیاه سرفه، كزاز/ سیروس جواهری Click بیماری قلب ریوی مزمن و اصول درمان آن/ آرطون آراگل Click سرطان دهانه زهدان/ شیرین مداومی Click بررسی شیمیایی گیاه پتروكاریا فراكسی‌نی‌فولیا/ احمدرضا دهپور Click گاستروانتریت و درمان آن در سگ/ اسماعیل اسماعیل‌زاده و اجارگاه Click اسپلنومگالی در اطفال/ محمد ابراهیم‌پور Click پرتیونیت‌های صفراوی بدون سوراخ شدن كیسه صفرا و مجاری صفراوی/ پنو نرسسیان Click پاتولوژی اریتروبلاستوز/ هوشنگ نوشاد Click كلپوسكپی/ احمد شاكری Click بررسی اعلامیه حقوق بشر و سیر آن/احمد داورپناه. Click پرورش نژاد پراون سوئیس (شویتس) در ایران/ فریدون وشگینی Click بسته‌بندی گوشت/ حسن امیری‌مقدم Click سرم ضد زهرمار و روش تهیه آن/ عنایت‌الله بشارتی Click بررسی هیدروبیولوژی رودخانه كرج/ ساعد شهابی Click میكروسكوپ الكترونیك و موارد استعمال آن در علوم پزشكی و مطالعه سلول‌ها كبد موش/ تابنده شریعتی Click جراحی‌های پارگی‌های تروماتیك مجرا در مرد/ محمدعلی صدری Click نحوه انتقال ممان سینیتیك از تهران/قاسم قاسمی. Click بررسی خواص ضدمیكروبی دانه اسپند و برخی از گیاهان عالی/گلنار داورپناه. Click نقش حیاتی آهن . اندازه‌گیری آهن پلاسمای گوسفندان ایران با اسپكتروفتومتر جذب اتمی و مقایسه آن با روش كلریمتری/ مهری میرشكاری- جرگری Click اندازه‌گیری زمینه رادیواكتیویته هوای محیط راكتور اتمی دانشگاه تهران/عزت‌الله اصلانی‌آملی. Click زمین‌شناسی منطقه عباس‌آباد و فرومد/علی آقانباتی. Click مطالعه و استخراج پروتئین سمی دانه‌های كرچك ایران/ پری خرازی Click انتقال ممان و انرژی/حسن اولیائی. Click اسپكتروسكپی اشعه گاما بوسیله كنتورسنیلاسیون و شناخت مواد رادیواكتیو موجود در هوای تهران و در راكتور اتمی/عزت‌الله ارضی. Click عوامل جغرافیایی موثر در سیاست خارجی ایران در دوره قاجاریه/سیده‌عفت اخلاقی. Click بررسی در باره نان سنگك در تهران/فریدون كمانی. Click نقش آب در توسعه اقتصادی ایران/نصرت رجبی. Click بررسی اقتصادی چغندر قند در ایران/سعیدبهنام نجابت. Click تحقیق در باره كاربرد جداول داده‌ها و ستاده‌ها/امیرناصر زمانی. Click مطالعه در باره صنعت گونی بافی در ایران/منصور سمنانی. Click حمل و نقل دامهای كشتاری از نقطه نظر اقتصادی و بهداشتی/ محمدجواد رزاقی Click بررسی مقدار و كیفیت فیزیك پشم گوسفندان نژاد شال‌بلوچی/ محمد شبنم Click بررسی بهداشتی كارخانه شیر پاستوریزه اصفهان/ ناصر خردمندان Click عوامل آلودگی بستنی‌های غیر پاستوریزه در تهران/ غلامرضا امیدبخش Click آناتومی - توپوگرافی محوطه بطنی گوسفند/ ایرج اعرابی Click اورمی در سوء هضم گاو/ عبدالله حسین‌خان‌ناظر Click پرورش گوسفند در كردستان/ منصور حمزه‌ای Click بررسی آب رودخانه كارون از نظر بهداشت/ مصطفی محمدی‌مححقق Click استفاده از پوست حیوانات جهت تهیه چرم و شورو/ حسین خطائی Click تعیین انواع هموگلوبین خون گاومیش‌های ایران/ سیدمرتضی علوی‌شوشتری Click بررسی وضع اجتماعی و اقتصادی روستای قره‌چپق قبل و بعد از اجرای قانون اصلاحات ارضی/كاظم عباسی. Click تحقیق و بررسی پیرامون: سیمای پرسنلی در سازمان برنامه‌ریزی ایران/اصغر ابوترابی. Click تحولات اقتصادی و عمرانی دشت قزوین/محسن آدم‌بگان. Click وظایف اطاقهای بازرگانی و نقش آنها در توسعه بازرگانی ایران/محمد لاجوردی. Click صنعت چای و اقتصاد ایران/هایده اوستا. Click دزیمتری نوترن در سوانح راكتورهای اتمی و طرح ایستگاههای دزیمتری راكتور اتمی دانشگاه تهران/ مهدی سهرابی Click بررسی مسائل اجتماعی و اقتصادی روستای قره‌ورن/مصطفی خراسانی. Click بررسی عقاید دانشجویان در باره مسائل بهداشتی سلف سرویس كوی دانشگاه تهران/ اكبر دوامی Click اندازه‌گیری اكسیدهای ازت (No+No2) Nox در هوای تهران/ عباسعلی واخیده Click تحلیل آماری نتایج آزمون هوش كودكان در طول سالهای 2032 - 34/ بهروز كاتوزیان Click بررسی مشكلات اداره امور اورژانس تهران/ بهروز مقدم Click بررسی آماری شرایط زیان‌آور محیط كار در كارخانجات مواد غذائی/ شهلا لاله‌زاری Click تعیین سطح حساسیت پشه خاكی منطقه اصفهان/ عباسعلی سلطانی Click بررسی فعالیتهای راهنمایان بهداشتی مدارس شهر تهران/ علی‌حسین سازمند Click بررسی سرواپیدمیوژیك آنفلوآنزا در ساكنین تهران/ حسین وامق Click مقابله با سوانح در بیمارستانها/ جمشید سلطانی Click مطالعه اصول و اهمیت طرحهای ایمنی و مقابله با سوانح در بیمارستانها/ جمشید سلطانی Click بررسی و تعیین متون فلبوتومهای منطقه كاشان/ مرتضی حسینی‌مشهدی Click بررسی طول مدت اقامت بیماران در بیمارستان امام خمینی تهران/ ابراهیم رضوی‌پاریزی Click بیمارستانهای معتادین تهران و جنبه‌های اختصاصی مدیریت آن/ كورس وزیری‌تهرانی Click ارزشیابی روشهای سرولوژی Elisa و Ifa در تشخیص لیشمانیوز جلدی و احشایی/ پروین دارابیان Click بررسی‌آزمایشهای بیوشیمیایی خون و تعیین Ige در بیماران مبتلا به تیتوزوماهماتوبیوم/ شهیندخت همایون‌ولیایی Click بررسی آنتی‌ژن و آنتی‌بادی استرالیا در پرسنل آزمایشگاهی/ شریفه محرابی Click بررسی آماری معتادین بستری شده در بیمارستان توانبخشی معتادین ونك در سال 2534/ فرح بروخیم Click بررسی عقاید و آگاهیهای كارگران موسسه تولید و پخش پوشاك تهران درباره تنظیم خانواده/ رضائی , محمد Click بررسی وضع بهداشتی و آماری كارگران قالیباف همدان/ مسعود كنزی Click شیوع مقاومت دارویی قابل انتقال در باكتریهای گرم منفی لاكتوز مثبت جدا شده از فاضلاب قبل و بعد از تضفیه/ علی جلالی Click تشكیلات و وظایف بانك تعاون كشاورزی ایران و نقش آن در توسعه كشاورزی ایران/ ضیاء نژادهاشمی Click بررسی نیروی انسانی تشكیلات بهداشتی درمانی استان مركزی/ جعفر مرتضوی Click بررسی فاژتایپ استافیلوكوك كوآگولاز مثبت جدا شده از بیماران و كارمندان و محیط دو بیمارستان در تهران و ارزشیابی شده فاژ جدید/ ویدا جدلی Click جنبه‌های اختصاصی مدیریت بیمارستانهای توانبخشی/ یدالله اسدی Click حساسیت Culex Pipens Complex شهر تهران نسبت به حشره‌كش‌ها/ روزا آهوبیم Click بررسی سوء تغذیه شیرخواران در طبقات كارگری در بیمارستان كودكان بیمه‌های اجتماعی شهر تهران/ رضا استوار Click بررسی و اصلاح جیره غذایی گاوهای شیری اطراف تهران/ رضا موسوی Click بررسی آگاهیهای و عقاید دانش‌آموزان دبیرستانهای دخترانه اراك در باره مسائل جمعیتی و تنظیم خانواده/ علی‌اكبر رضائی‌آشتیانی Click بررسی وضع آهن زنان باردار بعد از وضع حمل/ ایرج رهبری Click شناخت عقاید و آگاهیهای روستائیان جلیل‌آباد در باره آب آشامیدنی/ حمیده دست‌كوتاه Click بررسی تسهیلات بهداشتی درمانی استان یزد در سال 2535 شاهنشاهی/ سید افتخارزاده‌مدرس Click تعیین سر و صدا در فرودگاه مهرآباد و مناطق مسكونی اطراف آن/ محمدعلی عقیق Click درمان جراحی اختلالات و ناهنجاری‌های راست روده/ پروانه توكلی Click جستجوی سالمونلا در گوشت و پودر استخوان محصول مركز تبدیل مواد ضبطی/ كورش افشارپاد Click ننفومانی در گاو/ عبدالعلی قریب Click ماركتینگ پوست گوسفند و بز در ایران/ پرویز بهادوری Click بررسی چگونگی عرضه و تقاضای گوشت و فرآورده‌های فرعی كشتار دام در ده سال اخیر/ بهرام علمی Click اندازه‌گیری رادیواكتیویته طبیعی موجود در گندم و برنج پاره‌ای از نواحی ایران از مهرماه 1347 الی خردادماه 1349/ علیرضا كریمی‌بهجت‌آبادی Click تغذیه و ماركتینگ گاو گوشتی/ حمید قربانی‌مطلق Click اصول بررسی آزمایشگاهی كچلی در دامها و مطالعه عوامل مولد آن در گوساله‌ها/ سیدعلی‌اصغر سفیدگر Click بررسی تاثیر اوره در پرواربندی نشخواركنندگان/ فرخ خمامی‌اسدی Click اپی‌زئولوژی شاربن در ایران/ حسن خوش‌پسند Click ایجاد نظام تشویقی در خدمات درمانی كشور/ زهرا مرادی Click بررسی وضع آلودگی آبهای زیرزمینی منطقه‌شهسوار نسبت به نیترات و كاهش آن با استفاده از ستونهای مبادله كننده آنیونی/ حمیدرضا هنری Click كلاهبرداری و جرائم در حكم كلاهبرداری/ محمدعلی نجاتیان Click بررسی رشد كودكان در مراكز بهداشتی كانون خیرخواه/ حسین متولی‌زاده‌اردكانی Click بررسی تعیین مقدار آهن سرم خون گوسفندان بومی ایران/ ایرج عظیمی Click بررسی وضع بیماران دیابتی بستری شده در مركز پزشكی رضاپهلوی/ منیژه پویان Click مطالعه تاثیر سیگار بر روی فلورمیكربی گلو/فریده شیمی. Click صنعت جدید بستنی‌سازی در ایران/ احسان‌الله تعلیم Click نقش كوره‌های آجرپزی در انتشار فلوراید در هوا/ مینا مومنی Click دامپروری در مناطق خرمشهر و آبادان/ عباسعلی منصقی Click لكوسیتهای خون و نوتروفیلی حاصل از هاری در سگ/ كامران افشار Click بیولوژی و سیستماتیك پروانه‌های منطقه همدان/ مصطفی حجازی Click خوكهای حامل سالمونلا/ علی‌اكبر آزادگان Click حكومتهای محلی كشورهای مترقی جهان و ایران (آمریكا - انگلستان - آلمان غربی - فرانسه - ایران)/ سعادت جلالی Click مطالعه زعفران و فرآورده‌های جالینوسی آن و جستجوی تقلبات ممكنه به طریقه كروماتوگرافی/ جواد سعیدتهرانی Click اثرات عفو عمومی و فوت و اعاده حیثیت در مجازاتها/ محمد رحیم‌زند Click دادرسی روستایی در ایران خانه‌های انصاف و بررسی تطبیقی با دادرسی روستائی (هند پنجایات‌های عدالت)/ فرشید افشار Click ساختمان فلسفی دولت و سیر تحول آن/ محمدرضا رفیق Click مدیریت استخدام/ پرویز افشار Click رهن/ حسین خبیر Click انقلاب آموزشی و اداری/ مهدی كیشی‌پور Click شهر و شهرداری/ ذبیح‌الله بقالیان Click اركان سازمان تلویزیون ملی ایران/ ایرج منشی Click روش‌های مختلف بیمه اتكایی/ مصطفی شهیدی Click آثار اقتصادی سدسازی در ایران/ رضا فتحی‌افشار Click نقش اقتصادی صنایع دستی ایران/ لیلی آتاپور Click تاثیر عامل اقتصادی در بزهكاری نوجوانان/ سیدموسی احمدی Click بررسی فعالیتهای سازمان امور اداری و استخدامی كشور/ معصومه خسروانی Click طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل و اجرای آن در ایران/ كاظم امینی Click سقط جنین/ یحیی حسینی‌مدنی Click چند نكته در باره حقوق هوایی بطور كلی و هواپیمایی در ایران/ آذرمیدخت كورانلو Click شورای دولتی/ محمدعلی اخوان Click مسئولیت مدنی در حقوق ایران/ رضا نوری نیستانك Click فرار از خدمت نظام در قانون ایران و فرانسه/ سیاوش بهزادی Click تاثیر عوامل روخی در مجرمیت (عواملی كه مجرم را به ارتكاب جرم و امیدارد/ محمدجواد استخریان Click همگامی یا تضاد مجازات و درمان در جرائم اطفال/ قدسیه حلالی‌بهزاد Click پیدایش اسرائیل و بحران منطقه عربی خاورمیانه/ جلیل رمضانی Click اقرار در حقوق مدنی ایران/ ماندنی مواساتیان Click اقرار در حقوق ایران/ فرج‌الله مجتهدی Click تحقیقی در باره علل و عوامل مولد جرم/ اسدالله سیدافقهی Click بیمه و گسترش آن در ایران/ علی طغرل Click اقتصاد مسكن در ایران/ جمال مرتاضی Click مقایسه اثر سه مكمل غذایی (اروفاك - ویگوفاك - ترامایسینA.D. كرامیلز) در پرواربندی گوسفندان/ عنایت‌الله خلیقی Click سندرم شكم درد گاو/ هرمزیار اعتمادی Click رلاكسانها در آنستزی/ رحیم یوسف زاده Click داروهای خواب‌آور/ فریدون معظمی Click اثر سمی داروها روی گوش داخلی/ محمدحسین سراج‌جباری Click اكتینومیكوزیس/ هما زند Click اتوایمونیتی و بیماریهای حاصله از آن/ قمری حبیبی Click ترجمه فصولی از كتاب جراحی عمومی Ellis and calne/ خشایار سرفراز Click بررسی شیمیایی افوربیامیرسی‌نی‌تسل/ كیانوش یزدی‌زاده‌شتربانی Click سنتز و اثرات فارماكولوژیك مشتقات -4/3/1 تیادی‌آزول و -4/3/1 سلنادی‌آزول/ الكساندر بدلی Click ارزش آرتریوگرافی رنال در تشخیص هیپرتانسینونها با منشاء رنوواسكولر/ حسین نبی‌اشرفی Click شیر (خواص فیزیكی و شیمیایی/ نعمت‌اله توسلی Click تجسس مرفین در ادرار معتادین به وسیله كروماتوگرافی غشای نازك/ فضل حسن‌شاه Click بهداشت گوشت از نظر سیستی‌سركوز/ نصرت‌الله عارفی Click تشخیص افتراقی مشتقات فتوتیازین/ خلیل شهراسبی Click واكنشهای حجمی كه منجربه ایجاد رسوب یا تركیبات غیر یونیزه میشوند/ شوقی عبدالمسیح‌عیصو Click خطرات تشعشعی در حاملگی/ علی پورابریشمی Click نیشكر ایران/ هوشنگ عیوضی Click ترجمه فصل نهم كتاب طب داخلی Mccombs/ پروین گنجه‌ای Click پستی سمی استافیلوكوكسی/ گلوریا قوامی‌ممقانی Click جراحی مری و معرفی دو مورد آن از بیمارستان سعادت‌آباد/ پرویز پوردانش Click درمان ورم پستان گاو با پماد سوپرماستول/ حسین ریاضی Click رادیولوژی تشخیصی Diagnostic Radiology (1973)/ خلیل فارسی Click بررسی در هضم و جذب كار و تنوئیدها " - بهترین روش كروماتوگرافی و تعیین مقدار كار تنوئیدهای موجود در هویج و كدوهای ایرانی/ هوشنگ بیكرسولی Click بررسی شیمیایی گیاه زیریفوس - اسپیناكریستی/ مسعود محمودیان Click فیستولهای دستگاه ژنیتال بعد از زایمان/ فرهاد خسروی Click ترجمه فصول مربوط به بیماریهای قلب و ریه از كتاب Therapeutics Manual Of Medical/ غلامحسین شجاع‌چاغروند Click بررسی حساسیتهای دارویی/ حسین كوشاپور Click بررسی داروهای خواب‌آور/ لمیعه كبیری Click بررسی بازاریابی میوه خراسان/ قاسم صلواتی Click اثرباقیمانده كود فسفره و ازته از مزرعه ذرت سال قبل بر روی گندم در خاك باجگاه/ پروین پسران Click رادیوگرافی مری، معده، اثنی‌عشر طبیعی و پاتولوژیك نزد اطفال/ غلامرضا خلیل‌الله Click بررسی ترشینیوز در گرازهای نواحی گیلان و مازندران/ زین‌العابدین جعفرزاده Click بررسی مواد معدنی (كلسیم -فسفر - منیزیم - آهن) روی سنگهای مختلف ایران و اهمیت آنها در جیره غذایی دام/ نصرت عرفانی Click بررسی عقاید روسا و معاونین آموزشگاههای شهر ری در مورد چگونگی تغذیه رایگان و لزوم آموزش بهداشت و تغذیه/ حسن اخوان‌همدانی Click بررسی مدیریت مالی در بیمارستانهای دولتی و خصوصی ایران/عبدالمناف اصلانخانی Click بررسی مشكل تامین اجتماعی كارمندان و كارگران در سازمان تولید دارو/ مهراندخت رشدیه Click بررسی آلودگی به كرمهای روده‌ای دریچه‌های مدارس مشهد/ پروین حكیم‌زرگر Click روشهای سنجش افكار عمومی/ علینقی میرفخرائی Click صنایع دستی نقش آن در مرحله صنعتی شدن ایران/ احمد ناصرمستوفی Click بررسی بخش رادیولوژی در بیمارستان/ ابراهیم خانجانیان Click چك و لزوم اصلاح قوانین و مقررات مربوط به آن/ حسین صنایع Click بررسی تحلیلی قراردادهای نفتی ایران پس از ملی شدن نفت/ محمد مقامی‌اصل Click فلسطین/ مجتبی فربودمنش Click ناهنجاری جنسی زن/ عبدالحسین عامری‌نائینی Click مرگهای ناگهانی در اطفال/ مفید قرشی‌زاده Click اثر املاح بر روی نفوذپذیری خاك/ مسعود اسماعیل‌خانیان Click سوء تغذیه در اطفال/ یوسف یوسفی‌مقدم Click Parenteral Hgperalimentation/ عزیز سلام‌زاده Click بیماری متابولیسمی/ ایرج فكرآزاد Click كنترل تراوش در كانالهای آبیاری (آستر كردن كانالها)/ تقی شیروانیان Click تكنولوژی و تكنیك فرآورده‌های پنبه/ غلامعلی رستگار Click مقایسه كنجاله پنبه دانه و كنجد در جیره غذایی مرغان تخمگذار/ محسن جلالی‌نائینی Click اسپلنومگالی‌ها و اندیكاسیون جراحی آنها/ احمد كاظمی Click كاربرد روش ایمنوفك و رسانس در آلودگی انسان به كیست هیداتیك/ فرخ لمعه Click بررسی نیازهای بهداشتی درمانی شهرستان نوشهر/ عبدالوهاب رحیمی Click آتیه مدیریت در ایران و ارتباط آن با بكارگیری فعلی نیروی انسانی غیر ایرانی/ اسدالله حیدری Click تغذیه اطفال/ نسرین قائمی Click مطالعه و بررسی آلودگیهای زاینده‌رود اصفهان/ غلامرضا صفائی‌مقدم Click عادات و عقاید در مورد تغذیه شیرخواران در كوی نهم آبان/ رضوانه گوهری‌اناركی Click جراحی ناهنجاریهای مجاری ادراری در كودكان/ علیرضا میرشمیرانی Click مشخصات حشره‌كش‌های كلره و فسفر و مسمویت‌های ناشی از آنها/ سوده یثژبی Click عفونتهای زایمانی و نحوه پیشگیری آن/ ملوك صنیعی‌قمی Click بررسی نحوه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در مركز بهداشت و درمان دانشگاه تهران/ رضا دماوندی Click بررسی آماری روشهای جلوگیری از حاملگی در شهرری براساس مدارك موجود در درمانگاه تنظیم خانواده بیمارستان فیروزآبادی/ همادخت بهزادی Click ارزشهای فرهنگی ایران به ترتیبی كه در فرهنگ امثال و حكم دهخدا جمع‌آوری شده است/ هاشم فرخ‌نیا Click تحقیق در وجوه افتراق مرحله تعقیب در دادسرای نظامی و عمومی ایران/ محمود گرامی Click نقش دلائل مادی از نظر فنی و فضائی در كشف و اثبات جرم/ رحیم داورنیا Click وضع مالیه ایران از صدور مشروطیت تا شهریور 1320 شمسی/ منصور قطبی Click تشكیلات مالیه ایران از صدر اسلام تا مشروطیت/ محمد حیاتی Click ساختمان صادرات ایران و اثر صادرات در توسعه اقتصادی ایران در پنج سال اخیر/ سرور اصالت Click بررسی جزائیات در اسلام/ فروغ تنكابنی Click بحران دلار (از 1944 تا 1971/ مسعود وكیل‌زاده Click خزانه‌داری كل و اداره كل تطبیق اسناد و تعهدات وظایف و روش مكانیزه كردن كار آنها/ سلیمان خواجه‌نوری Click سیستم اطلاعات پرسنلی و نقش آن در اداره موسسات بزرگ/ كاظم رضوی‌طوسی Click جرائم ترك فعل كیفر نظامی ایران/ عباس فیاض‌مقدم Click مطالعه در زندگی اجتماعی و اقتصادی عشایر كهكیلویه و بویراحمد/ مهردخت گرانفر Click مراجع‌رسیدگی بشكایات علیه دولت در ایران و مقایسه تطبیقی آن با سیستم انگلوساكسون/ احمد ملكی Click مشكلات قانون استخدام در مقام اجرا/ سركیس كاراپتیان Click شناخت حاكمیت ملكی در قوانین بین‌المللی/ احمد كریمی Click موارد قطع خدمت دولتی در ایران/ مینا فیروزی Click تجزیه و تحلیل سازمان مالیاتی ایران در حال حاضر/ علی‌اصغر احمدپور Click بحث در جرائم عمدی و خطئی/ رضا شیخ‌بهایی Click بحث پیرامون جرائم احتكار و گرانفروشی/ روح‌الله امینی Click وظایف و اختیارات ماموران وصول مجازاتهای‌مالیاتی وضع مالیه كشور پس از مشروطیت تا تاریخ قانون جدید مالیاتهای مستقیم/ محمد عیاری Click روابط بازرگانی ایران با شوروی و كشورهای بلوك شرق/ حسام‌الدین نجم‌آبادی Click سیاست بازرگانی خارجی ایران در ده ساله اخیر/ شهلا شمسا Click حاكمیت دولتها در حقوق بین‌الملل/ محمدرضا رحیم‌زاده Click دادرسی اداری/ شهین پناهی Click دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و فرانسه/ مرادعلی جلالوند Click تعمیم بیمه‌های اجتماعی/ حمید برنا Click نفت فلات قاره ایران در خلیج فارس/ چارلیس دانیال Click مكانیسم‌اثر سلنیم بر مشتقات 2، - 5 دی‌آریل 1 -، - 4 دی‌یتین 1 -، - 4 تتروكسایدها/ عباس رشیدبیگی Click نقش انحرافات اجتماعی، اخلاقی و جنسی در ارتكاب جرائم/ نصرت‌الله محمدحسینی Click سرقت در حقوق جزای ایران - سوئیس ، فرانسه/ چنگیز باقرزاده Click سرقت در ایران و انگلستان/ كیوان صدری Click صنعت نساجی و پنبه در ایران/ نرگس سرباز Click سازمان بین‌المللی كشورهای صادر كننده نفت/ جواد راشدی Click نقش تربیت و وراثت در بزهكاری كودك/ امان‌الله ناصری‌مقدم Click روابط بازرگانی ایران با كشورهای اتحاد جماهیر شوروی و آلمان غربی/ عبدالله صدرشهیدی Click شهرنشینی و رابطه آن با جرم/ جواد طباطبائی Click بررسی فعالیت بانك مركزی در اجرای سیاست بازرگانی كشور/ محمدحسین شیخ‌بهائی Click منابع مالی صنعت نفت ایران/ زینت صدقدار (یاسری) Click قتل غیر عمد/ حسین قبادیان Click مسئولیت كیفری بیماریهای روانی در حقوق جزای ایران/ هوشنگ خدائی Click عمران دشت قزوین در برنامه‌گزاری پنجم/ اعظم‌السادات خطاط Click سرقت/ علی حسین‌زاد Click استنطاق (بازپرسی)/ حسن رفیعی‌طاری Click بررسی دلائل عدم ادامه برنامه جمعیت و تنظیم خانواده در بین مراجعین مركز بهداشت شهرستان مرند و لزوم آموزش در حل مشكلات موجود/ بیژن خاكپور Click طراحی اطاقهای عمل/ شهناز هوشمند Click گواهی از نظر پلیس علمی/ محمدابراهیم نبوی Click حمایت خانواده در حقوق ایران و فرانسه و بررسی لایحه حمایت خانواده در ایران/ محسن فخارپور Click قیمومت/ میمنت چوبك Click تحقیقی پیرامون اثرات قانون جدید استخدام كشوری مصوب سال 1345 در انتخاب كارمند/ حسین قریشی‌لنگرودی Click احكام نفقه در ایران/ ناصر خزانه‌دار Click هدف از مجازاتها چیست ؟/ بیوك اسدی Click سازمان مركز خدمات ماشینی در وزارت دارایی و استفاده از كامپیوتر در امور اداری/ عبدالحسین بیات Click حجر در قانون مدنی ایران/ اسمعیل زرگری Click تحقیقی پیرامون شاخص‌های قیمت‌ها در ایران/ سعید وكیلی‌راد Click تحقیقی پیرامون دگرگونیهای سازمانی، اصلاحات اداری و پیشرفتهای بانك ملی ایران در دهساله اخیر/ حسین دیان Click نقش اقتصادی شركتهای تعاونی تولید و مصرف و سوابق تاریخی آن/ پوران وقارفرحناك Click بررسی موسسات اجتماعی كودكان و نوجوانان ایران/ پرویز اكرمی‌قوشچه Click تحقیقی پیرامون طبقه‌بندی مشاغل در وزارت آموزش و پرورش و مشكلات اجرای آن/ محمدطاهر مرادمند Click تاریخچه و نقش انجمنهای ایالتی و ولایتی در اداره امور دولتی/ ابراهیم زینت‌افزا Click كثرت اولاد و رابطه آن با جرم/ محسن زعفرانچی Click شناخت عوامل جرم‌زا در كودكان و بیلان داده‌گاه‌های اطفال ایران/ ناصر مهران Click نقش پرسنل در اداره امور موسسات صنعتی/ هرمز هرمزی Click اقتصاد ژاپن الگوی كشورهای آسیائی/ حبیب‌الله محمدی Click بازنشستگی در قانون جدید استخدام/ گل ریاح سمیعی Click ضرر و زیان ناشی از جرم و مسئولیت اطفال بزهكار/ فتح‌الله یاوری Click حواله در حقوق مدنی ایران/ محسن همایونفر Click نقش بانك رهنی در توسعه خانه‌سازی در ایران/ پرویز پورمعزی Click مسئولیت سازمانهای اداری/ پورانداخت حسین‌زاده Click جعل از نظر حقوق جزای ایران و فرانسه/ علیرضا فداكار Click نقش سازمانهای كارگری و كارفرمائی در بهبود روابط كار/ غلامرضا عزیزی Click بازنشستگی در ایران/ محمد سوفالیان‌شهریاری Click تجزیه و تحلیل اقتصادی و اجتماعی شركتهای سهامی زراعی در ایران/فتانه همایون‌مهر. Click توزیع درآمد و رشد اقتصادی/كامران تقوی‌دینائی. Click حكومت‌های محلی و بررسی در قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی در ایران/ مصطفی مهدوی‌امیری Click بحران خاورمیانه عربی از ماده ژوئن 1967 تا ژوئن 1968/عذرا خطیبی. Click بازار اوراق بهادار/محمدرضا میبدی. Click ارزیابی وضع اقتصادی افغانستان طی برنامه‌های توسعه اقتصادی بین سالهای 1346 - 1304/قدرالدین هاشمی. Click توسعه حمل و نقل هوایی بازرگانی در ایران/ مهدی قراچه‌داغی Click نقش اسرائیل در منطقه عربی خاورمیانه (رقابت شوروی و آمریكا)/غلامحسین واحد. Click روابط ایران با كشورهای شوروی، چكسلواكی، رومانی، لهستان، بلغارستان و مجارستان در طول چند سال اخیر/عبدالحمید وثوقی. Click اثر منابع انرژی در اقتصاد ایران/منوچهر جهانی. Click روش اصلاحات اداری در ایران/ ذین‌الدین كیانی‌نژاد؛ به راهنمایی: محمدعلی معتمد. Click مشروبات الكلی و مواد مخدر و ارتباط آنها با جرائم/ مهدخت اخترخاوری Click تاثیر انقلاب سفید در نهضت تعاونی ایران و مقایسه آن با كشورهای مترقی/ علی‌اصغر طاهری Click تحقیق در باره جرائم جنگ/ مرتضی میرپوریان Click تجزیه و تحلیل سازمانی پست ایران/ همایون مهاجر Click نقش قالی و قالیبافی در اقتصاد ایران/ بهرام اطمینان Click وقف و سازمان اداری آن از ایران باستان تا حال/ هادی خلعتبری تنكابنی Click فعالیت بانك ملی ایران در زمینه‌های اقتصادی/ محمود الهی‌پناه Click روابط اقتصادی ایران با كشورهای بلوك شرق، بلغارستان، چكسلواكی، رومانی، شوروی، لهستان، مجارستان و یوگسلاوی/ حسین مرتضوی Click سقط جنین در حقوق جزای ایران، فرانسه، سویس ، فقه شیعه/ محمدعلی ترابی Click افترا و توهین و هتك حرمت/ محمدحسین جوادیان Click تاریخچه تعاون و تامین اجتماعی در ایران/ جعفر صدیق Click سازمان بین‌المللی هواپیمایی كشوری، ایكائو ICAO/ حسین قناویزچیان Click قطبهای توسعه منابع آب و خاك در آینده دور ایران/ محمدرضا صمیمی Click اثر محیط در بزهكاری جوانان/ محمدحسین كوزگران Click بیمه و نقش آن در توسعه اقتصادی/ فلامعلی نیری Click طبقه‌بندی مشاغل/ غلامرضا تاجیك Click جنبه‌های درمانی بیمه اجتماعی/ هوشنگ باشتی Click تحول قوانین جزایی راجع به بزهكاران جوان در ایران/ حسین‌عمادالدین علامه Click ضابطین دادگستری و نظامی/ محمود ذاكری‌ارمكی Click انجمنهای حرفه‌ای/ زین‌العابدین شكوه؛ به راهنمایی: جعفر نیاكی. Click سازمانهای اداری ایران از مشروطیت تا حال/ محسن كرباسی Click مختصری از اصول علمی و علمی تجارت خارجی ایران/ مهرانگیز رازقی Click مسائل رفاه اجتماعی ایران/ ارسلان میری Click دفاع مشروع/ محمدصالح كاملی Click كاربرد احتمالی خاك بنتونیت سمنان بعنوان جاذب مواد آلی در حذف دترجنت از آبهای زیرزمینی آلوده تهران/ میرعبدالمهدی میرسپاسی Click روش استاندارد پشم در بعضی از كشورها و ایران/ مهدی ولیان Click نظری بر عنصر معنوی جرم در حقوق جزای ایران/ عباسعلی شایان Click بودجه‌بندی دولتی و مراحل مختلف آن/ محمدحسن امیرسهامی؛ به راهنمایی: منوچهر فرهنگ . Click سیر تكامل و تحول قوانین استخدامی ایران/ فرید سیاح‌سپانلو Click عنصر قانونی جرم در حقوق جزای ایران/ بهاءالدین معینی Click بررسی تعاون اجتماعی در ایران/ كاظم اوصیاء Click سازمان بیمه‌های اجتماعی روستائیان/ احمد منظوری Click تحقیقی پیرامون نقش اصلاحات ارضی در توسعه اقتصادی ایران/ محبوبه داودزاده Click تكثیر و پرورش آزاد ماهیان/ اسحق دوستكولی Click مطالعه وضع پرورش و صنایع گوسفند در منطقه مشهد و اطراف آن/ عبدالرضا حسینی‌ابریشمی Click عوارض ناشی از نارسایی غده تیروئید/ خدیجه رحیمی‌متره Click تغذیه دام با مازاد محصول خرما و پودر هسته آن در جنوب ایران/ باشی پركان Click روش جدا كردن موازكرك/ محمدصادق میثمی‌فرد؛ به راهنمایی: محمد ستاری. Click بررسی و پرورش و نگهداری گاو در شهرستانهای شمالی استان خراسان/ محمدعلی غضنفری Click بررسی بهداشتی كارخانه شیر پاستوریزه مازنداران (ساری)/ عسكری رادفر Click روغن ماهی/ علی فیضی Click بررسی زعفران و تقلبات آن/ غلامرضا برهانی Click بررسی اثر لوامیزول با میزان 5 میلی‌گرم به كیلوگرم روی نماتودهای روده‌ای سگ/ جلال غفوری Click بررسی وضع كشاورزی شهرستان مهاباد/محمد قاضی‌مكری. Click پیدایش اتحادیه‌های كارگری در ایران/شهلا وخشورفر. Click تحقیقی در باره سیمان ایران/محمدرضا باغیا. Click دامپروری در سراب/ ظهراب علیزاده Click جامعه‌شناسی و اقتصاد روستایی ممسنی/ ناصر علاج Click بررسی قانون مالیاتهای مستقیم و روابط آن با توسعه اقتصادی (در ایران)/ناصر جهانبخش. Click مالیات در اقتصاد ایران/علی ماجدی. Click بررسی مقایسه روش نگهداری جوجه در قفس و بستر در شرایط ایران/ محمد انوربخرابی Click شركت و معاونت در جرم از نظر رویه نظامی دادگاههای ایران و فرانسه و عقاید علمای حقوق/ هرمز ایرم Click تحولات سازمانهای اقتصادی ایران بعد از مشروطیت/ هاشم نفر Click فدرالیزم و كشورهای فدرال/محمد سالاری. Click نهضت تعاون و اثرات اجتماعی و اقتصادی آن/ ایرج وزیری Click مفهوم عادلانه قانون/ منوچهر بدوحی Click محجورین و احكام مربوط به آنها/ عبدالرحیم بخشایش‌كرم Click عملكرد سیاستهای اقتصادی و بخشهای عمده تولیدی در برنامه عمرانی سوم كشور/ محمدعلی شیخ‌الاسلامی Click مالیات شخصیت‌های حقوقی و تحول آن در ایران/ اسمعیل سمیعی Click طرح ومحاسبه تاسیسات یك تصفیه‌خانه فاضلاب شهری و استفاده مجدد از فاضلاب جهت آبیاری/ عباس جناب Click بررسی غلظت اكسیدهای ازت در رابطه با ترافیك در شهر تهران/ ناهید جمیعی Click بررسی وضع اجتماعی دانش‌آموزان در ارتباط با آگاهیهای بهداشتی و نقش آموزش بهداشت (در دو دبستان ناحیه 2 آموزش و پرورش تهران)/ محمدرضا آزرم Click بررسی وضع تغذیه معتادین در بیمارستان توان‌بخشی ونك/ هما جمال‌اسفرجانی‌نژاد Click تاثیر استاندارد كردن كالا در تجارت خارجی ایران/خسرو خواجوی. Click اوضاع اقتصادی شهرستان فسا/حسن عمادی. Click تحلیل داده‌ها - ستاده‌ها و روش كاربرد آن در ایران/ احمد فرجی‌دانا Click پیشرفتهای بیمارستان و مدیریت بیمارستانها در ایران/ امیرحسین خلیفه‌سلطانی Click بررسی رشد كودكان در شهر اصفهان/ بدرالزمان بحرینی‌اصفهانی Click نقش سازمان شاهنشاهی در درمان بهداشت كشور/ خدایار یزدانی Click نقش مدیر در حل مشكلات بیمارستان آموزشی/ كبری شانه‌چیان (امین) Click بررسی مقایسه‌ای ژنتیك ایرانیان ارمنی و یهودی/ حمیده طباطبائی Click بررسی كالبدشناسی اعضای پشت حجاب حاجز خرگوش/ مهدی ناظم‌زاده‌وزیری Click تحلیلی از تحقیقات اخیر تغذیه و رشد كودكان قبل از مدرسه/ فاطمه دركشلو Click شناسائی و تعیین مقدار حشره‌كشهای فسفره با كلرورپالادیوم بروش كروماتوگرافی Thin Layer/ علی‌اصغر حیدری‌محمدآبادی Click بررسی شیوع دردهای استخوانی عضلانی و بیماریهای روماتیسم، آرتریت و تب مالت در استان اصفهان سال 2532/ علی فروزان Click تایپینگ باكتریهای گرم منفی VP + جدا شده از نمونه‌های بالینی فاضلاب ، مدفوع و تعیین الگوی مقاومت آنها/ یوسف نجفی‌كیا Click كاربرد تئوری سیستم‌ها در مدیریت بیمارستان/ علی عطافر Click مطالعه سرواپیدمیولوژی ایشیریشیاكلی‌های توكسین‌زا در ایران/ احمد احمدی Click رابطه سرب هوای تهران با تغییرات آن در خون/ الیزا اسحقی‌رشتی Click مطالعه موارد عمل شده كیست هیداتیك در بیمارستان پهلوی در دهساله اخیر با توجه به سن و شغل/ منصور عدالت Click بررسی و ارزشیابی دوره فوق‌لیسانس اداره امور بیمارستانها تا سال 2536 شاهنشاهی/ عبدالمطلب زهادت Click نقش خانواده در اعتیاد بیماران زن بیمارستان معتادین ونك/ پوران اسلامیدوست Click بررسی جایگزینی توكسوپلاسماگوندیی (سویه PH و تهران) در اعضای مختلف راست/ موژان بنی‌صدر Click جدا كردن اكتینومایس‌بویس از كیست هیداتیك مولتی‌وزیكولر/ اشرف طالبی‌نژاد Click اقتصاد و سیاستهای دارویی كشور (بررسی وضع و مشكلات دارویی كشور)/ ابوالقاسم پوررضا Click بررسی آزارهای هیستوپاتولژیكی شیستوزومیاز در حیوانات آزمایشگاهی/ آذر میرحقانی Click راندمان كربن فعال پودر شده در حذف مواد آلی در تصفیه فیزیكی و شیمیایی فاضلاب خانگی تهران/ زهره جوادی Click بررسی وضع تغذیه افراد گیاهخوار در مقایسه با افراد همه چیزخوار/ فاطمه ربیعی Click تعیین فضای مناطق مختلف بیمارستان بوسیله كمپیوتر/ محمدعلی اخوان Click عادات و عقاید در باره غذای مكمل نوزادان روستای بیستون/ حسین طایفه‌محمودی؛ به راهنمایی: بهیندخت نویدی‌كسمائی. Click بررسی اثر كمبود پروتئین - انرژی بر روی دستگاه مصونیت موش/ زهرا علی‌نژادزنجانی Click بررسی عفونتهای باكتریایی مجاری تنفس فوقانی در اطفال یك جامعه محدود/ هوشنگ دلاوریان Click جداسازی ویروس از آب/ احمد خوشزبان؛ به راهنمایی: رخشنده ناطق. Click بررسی سیستی‌سركوس‌بویس از نظر هیستوپاتولوژی در اعضاء مختلف خصوصا در احشاء و مغز/ طاهره میرزایوسف Click بررسی توكسوپلاسمالسموز در گوسفندان بومی استان‌های گیلان و مازندران/ محمدتقی شگرف كار Click بررسی گوسفندان شیری/ بردیا غواض‌اوحدی Click فلسفه، سازمان سیاسی و تحلیل عملكردی اتحاد جماهیر شوروی/منوچهر روزبه. Click احكام مربوط بوضع روانی مجرم در قانون اصلاحی مجازات عمومی ایران مصوب 1352/ بهمن كشاورزی Click مراحل بودجه از تنظیم تا تفریح در ایران/ مهدی شه‌ملكی Click مجازات اعدام در محاكم عمومی ایران/ محمد مقتدرنژاد Click الكل و نقش پلیس در جلوگیری از ارتكاب جرم/ علی بهداد Click عوامل روانی موثر در مجازات/ علی‌اكبر فرورد Click سالم‌سازی محیط/ جعفر انجمنی Click بررسی تحلیلی عمد و خطاء و انتقاد به نحوه مجازات جرائم خطئی/ محمدامین كیان‌زاد Click اهمیت پروتئین در التیام زخمهای اعمال جراحی/ رسول روح‌الامین Click صنعت پوستین‌دوزی در استان خراسان/ شاهین فیروزی Click دامپروری در استان سمنان/ علی بنی‌اسدی؛ به راهنمایی: محمود شماع. Click تحلیلی بر مسئله گوشت كشور/ محمد خداشناسی Click سیر تحول در آموزش و پرورش/فریده متقی. Click ارزیابی میزان یادگیری دانش‌آموزان از كتاب درسی انگلیسی سال اول دبیرستان/ علی دادگری Click تحقیق در مورد مشكلات آموزش زبان انگلیسی در دبیرستانهای ایران/ سالار منافی‌اناری Click روش تدریس زبان انگلیسی برای دانش‌آموزان ایرانی (دوره متوسطه)/ هوشنگ حكمت پناه‌دهكردی Click بخیه عروق/ محمدمهدی كیانی Click استخراج لانولین از پس آب پشم و بررسی اقتصادی قیمت آن/ حسین طیبی Click تاثیر درجه حرارت روی دوره فحلی و باروری گاوها/ كاظم ملازم Click مطالعه انسداد روده در گاو/ موسی رمضانی‌سراجاری Click هالامید و موارد استعمال آن/ مهدی كبیری Click مقایسه بهداشتی كشتارگاه قدیم و جدید بندر انزلی/ محمدرضا رسولی Click ماركتینگ پشم در ایران/ لطفالله رئیس‌حفیظ Click بررسی ضایعات سیستی‌سرك در قلب/ علی پرستنده‌چهر Click علل نفح در گاو و طریق درمان آن/ تقی تقی‌پوربازرگانی Click بیهوشی عمومی در سگ با انتراوال سدیم/ عباس سبزپوشان Click رابطه تیپ 2 ویروس هرپس و سرطان دهانه رحم/ منیرالسادات موسوی؛ به راهنمایی: سیمین سعیدی. Click نقش برنامه‌ریزی در گسترش خدمات درمانی در ایران/ روح‌اله فرحی Click بخشی از محدودیت‌ها و مشكلات توسعه و بهره‌برداری آب مشروب تهران/ نسرین گودرزی Click پیشنهاد سیستم حسابداری بیمارستان (راهنمای حسابداران بیمارستان)/ حسین توكلیان Click بررسی رشد و نمو كودكان تا پانزده سال در منطقه بندرعباس/ ژاله امامی‌سعید Click مطالعه تطبیقی سیستم‌های خدمات بهداشتی و درمانی در ایران/ عبدالله حسابی Click تاثیر حشره‌كشهای ددت ، دی‌الدرین، مالاتیون روی حالات مختلف خونخورده، خالی و باردار آنوفل‌استفنسی/ ستاره فائقی‌شریف Click شیراوپریزه/ محسن سلیمی‌وحید Click نومریكال تاكسونومی پشه خاكیهای ایران/ عباس احمدی Click بررسی مقایسه عوارض سقط زودرس و سقط های بعد از شش هفته با روش ساكشن/ شیطانه سرودی‌مقدم Click بررسی میزان، مدت و علت بستری شدن در بیمارستانهای استان اصفهان در سال 2532/ عباس محمد Click بررسی غلظت واینیل‌كلراید در صنایع پلاستیك سازی ایران/ نسرین مظفریان Click بررسی آنفلوآنزا در حیوانات و پرندگان در ایران/ منوچهر ایزدیار Click بررسی وضع پروتئین در زنان باردار/ افتخارالسادات اكثیرمنفرد Click بررسی بیمارستانهای ایران از نظر پیدایش ، طبقه‌بندی، استاندارد/ احمد جامع Click بررسی تغییرات آنزیمهای كبدی در حاملین آنتی‌ژن استرالیایی/ زرین ایزدخواه Click بررسی غلظت كلسترول خون در افراد آرتریواسكلروتیك/ ثریا ساسونس Click تحولات و عوارض یك مورد پیوند كلیه/ محمود مستوفی Click بررسی سالمونلا در گنجشگهای مرغداریهای اطراف تهران/ حسن رضانیا Click بررسی اثر رنگدانه‌های تثبیت شده بر روی رنگ زرده تخم‌مرغ/ بهنوش وثوقی‌نورشاهی Click عوارض بعد از عمل جراحی زخم معده و اثنی‌عشر/ محمدرسول حرفت‌كار Click اساس شناخت بیماریهای قلب در كودكان/ مهدی هوشمند Click كارخانه شیر پاستوریزه رشت/ البرز مهرابی‌حقی‌همدانی Click گزارش از كارخانه ماشین سازی اراك/سعید محمدیان‌لاریجانی. Click تفسیر فوتوكاردیوگرافی در تنگی دریچه میترال/ حبیب‌اله نوروزی Click بررسی شیوع، رابطه علایم الكتروكاردیوگرافی و عوامل مساعد كننده ازدیاد فشار خون شریانی در گروههای جمعیت روستایی ساكن كرانه‌های دریای خزر سال 2530/ آریو شهبازی‌مقدم Click دیسمنوره/ علیرضا مسیبی Click مطالعه زخم‌ها و سوختگی‌ها و درمان آنها/ خجسته طاهری Click بیماریهای عروقی (فنومن، رینو، ترومبوآنژئیت مسدود كننده) اكروسیانوزیس/ ناصر ابراهیمی‌دریانی Click ایمونولوژی و كانسر/ عبدالله رهبرنیكوكار Click هموستاز/ ماری میره‌منگوآل Click بررسی سزارین‌های بیمارستان جرجانی/ معصومه نظرداد Click بزرگی فیزیولوژیك تیموس در شیرخواران/ محی‌الدین شافعی Click اوضاع اجتماعی ایران در عصر صفوی/محسن جوادیان‌ارزاقی. Click مطالعه و تطور در باره اصناف شهرهای ایران/محمدرضا حمزه‌پور. Click استفاده از تسهیلات درمانی شهر سنندج/ محسن سیدطباطبائی Click سوختگی‌ها/ فرشته فرهبد Click مشاوره و راهنمائی در پرستاری/ هاجر عبدالان Click بررسی بیماری كبد در شیرخواران/ مرتضی نیك‌عهد Click وضع سل دامی در ایران و ارزشیابی توبركولین/ معصومه محمدی Click فاژتابنیگ شیگلافلكسنری‌های تهران و سواحل بحر خزر (1967 - 73)/ فرخنده خادم‌شریفی Click بررسی آگاهیها و عقاید دانشجویان دختر خوابگاههای دانشگاه تهران پیرامون مسائل جنسی و لزوم آموزش آن/ محمدرحیم ترابی Click بررسی و تعیین نوع حلزونهای آبزی در استان خوزستان/ محمدعلی هدایتی‌فر Click بررسی وضع آهن در مادران و نوزادان نارس/ پروین پورعبداللهی‌ششگلانی Click اثر فنوباربیتال در هیپربیلیروبینمی انكونژوگه مادرزادی/ كامبیز معاضد Click انواع و آماری از مسمومیتها و درمان آنها در تهران/ راضیه رهنمای چیت ساز Click تاریخ زهرشناسی در ایران/ اكبر اسلامی Click تعیین تعداد كاروتن در انواع هویج‌های ایران/ صدیقه نبییونی Click زعفران/ حسین قاسمی Click چای/ كامران شاهكامرانی Click صنایع ماهی در خلیج فارس/ حسن حیدرپور Click مركبات (لیموترش ، پرتقال)/ خلیل مجیدیان Click بررسی گیاهان صنعتی ایران/ جواد محمدباقر Click ادویه و تقلبات آن/ بهروز مصباح‌نمین Click تجسس و تعیین مقدار ارسنیك در ماهی (تون خلیج فارس و ساردین شمال)/ عبدالله شاهمرادی Click عدم هماهنگی قیمتها در بازار دارویی ایران/ محمدمهدی آل‌عصفور Click بررسی و شمارش دانه‌های گرده شهرستانهای رشت ، قم، سمنان و بروجرد/ فامینا اعلمی Click بررسی مواد افزودنی نگهدارنده غذا/ هما پزشكی Click سوء تغذیه شیرخواران/ كریم نوربخش Click تاثیرات عوامل نامساعد خانوادگی در بروز عوارض روانی/ سیروس سعیدی Click كلیه و فشار خون/ محمدرضا افتحی Click نوزاد نارس و آمار آن در بیمارستان جرجانی/ گورگن قازاریان Click تظاهرات و عوارض بیماری قند در دستگاه بینائی/ علی محمدی Click رژیمهای غذایی درمانی در بیماریهای قلبی عروقی و كلیوی/ كامكار شریفالكاشانی Click بیماری كالاآزار و بررسی چند مورد آن نزد كودكان/ نیر رسائیان Click بررسی دامپروری از نواحی حاشیه كویر (كاشان)/ محسن شفیعی Click استفاده از پوست حیوانات برای تهیه یوفت/ رمضانعلی یوسفی Click مطالعه و بررسی انگل‌های روده‌ای در یك محیط محدود در بچه‌های بین صفر تا سه سال (پروترزئرهای روده‌ای)/ غلامرضا انصافی Click كشاورزی بدون صنعت/ محمود زندیان Click آبهای زیرزمینی و قنات/ محمد دشتی‌زاد Click اصلاح و كشت كرچك/ منوچهر اختری Click اصلاح و كشت گلرنگ/ حسین شریعتمداری Click تعیین موقع كشت سیب زمینی/ احمدعلی فاتح‌نژاد Click آفات خرما در منطقه فارس/ محمدجواد فاضلی Click بررسی شدت و علل مهاجرت از نقاط مختلف فارس به شیراز و مقایسه وضع اقتصادی و اجتماعی مهاجرین در ده و شهر/ حسین واردی Click چای‌كاری و چای‌سازی/ ابوالحسن قویمی‌آل‌آقا Click بازاریابی گوشت در شیراز و حومه/ محمدرضا لیاقت Click واریس/ عالیه شیوعی Click بررسی كرمهای ریوی گوسفند/ معصومه فرشیان Click بررسی آبهای معدنی دره خله‌نو

   


پنجشنبه 21 شهریور 1387  08:09 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط:

Web Images Maps News Shopping Gmail more ▼ Video Groups Books Scholar Finance Blogs YouTube Calendar Photos Documents Reader Sites even more » Sign in Go to Blog Search Home Advanced Blog Search Preferences Blog results Results 31 - 40 of about 96 for gooya dot com.. (0.26 seconds) Published Last hour Last 12 hours Last day Past week Past month Anytime Choose Dates Choose Dates [Hide] Start End (optional) Subscribe: Blogs Alerts Blogs Alerts Atom | RSS Sorted by relevance Sort by date « View all web results for gooya dot com. نامه ۵۵۰ فعال حقوق زنان به نمایندگان زن مجلس در اعتراض به لایحه ... 6 Dec 2007 by kURDISH STUDENTS MOVEMENT ORGANIZATION... تبلیغات خبرنامه گویا advertisement at gooya dot com ای میل بدون اسپم رایگان !!Get a SPAM FREE email breakthru.com سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا بخش ویژه فارسی www.the-afc.com چه کسی بهتر تخته نرد بازی می کند؟ ... KURDISH STUDENTS MOVEMENT (Liberty &... - http://khwendkar.blogspot.com/ خشونت علیه خشونت 5 Nov 2006 by Samina تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ‪۸۵/۰۸/۱۴‬. “زلمای خلیلزاد” سفیر آمریکا در عراق در یک واکنش فوری، از صدور حکم اعدام “صدام” بهعنوان مجرم اصلی کشتار مردم شهر دجیل ابراز خرسندی کرد. تبلیغات خبرنامه گویا advertisement at gooya dot com ... انجمن بدون مرز - http://www.BedooneMarz.com/blog دوست عزیز و گرامی :جناب آقای سعید آب چر: مصیبت وارده را به شما ... 2 May 2006 by anjomaneqtesadi تبلیغات خبرنامه گویا advertisement at gooya dot com Buy Luxury Cars BMW, Mercedes Benz,... Reviews & Prices www.12buyacar.com چه کسی بهتر تخته نرد بازی می کند؟ بازی سر پول یا برای تفریح www.play65.com Diamonds Engagement Rings by ... وبلاگ انجمن اسلامی دانشکد... - http://anjomaneqtesadi.blogfa.com/ [ More results from وبلاگ انجمن اسلامی دانشکد... ] پیش نویس قطعنامه تازه علیه برنامه اتمی ایران 29 Jul 2006 by ali تبلیغات خبرنامه گویا advertisement at gooya dot com به گفته نماینده روسیه: "در صورت تحولات منفی از قبیل پاسخ منفی ایران یا شکست مذاکرات مطمئنا ما ماده ۴۱ مندرج در فصل هفتم منشور را که ناظر بر مجازات های بین المللی و تحریم هاست در نظر ... Mihanblog.Com - http://alimotamedi.Mihanblog.com گزاره های غیر اخلاقی و یا گزاره های حکمت عملی گفتگوی داریوش سجادی ... 26 Nov 2006 by hasany25 advertisement at gooya dot com. پراکسی و تست کامپیوتر ای پی ریلیتد دات کام www.iprelated.com. در جستجوی عشق هستید؟ سایت دوستیابی ایرانیان پرسونالز www.iranianpersonals.com. چه کسی بهتر تخته نرد بازی می کند؟ بازی سر پول یا برای تفریح ... معرفی کتاب و بزرگان و... - http://hasany25.blogfa.com/ سایت های زیادی در مورد هوا پیما آماده کردم ببینید BIMAX Travel ! 3 ... 17 Jan 2006 by baladolamin Ebrahim Nabavi :: gooya news : ترور کنیم تا مورد ... این هواپیما به شهر انتبه منتقل شد. ... اسرائیل باشد و یهودی را در هواپیما گروگان بگیرند؟ ... khabarnameh.gooya.com/nabavi/archives/015362.php - 36k - 18 نوا مبر 2005 - نسخه ذخیره شده ... بلد الامین - http://baladolamin.blogfa.com/ گزارش نقض حقوق بشر در ایران اسفند ماه 1383 22 Mar 2005 by retret تبلیغات خبرنامه گویا advertisement at gooya dot com مهاجرت به استرالیا اقامت دائم ار طریق کار و سرمایه گذاری www.homemigration.com دفتر وکالت میزان مهاجرت واخذ ویزای انگلستان - تلفن: 7353 328 207 044 www.mizaninternational.com Diamonds ... اخبار - http://akhbarr.blogspot.com [ More results from اخبار ] Stay up to date on these results: * Create an email alert for gooya dot com. * Add a blog search gadget for gooya dot com. to your Google homepage * Subscribe to a blog search feed for gooya dot com. in Google Reader New! Result Page: Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next Google Home - About Google Blog Search ©2008 Google Web Images Maps News Shopping Gmail more ▼ Video Groups Books Scholar Finance Blogs YouTube Calendar Photos Documents Reader Sites even more » iransoftdown@gmail.com | Web History | My Account | Sign out Google Advanced Search Preferences Personalized based on your web history. More details Web Results 1 - 10 of about 174,000 for گذاشتن پرده سیاه. (0.28 seconds) Search Results 1. آبی ، خاکستری، سیاه - صدا و سیما در پنج پرده! آبی ، خاکستری، سیاه - صدا و سیما در پنج پرده! - ... Paddle های دستگاه شوک رو از رو لباس طرف گذاشتن و شوک میدن اونم چه شوکی با هر شوک حداقل طرف ۱ متر قسمت ... dr-reza.blogfa.com/post-51.aspx - 29k - Cached - Similar pages - Note this 2. پرده شیشه ای پرده شیشه ای - ... ساتراپی فضای رنگی ذهن شرقی اش را در قالب ابتکاری سیاه و سفید، برای به اشتراک گذاشتن اندیشه های خود با دیگر مردم جهان به نمایش می گذارد. ... critics.ir/ - 36k - Cached - Similar pages - Note this 3. چرا چهره ی سیاهی از ایران؟ / عکس خب حالا اول بگو منظورت از گذاشتن این سیبیل چیه ؟ :» ... با خون وضو نمودید، کردارتان سیاه است شد پرده سیاهی، معیار پاکی زن ! ای صبح دم گریزان، معیارتان سیاه ... balatarin.com/permlink/2007/10/9/1148921 - 67k - Cached - Similar pages - Note this 4. قالب وبلاگ و همه چیز » گذاشتن آیکون کنار مطالب در وبلاگ 7 ترفند کاربردی برای یاهو مسنجر · آشنایی با مدارک رسمی Microsoft · گذاشتن آیکون کنار مطالب در وبلاگ · قالب مبین · پرده ی سیاه برای وبلاگ ... template.bloghaa.com/1387/05/30/گذاشتن-آیکون-کنار-مطالب-در-وبلاگ/ - 29k - Cached - Similar pages - Note this 5. جزیره الکترونیک با گذاشتن کد زیر تو وبلاگتون عکس هایی به صورت تصادفی در وبلاگ شما به نمایش در میاد . ... كد مشاهده پرده سیاه روی وبلاگ و حذف آن با كلیك روی بنر تبلیغاتی ««« ... ejazire.ir/cat-17.aspx - 87k - Cached - Similar pages - Note this 6. کدهای جاوا - مرکز دانلود این کد یک پرده سیاه روی وب شما قرار میدهد و تا زمانی که کاربر روی قسمت معین .... با گذاشتن کد زیر در سایت یا وبلاگ خود این سایت را به صورت فشرده ( لینک باکس ... nefrin4.parsiblog.com/Archive39012.htm - 111k - Cached - Similar pages - Note this 7. TAKP30|بهترین و جدیدترین قالب ساز بلاگفا - پشت پرده جعبه سیاه ... 20 آوریل 2007 ... پشت پرده جعبه سیاه!!!(گزیده ای از بهترین مطالب در مورد هك) .... تا با زیر پا گذاشتن این قوانین دست شما برای شكایت از آنها و اثبات موارد خلاف ... takp30.blogfa.com/post-421.aspx - 99k - Cached - Similar pages - Note this 8. جاودان | Jawedan - تاریخ حقایق پشت پرده را بازگو می کند رشتیا چنین حرمت گذاشتن به زنان و زنان دشمنان و چنان از خودگذری را بجز در حبیب .... همین گونه سیاه کاری و دست کاری نادر و نادریان رادر تاریخ و فرهنگ کشور، ... jawedan.com/fa/index.php?option=com_content&task=view&id=744&Itemid=83 - 86k - Cached - Similar pages - Note this 9. رسانه های آموزشی نورتاب 2. با برگرداندن در پروژکتور و یا حرکت دادن آئینه، کادر نورانی را روی پرده بیاندازید. با گذاشتن تصویر یا نوشته ای بر روی شیشه مسطح و یا استفاده از پیچ تنظیم، ... www.gfairan.com/etechdetail.asp?ID=1502994216 - 39k - Cached - Similar pages - Note this 10. روزنامه كیهان86/2/24: پشت پرده نمایشگاه «رویاها و آرزوها» در آمریكا روزنامه كیهان86/2/24: پشت پرده نمایشگاه «رویاها و آرزوها» در آمریكا .... عناصر دراماتیك این «نقاشان سیاه» برگرفته از انگاره های نهیلیستی است كه در تحلیل ... www.magiran.com/npview.asp?ID=1404534 - Similar pages - Note this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Search within results | Language Tools | Search Tips | Dissatisfied? Help us improve | Try Google Experimental Google Home - Advertising Programs - Business Solutions - Privacy - About Google Web Images Maps News Shopping Gmail more ▼ Video Groups Books Scholar Finance Blogs YouTube Calendar Photos Documents Reader Sites even more » iransoftdown@gmail.com | Web History | My Account | Sign out Google Advanced Search Preferences Personalized based on your web history. More details Web Results 11 - 20 of about 174,000 for گذاشتن پرده سیاه. (0.10 seconds) Search Results 1. صفحه برای گذاشتن فایل وقتی که این آقایان برای قتل زنان در جمهوری اسلامی خروارها کاغذ سیاه می کنند و .... کاری سازمانهای چپ در مورد قتل صبیه پرده برداشتید و داوطلبانه مسئولیت باز ... www.8mars.com/chap/tanzrosa.htm - 74k - Cached - Similar pages - Note this 2. تصویر اجتماع بر پرده سینما عیاری «آبادانیها» را به شیوه سیاه و سفید ساخت. این انتخاب بیرنگی از سویی ادای ... بلكه میتوان فیلمی با پیام اخلاقی و بار علمی و آموزشی برای تأثیر گذاشتن بر ... www.ido.ir/a.aspx?a=1387050201 - 26k - Cached - Similar pages - Note this 3. piece - Individual Archive یه دوره برام گذاشتن، دیدم راس میگن، تو سیاه و سفید همه چی هست ... 13 و جواد در سلول 14، چهار پایه نگهبان در این پرده تبدیل به یک مبل شیک راحتی شده است / ... hosseinpakdel.com/piece/archives/short%20piece/000153.php - 40k - Cached - Similar pages - Note this 4. پشت پرده دنیای هکرها تا با زیر پا گذاشتن این قوانین دست شما برای شكایت از آنها و اثبات موارد خلاف باز باشد. ... در یک دسته بندی دیگر هکرها به اصطلاح کلاه سفید و کلاه سیاه نامیده ... www.iritn.com/?action=show&type=news&id=12196 - 48k - Cached - Similar pages - Note this 5. پرده ناتمام در حال گذاشتن این پست بودم که خبر روی مین رفتن و کشته شدن ۴ سرباز دیگر در مرزهای ..... سیاه، سرخ، سفید آسمان که می بارد. و سنگفرش خیابان و مست وعُق... زرداب ... www.nimdaayereh.persianblog.ir/ - 163k - Cached - Similar pages - Note this 6. تبریز؛ شهر نشانه های سوگ 18 ژانویه 2008 ... تعداد قابل توجهی از مردم شهر نیز لباس سیاه عزا بر تن کرده اند و بدین ... کردن کودکان بر اسب نمادین ذوالجناح، گذاشتن کودک در گهواره نمادین ... www.aftab.ir/articles/religion/religion/c7c1200653269p1.php - 229k - Cached - Similar pages - Note this 7. تاریخ حقایق پشت پرده را بازگو میکند رشتیا چنین حرمت گذاشتن به زنان وزنان دشمنان و چنان از خودگذری را بجزدر حبیب .... همینگونه سیاه کاری و دست کاری نادرو نادریان رادر تاریخ و فرهنگ کشور، نوشته ... www.khawaran.com/Kalakani.htm - 167k - Cached - Similar pages - Note this 8. حوزه-گلبرگ - فرودین 1384، شماره 61 - اربعین نور(اربعین حسینی ... چنین حادثه‏هایی، جاوید و بی‏مرگ است و هیچ سدّ و پرده‏ای را توان پوشاندن ... نظر می‏رسید؛ زیرا دستگاه ستم اموی، چنان پرده سیاه خود را برجهان اسلام گسترده بود ... www.hawzah.net/hawzah/Magazines/MagArt.aspx?id=34380 - 35k - Cached - Similar pages - Note this 9. قالب وبلاگ و همه چیز گذاشتن آیکون کنار مطالب در وبلاگ. ارسال شده در ۳۰م, مرداد ۱۳۸۷ توسط template ... برای برداشته شدن پرده سیاه و مشاهده وبلاگ روی بنر کلیک کنید :. ... template.bloghaa.com/ - 53k - Cached - Similar pages - Note this 10. سیاه مشق: نگاهی به یک غزل از حافظ ما از برون در شده مغرور صد فریب تا خود درون پرده ، چه تدبیر می کنند ... زمین گذاشتن بار . وصل دوست : رسیدن به یار . رسیدن به هدف نهایی . ... arashkheirabadi.blogspot.com/2008/01/blog-post_5732.html - 291k - Cached - Similar pages - Note this Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next Search within results | Language Tools | Search Tips | Try Google Experimental Google Home - Advertising Programs - Business Solutions - Privacy - About Google Web Images Maps News Shopping Gmail more ▼ Video Groups Books Scholar Finance Blogs YouTube Calendar Photos Documents Reader Sites even more » iransoftdown@gmail.com | Web History | My Account | Sign out Google Advanced Search Preferences Personalized based on your web history. More details Web Results 21 - 30 of about 174,000 for گذاشتن پرده سیاه. (0.18 seconds) Search Results 1. شوالیهی سیاه، (2008) The Dark Knight | Downloads.ir | فیلمها را با ... شوالیهی سیاه، (2008) The Dark Knight .... به نظر من کیفیت فیلم بهتر از پرده که هست نه !!! چون من با کیفیت پردشُ از سایت downloadha.com دانلود کردم با اینکه ... downloads.ir/1387/06/03/the-dark-knight-2008/ - 68k - Cached - Similar pages - Note this 2. WebMakers.ir ... نوکیا علی لهراسبی+دانلود آلبوم بازی پینگ پنگ تغییر آهنگ آغازی نوکیا نرم افزار موبایل+ال جی ویروس یاب 6600 كد جاوا پرده سیاه رده بندی 6120 گذاشتن آهنگ با ... www.webmakers.ir/Page62109.html - 30k - Cached - Similar pages - Note this 3. خبرگزاری کتاب ایران (IBNA) - داستانهای جنگل بر پرده سینما جان می گیرند ... جنگل، از آخرین دستاوردهای دیجیتالی برای به نمایش گذاشتن تصاویر واقعی استفاده می شود. ... این فیلم تا سال 2009 به پرده سینما می رود. کد مطلب : 6947 ... www.ibna.ir/vdch.kn-t23nwqftd2.html - 43k - Cached - Similar pages - Note this 4. دانلود فیلم پامچال سیاه - 2007 » سینمای حرفه ای جهان پامچال سیاه The Black Pimpernelکارگردان: اولف هولتبرگ، آسا فارینگر. ... الملل با کمک دولت سوئد برای ارج ‏گذاشتن به کوشش های وی چنین فیلمی را تهیه می کند. ... www.3canc.ir/index.php?newsid=1529 - 41k - Cached - Similar pages - Note this 5. .: Entekhab News :.به اتهام آزار 15 زن و دختر؛ گرگهای سیاه مفسد فی ... ... دیگری اعتراف كرد و پرده از اقدامات شیطانی باند گرگهای سیاه بر داشت. ... كه پلیس سر رسید، تیراندازی شد و فقط توانستیم با جای گذاشتن پیكان فرار كنیم، مهدی ... www.tiknews.org/display/?ID=54513 - 33k - Cached - Similar pages - Note this 6. شعر نو .::. شهریار دادور .::. حرفهای بی پرده .::. پنج اپیزد ، پنج ... پنج اپیزد ، پنج روح سرگردان دفتر شعر حرفهای بی پرده شاعر شهریار دادور [درباره .... گروهبان قهرمان پور کوتاه قد بود ، سیاه چرده و لات منش بود ؛ یقه اش را باز ... www.shereno.com/file.php?id=38539 - Similar pages - Note this 7. ایران جدید - پارگی پرده گوش ایران جدید - پارگی پرده گوش - iraNew : تازه های علمی ، آموزشی ،دنیایIT و پزشكی برای همه ... با رو به بهبود گذاشتن علایم، فعالیتهای عادی خود را از سر گیرید. ... www.iranew.com/post-262.aspx - 37k - Cached - Similar pages - Note this 8. نحوه نگهداری و تولید مثل بعضی اوقات پرده داخلی تخم قناری به علت گرما و خشكی هوای اتاق به اندازه ای خشك ... راه دیگر گذاشتن یک قطعه یخ بر روی قفس و قرار دادن ظرف آب تنی (با مقدار کمی ... www.canaryalireza.ir/article.php?catID=7 - 55k - Cached - Similar pages - Note this 9. داستان:خلیفه الله « تنهایی گفت: چرا پرده سیاه. چقدر کج سلیقه. شما زدید یا صاب اتاقا خودشون زدن؟ .... به عالم غیب متصل هستند که میدونن 8 نفری که کامنت گذاشتن داستانو نخوندن ، من باید ... veriaa.wordpress.com/2006/11/09/داستانخلیفه-الله/ - 46k - Cached - Similar pages - Note this 10. JameJamOnline.ir امسال تابستان این مبارز خستگیناپدیر كتابهای تصویری و قهرمان محبوب پرده نقرهای حسابی موفقیت آفرید ؛ اول برای پاك كردن شهر سیاه گاتهام از پلیدیها و دوم برای ... www.jamejamonline.ir/papertext.aspx?newsnum=100948048431 - 59k - Cached - Similar pages - Note this Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next Search within results | Language Tools | Search Tips | Try Google Experimental Google Home - Advertising Programs - Business Solutions - Privacy - About Google Web Images Maps News Shopping Gmail more ▼ Video Groups Books Scholar Finance Blogs YouTube Calendar Photos Documents Reader Sites even more » iransoftdown@gmail.com | Web History | My Account | Sign out Google Advanced Search Preferences Personalized based on your web history. More details Web Results 31 - 40 of about 174,000 for گذاشتن پرده سیاه. (0.31 seconds) Search Results 1. Hadis News - ورزش زنان در دو پرده دقیقاً نمی توانم آمار ارائه كنم، فردا متهم به سیاه نمایی می شویم، ولی همین قدر ... پسران در حالی كه می توانند با گذاشتن دو تا آجر و یك توپ پلاستیكی ۱۰ نفری ... hadisnews.com/?type=dynamic〈=1&id=1759 - 45k - Cached - Similar pages - Note this 2. عالیجنابان سرخ و سیاه روی صحنه (ROOZ) عالیجنابان سرخ و سیاه روی صحنه. با یکدستی حکومت - یکشنبه 30 اردیبهشت 1386 ... چهره های این جناح نیز یک به یک، از پس پرده برون افتاده اند: "حجت اسلام پور ... www.roozonline.com/2007/05/post_2303.php - 14k - Cached - Similar pages - Note this 3. پرتره سیاه قلمی از جعبه مداد رنگی پرتره سیاه قلمی از جعبه مداد رنگی - گاهی سعی میکنم داستان بنویسم گاهی هم از ... بانوی خیالی عاشق پیشه که بی پرده باید بگم همیشه به مرد خیالیش حسودیم شده به ... white-black.blogsky.com/ - 43k - Cached - Similar pages - Note this 4. نت آهنگ | مقالات موسیقی | الفبای موسیقی البته این نت به زبانی دیگر 2/1 كشش زمانی نت سیاه می باشد .... اگر ابتدای قطعه بود در قسمت شروع قسمت تكرار شونده نیازی به گذاشتن دولا خط تكرار نیست ... www.noteahang.com/ArticleDetail.aspx?id=79 - 288k - Cached - Similar pages - Note this 5. امین در فرانسه یا مهدی ادرکنی خنده بر لبهایمان خشکیده و غم همچون سایه ای شوم پرده سیاه خود را بر دلهایمان ... با سلام خدمت دوستان و عزیزانی که با گذاشتن پیغام باعث خوشحالی این بندهٔ حقیر ... www.yamahdi.co.cc/8602.aspx - 38k - Cached - Similar pages - Note this 6. یزد فردا دات کام - خسرو شکیبایی سیاه ...زشت..... اما سالم و دوست ... چرا رنگ پوست خسرو شکیبایی بر عكس خاندانش سیاه است ؟ خسرو شكیبایی در مورد تیره بودن رنگ پوست ..... اولین بار كه تصویرتان را روی پرده دیدید چه احساسی داشتید؟ ... www.yazdfarda.com/news/11874.html - 80k - Cached - Similar pages - Note this 7. كد باز شدن سایت یا وبلاگ به شرط كلیك برروی تبلیغ اصلاً پرده سیاه نمی یاد دقیق توضیح بدید باید كجای كد وبلاگم بزارم من می خوام تبلیغات oxinads را بزارم و ... { امکان گذاشتن تبلیغات تمام سایت های تبلیغاتی } ... www.irjava.com/?p=290 - 31k - Cached - Similar pages - Note this 8. ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت / کار چراغ خلوتیان باز درگرفت ترس ناتمام گذاشتن جریمه های عید مدرسه بوی گل محمدی كه خشكه لای كتاب .... اون همه روحیه و نشاط معلوم نبود كجا رفته ، دیگه تو رنگا فقط سیاهی معنی دار شده بود. ... golesorkh.rezvan.org/archives/000026.php - 26k - Cached - Similar pages - Note this 9. مجوز شرعی ازدواج موقت دختران و ترمیم پرده بکارت تا کی کند سیاهی. چندین دراز دستی. (( این اقا شاگرد ایت الله خویی نیست. ..... اصلا علت وجود پرده بکارت چیه؟اصلا چرا اسمش رو گذاشتن پرده بکارت؟ ... 7tir.com/news/index.php/819/ - 488k - Cached - Similar pages - Note this 10. Osyan .. عصیان .. © By: Nima Akbarpour .. قالبسازی آنلاین برای وبلاگ همیشه به راحتی قادر به تغییر و به اشتراک گذاشتن قالب خود خواهید بود: ... میخوام وقتی وبلاگم کسی میخواد ببینه یک پرده سیاه روی وبلاگم باشه و وسطش یه لینک ... www.osyan.net/1384/12/post_40.php - 50k - Cached - Similar pages - Note this Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next Search within results | Language Tools | Search Tips | Try Google Experimental Google Home - Advertising Programs - Business Solutions - Privacy - About Google Web Images Maps News Shopping Gmail more ▼ Video Groups Books Scholar Finance Blogs YouTube Calendar Photos Documents Reader Sites even more » iransoftdown@gmail.com | Web History | My Account | Sign out Google Advanced Search Preferences Personalized based on your web history. More details Web Results 41 - 50 of about 174,000 for گذاشتن پرده سیاه. (0.13 seconds) Search Results 1. NOQTE نقطه ته خط > blogs > view blog > [این پرده بزن كه یار مست آمد] ای مطرب جان چو دف به دست آمد این پرده بزن كه یار مست آمد ... كردهاند كه اوصیكم به كنار گذاشتن موسیقیهای حالم بَده و به خرید و گوش دادن هزاربارهی این آثار. ... noqte.com/blogs/blog.php?code=246 - Similar pages - Note this 2. روزنامه کیهان مداح مجلس، هنوز مقتل علی اصغر (ع) را نخوانده است كه از آن سوی پرده سیاه، ..... همایش شیرخوارگان حسینی هرساله با هدف به نمایش گذاشتن ابعاد عاطفی، حماسی و ... www.kayhannews.ir/851107/14.HTM - 71k - Cached - Similar pages - Note this 3. وقتی آب بندها شکست: مرثیه ای در چهار پرده وقتی آب بندها شکست: مرثیه ای در چهار پرده. 05/09/2006 ... که خاطرهی هولناک تنها گذاشتن پیکر بی جان مادرش را توصیف می کند از بخش های تلخ و سیاه فیلم است. ... www.voanews.com/persian/archive/2006-09/2006-09-05-voa15.cfm - 46k - Cached - Similar pages - Note this 4. لانه سازی و تخم گذاری قناری و مراقبت از تخم ها - P 3 0 L O R D S.COM اغلب قناریها با گذاشتن اولین و بعضی با گذاشتن چهارمین تخم ، لانه سازی را به ... بعضی اوقات پرده داخلی تخم قناری به علت گرما و خشكی هوای اتاق به اندازه ای ... p30lords.com/forum/showthread.php?p=139604 - 65k - Cached - Similar pages - Note this 5. Iran Biomedical Engineering - پارگی پرده گوش پارگی پرده گوش عبارت است از پاره شدن پرده نازك گوش كه قسمتهای داخلیتر گوش را از گوش .... با رو به بهبود گذاشتن علایم، فعالیتهای عادی خود را از سر گیرید. ... www.irbme.ir/malady_bank/p2_articleid/190 - 131k - Cached - Similar pages - Note this 6. پیک خبری پرده ای كه اجرایش بندرت اتفاق می افتاد، حداكثر هفته ای دو سه بار، و آن هم ..... در چار متر؛ و طاقچة بالای بخاریش را_ كه برای گذاشتن عمه جزوم در آنجا بایستی ... www.peikekhabari.com/Saeedi-sirjan.htm - 117k - Cached - Similar pages - Note this 7. Iran Newspaper - حوادث - 1384/10/15 با اعترافات ۲تن از اعضاى باند گرگ هاى سیاه، تیم تحقیق در اقدام اطلاعاتى گسترده اى براى ردیابى طعمه هاى این گروه شیطانى واردعمل شد و پرده از چهار شكایت تلخ ... www.iran-newspaper.com/1384/841015/html/casual.htm - 33k - Cached - Similar pages - Note this 8. مقدمات تكنولوژی آموزشی معمولاً حجم لوله بیش از حجم محفظه می شود برای گذاشتن فیلم استریپ در محفظه سعی ... طلق شفاف یك رسانه دیداری شفاف است كه از تصویری رنگی یا سیاه و سفید بر روی ... www2.irib.ir/Amouzesh/f/page_sh.asp?key=12&ov=376 - 28k - Cached - Similar pages - Note this 9. Fars News Agency : المپیك روی خط آتش شاید به همین خاطر است كه منابع غربی و صهیونیستی، "ابوایاد" را مرد پشت‏پرده سازمان "سپتامبر سیاه" دانسته و رژیم صهیونیستی تا امروز نیزاو را به عنوان رهبر ... www.farsnews.com/newstext.php?nn=8703290943 - 24k - Cached - Similar pages - Note this 10. CHN | NEWS دكتر پرده سیاه‏رنگ جلوى پنجره را عقب زد تا نور بیش‏ترى داشته باشد. ابتدا نظر سریعى به یازده ورقى كه هر دو طرفش ‏نوشته شده بود انداخت و بعد از خواندن اولین ... www.chn.ir/news/?section=4&id=5942 - 155k - Cached - Similar pages - Note this Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next Search within results | Language Tools | Search Tips | Try Google Experimental Google Home - Advertising Programs - Business Solutions - Privacy - About Google Web Images Maps News Shopping Gmail more ▼ Video Groups Books Scholar Finance Blogs YouTube Calendar Photos Documents Reader Sites even more » iransoftdown@gmail.com | Web History | My Account | Sign out Google Advanced Search Preferences Personalized based on your web history. More details Web Results 51 - 60 of about 174,000 for گذاشتن پرده سیاه. (0.10 seconds) Search Results 1. پشت پرده دربار ... خود نگه میداشت و بعداً آن را به قیمت هنگفت در بازار سیاه به فروش میرساند. .... «شاه با زورگویی، فساد، ناچیز شمردن مردم، كنار گذاشتن شخصیتهای ارزنده از ... www.bashgah.net/pages-10085.html - Similar pages - Note this 2. نشریه الکترونیکی ادبی عروض ، دو ماهنامه برای شروع چند سطری را مشغول «هندونه زیر بغل گذاشتن» هستم: ... پیش رونده رانها، انحنا تحریککننده کمر و سفیدی تیغه گردن در زیر سیاهی موهای ریخته شده روی شانه. ... www.arooz.com/mag/cat-24/index.php - 54k - Cached - Similar pages - Note this 3. :: MAKHMALBAF FILM HOUSE :: Articles Section سپس با برداشتن یك آینه بزرگ و گذاشتن آن روی گاری، دختری كه روبهروی آینه نشسته ... و ناگهان پرده واژگون میشود و ملیجك فرو میافتد. فیلم به صورت سیاه و سفید ... www.makhmalbaf.com/articles.php?a=283 - 27k - Cached - Similar pages - Note this 4. 3 مرد و 1 زن و آن شب سیاه در سبزهزار! - مجله زنان یكماه از اتفاق با پشت سر گذاشتن دو جلسة بازپرسی و بارها رفتوآمد بین كلانتری رشت و ..... در پزشكی قانونی وقتی معاینهام كردند، نوشتند پرده از نوع حلقوی. ... www.zanan.co.ir/spip.php?article1016 - 61k - Cached - Similar pages - Note this 5. فرهنگ اصطلاحات ساخت و پاخت كردن: تبانی كردن, روی هم ریختن و پنهانی قرار گذاشتن برای انجام ... سرمه: گرد نرم شدة سولفور آهن یا نقره كه در قدیم برای سیاه كردن مژه ها و پلك ... www.geocities.com/persianstory/40Story/40StoryDic4.html - 53k - Cached - Similar pages - Note this 6. پارگی پرده گوش با رو به بهبود گذاشتن علایم، فعالیتهای عادی خود را از سر گیرید. در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمایید اگر شما یا یكی از اعضای خانواده تان علایم پارگی پرده ... examp3.com/www.persiancod.com/Get_news.php@id=283 - 25k - Cached - Similar pages - Note this 7. صفحه اصلی سیاه زخم پوستی، به دنبال پشت سر گذاشتن دوره كمون 10 - 3 روزه، بصورت پاپول .... در فرم حاد دوره بیماری 48 ساعت در گاو پرخونی و خونریزی پرده های مخاطی مشهود ... www.westazarvet.ir/site/صفحهاصلی/tabid/125/ctl/Details/mid/960/ItemID/324/Default.aspx - 110k - Cached - Similar pages - Note this 8. رادیو زمانه | خارج از سیاست | اجتماعی، فرهنگی | سایهها در نمایشگاه ... ازپس پاین پرده سیاه برون ایی و بتوانی در جامعه مانند قبل با خوشی زندگی كنی و بتوانی باز هم در ..... نمونه اش همین كامنت هاییه كه این همه آدم اینجا گذاشتن . ... www.radiozamaneh.org/morenews/2007/06/post_735.html - 220k - Cached - Similar pages - Note this 9. IRANSEDA Network-گناهی که خدا نبخشید-شبکه ایران صدا ایران صدا: یک روز صبح، که چشمان سیاه خوابالوی گناه، پرده را کنار زد و از پشت پنجره کوتاه ذهن ... برای گذاشتن این برنامه در سایت خود کد زیر را کپی کنید . ... www.iranseda.ir/ShowFullItem/?r=48865 - 38k - Cached - Similar pages - Note this 10. پرسه راستش پرده های عظیم مرتضی دره باغی (از گرو ه ابیم همراه با برادر بزرگ ترش ... عمودی یا افقی پرده ها به دو قسمت دورنگ، بیشتر سیاه و سفید)، مینی مالیسمی که در ... www.etemaad.com/Released/86-03-10/186.htm - 25k - Cached - Similar pages - Note this Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Next Search within results | Language Tools | Search Tips | Try Google Experimental Google Home - Advertising Programs - Business Solutions - Privacy - About Google Web Images Maps News Shopping Gmail more ▼ Video Groups Books Scholar Finance Blogs YouTube Calendar Photos Documents Reader Sites even more » iransoftdown@gmail.com | Web History | My Account | Sign out Google Advanced Search Preferences Personalized based on your web history. More details Web Results 61 - 70 of about 174,000 for گذاشتن پرده سیاه. (0.13 seconds) Search Results 1. [PDF] ﺩﻭﺩ ﺳﻔﻴﺪ ﺩﺭ ﺳﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﺳﻴﺎﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ! File Format: PDF/Adobe Acrobat - View as HTML ﺩﺭ ﺳﺠﺪﻩ ﻭﺍﺟﺐ ﻗﺮﺁﻥ، ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﭘﻴﺸﺎﻧﻰ ﺑﺮ. ﺯﻣﻴﻦ ﻛﺎﻓﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺫﻛﺮ ﮔﻔﺘﻪ .... ﭘﺮﺩﻩ ﭘﻮﺷﻰ ﻭ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﻫﻰ ﺧﺪﺍﻯ ﺭﺍ. ﻣﻨﻜﺮﻧﺪ. - ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﺑﺮ ﺧﺪﺍ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﻨﺪ. ... shooshan.ir/farhangdaily/85-04-03/4.PDF - Similar pages - Note this 2. سیبستان: پرونده مرتضوی سیاه در سیاه قاضی مرتضوی ها با پرونده سیاه شان -که قتل و لاپوشانی قتل زهرا کاظمی تنها یک ... با آقای مرتضوی دادستان تهران، او با وثیقه گذاشتن ۲۰ میلیون تومان آزاد شد. ... sibestaan.malakut.org/archives/2005/01/post_238.shtml - 77k - Cached - Similar pages - Note this 3. تفریح و سرگرمی - Nasser jigar Weblog خندههای بیمورد و تمسخرآمیز، انسان را غافل میکند و پرده سیاهی بر روی عوامل شادیآفرین دیگر میکشد. خنده چیست؟ ... برای نظر گذاشتن با فشردن لینك زیر لاگین كنید ... avazghoo.gohardasht.com/blog-post.asp?post=9 - 116k - Cached - Similar pages - Note this 4. روزنامه پیمان - Payman Daily News Paper شاید دژخیمانی وابسته به بیگانه، شاید فرهنگ ستیزانی بی دادگر هراس از آن داشتند که او پرده از چهره سیاه آن ها برخواهد داشت و خواهد گفت که دراین دالان دودآگین ... paymandaily.af/spip.php?article2168 - 31k - Cached - Similar pages - Note this 5. :: Jour 4 Peace : همه کتاب های تن تن و میلو - ۱۸ دی ۸۵ البته از ناشرانی که بی اجازه ناشر اصلی کتاب ها و با زیر پا گذاشتن قانون کپی ... سفر کرده و از توطئه ای كه قرار است علیه بلژیک صورت بگیرد، پرده بر می دارد. ... www.jour4peace.com/main1.asp?a_id=264 - 58k - Cached - Similar pages - Note this 6. بلک پیمپرنل/پامچال سیاه The Black Pimpernel - Pars Cloob عكس ترفند ... ادلشتام در مصاحبه مطیوعاتی پرده از رفتارهای ضد انسانی حکومت پینوشه برداشته و ... با کمک دولت سوئد برای ارج گذاشتن به کوشش های وی چنین فیلمی را تهیه می کند. ... www.parscloob.com/.../بلک-پیمپرنل%10پامچال-سیاه-The-Black-Pimpernel--200807112882/ - 111k - Cached - Similar pages - Note this 7. نقطه - [ krxi ] جرعه جام لبت پرده عیسی درید نقطه نون خطت خامه آزر شکست . انوری (از آنندراج ). -نقطه نهادن ; اِعْجام . تعجیم . (از منتهی الارب ). نقطه گذاشتن: ... www.mibosearch.com/Dictionary.aspx?wId=325277&DicName=dehkhoda&word=نقطه - 41k - Cached - Similar pages - Note this 8. جام جهان نما این آزمایش با هدف به آزمون گذاشتن "الگوی استاندارد" مربوط به مبدا پیدایش کیهان ... ایجاد می کند که در نتیجه آن محیط اطراف نقطه سیاه، به درون آن بلعیده می شه ... aminazad360.blogspot.com/ - Similar pages - Note this 9. پرنیاز ‏ادلشتام در مصاحبه مطیوعاتی پرده از رفتارهای ضد انسانی حکومت پینوشه برداشته ... بلک پیمپرنل/پامچال سیاه[متاسفانه موفق به یافتن نام دقیق گل پیمپرنل در فارسی ... www.parniaz.com/?DPT=IP45&fid=35 - 45k - Cached - Similar pages - Note this 10. Who`s Afraid Of Virginia Woolf?: February 2004 از پرده را کشیدن و پشت اش رو به پایین همان سیاهی باشد که توی نور آفتاب هم ته اش پیدا نیست. ... اونور تر یه مری گوراند گذاشتن. وای که چه غروب خیال انگیزی! ... mhsn.blogspot.com/2004_02_01_archive.html - 57k - Cached - Similar pages - Note this Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Next Search within results | Language Tools | Search Tips | Try Google Experimental Google Home - Advertising Programs - Business Solutions - Privacy - About Google Web Images Maps News Shopping Gmail more ▼ Video Groups Books Scholar Finance Blogs YouTube Calendar Photos Documents Reader Sites even more » iransoftdown@gmail.com | Web History | My Account | Sign out Go to Blog Search Home Advanced Blog Search Preferences Blog results Results 41 - 50 of about 88 for gooya dot com.. (0.23 seconds) Published Last hour Last 12 hours Last day Past week Past month Anytime Choose Dates Choose Dates [Hide] Start End (optional) Subscribe: Blogs Alerts Blogs Alerts Atom | RSS Sorted by relevance Sort by date « View all web results for gooya dot com. کتاب 4 Jan 2008 by gandolf صادق هدایت البعثة الاسلامیة الی البلاد الافرنجیة داستانی واقعی در سه قسمت http://gooya.com/book/pdf/bita2.pdf حمید مقیمی بیتا قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم نمایشنامه وفیلمنامه http://www.geocities.com/persianclubs/Plays.html ... خبر جک فن فیکشن کتاب هری... - http://gandolf.blogfa.com/ Links 20 Sep 2005 by frash rotten.com This is rotten dot com. SantaBanta Homepage. Screensavers.com - Voted #1 for free screensavers, wallpaper, screen savers, computer and desktop themes. Screensavers.com - Voted #1 for free screensavers, wallpaper, ... frash - http://frash.blogspot.com [ More results from frash ] مشاوره، نصب، پشتیبانی، رفع اشکال و بهینه سازی شبکه های LAN کابلی ... 19 Jul 2007 by tab-ads 9-, فروش کامپیوتر اقساطی, www.bishtar.ir. فروش کامپیوترهای نو به انتخاب شما با اقساط 25 هزارتومان فقط با چک کارمندی برای مشاهده مدل ها به سایت www.gooya-co.com مراجعه نمائید. 10-, فروش فوق العاده, www.bishtar.ir ... نصب و بهینه سازی شبکه - http://tab-ads.blogfa.com/ اینترنت دریک نگاه 16 Aug 2006 by tehranjoke www.gooya.com. www.iranmania.com. www.payvand.com. www.payvand.com. www.iranweblist.com. www.jostejoogar.com. www.arizonapersian.com. www.iranbestsites.com. www.iraniansites.com. تحقیقاتی. www.net.sharif.ac.ir. www.schoolnet.ir ... تهران جوک - http://tehranjoke.blogfa.com/ امیر حان برو حال کن فیلتر شكن www.harde.tk فیلتر شکن ها امشب سلام ... 27 Dec 2006 by bazips2 ما برای این کار ابتدا باید وارد سایت http://dot.tk/ شویم.بعد در صفحه ای که باز می شه باید. یه اسم انتخاب کنیم. این اسمی که انتخاب می کنید اسم سایت شما هستش پس در انتخاب او ندقت کنید. خوب پس از انتخاب کردن اسم بر روی next کلید کنید. ... http://bazips2.blogfa.com - http://bazips2.blogfa.com/ دوربین مداربسته 24 Jun 2007 by lab-ads 24-, فروش کامپیوتر اقساطی, www.bishtar.ir. فروش کامپیوترهای نو به انتخاب شما با اقساط 25 هزارتومان فقط با چک کارمندی برای مشاهده مدل ها به سایت www.gooya-co.com مراجعه نمائید. 25-, تحصیل در دانشگاه مالتی مدیا و پوترامالزی, www.bishtar. ... سوغات و صنایع دستی استان... - http://lab-ads.blogfa.com/ Free XXX Movies - Everything - Uncensored - who made the f 20 Jul 2008 by Anonymous ... phone webcam tgp theboycollection gooya woman amator yuong cleberty nudes big titis at work free sex movies fre.porno.muvi pics of kate hudson pregnant single christian dating site local wemens love sexs japanese lolilta sexmovies ... Green Dot Life - http://www.greendotlife.com// [ More results from Green Dot Life ] Stay up to date on these results: * Create an email alert for gooya dot com. * Add a blog search gadget for gooya dot com. to your Google homepage * Subscribe to a blog search feed for gooya dot com. in Google Reader New! Result Page: Previous 1 2 3 4 5 6 Next Google Home - About Google Blog Search ©2008 Google Web Images Maps News Shopping Gmail more ▼ Video Groups Books Scholar Finance Blogs YouTube Calendar Photos Documents Reader Sites even more » iransoftdown@gmail.com | Web History | My Account | Sign out Go to Blog Search Home Advanced Blog Search Preferences Blog results Results 51 - 53 of about 82 for gooya dot com.. (0.13 seconds) Published Last hour Last 12 hours Last day Past week Past month Anytime Choose Dates Choose Dates [Hide] Start End (optional) Subscribe: Blogs Alerts Blogs Alerts Atom | RSS Sorted by relevance Sort by date « View all web results for gooya dot com. main 10 Apr 2008 by zrelcadelq8 links class. It reduces the reabsorption of electrolytes. jay and silent bob sound bite from. Explains the medication hydrochlorothiazide (Hydrodiuril), a drug used to treat. lds handbook of instructions asc code chart web one piece the ... brcabv4rw1a blog - http://brcabv4rw1a.blogspot.com/ - References changing into man sex woman changing man sex woman changing sex ... 6 Dec 2007 by Gurugl changing into man sex woman changing man sex woman changing sex hormones changle con sex channel 4 sex channel com disney sex channel disney having sex channel disney picture sex channel disney sex channel extreme sex ... tyjrukryk - http://wrthqewrgerw.blogspot.com/ my bottom-less pit (of despair) 17 Aug 2005 by d matias ... neighborhood (pay close attention to the cats) for clues. Do you see anyone wandering around in these bikini bottoms but no top? If you have any information that might lead me to my bottoms, please contact me at gooya-at-cox-dot-net. sunny side up - http://dgm.typepad.com/sunny_side/ - References In order to show you the most relevant results, we have omitted some entries very similar to the 53 already displayed. If you like, you can repeat the search with the omitted results included. Stay up to date on these results: * Create an email alert for gooya dot com. * Add a blog search gadget for gooya dot com. to your Google homepage * Subscribe to a blog search feed for gooya dot com. in Google Reader New! Result Page: Previous 1 2 3 4 5 6 Google Home - About Google Blog Search ©2008 Google وب تصاویر گروهها فهرست iransoftdown@gmail.com | تاریخچه ی شبکه | حســاب من | خــروج Google جست وجوی پیشرفته تنظیمها وب وب را جستجو کن میان صفحات فارسی بگرد وب ‫یافته 31 - 40 از حدود 5,740 درباره بکراند برای طراحی. (0.19 ثانیه) اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنید 1. توصیه گوگل:برنامه های موبایل سونی اریكسون رینگ تون های جدید برای اس ام اس تصاویر بكراند و كاغذ دیواریهای مدرن .... طراحی شده در شرکت مهندسی اسپادان کامپیوتر این برنامه به دو صورت معمول و حرفه ای ... niazonline.com/Content.aspx?ID=11646 - 132k - ذخیره شده - صفحات همسان 2. اطلاعات و ترفند های مفید موبایل در صورت استفاده از تصاویر متحرك در بكراند گوشی مصرف باطری فوق العاده بالا میرود. * نصب و پاك كردن برنامهها در موبایل هیچ ضرری برای گوشی ندارد و فقط در ... www.mihandownload.com/2008/01/post_194.php - 118k - ذخیره شده - صفحات همسان 3. طراحی وب سایت - IR Tools Forum قالبهای فلش برای طراحی سایت Flash Template ( موضوع چند صفحه ای .... SMS و MMS, Ringtone ، کلیپ های تصویری, عکس, بکراند و اسکرین سیور, بخش های متفرقه. ... forum.irtools.info/forumdisplay.php?f=300 - 91k - ذخیره شده - صفحات همسان 4. امروز شنبه ۰۹/۰۶/۸۷ صفحه اصلی | كنترل پنل | تعرفه و راهنما | ثبت ... رندرینگ ) طراحی كاراكتر و لوكیشن و اشیا برای محیط بازی (با تعداد segmen كم ... و پویا رینگ تون های جدید برای اس ام اس تصاویر بكراند و كاغذ دیواریهای مدرن ... www.birdcoads.com/ads/fa/key/7703 - 76k - ذخیره شده - صفحات همسان 5. [REQ] درخواست طراحی بنر - Music Base .ir 8 نوامبر 2007 ... فقط این انجمن را بگرد؟ تنظیمات بیشتر برای جستجو ... چشم محسن جان تا فردا این موقع 6 تا بکراند می زنم برات ! Go to the top of the page ... www.musicbase.ir/index.php?showtopic=307 - 88k - ذخیره شده - صفحات همسان 6. نیازمندیها نیازمندی ها مشاوره در طراحی و ایجاد مزارع شترمرغ (پرواری و مولد) با گروه کارشناسی متبحر و با .... رینگ تون های جدید برای اس ام اس تصاویر بكراند و كاغذ دیواریهای مدرن ... www.khareed.com/search4.php?insert=&page=36 - 59k - ذخیره شده - صفحات همسان 7. بکگراندهای زیبا برای متاباکس(به همراه عکس) - D V B محمد سجاد عزیز سند پی دی اف شما برای تعویض بکراند را دانلود و عمل کردم. ... مقالات زبان های برنامه نویسی , بانک های داده و طراحی وب, بخش گرافیک و مالتی مدیا ... www.3at3at.info/showthread.php?t=80696 - 172k - ذخیره شده - صفحات همسان 8. امروز دوشنبه ۱۱/۰۶/۸۷ صفحه اصلی | كنترل پنل اعضا | راهنمای درج ... ۱۳۸۷/۰۴/۱۵, سی دی آموزش طراحی سایت با دریم ویور Cs3. سی دی آموزش طراحی سایت با دریم ویور Cs3 آموزش دریم ویور Cs3 بهمراه نرم افزار برای دیدن اطلاعات بیشتر ... www.bazareshahr.com/ads/fa/14/138/84174 - 72k - ذخیره شده - صفحات همسان 9. دعوت به همکاری برای راه اندازی یک سایت!! - PersianTools Forums ملکت-عکس های جالب یا بکراند به جز عکسهای . ... Windows Servers, برنامه نویسی و طراحی وب، سیستمهای مدیریت سایت, سیستمهای مدیریت محتوای وبلاگ, بلاگر (Blogger) ... forum.persiantools.com/t13026.html - 48k - ذخیره شده - صفحات همسان 10. بهترینهای من: بگرد و پیدا كن 78 Afratask، تهران ۸۶/۲/۱۲ طراحی برای شما طراحی لوگو بنر کارت ویزیت و هر نوع عکس ..... ۸۵/۱۲/۵ بزرگترین تولید کننده انواع فون و بکراند انواع فون و بکراند ... itsmybest.blogspot.com/2008/05/78.html - 152k - ذخیره شده - صفحات همسان صفحه پیش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعدی جستجو در میان یافته های اخیر | ابزارهای زبان | شگردهای جست وجو ©2008 Google‏ - Google‫ خانه ‏ - ‫همه چیز درباره Google ‏‏ Web Images Maps News Shopping Gmail more ▼ Video Groups Books Scholar Finance Blogs YouTube Calendar Photos Documents Reader Sites even more » iransoftdown@gmail.com | Web History | My Account | Sign out Google Advanced Search Preferences Personalized based on your web history. More details Web Results 71 - 80 of about 174,000 for گذاشتن پرده سیاه. (0.18 seconds) Search Results 1. مهرهرمز ـ شماره یک یکیش هم پسر صغری خانم که اسمشو گذاشتن روی کوچه.» و با دست محکم به دهانش زد. «زبانم لال!» ... اوّل پرده گوش را لرزاند و بعد با تمام عظمتش در درون منفجر شد. ... www.aliaram.com/files/mehr-das-12.htm - 95k - Cached - Similar pages - Note this 2. گزارش موارد خلاف انجمن (گذاشتن شماره تلفن، فحاشی، توهین و ... 14 آگوست 2007 ... اولین سكس و پاره شدن پرده بكارت ، Defloration /Teen/Virgin/ First Sex ... من به امضا علی اعتراض دارم اه این چه وظعیه سیاه مست سر اندازم ... www.xpersia.com/forum/6_73_16.html - 30k - Cached - Similar pages - Note this 3. انجمن فرهنگی هنری سایه بر می گردم و پشتِ سرم را نگاه می کنم، همه اتاقا بلوکیه که ورقای آهنی گذاشتن جای سقفش، رو ورقا گِل ریخن مثل اینکه دفنشون کردن. راه می افتم به طرف اتاق. پرده ... saayeh.mihanblog.com/More-15.ASPX - 154k - Cached - Similar pages - Note this 4. ضرورت حجاب در اسلام (قسمت دوم) «باحجابی» یعنی به نمایش گذاشتن شخصیت واقعی زن و محدود كردن جسم و آزاد ... گمان كنند كه اسلام برای زن چنین مقرر كرده كه همیشه پشت پرده و در خانه محبوس باشد و ... rasekhoon.net/Article/Show-5399.aspx - 87k - Cached - Similar pages - Note this 5. فانتوم سیاه >> طرز تهیه پیکان به سبک عبد الا… جوادی استفاده از رینگ پرده دار یا قالپاق خورشیدی ( البته اگر فابریک باشد بهتر است . ... *گذاشتن تکه ای از پوست گاوی که خال خل سیاه و سفید بوه است روی داشبورد. ... blackphantom.persianblog.ir/post/17 - 46k - Cached - Similar pages - Note this 6. FeXon Forums :: مشاهده موضوع - فروش فیلم های روی پرده میشه یکی کمی در این مورد توضیح بده.مثلا دلیل گذاشتن اسم آسمان باز ... سیاهی لشکر عضو شده در: 21 فروردین 1384 پست: 86 آدرس پستی: In Your Mind ... forums.fexon.com/viewtopic.php?t=36&start=15&sid=baaee69fd84013270d0cb5f7ea2045ff - 77k - Cached - Similar pages - Note this 7. Asnaf Iran, AsnafIran, Asnaf, Senf,Iran Trade, وزیر بازرگانی اصناف ... تزئینات پرده میلاد ... ::118Asnaf::بانك اطلاعات اصناف و مشاغل ایران::گلفروشی رز سیاه ... برای گذاشتن تبلیغ کلیک کنید ... www.118asnaf.com/index.php?special=yes&id=198 - 92k - Cached - Similar pages - Note this 8. گل بادام - پروین دولت آبادی [آرشیو] - انجمن ادبی شفیقی یا پرده سیاه تن کنند و به هیکل موحش عزا درآیند، یا کفنهاى سفید پوشند و از ..... کنار گذاشتن حجاب که قبل از کشف حجاب رضا شاه، از سوى زنان روشن بین آغاز شده ... www.shafighi.com/forum/archive/index.php/t-637.html - 102k - Cached - Similar pages - Note this 9. www.peshmergekan.com 9 ژوئن 2005 ... و دور از تمامی حقوق انسانی به معاملات پشت پرده با جمهوری اسلامی ادامه ... برای سرپوش گذاشتن بر این همکاریها در خود سوئد هم وزارت اطلاعات ... www.peshmergekan.com/teror/jasusi_suid/Jasusi_iiran_suid2.htm - 57k - Cached - Similar pages - Note this 10. "كد پخش موسیقی در وبلاگ" كد مشاهده پرده سیاه روی وبلاگ و حذف آن با كلیك روی بنر تبلیغاتی . ... بخاطر علاقه زیاد شما عزیزان به گذاشتن موسیقی تو وبلاگ و استقبال زیاد شما دوستان از پست ... www.webmakers.ir/keys/key74917.html - 17k - Cached - Similar pages - Note this Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Next Search within results | Language Tools | Search Tips | Try Google Experimental Google Home - Advertising Programs - Business Solutions - Privacy - About Google

منبع:
http://boxstr.com

   


itoooor